Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 125/2014

Nr. 125/2014 22. desember 2014
LÖG
um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015.

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS
   samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar
forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar,
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru:

I. KAFLI

Breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

1. gr.

    Í stað hlutfallstölunnar „0,325%“ í 4. tölul. 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: 0,260%.

2. gr.

    Í stað orðanna „og 2014“ í ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum kemur: 2014 og 2015.

II. KAFLI

Breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða XLI í lögunum:

 1. Í stað orðanna „og 2014“ í 1.–5. mgr. kemur: 2014 og 2015.
 2. Í stað orðanna „og 2013“ í 1.–5. mgr. kemur: 2013 og 2014.

4. gr.

    Á eftir ártalinu „2015“ í ákvæði til bráðabirgða LIII í lögunum kemur: og 2016.

III. KAFLI

Breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum.

5. gr.

    Í stað ártalsins „2014“ í ákvæði til bráðabirgða III í lögunum kemur: 2014 og 2015.

IV. KAFLI

Breyting á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.

6. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 5. gr. laganna:

 1. Í stað „0,0283%“ í a-lið 1. tölul. kemur: 0,0277%.
 2. Í stað „0,0256%“ í b-lið 1. tölul. kemur: 0,0251%.
 3. Í stað „0,317% %“ í 2. tölul. kemur: 0,314%.
 4. Í stað „0,175%“ í 3. tölul. kemur: 0,172%.
 5. Í stað „0,50%“ í 4. tölul. kemur: 0,49%.
 6. Í stað „0,50%“ í 5. tölul. kemur: 0,49%.
 7. Í stað „0,031%“ og „0,0135%“ í 6. tölul. kemur: 0,030%; og: 0,0133%.
 8. Í stað „0,010%“, „1.200.000 kr.“, „1.930.000 kr.“, „3.370.000 kr.“, „6.260.000 kr.“ og „7.260.000 kr.“ í 9. tölul. kemur: 0,0097%; 1.250.000 kr.; 2.050.000 kr.; 3.580.000 kr.; 6.650.000 kr.; og: 7.710.000 kr.
 9. Í stað „0,006%“ í 11. tölul. kemur: 0,0059%.
 10. Í stað „0,008%“ í 12. tölul. kemur: 0,0078%.

V. KAFLI

Breyting á lögum nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga, með síðari breytingum.

7. gr.

    Í stað orðanna „árinu 2014“ í 1. og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XVI í lögunum kemur: árunum 2014 og 2015.

VI. KAFLI

Breyting á lögum nr. 91/1987, um sóknargjöld o.fl., með síðari breytingum.

8. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. laganna, með síðari breytingum, skal gjald sem rennur til þjóð­kirkjusafnaða og skráðra trúfélaga vera 824 kr. á mánuði árið 2015 fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári.

VII. KAFLI

Breyting á lögum nr. 78/1997, um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar,
með síðari breytingum.

9. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Þrátt fyrir ákvæði laganna skal skuldbinding ríkisins skv. 60. gr. á árinu 2015 sam­kvæmt sérstöku samkomulagi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar vera 1.486,9 millj. kr. Framlag til Kristnisjóðs skal vera 72 millj. kr. á árinu 2015.

VIII. KAFLI

Breyting á lögum nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

10. gr.

    Í stað fjárhæðarinnar „9.911 kr.“ í 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: 10.159 kr.

11. gr.

    Í stað orðanna „2013 og 2014“ í ákvæði til bráðabirgða VII í lögunum kemur: 2013, 2014 og 2015.

12. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Vegna útreiknings á dvalarframlagi skv. 21. gr. er á tímabilinu 1. janúar 2015 til og með 31. desember 2015 unnt að óska eftir því að Tryggingastofnun ríkisins beri saman útreikning dvalarframlags fyrir og eftir gildistöku laga nr. 166/2006 og laga nr. 120/2009. Ef saman­burðurinn sýnir aukna kostnaðarþátttöku heimilismanns frá því sem var fyrir gildistöku þeirra laga skal leiðrétta dvalarframlag vegna framangreinds tímabils til samræmis við það.

