Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 221/2012

Nr. 221/2012 23. febrúar 2012
REGLUGERÐ
um skýrslugerð vegna sóttvarna.

I. KAFLI

Um skráningarskyldu.

1. gr.

Sóttvarnalæknir er ábyrgur fyrir því að haldin sé sjúkdómaskrá sem tekur til smit­sjúkdóma, sjúkdómsvalda þeirra, sjúkdóma af völdum eiturefna og geislavirkra efna, óvenjulegra og óvæntra atburða sem geta haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar meðal þjóða heims, sýklalyfjanotkunar og bólusetninga (ónæmisaðgerða), sbr. reglugerð um bólusetningar á Íslandi. Gæta skal fyllsta trúnaðar um allar einkalífsupplýsingar sem fram koma í smitsjúkdómaskrá og gilda um skrána sömu reglur og aðrar sjúkraskrár. Ýtrustu varúðar skal gætt við meðferð, vörslu og sendingu upplýsinga um tilkynn­ingar­skylda sjúkdóma.

Til að halda skrá um sýklalyfjanotkun kallar sóttvarnalæknir eftir upplýsingum úr lyfja­gagnagrunni landlæknis og frá sjúkrastofnunum. Þær upplýsingar mega ekki bera með sér önnur persónuauðkenni en aldur, kyn og búsetu samkvæmt póstnúmeri þeirra sem lyfjunum hefur verið ávísað á, sérgrein læknis, sjúkrastofnun og deild þar sem sjúkra­stofnun er deildaskipt. Upplýsingar um sýklalyfjanotkun skulu vera ópersónu­greinanlegar. Forstöðumönnum heilbrigðisstofnana er skylt að senda sóttvarna­lækni upplýsingar um magn sýklalyfja sem notað er á viðkomandi stofnun, skipt eftir deildum þar sem það á við.

Sóttvarnalæknir gefur nánari fyrirmæli um tilhögun skráningar og tilkynninga í smit­sjúkdóma­skrá og skrá um sýklalyfjanotkun, meðal annars um hvaða ráðstafanir skuli viðhafðar til að tryggja öryggi persónuupplýsinga varðandi tilkynningarskylda sjúk­dóma.

2. gr.

Þeir sjúkdómar, sjúkdómsvaldar og atburðir sem sóttvarnalög fjalla um eru skráningar­skyldir og geti þeir ógnað almannaheill eru þeir jafnframt tilkynningarskyldir.

Með skráningarskyldu er átt við skyldu til að senda sóttvarnalækni ópersónugreindar upplýsingar en með tilkynningarskyldu er átt við skyldu til að senda persónugreindar upplýsingar um sjúkdómstilvik.

3. gr.

Læknum er skylt að skrá upplýsingar um skráningar- og tilkynningarskylda sjúkdóma á þar til gerð eyðublöð eða með rafrænum hætti samkvæmt nánari fyrirmælum sótt­varna­læknis, sbr. 1. gr. Sama gildir um forstöðumenn rannsóknastofa, sjúkradeilda og annarra heilbrigðisstofnana. Skrá um smitsjúkdóma skal senda sóttvarnalækni mán­aðar­lega eða oftar ef hann telur þörf á því.

Læknum og hjúkrunarfræðingum er skylt að skrá í sjúkraskrá samkvæmt nánari fyrir­mælum sóttvarnalæknis, sbr. 1. gr., allar bólusetningar sem þeir framkvæma. Læknar tilkynna sóttvarnalækni um bólusetningar sem gerðar hafa verið.

II. KAFLI

Skráningarskyldir sjúkdómar.

4. gr.

Skráningarskyldir sjúkdómar eru:

adenóveirusýking
afbrigðilegar berklasýkingar
barkakýlisbólga
berkjubólga
berkjulungnabólga
bráður niðurgangur
calicíveirusýking (nóróveirusýking)
clostridium difficile sýking
efri loftvegasýking
enteróveirusýking
eyrnabólga
flatlús
hálsbólga
heilabólga (encephalitis/meningoencephalitis)
heilahimnubólga af völdum sýkla
heilahimnubólga af óþekktum toga
hlaupabóla
höfuðlús
inflúensa
kláðamaur
kynfæravörtur (condyloma genitalis)
lungnabólga
Lyme sjúkdómur (borreliosis)
matareitrun af völdum sýkla eða eiturefna þeirra
metapneumóveirusýking
njálgur
parainflúensa
psittacosis
ristill (herpes zoster)
rótaveirusýking
RS veirusýking
skarlatssótt
skútabólga
speldisbólga (epiglottitis)
sýkingar af völdum fjölónæmra sýkla
þvagrásarbólga af óþekktri orsök
veirusýking, ótilgreind


III. KAFLI

Tilkynningarskyldir sjúkdómar, sjúkdómsvaldar þeirra og atburðir
sem ógna heilsu manna.

