Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 322/2014

Nr. 322/2014 19. mars 2014
REGLUR
um tryggilega varðveislu fjármuna rafeyrisfyrirtækja.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um rafeyrisfyrirtæki sem fengið hafa starfsleyfi til að gefa út rafeyri skv. III. kafla laga um útgáfu og meðferð rafeyris, nr. 17/2013.

2. gr.

Skylda til að varðveita fjármuni með tryggilegum hætti.

Rafeyrisfyrirtæki skal varðveita með tryggilegum hætti þá fjármuni sem mótteknir hafa verið í skiptum fyrir rafeyri. Fjármunir teljast tryggilega varðveittir ef þeir eru geymdir á innlánsreikningi hjá fjármálafyrirtæki eða ef fjárfest er með þeim í öruggum, seljanlegum og áhættulitlum eignum, sbr. 4. gr. þessara reglna.

Fjármunir sem rafeyrisfyrirtæki veitir viðtöku í formi greiðslu með greiðslumiðli skulu varðveittir í samræmi við 1. mgr. frá þeim tíma sem þeir eru lagðir inn á greiðslureikning rafeyrisfyrirtækisins, eða þeir eru aðgengilegir því til ráðstöfunar í samræmi við ákvæði laga um greiðsluþjónustu um framkvæmdartíma, og í síðasta lagi innan fimm viðskipta­daga, í skilningi laga um greiðsluþjónustu, frá útgáfu rafeyris. Hvað sem öðru líður skulu slíkir fjármunir varðveittir tryggilega eigi síðar en fimm viðskiptadögum síðar, eins og þeir eru skilgreindir í 29. tölul. 8. gr. laga um greiðsluþjónustu, eftir útgáfu rafeyris.

3. gr.

Fjárhagslegur aðskilnaður.

Fjármuni sem rafeyrisfyrirtæki varðveitir skv. 2. gr. skal fyrirtækið halda skýrt að­greind­um frá eigin fé sínu.

Fjármunir sem rafeyrisfyrirtæki varðveitir skv. 2. gr. skulu teljast sértökukröfur í þrotabú rafeyrisfyrirtækis komi til gjaldþrots. Um rétthæð þeirra fer skv. 109. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl., enda sýni eigandi fjármuna fram á eignarrétt sinn að þeim.

4. gr.

Ráðstafanir til varðveislu fjármuna.

Fjármunir skv. 1. mgr. 3. gr. skulu lagðir inn á sérmerktan reikning, eða eftir atvikum sér­merkta reikninga, hjá fjármálafyrirtæki eða þeim varið í öruggar, seljanlegar og áhættu­litlar eignir.

Með öruggum, seljanlegum og áhættulitlum eignum skv. 1. mgr. er átt við:

  1. lausafjáreignir sem falla undir stig 1, skv. reglum Seðlabanka Íslands um lausa­fjárhlutfall eða
  2. eignaliði sem falla undir einn af flokkunum sem settir eru fram í töflu 1 í 14. lið í viðauka I við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/49/EB, sbr. 55. gr. B reglna um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja, nr. 215/2007, þar sem gjald fyrir tiltekið áhættufjármagn er 1,6% að hámarki, að undanskildum öðrum fullgildum liðum eins og þeir eru skilgreindir í 15. lið þess viðauka.

Til öruggra, seljanlegra og áhættulítilla eigna skv. 1. mgr. teljast einnig fjárfestingar í verðbréfasjóðum (UCITS), sem fjárfesta eingöngu í eignum sem tilgreindar eru í 2. mgr. þessarar greinar. Ef fjárfest er í verðbréfasjóðum (UCITS) skal þó bæta við 10% trygg­ingarálagi.

5. gr.

Skyldur vegna greiðsluþjónustu.

Rafeyrisfyrirtæki sem hefur heimild til að veita greiðsluþjónustu samkvæmt lögum um greiðsluþjónustu, sbr. a-lið 1. mgr. 24. gr. laga um útgáfu og meðferð rafeyris, nr. 17/2013, skal halda fjármunum, sem mótteknir hafa verið frá notendum greiðsluþjónustu eða frá öðrum greiðsluþjónustuveitendum vegna framkvæmdar greiðslu, skýrt að­greind­um frá eigin fé rafeyrisfyrirtækisins, og fjármunum í eigu annarra en notenda greiðslu­þjónustu.

Rafeyrisfyrirtæki sem hefur heimild til að veita greiðsluþjónustu, skv. 1. mgr., skal einnig varðveita fjármuni vegna þeirrar þjónustu með tryggum hætti og í samræmi við reglur um tryggilega varðveislu fjármuna greiðslustofnana.

6. gr.

Tilkynningaskylda vegna breytinga.

Rafeyrisfyrirtæki skulu tilkynna Fjármálaeftirlitinu um ráðstafanir til varðveislu fjármuna skv. 4. gr. reglnanna. Breytingar á þeim ráðstöfunum t.d. úr innlánsreikningum, í fjár­festingar lausafjáreigna eða verðbréfasjóða, sem og breytingar á innbyrðis vægi, skulu tilkynntar fyrirfram til Fjármálaeftirlitsins.

7. gr.

Yfirlýsing til Fjármálaeftirlitsins.

Rafeyrisfyrirtæki skal fyrir lok aprílmánaðar ár hvert senda Fjármálaeftirlitinu, á þar til gerðu eyðublaði, sem Fjármálaeftirlitið lætur í té, yfirlýsingu, staðfesta af löggiltum endur­skoðanda, um stöðu sérmerkts reiknings í banka þann 31. desember á liðnu ári. Í yfir­lýsingunni skulu, eftir atvikum, koma fram upplýsingar um heildarvirði öruggra, seljan­legra og áhættulítilla eigna sem fjárfest er í á grundvelli 4. gr.

Samtala tryggilega varðveittra fjármuna skv. 4. gr. skal ekki vera lægri en staða fjár­muna í vörslu rafeyrisfyrirtækis samkvæmt bókhaldi fyrirtækisins.

8. gr.

Gildistaka.

Með reglum þessum eru tekin upp ákvæði 7. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/110/EB, um stofnun og rekstur rafeyrisfyrirtækja og varfærniseftirlit með þeim. Reglur þessar sem settar eru með heimild í 6. mgr. 25. gr. laga um útgáfu og meðferð rafeyris, nr. 17/2013, öðlast gildi þremur mánuðum eftir birtingu þeirra.

Fjármálaeftirlitinu, 19. mars 2014.

Unnur Gunnarsdóttir.

Halldóra E. Ólafsdóttir.

B deild - Útgáfud.: 3. apríl 2014