IX. KAFLI

Breyting á lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum.

13. gr.

    Í stað ártalsins „2014“ í 14. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: 2015.

X. KAFLI

Breyting á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, með síðari breytingum.

14. gr.

    Í stað orðanna „samfellt í þrjú ár“ í 1. mgr. 29. gr. laganna kemur: samfellt í 30 mánuði.

15. gr.

    Í stað orðanna „samtals í þrjú ár“ í 30. gr. laganna kemur: samtals í 30 mánuði.

16. gr.

    Í stað orðanna „samtals 30 mánuði“ í 4. mgr. 54. gr., 4. mgr. 55. gr., í tvígang í 1. mgr. 56. gr., 5. mgr. 57. gr., 4. mgr. 58. gr., 4. mgr. 59. gr. og í tvígang í 1. mgr. 61. gr. laganna kemur: samtals 24 mánuði.

XI. KAFLI

Breyting á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum.

17. gr.

    1. mgr. 25. gr. laganna orðast svo:

    Sjúkratrygging tekur til nauðsynlegra lyfja sem hafa markaðsleyfi hér á landi, hefur verið ávísað til notkunar utan heilbrigðisstofnana, þ.m.t. S-merkt og leyfisskyld lyf, og ákveðið hefur verið að sjúkratryggingar taki þátt í að greiða, sbr. lyfjalög.

XII. KAFLI

Breyting á lögum nr. 166/2011, um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara, með síðari breytingum.

18. gr.

    Í stað hlutfallstölunnar „0,0212%“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: 0,0148%.

XIII. KAFLI

Breyting á lögum nr. 75/2011, um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, með síðari breytingum.

19. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 3. gr. skal framlag ríkissjóðs nema 145,8 millj. kr. á árinu 2015.

XIV. KAFLI

Breyting á lögum nr. 70/2012, um loftslagsmál, með síðari breytingum.

20. gr.

    Í stað „2014“ og „892 kr.“ í 4. mgr. 14. gr. laganna kemur: 2015; og: 865 kr.

21. gr.

    Við 2. málsl. 28. gr. laganna bætist: og skulu tekjur ríkisins af uppboðnum los­unar­heimildum renna í ríkissjóð.

22. gr.

    A-liður 30. gr. laganna orðast svo: fjárveiting í fjárlögum ár hvert.

XV. KAFLI

Breyting á lögum nr. 162/2002, um úrvinnslugjald, með síðari breytingum.

23. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:

 1. Við 1. mgr. bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Raf- og rafeindatæki: sbr. viðauka XIX.
 2. Í stað orðanna „og XI“ í 1. málsl. 5. mgr. kemur: XI og XIX.

24. gr.

    Við lögin bætist nýr viðauki, viðauki XIX, sem orðast svo ásamt fyrirsögn:

Raf- og rafeindatæki.

    Á raf- og rafeindatæki sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslu­gjald sem hér segir:

8413.1101

6 kr./kg

8465.1001

6 kr./kg

8521.1029

8 kr./kg

8413.1901

6 kr./kg

8465.1009

6 kr./kg

8521.9010

8 kr./kg

8414.5101

6 kr./kg

8465.9101

8 kr./kg

8521.9021

8 kr./kg

8414.5109

6 kr./kg

8465.9109

8 kr./kg

8521.9022

8 kr./kg

8414.5901

6 kr./kg

8465.9201

8 kr./kg

8521.9023

8 kr./kg

8414.5909

6 kr./kg

8465.9209

8 kr./kg

8521.9029

8 kr./kg

8414.6001

6 kr./kg

8465.9301

8 kr./kg

8522.9000

8 kr./kg

8414.6009

6 kr./kg

8465.9309

8 kr./kg

8525.5001

8 kr./kg

8414.8001

6 kr./kg

8465.9401

8 kr./kg

8525.5009

8 kr./kg

8414.8009

6 kr./kg

8465.9409

8 kr./kg

8525.6001

8 kr./kg

8414.9000

6 kr./kg

8465.9501

8 kr./kg

8525.6009

8 kr./kg

8415.1000

6 kr./kg

8465.9509

8 kr./kg

8525.8000

8 kr./kg

8415.2000

6 kr./kg

8465.9601

8 kr./kg

8526.1000

8 kr./kg

8415.8100

6 kr./kg

8465.9609

8 kr./kg

8526.9100

8 kr./kg

8415.8200

6 kr./kg

8465.9901

8 kr./kg

8526.9201

8 kr./kg

8415.8300

6 kr./kg

8465.9909

8 kr./kg

8526.9209

8 kr./kg

8415.9000

6 kr./kg

8466.9100

8 kr./kg

8527.1201

8 kr./kg

8418.1001

25 kr./kg

8466.9200

8 kr./kg

8527.1209

8 kr./kg

8418.1009

25 kr./kg

8466.9300

8 kr./kg

8527.1301

8 kr./kg

8418.2100

25 kr./kg

8466.9400

8 kr./kg

8527.1302

8 kr./kg

8418.2900

25 kr./kg

8467.2100

8 kr./kg

8527.1309

8 kr./kg

8418.3001

25 kr./kg

8467.2200

8 kr./kg

8527.1900

8 kr./kg

8418.3009

25 kr./kg

8467.2901

8 kr./kg

8527.2101

8 kr./kg

8418.4001

25 kr./kg

8467.2909

8 kr./kg

8527.2102

8 kr./kg

8418.4009

25 kr./kg

8469.0000

8 kr./kg

8527.2109

8 kr./kg

8418.5000

25 kr./kg

8470.1000

8 kr./kg

8527.2900

8 kr./kg

8418.6101

6 kr./kg

8470.2100

8 kr./kg

8527.9101

8 kr./kg

8418.6109

6 kr./kg

8470.2900

8 kr./kg

8527.9102

8 kr./kg

8418.6901

25 kr./kg

8470.3001

8 kr./kg

8527.9109

8 kr./kg

8418.6909

25 kr./kg

8470.5001

8 kr./kg

8527.9200

8 kr./kg

8418.9900

25 kr./kg

8470.9001

8 kr./kg

8527.9901

8 kr./kg

8419.8101

6 kr./kg

8471.3001

8 kr./kg

8527.9909

8 kr./kg

8419.8109

6 kr./kg

8471.3009

8 kr./kg

8528.4100

72 kr./kg

8419.8901

6 kr./kg

8471.4101

8 kr./kg

8528.4900

72 kr./kg

8419.8909

6 kr./kg

8471.4109

8 kr./kg

8528.5100

72 kr./kg

8419.9000

6 kr./kg

8471.4901

8 kr./kg

8528.5900

72 kr./kg

8420.1001

8 kr./kg

8471.4909

8 kr./kg

8528.6100

8 kr./kg

8421.1101

6 kr./kg

8471.5000

8 kr./kg

8528.6900

8 kr./kg

8421.1201

6 kr./kg

8471.6000

8 kr./kg

8528.7102

8 kr./kg

8421.1209

6 kr./kg

8471.7000

8 kr./kg

8528.7109

8 kr./kg

8421.1901

6 kr./kg

8471.8000

8 kr./kg

8528.7202

72 kr./kg

8421.9100

6 kr./kg

8471.9000

8 kr./kg

8528.7209

72 kr./kg

8422.1100

6 kr./kg

8472.1001

8 kr./kg

8528.7302

72 kr./kg

8422.1901

6 kr./kg

8472.3001

8 kr./kg

8528.7309

72 kr./kg

8422.9000

6 kr./kg

8472.9000

8 kr./kg

8529.1001

8 kr./kg

8423.1000

8 kr./kg

8473.1000

8 kr./kg

8529.1009

8 kr./kg

8423.8100

8 kr./kg