5. gr.

Tilkynningarskyldir sjúkdómar eru:

aðgerðatengdar sýkingar í heilbrigðisþjónustunni
alnæmi (AIDS)
anisakíusýking
bandormslirfusýki (cysticercosis)
barnaveiki
berklar
blæðandi veiruhitasóttir
bólusótt
bótúlismi
breiðvirkir betalaktamasamyndandi sýklar
bráð sjúkdómseinkenni af völdum eiturefna og geislavirkra efna
Córónaveirulungnabólga (SARS/heilkenni alvarlegrar bráðrar lungnabólgu - HABL)
Creutzfeldt Jacob veiki og afbrigði hennar
enteróhemórrhagísk E. coli sýking
giardiíasýking
gulusótt
hettusótt
hérasótt (tularemia)
HIV-sýking
holdsveiki
hundaæði
huldusótt (Q-fever)
inflúensa A sem valdið getur heimsfaraldri
ífarandi hemophilus influenzea, sjúkdómur gerð b
ífarandi meningókokkasjúkdómur
ífarandi pneumókokkasýkingar í blóði, lið, beini og heilahimnu
Jersiníusýking (Y. enterocolitica, Y. psudotuberculosis)
kampýlóbaktersýking
kíghósti
klamýdíusýking
kólera og kólerulíkar sýkingar (vibriosis og líkir sýkingavaldar)
launsporasýking (cryprtósporidium sýking)
legíónellusýking
lekandi
leptóspirusýking
lifrarbólga A
lifrarbólga B (bráð, viðvarandi)
lifrarbólga C
lifrarbólga vegna annarra veira
listeríusýking
lömunarveiki
malaría
meticillín ónæmur staphylokoccus aureus (MÓSA)
miltisbrandur
mislingar
óvæntir atburðir sem ógnað geta heilsu manna (óvænt aukning sjúkdómstilvika eða dauðs­falla)
rauðir hundar (einnig meðfæddir)
salmonellusýking
sárasótt (einnig meðfædd eða nýburasýking)
shígellusýking
stífkrampi
sullaveiki
svarti dauði
toxóplasmasýking
taugaveiki/taugaveikibróðir
tríkínusýking
vanómýcín ónæmir enterókokkar
vesturnílarveirusótt
öldusótt (brucellosis)

6. gr.

Tilkynningu um tilkynningarskyldan sjúkdóm, sjúkdómsvald eða óvænta atburði sem ógnað geta heilsu manna skal senda sóttvarnalækni án tafar eða samkvæmt nánari fyrir­mælum hans. Sóttvarnalækni er heimilt að fela göngudeildum smitsjúkdóma og rannsóknar­stofum, sbr. ákvæði reglugerðar um sóttvarnarráðstafanir, að halda skrá yfir tilkynn­ingar­skyld sjúkdómstilfelli og sjúkdómsvalda.

Á eyðublaði skal meðal annars koma fram:

  1. Heiti sjúkdóms eða sjúkdómsvalds og greiningarnúmer samkvæmt alþjóðlegu sjúkdóma- og dánarmeinaskránni sem gildir hverju sinni.
  2. Hvenær, hvernig og hvaða sjúkdómsgreining eða greining sjúkdómsvalds var stað­fest.
  3. Persónuauðkenni og kyn hins sýkta.
  4. Í hvaða sóttvarnaumdæmi hinn sýkti býr, þ.e. dvalarstaður.
  5. Nafn tilkynnanda, læknisnúmer, vinnustaður, undirskrift og dagsetning tilkynn­ingar.

7. gr.

Bólusetningar eru tilkynningarskyldar, sbr. reglugerð um bólusetningar á Íslandi.

IV. KAFLI

Gildistaka.

8. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 18. gr., sbr. 3. gr., sóttvarnalaga nr. 19/1997, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 420/2008.

Reglugerð þessi er sett með hliðsjón af ákvörðunum framkvæmdastjórnar nr. 2000/96/EB og 2009/312/EB.

Velferðarráðuneytinu, 23. febrúar 2012.

Guðbjartur Hannesson.

Margrét Björnsdóttir.

B deild - Útgáfud.: 5. mars 2012