Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 6/2009

Nr. 6/2009 4. mars 2009
LÖG
um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, og lögum um gatnagerðargjald, nr. 153/2006, með síðari breytingum.

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI
Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga,
nr. 4/1995, með síðari breytingum.
1. gr.
    Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, er orðast svo:
    Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. fylgir fasteignaskatti vegna áranna 2008–2010 lögveð í fasteign þeirri sem hann er lagður á og skal hann, ásamt dráttarvöxtum í fjögur ár frá gjalddaga, ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum er á eigninni hvíla.

II. KAFLI
Breytingar á lögum um gatnagerðargjald,
nr. 153/2006, með síðari breytingum.
2. gr.
    Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:
    a.    Í stað orðanna „30 daga“ í 1. og 2. málsl. kemur: 90 daga.
    b.    3. málsl. fellur brott.

3. gr.
    Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2009“ í 1. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: 31. desember 2012.

4. gr.
    Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, er orðast svo:
    Endurgreiðsla gatnagerðargjalda vegna lóða sem úthlutað var eða byggingarleyfi var veitt á fyrir gildistöku laga þessara skal verðbætt miðað við vísitölu neysluverðs frá greiðsludegi til endurgreiðsludags.

III. KAFLI
Gildistaka.
5. gr.
    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 4. mars 2009.

Ólafur Ragnar Grímsson.
(L. S.)

Kristján L. Möller.

A deild - Útgáfud.: 4. mars 2009