8473.2100

8 kr./kg

8529.9001

8 kr./kg

8423.8200

8 kr./kg

8473.2900

8 kr./kg

8529.9009

8 kr./kg

8423.8900

8 kr./kg

8473.3000

8 kr./kg

8531.1000

8 kr./kg

8424.2000

8 kr./kg

8473.4000

8 kr./kg

8539.1000

25 kr./kg

8424.3001

6 kr./kg

8473.5000

8 kr./kg

8539.2100

25 kr./kg

8424.8100

6 kr./kg

8476.2100

25 kr./kg

8539.2200

25 kr./kg

8424.8900

6 kr./kg

8476.2900

6 kr./kg

8539.2900

25 kr./kg

8424.9000

6 kr./kg

8476.8100

25 kr./kg

8539.3100

25 kr./kg

8433.1101

8 kr./kg

8476.8900

6 kr./kg

8539.3200

25 kr./kg

8433.1109

8 kr./kg

8476.9000

6 kr./kg

8539.3900

25 kr./kg

8433.1901

8 kr./kg

8479.6001

6 kr./kg

8539.4100

25 kr./kg

8433.1909

8 kr./kg

8479.6009

6 kr./kg

8539.4900

25 kr./kg

8438.1000

6 kr./kg

8479.8901

6 kr./kg

8539.9000

25 kr./kg

8443.3100

8 kr./kg

8479.9000

6 kr./kg

8540.2000

8 kr./kg

8443.3200

8 kr./kg

8502.4001

6 kr./kg

8543.1000

8 kr./kg

8443.3900

8 kr./kg

8508.1100

8 kr./kg

8543.2000

8 kr./kg

8443.9900

8 kr./kg

8508.1900

8 kr./kg

8543.3000

8 kr./kg

8444.0000

8 kr./kg

8508.7000

8 kr./kg

8543.7001

8 kr./kg

8446.1000

8 kr./kg

8509.4001

6 kr./kg

8543.7002

8 kr./kg

8447.2001

8 kr./kg

8509.4009

6 kr./kg

8543.7003

72 kr./kg

8448.1901

8 kr./kg

8509.8001

8 kr./kg

8543.7009

8 kr./kg

8449.0000

8 kr./kg

8509.8009

8 kr./kg

8543.9001

8 kr./kg

8450.1100

6 kr./kg

8509.9000

6 kr./kg

8543.9009

8 kr./kg

8450.1200

6 kr./kg

8510.1000

8 kr./kg

9006.4000

8 kr./kg

8450.1901

6 kr./kg

8510.2009

8 kr./kg

9006.5100

8 kr./kg

8450.2000

6 kr./kg

8510.3000

8 kr./kg

9006.5200

8 kr./kg

8450.9000

6 kr./kg

8510.9000

8 kr./kg

9006.5300

8 kr./kg

8451.2100

6 kr./kg

8512.1000

4 kr./kg

9006.5900

8 kr./kg

8451.2900

6 kr./kg

8512.2000

4 kr./kg

9007.1000

8 kr./kg

8451.3001

6 kr./kg

8512.9000

4 kr./kg

9007.2001

8 kr./kg

8451.3009

6 kr./kg

8513.1000

4 kr./kg

9007.2009

8 kr./kg

8451.4000

6 kr./kg

8513.9000

4 kr./kg

9007.9100

8 kr./kg

8451.9000

6 kr./kg

8515.1100

8 kr./kg

9007.9200

8 kr./kg

8452.1001

8 kr./kg

8515.1900

8 kr./kg

9008.5000

8 kr./kg

8452.2100

8 kr./kg

8515.2900

6 kr./kg

9016.0001

8 kr./kg

8452.2901

8 kr./kg

8515.3100

6 kr./kg

9018.1100

5 kr./kg

8452.9000

8 kr./kg

8515.3900

6 kr./kg

9018.1300

5 kr./kg

8455.1000

6 kr./kg

8515.8001

6 kr./kg

9018.1900

5 kr./kg

8455.2100

6 kr./kg

8515.8002

8 kr./kg

9018.9000

5 kr./kg

8455.2200

6 kr./kg

8515.8009

8 kr./kg

9020.0000

5 kr./kg

8455.9000

6 kr./kg

8515.9000

8 kr./kg

9021.4000

5 kr./kg

8456.1001

8 kr./kg

8516.1000

6 kr./kg

9021.5000

5 kr./kg

8456.1009

8 kr./kg

8516.2100

6 kr./kg

9022.1200

5 kr./kg

8456.2000

8 kr./kg

8516.2901

6 kr./kg

9022.1300

5 kr./kg

8456.9000

8 kr./kg

8516.2909

6 kr./kg

9022.1400

5 kr./kg

8457.1000

6 kr./kg

8516.3100

8 kr./kg

9022.1900

5 kr./kg

8457.2000

6 kr./kg

8516.3200

8 kr./kg

