Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 224/2008

Nr. 224/2008 14. febrúar 2008
GJALDSKRÁ
fyrir Hafnarsjóð Fjarðabyggðar.

Almenn ákvæði.

1. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnarsjóð Fjarðabyggðar er sett skv. heimild í 17. grein hafnalaga nr. 61/2003.

Um gjaldtöku tengda stærð skipa.

2. gr.

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar og njóta þjónustu hennar.

Skipagjöld.

4. gr.

Lestargjöld:

Af öllum skipum skal greiða lestargjald, 9,02 kr. á mælieiningu skv. 2. gr. en þó ekki oftar en tvisvar í mánuði.

Bryggjugjöld:

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi:

Skip við bryggju 2,19 kr. á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 12 tíma, sem skip liggur bundið, en reiknist hámark 26 sinnum í mánuði.
Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem mánaðargjald, 59 kr. á mælieiningu, en þó aldrei lægra en 6.452 kr. á mánuði.
Bátar minni en 20 bt greiði þó aldrei lægra en 4.000 kr. á mánuði.
Skútur og skemmtibátar sem koma til hafnar greiði 50 evrur fyrir hverja byrjaða viku.

Vörugjöld.

5. gr.

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til hafnarinnar, vegna álagningar vörugjalda.

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

7. gr.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald.

Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.

8. gr.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

a) Umbúðir sem endursendar eru.
b) Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.
c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.
d) Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

9. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóri eða afgreiðslumaður skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn.

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

10. gr.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

Vörugjaldskrá:

1. fl.: Gjald 182 kr. fyrir hvert tonn:

Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.

2. fl.: Gjald 296 kr. fyrir hvert tonn:

Lýsi og fiskimjöl.

3. fl.: Gjald 352 kr. fyrir hvert tonn:

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.

4. fl.: Gjald 772 kr. fyrir hvert tonn.

Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1.-3. fl.
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald greiðist ekki af bifreiðum ferðamanna, enda ferðast eigendur með sama skipi.

5. fl.: Gjald 1,26% af heildaraflaverðmæti.

Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.
Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildarverðmætis.
Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.
Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.
Kaupandi ber skil á greiðslu aflagjalds.
Hámarksgjald samkvæmt lið þessum er 3.662 kr. fyrir hvert tonn.

Lágmarksgjald í öllum flokkum er 133 kr.

Leiga á gámasvæði - geymsla veiðarfæra.

11. gr.

Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi (gáma og báta):

Geymsla á malarsvæði 20 kr. pr. m² á mánuði.
Geymsla á malbikuðu svæði 55 kr. pr. m² á mánuði.
Geymsla á veiðarfærum á hafnarköntum. Frítt fyrstu vikuna síðan 2.358 kr. pr. sólarhring.
Aðstaða v/upptöku báta 4.566 kr. fast gjald pr. skipti/viku.
Geymslugjald fyrir 20 feta gám pr. mánuð 1.600 kr.
Geymslugjald fyrir 40 feta gám pr. mánuð 2.200 kr.
Geymslugjald fyrir 20 feta frystigám pr. mánuð 1.600 kr. + rafmagn.
Geymslugjald fyrir 40 feta frystigám pr. mánuð 2.200 kr. + rafmagn.

Sorphirða.

12. gr.

Gjald fyrir sorphirðu er 3.662 kr. fyrir hverja afgreiðslu.

Hafnsögugjöld.

13. gr.

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá:

a) Fyrir leiðsögn til hafna, að bólvirki eða lægi 2.594 kr. fyrir hvert skip, auk 4,20 kr. fyrir hvert brúttótonn. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn greiðist sama gjald.
b) Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft gjald skv. a-lið.

Ef skipstjóri skips hefur hafnsöguréttindi skv. ákvörðun hafnarstjórnar og hafnsögumaður fer ekki um borð, er veittur 25% afsláttur af hafnsögugjaldi.

Þjónusta dráttarbáts.

14. gr.

Tímagjald fyrir aðstoð dráttarbáts miðast við brúttóstærð skips, og er fyrir skip minni en 20.000 bt 5,80 kr. á brúttótonn og fyrir stærri skip en 20.000 bt 7,20 kr. á brúttótonn. Lágmarksgjald á klst. er 26.500 kr. og hámarksgjald á hvern bát á klst. er 177.000 kr. Lágmarkstími fyrir aðstoð er 1 klst.

Fylgi dráttarbátur skipi til öryggis í eða úr höfn, er tekið hálft gjald þó aldrei lægra en 26.500 kr. á klst.

Á siglingatíma til og frá stað utan hafnar er tekið hálft gjald fyrir bátinn.

Í biðtíma er tekið hálft gjald fyrir bátinn þó aldrei lægra en 26.500 kr. á klst.

Við færslu innan hafnar er veittur 10% afsláttur.

Fluttur hafnsögumaður: Fast gjald 26.500 kr.

Aðrir flutningar: Lægsta tímagjald skv. gjaldskrá.

Aukamaður á hafnsögubáti utan hafnar 8.962 kr. á klst.

Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið, fellur gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.

Önnur aðstoð er samkvæmt samningi hverju sinni.

Festargjöld.

15. gr.

Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu 6.103 kr. Sé fleiri en einn maður notaður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann 6.103 kr.

Vatnssala.

16. gr.

Vatnsgjöld: Vatn afgreitt frá bryggju:

Kalt vatn 141 kr./m³.
Lágmarksgjald miðast við 15 tonn.
Heimabátar pr. mánuð 4.584 kr.
Afgreiðsla utan dagvinnutíma, 3.905 kr. pr. klst. til viðbótar gjaldskrá.

Vigtargjald.

17. gr.

Almenn vigtun 92 kr. á tonn.

Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun/löndun 534 kr.

Vigtun, yfirvinna 3.905 kr. pr. klst.

Vigtun flutningabíls 935 kr. pr. vigtun.

Rafmagnssala.

18. gr.

Gámar 9,97 kr./kwst.

Til skipa 9,97 kr./kwst.

Mælaleiga 3.000 kr. pr. ári.

Fari tenging fram utan dagvinnutíma greiðist tengigjald 3.905 kr.

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða.

19. gr.

Öryggisgjald fyrir hverja skipakomu 21.226 kr.

Öryggisgæsla pr. öryggisvörð í dagvinnu 2.475 kr.

Öryggisgjald pr. öryggisvörð í yfirvinnu 3.905 kr.

Um innheimtu og greiðslu gjalda.

20. gr.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

21. gr.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafnarsjóðs Fjarðabyggðar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr. 326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.

Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

22. gr.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnarinnar. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema samið sé sérstaklega um annað. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

23. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi.

Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003.

Hafnarsjóði Fjarðabyggðar er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

24. gr.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Hafnarsjóði Fjarðabyggðar er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gildistaka.

25. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnarsjóð Fjarðabyggðar er samþykkt af hafnarstjórn Fjarðabyggðar þann 4. febrúar 2008, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004.

Gjaldskráin öðlast gildi þann 1. mars 2008 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Hafnarsjóð Fjarðabyggðar frá 28. desember 2006.

Fjarðabyggð, 14. febrúar 2008.

Helga Jónsdóttir bæjarstjóri.

B deild - Útgáfud.: 29. febrúar 2008