Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1301/2013

Nr. 1301/2013 13. desember 2013
GJALDSKRÁ
fyrir Sauðárkrókshöfn, Hofsóshöfn og Haganesvíkurhöfn.

Almenn ákvæði.

1. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Sauðárkrókshöfn, Hofsóshöfn og Haganesvíkurhöfn er sett skv. heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003 ásamt breytingu með lögum nr. 28/2007, 145/2007 og 88/2010.

Gjaldskráin er við það miðuð að hafnirnar geti haft nægar tekjur til þess að standa undir rekstri sbr. 5. tölulið 3. gr. hafnalaga.

Um gjaldtöku tengda stærð skipa.

2. gr.

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miða við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir tak­mörk hafnarinnar og njóta þjónustu hennar.

Skipagjöld.

4. gr.

Lestargjöld.

Af öllum skipum skal greiða lestargjald, kr. 14,90 á mælieiningu skv. 2. gr. en þó ekki oftar en tvisvar í mánuði.

Bryggjugjöld.

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftir­farandi:

Skip við bryggju kr. 6,78 á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið.

Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum allt að 100 brt og minni bátum, sem mánaðargjald, kr. 94,96 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr. 7.065 á mánuði.

Árgjald báta 0-20 brt kr. 52.760.

Einkaleiga við flotbryggju og harðviðarbryggju verði:

Árgjald kr. 100.780.

Mánaðargjald kr. 12.600.

Bátar allt að 20 brt greiði kr. 7.065 fyrir hvern mánuð, bátar undir 6 m greiði ½ gjald.

Bátar yfir 20 brt og allt að 50 brt greiði kr. 10.110 fyrir hvern mánuð.

Bátar yfir 50 brt og allt að 100 brt greiði kr. 14.130 fyrir hvern mánuð.

Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.

Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.

Undanþegin greiðslu bryggjugjalds eru herskip, varðskip og skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki frekari þjónustu.

Vörugjöld.

5. gr.

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, þó með þeim undan­tekningum er síðar getur.

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

7. gr.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vöru­gjald.

Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar á land.

8. gr.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

 

a)

Umbúðir sem endursendar eru.

 

b)

Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.

 

c)

Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.

 

d)

Úrgangur til eyðingar.

9. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sér­stak­lega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóri eða afgreiðslu­maður skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn.

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

10. gr.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og hér segir.

Vörugjaldskrá.

1. fl.:

Gjald kr. 274 fyrir hvert tonn:

 

Heilfarmar og stórsekkjavara, svo sem, kol, laust korn, salt, vikur, sandur, kísil­gúr, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endur­vinnslu.

  

2. fl.:

Gjald kr. 343,40 fyrir hvert tonn:

 

Bensín, brennsluolíur, lýsi og fiskimjöl.

  

3. fl.:

Gjald kr. 569,55 fyrir hvert tonn:

 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurn­ings­olíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingar­framkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.

  

4. fl.:

Gjald kr. 1.633,80 fyrir hvert tonn:

 

Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í flokkum 1-3.

  

5. fl.:

Gjald 1,6%. Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildar­verðmæti aflans.

 

Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildar­verðmætis.

 

Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.

 

Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.

 

Um aflagjald af grásleppuhrognum gildir sama regla og með landaðan bolfisk og skal útgerðarmaður eða verkandi skila til hafnaryfirvalda skýrslum um heildar­verðmæti hrognanna. Verði þeim ekki skilað munu hafnaryfirvöld ná í þær tölur inn á vefsíðu Fiskistofu sem vigtarmenn hafa aðgang að.

 

Seljandi ber skil á greiðslu aflagjalds.

 

Lágmark í öllum flokkum er kr. 197.

Leiga á gámasvæði.

11. gr.

Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi:

Geymsla á malbikuðu svæði pr. fermetra á mánuði, kr. 107.
Geymsla á ómalbikuðu svæði pr. fermetra á mánuði, kr. 53.
Langtímaleiga fyrir 40´ geymslugáma trillukarla, kr. 11.780 pr. ár.

Sorphirða.

12. gr.

Öll skip er koma til hafnar greiði kr. 5.940 í hvert skipti, losi skipið sig við sorp.

Öll skip er koma til hafnar greiði urðunargjald, kr. 17 fyrir hvert kíló af sorpi sem skip losar sig við.

Skemmtibátar greiði kr. 1.090 á ári.

Hafnsögugjöld.

13. gr.

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá:

 

a)

Fyrir leiðsögu til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi kr. 17.640 fyrir hvert skip. Fyrir leiðsögu frá bólvirki eða lægi og úr höfninni greiðist sama gjald.

Þjónusta hafnsögubáts.

14. gr.

Fyrir flutning á hafnsögumanni greiðist kr. 19.500.

Festargjöld.

15. gr.