9022.2100

5 kr./kg

8457.3000

6 kr./kg

8516.3300

8 kr./kg

9022.2900

5 kr./kg

8458.1100

6 kr./kg

8516.4009

8 kr./kg

9022.3000

5 kr./kg

8458.1900

6 kr./kg

8516.5000

6 kr./kg

9022.9000

5 kr./kg

8458.9100

6 kr./kg

8516.6001

6 kr./kg

9029.1000

8 kr./kg

8458.9900

8 kr./kg

8516.6002

6 kr./kg

9029.2000

8 kr./kg

8459.1000

8 kr./kg

8516.6009

6 kr./kg

9032.1001

8 kr./kg

8459.2100

6 kr./kg

8516.7100

8 kr./kg

9101.1100

8 kr./kg

8459.2900

8 kr./kg

8516.7200

8 kr./kg

9101.1900

8 kr./kg

8459.3100

6 kr./kg

8516.7901

6 kr./kg

9101.9100

8 kr./kg

8459.3900

6 kr./kg

8516.7909

8 kr./kg

9102.1100

8 kr./kg

8459.4000

6 kr./kg

8516.8001

8 kr./kg

9102.1200

8 kr./kg

8459.5100

6 kr./kg

8516.8009

8 kr./kg

9102.1900

8 kr./kg

8459.5900

6 kr./kg

8516.9000

8 kr./kg

9102.9100

8 kr./kg

8459.6100

6 kr./kg

8517.1100

8 kr./kg

9103.1000

8 kr./kg

8459.6900

6 kr./kg

8517.1200

8 kr./kg

9105.1100

8 kr./kg

8459.7000

6 kr./kg

8517.1800

8 kr./kg

9105.2100

8 kr./kg

8460.1100

6 kr./kg

8517.6200

8 kr./kg

9105.9100

8 kr./kg

8460.1901

8 kr./kg

8517.6900

8 kr./kg

9106.1000

8 kr./kg

8460.2100

6 kr./kg

8517.7000

8 kr./kg

9106.9000

8 kr./kg

8460.2901

8 kr./kg

8518.1000

8 kr./kg

9107.0001

8 kr./kg

8460.3100

6 kr./kg

8518.2101

8 kr./kg

9108.1100

8 kr./kg

8460.3901

8 kr./kg

8518.2109

8 kr./kg

9108.1200

8 kr./kg

8460.4001

6 kr./kg

8518.2201

8 kr./kg

9108.1900

8 kr./kg

8460.9001

8 kr./kg

8518.2209

8 kr./kg

9109.1000

8 kr./kg

8461.2001

8 kr./kg

8518.2900

8 kr./kg

9207.1001

8 kr./kg

8461.4001

8 kr./kg

8518.3001

8 kr./kg

9207.1002

8 kr./kg

8461.5001

8 kr./kg

8518.3009

8 kr./kg

9207.1009

8 kr./kg

8461.9001

6 kr./kg

8518.4001

8 kr./kg

9207.9000

8 kr./kg

8462.1000

6 kr./kg

8518.4009

8 kr./kg

9405.1001

4 kr./kg

8462.2100

6 kr./kg

8518.5001

8 kr./kg

9405.1009

4 kr./kg

8462.2901

6 kr./kg

8518.5009

8 kr./kg

9405.2001

4 kr./kg

8462.3100

6 kr./kg

8518.9000

8 kr./kg

9405.2009

4 kr./kg

8462.3901

6 kr./kg

8519.2000

8 kr./kg

9405.3000

4 kr./kg

8462.4100

6 kr./kg

8519.3000

8 kr./kg

9405.4001

4 kr./kg

8462.4901

6 kr./kg

8519.5000

8 kr./kg

9405.4009

4 kr./kg

8462.9100

6 kr./kg

8519.8110

8 kr./kg

9405.6001

4 kr./kg

8462.9901

6 kr./kg

8519.8190

8 kr./kg

9405.6009

4 kr./kg

8463.9001

6 kr./kg

8519.8910

8 kr./kg

9503.0031

8 kr./kg

8464.1001

6 kr./kg

8519.8990

8 kr./kg

9504.3000

8 kr./kg

8464.2001

8 kr./kg

8521.1010

8 kr./kg

 

8464.9001

6 kr./kg

8521.1021

8 kr./kg

 

XVI. KAFLI

Breyting á lögum nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs, með síðari breytingum.

25. gr.

    Á eftir 1. málsl. 1. mgr. 45. gr. laganna kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Raf- og rafeindatæki sem falla undir þessi lög og tollskrárnúmer þeirra eru tilgreind í viðauka XIX við lög um úrvinnslugjald.

XVII. KAFLI

Breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum.

26. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Þrátt fyrir ákvæði 122. gr. laganna skal fyrirkomulag gjalddaga aðflutningsgjalda, hjá aðilum sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum, vegna uppgjörstímabila á árinu 2015 vera sem hér segir:

 1. Helmingi af aðflutningsgjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 122. gr., skal skila eigi síðar en á 15. degi næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 2. Helmingi af aðflutningsgjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 122. gr., skal skila eigi síðar en á 5. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

XVIII. KAFLI

Breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.

27. gr.

    Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2014“ í 6. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIV í lögunum kemur: 31. desember 2015.

28. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    Þrátt fyrir ákvæði VII. kafla og 7. mgr. 20. gr. er á gjalddaga virðisaukaskatts vegna uppgjörstímabila á árinu 2015, sbr. 1. mgr. 24. gr., heimilt að færa til innskatts á virðis­auka­skatts­skýrslu allan virðisaukaskatt vegna viðkomandi uppgjörstímabils þótt ein­ungis hluta af gjaldföllnum virðisaukaskatti hafi á þeim tíma verið skilað, sbr. ákvæði til bráða­birgða XII í tollalögum, nr. 88/2005.

XIX. KAFLI

Breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum.

29. gr.

    Í stað fjárhæðarinnar „1.000.000 kr.“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: 750.000 kr.

30. gr.

Gildistaka.

    Lög þessi öðlast gildi og koma til framkvæmda sem hér segir:

 1. 2.–5., 7., 9., 11.–12., 19.–20. og 26.–28. gr. öðlast þegar gildi.
 2. 6., 8., 13., 17.–18., 21.–25. og 29. gr. öðlast gildi 1. janúar 2015.
 3. Ákvæði 1. gr. öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda við staðgreiðslu tryggingagjalds frá 1. júlí 2015 og álagningu ársins 2016.
 4. 10. gr. öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2015 vegna tekna ársins 2014.
 5. Ákvæði 14.–16. gr. öðlast gildi 1. janúar 2015 og eiga við um atvinnuleitendur sem eru þegar skráðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins og hafa fengið greiddar atvinnuleysisbætur fyrir 1. janúar 2015, atvinnuleitendur sem skrá sig án atvinnu og sækja um atvinnuleysisbætur 1. janúar 2015 eða síðar, hvort sem það er í fyrsta skipti eða viðkomandi heldur áfram að nýta fyrra tímabil skv. 29. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, sem og um þá atvinnuleitendur sem hafa áður verið skráðir án atvinnu en hefja nýtt tímabil innan atvinnuleysistryggingakerfisins skv. 30. eða 31. gr. sömu laga 1. janúar 2015 eða síðar.

Gjört í Reykjavík, 22. desember 2014.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Einar K. Guðfinnsson.

Markús Sigurbjörnsson.

(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

A deild - Útgáfud.: 30. desember 2014