Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1313/2013

Nr. 1313/2013 13. desember 2013
GJALDSKRÁ
fyrir Hafnarsjóð Djúpavogshrepps.

Almenn ákvæði.

1. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir hafnarsjóð Djúpavogshrepps er sett skv. heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003 með síðari breytingum.

Um gjaldtöku, er tengist stærð skipa.

2. gr.

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa (BT) samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóða­samþykktina um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar og njóta þjónustu hennar.

Skipagjöld.

4. gr.

Lestargjöld:

Af öllum skipum skal greiða lestargjald, kr. 12 á mælieiningu skv. 2. gr. en þó ekki oftar en tvisvar í mánuði.

Bryggjugjöld:

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftir­farandi:

Skip við bryggju kr. 6 á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið, hámark 13 sinnum í mánuði.

Farþegaskip, sem liggja við ankeri, en nota flotbryggju, skulu greiða kr. 3 á mælieiningu.

Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem mán­aðar­gjald, kr. 80 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr. 8.500 á mánuði.

Bátar minni en 20 BT greiði þó aldrei lægra en kr. 5.300 á mánuði.

Skútur og skemmtibátar sem koma til hafnar greiði 10 evrur fyrir hvern byrjaðan sólar­hring.

Vörugjöld.

5. gr.

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, þó með þeim undan­tekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsyn­legum gögnum vegna álagningar vörugjalda til hafnarinnar.

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

Farþegagjöld.

7. gr.

Fyrir hvern farþega með farþegabátum og skemmtiferðaskipum skal greiða kr. 45.

Skemmtiferðaskip skulu skila inn farþegalistum, minnst einum sólarhring fyrir komu, en farþegabátar með áætlunarsiglingar til og frá Djúpavogshöfn skila inn gögnum um fjölda farþega mánaðarlega.

8. gr.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald.

Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald, þegar vörurnar eru fluttar í land.

9. gr.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

 

a)

Umbúðir sem endursendar eru.

 

b)

Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.

 

c)

Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.

 

d)

Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

10. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sér­stak­lega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóri eða afgreiðslu­maður skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn.

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

11. gr.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

Vörugjaldskrá:

1. fl.:

Gjald kr. 280 fyrir hvert tonn:

 

Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.

  

2. fl.:

Gjald kr. 430 fyrir hvert tonn:

 

Lýsi og fiskimjöl.

  

3. fl.:

Gjald kr. 510 fyrir hvert tonn:

 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurn­ings­olíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og bygginga­framkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.

4. fl.:

Gjald kr. 1.000 fyrir hvert tonn:

 

Aðrar vörur, sem ekki eru tilgreindar í 1. – 3. fl.

 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjöld greiðast ekki af bifreiðum ferðamanna, enda ferðist eigendur með sama skipi.

  

5. fl.:

Gjald 1,60% af heildaraflaverðmæti:

 

Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.

 

Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildar­verðmætis.

 

Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.

 

Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.

 

Kaupandi ber skil á greiðslu aflagjalds.

 

Hámarksgjald samkvæmt lið þessum er kr. 5.000 fyrir hvert tonn.

 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 200 fyrir hvert tonn.

Leiga á gámasvæði, geymsla veiðarfæra.

12. gr.

Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi:

Geymsla á malarsvæði pr. m² kr. 40 á mánuði.

Geymsla á malbikuðu svæði pr. m² kr. 75 á mánuði.

Geymsla á veiðarfærum á hafnarköntum. Frítt fyrstu vikuna, síðan kr. 3.500 pr. fyrir hvern sólarhring.

Geymslugjald á 20 feta gámi kr. 2.100 pr. mán.

Geymslugjald á 40 feta gámi kr. 3.000 pr. mán.

Geymslugjald á 20 feta frystigámi kr. 2.100 pr. mán. + rafmagn.

Geymslugjald á 40 feta frystigámi kr. 3.000 pr. mán. + rafmagn.

Sorphirða.

13. gr.

Almennt sorpgjald, stærð skips < 10 tonn kr. 600 pr. mán.

Almennt sorpgjald, stærð skips 10-100 tonn kr. 2.500 pr. mán.

Almennt sorpgjald, stærð skips > 100 tonn kr. 4.000 pr. mán.

Sérferðir á flokkunarstöð er greidd af viðkomandi. Kílógjald kr. 18.

Gjald fyrir sorphirðu er kr. 5.204 fyrir hverja afgreiðslu.

Hafnsögugjöld.

14. gr.

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá:

 

a)

Fyrir leiðsögn til hafna, að bólvirki eða lægi kr. 3.380 fyrir hvert skip, auk kr. 5,50 fyrir hvert brúttótonn. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn greiðist sama gjald.

 

b)

Fyrir flutning á lóðs, hver ferð kr. 20.000.

 

c)

Ef óskað er eftir bát til aðstoðar við komu eða brottför út af hafnarsvæðinu, skal greiða kr. 35.000. fyrir hverja klst.

 

d)

Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft gjald skv. a-lið.

Ef skipstjóri skips hefur hafnsöguréttindi og hafnsögumaður fer ekki um borð skv. ákvörðun hafnarstjórnar, er veittur 25% afsláttur af hafnsögugjaldi.

Festargjöld.

15. gr.

Festargjald fyrir hverja afgreiðslu er kr. 8.000. Sé fleiri en einn maður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann kr. 8.000.

Vatnssala.

16. gr.

Vatnsgjöld:

Vatn afgreitt frá bryggju:

Kalt vatn. Rúmmetraverð kr. 310/lágmark 10 m³
Afgreiðsla utan dagvinnutíma, pr. klst. kr. 5.000 til viðbótar gjaldskrá.

 

Vigtargjald.

17. gr.

Almenn vigtun

kr.

135 á tonn

Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun

kr.

700

Vigtun flutningabifreiða, fast gjald

kr.

1.279

Gjald vegna dagvinnu við vigtun

kr.

3.300

Gjald vegna yfirvinnu við vigtun

kr.

5.204

Skráningargjald afla

kr.

80 pr. tonn

Rafmagnssala.

18. gr.

Gámar

kr.

14,73 á kwst.

Til skipa

kr.

14,73 á kwst.

Mælaleiga, ársgjald

kr.

4.103

Hafnarstjóri hefur heimild til að krefjast tryggingar v/mælaleigu, allt að kr. 60.000 sem er innheimtanlegt ef mælir skemmist sannanlega hjá leigutaka.

Tengigjald:

Fari tenging fram utan dagvinnutíma greiðist tengigjald kr. 5.204.

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða.

19. gr.

Öryggisgjald fyrir hverja skipakomu

kr.

29.000

Öryggisgæsla pr. öryggisvörð í dagvinnu

kr.

3.300

Öryggisgjald pr. öryggisvörð í yfirvinnu

kr.

5.204

Um innheimtu og greiðslu gjalda.

20. gr.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjald­fall­inni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

21. gr.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber til Djúpavogshafnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr. 326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.

Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

22. gr.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða koma á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnarinnar. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema um annað sé sérstaklega samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið, sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

23. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi. Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Djúpavogshöfn er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

24. gr.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Hafnarsjóði Djúpavogshrepps er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gildistaka.

25. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir hafnarsjóð Djúpavogshrepps er samþykkt af hafnarnefnd þann 29. nóvember 2013, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004.

Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur út gildi gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Djúpavogshrepps nr. 1165/2005 frá 19. desember 2005.

Djúpavogi, 13. desember 2013.

Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.

B deild - Útgáfud.: 28. janúar 2014