Festargjald dagvinna kr. 10.485.
Festargjald næturvinna kr. 17.710.
Festargjöld stórhátíðarvinna kr. 23.500.

Gjaldið miðast við einn mann.

Þegar skip leggur að bryggju skal starfsmaður hafnarinnar taka á móti því, en þó er heimilt að veita undanþágu frá þessari reglu í sérstökum tilfellum.

Vatnssala.

16. gr.

Vatnsgjald:

Kalt vatn til skipa kr. 260 á m³.
Lágmarksgjald miðað við 10 m³.
Útkall milli kl. 17.00 og 08.00 virka daga svo og um helgar og helgidaga, greiðist sérstaklega kr. 4.427 pr. klst.

Rafmagnssala.

17. gr.

Rafmagn:

Sauðárkrókshöfn kr. 16,16 á kwst.
Hofsóshöfn kr. 16,16 á kwst.
Haganesvík kr. 16,16 á kwst.
Tengilsgjald kr. 3.615.
Rafmagn á flotbryggju og harðviðarbryggju er með 10% afslætti.
Rafmagnsgjöld geta tekið breytingum án fyrirvara vegna gjaldskrárbreytinga birgja hafnarinnar hverju sinni.
Útkall milli kl. 17.00 og 08.00 virka daga svo og um helgar og helgidaga, greiðist sérstaklega kr. 4.427 pr. klst.

Vigtargjald.

18. gr.

Vigtargjöld:

Vigtun á sjávarfangi kr. 149 á tonn, þó ekki lægra en kr. 1.490.
Öll almenn vigtun kr. 206 á tonn þó ekki lægra en kr. 2.060.
Einstök vigtun kr. 2.060.

Þjónustugjöld fiskiskipa undir 100 brt:

Vigtunargjald pr. vigtun

kr. 824

Kranagjald pr. hvert byrjað tonn

kr. 395

Kalt vatn pr. löndun

kr. 114

Sorpgjald pr. mánuð

kr. 457

Milli kl. 17.00 og 22.00 verða einnig innheimtir 2 tímar í næturvinnu.

Eftir kl. 22.00 til 08.00 næsta dag, svo og laugardaga, sunnudaga og aðra helgidaga, verða, ef nauðsynlegt reynist að ræsa út til vigtunar á þeim tíma, innheimtir 4 tímar í næturvinnu samkvæmt gjaldskrá. Deilist á milli báta séu fleiri en einn að landa á svipuðum tíma.

Úrtaksvigtun. Af sjávarafla frystitogara eða öðrum þeim skipum er frumlanda sjávarfangi í Sauðárkrókshöfn skal greiða skráningargjald sem er kr. 149 á landað tonn ef skráð er í GAFL, kerfi Fiskistofu.

Útkall milli kl. 17.00 og 08.00 virka daga svo og um helgar og helgidaga, greiðist sér­stak­lega kr. 4.427 pr. klst., getur tekið breytingum án fyrirvara með nýjum kjara­samn­ingum. Á sérstökum helgidögum greiðist stórhátíðayfirvinna 5.875 kr. pr. klst.

Hafnavernd.

19. gr.

Gjald vegna hafnaverndar er eftirfarandi.

Öryggisgjald (fastagjald) kr. 29.637.

Öryggisgæsla:

 

a)

dagvinna kr. 2.621.

 

b)

næturvinna kr. 4.427.

Getur tekið breytingum án fyrirvara með nýjum kjarasamningum.

Um innheimtu og greiðslu gjalda.

20. gr.

Hafnarstjóri sér um innheimtu allra gjalda skv. gjaldskrá þessari og skal greiða gjöldin á skrifstofu sveitarfélagsins. Heimilt er að leita samþykkis skrifstofunnar til notkunar greiðslu­miðlunar við uppgjör skulda.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjald­fall­inni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

21. gr.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafnarsjóðs Skagafjarðar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. reglugerðar nr. 326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.

Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

22. gr.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnarinnar. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema um annað sé sérstaklega samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjald­daga þegar vör­urnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

23. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi.

Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingafé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum, sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Hafnarsjóði Skagafjarðar er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

24. gr.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Hafnarsjóði Skagafjarðar er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3 tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnarsjóð Skagafjarðar er samþykkt af umhverfis- og sam­göngu­nefnd 6. nóvember 2013 skv. hafnalögum nr. 61/2003 ásamt síðari breyt­ingum, og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 og staðfest af sveitar­stjórn 11. desember 2013.

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2014 og verður aðgengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Hafnarsjóð Skagafjarðar frá 1. janúar 2013, sem birt var á heimasíðu sveitarfélagsins.

Sauðárkróki, 13. desember 2013.

Ásta Björg Pálmadóttir sveitarstjóri.

B deild - Útgáfud.: 16. janúar 2014