Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 271/2014

Nr. 271/2014 5. mars 2014
REGLUGERÐ
um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra.

I. KAFLI

Hönnuðir.

1. gr.

Starfsábyrgðartrygging hönnuða.

Hönnuði, einstaklingi eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar, sem leggur upp­drætti fyrir útgefanda byggingarleyfis skv. ákvæðum laga um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerðar, er skylt að hafa í gildi fullnægjandi ábyrgðartryggingu vegna fjár­hags­tjóns sem leitt getur af gáleysi í störfum hönnuðar.

Ábyrgðartrygging skal tekin hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi hér á landi.

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. er heimilt að leggja fram ábyrgð sem veitt er af viðskipta­banka eða sparisjóði eða annars konar tryggingu sem veitir sambærilega vernd að mati ráðherra. Ákvæði reglugerðar þessarar um ábyrgðartryggingu hönnuða gilda þá einnig um slíka ábyrgð eða tryggingu sem hönnuður leggur fram í stað ábyrgðar­trygg­ingar.

Hönnuður skal áður en hann leggur uppdrætti fyrir útgefanda byggingarleyfis leggja fram hjá honum staðfestingu þess, er tryggingu veitir, að viðkomandi hönnuður hafi full­nægj­andi tryggingu.

2. gr.

Vátryggingarfjárhæðir.

Ábyrgðartrygging hönnuðar skal nema minnst 13.000.000 kr. vegna hvers einstaks tjóns­atviks. Einstakt tjónsatvik í skilningi þessarar greinar er allt fjárhagstjón sem verður við ákveðna byggingarleyfisskylda framkvæmd vegna gáleysis í störfum hönnuðar. Heildar­vátryggingarfjárhæð innan hvers tólf mánaða tímabils skal nema minnst 39.000.000 kr. Fjárhæðir þessar skulu miðast við byggingarvísitölu í janúar 2014, 596,3 stig, og breytast 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölunni.

Þegar hönnuður tekur að sér mjög umfangsmikla hönnun þar sem líkur eru á því að vátryggingarfjárhæð dugi ekki til greiðslu bóta vegna hugsanlegs bótaskylds fjárhags­tjóns, sbr. 1. mgr. 1. gr., getur útgefandi byggingarleyfis að höfðu samráði við Mannvirkja­stofnun krafist frekari trygginga vegna þess verks. Ábyrgðartrygging í slíkum tilvikum skal að hámarki nema 5% af áætluðum byggingarkostnaði viðkomandi fram­kvæmdar vegna hvers einstaks tjónsatviks. Ákvæði þessi gilda jafnt hvort sem um nýbygg­ingu er að ræða eða breytingar á eldra mannvirki.

3. gr.

Brottfall vátryggingar.

Falli ábyrgðartrygging hönnuðar úr gildi skal hlutaðeigandi vátryggingafélag tilkynna það vátryggingartaka og Mannvirkjastofnun þegar í stað. Enda þótt vátryggingin sé fallin úr gildi ber félagið áfram ábyrgð gagnvart þriðja manni á sérhverju tjóni sem verður þar til fjórar vikur eru liðnar frá því að vátryggingin féll úr gildi nema önnur fullnægjandi vátrygging hafi verið keypt. Hafi vátrygg­ingin fallið úr gildi áður en Mannvirkjastofnun fær til­kynningu skv. þessari grein helst ábyrgð félagsins í fjórar vikur frá móttöku tilkynn­ingar­innar.

Mannvirkjastofnun skráir brottfall vátryggingar hönnuðar í gagnasafn stofnunarinnar og sér einnig til þess að viðkomandi byggingarfulltrúum berist tilkynning um brottfall vátrygg­ingarinnar.

Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi tryggingu er honum ekki heimilt að leggja upp­drætti fyrir byggingarfulltrúa eða eftir atvikum Mannvirkjastofnun vegna byggingar­leyfis­umsóknar.

4. gr.

Sameiginleg ábyrgð.

Þar sem tveir eða fleiri hönnuðir starfa með sameiginlega starfsstofu og bera óskipta bótaábyrgð á störfum hvors/hvers annars, geta þeir fullnægt vátryggingarskyldu sinni með því að leggja fram sameiginlega tryggingu, enda komi nöfn þeirra beggja/allra fram í tryggingarskjali. Sé starfsstofan rekin í formi félags með takmarkaðri ábyrgð, s.s. hlutafélags eða einkahlutafélags, þarf jafnframt að leggja fram hjá útgefanda bygg­ingar­leyfis yfirlýsingu hönnuðanna þess efnis að þeir beri óskipta ábyrgð á störfum hvors/hvers annars. Skulu þá vátryggingarfjárhæðir skv. 2. gr. hækka um a.m.k. 10% fyrir hvern hönnuð umfram einn.

II. KAFLI

Byggingarstjórar.

5. gr.

Starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra.

Byggingarstjóra er skylt að hafa í gildi fullnægjandi ábyrgðartryggingu vegna fjárhags­tjóns sem leitt getur af gáleysi í störfum hans, sbr. ákvæði laga um mannvirki og bygg­ingar­reglugerðar.

Fyrirtækjum og stofnunum sem bera í eigin nafni ábyrgð sem byggingarstjórar við mann­virkja­gerð, sbr. 5. mgr. 28. gr. laga um mannvirki, er einnig skylt að hafa í gildi full­nægjandi ábyrgðartryggingu samkvæmt kafla þessum, vegna fjárhagstjóns sem leitt getur af gáleysi við byggingarstjórn mannvirkis. Við töku slíkrar ábyrgðartryggingar skal til­greina í vátryggingarskírteini starfsmann viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar með starfs­leyfi Mannvirkjastofnunar sem skal starfa sem byggingarstjóri viðkomandi mann­virkis.

Ábyrgðartrygging skal tekin hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi hér á landi.

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. er heimilt að leggja fram ábyrgð sem veitt er af viðskipta­banka eða sparisjóði eða annars konar tryggingu sem veitir sambærilega vernd að mati ráðherra. Ákvæði reglugerðar þessarar um ábyrgðartryggingu byggingarstjóra gilda þá einnig um slíka ábyrgð eða tryggingu sem byggingarstjóri leggur fram í stað ábyrgðar­tryggingar.

Byggingarstjóri skal áður en hann tekur að sér byggingarstjórn tiltekins mannvirkis leggja fram hjá viðkomandi útgefanda byggingarleyfis staðfestingu þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu. Byggingarstjóra er skylt að hafa í gildi ábyrgðar­tryggingu þar til lokaúttektarvottorð vegna mannvirkisins í heild sinni hefur verið gefið út eða byggingarstjóri hefur tilkynnt útgefanda byggingarleyfis á sannanlegan hátt að hann sé hættur umsjón með mannvirkjagerðinni. Við byggingarstjóraskipti færist skyldan til að hafa í gildi ábyrgðartryggingu yfir á nýjan byggingarstjóra sem hefur umsjón með mannvirkjagerðinni.

6. gr.

Vátryggingarfjárhæðir.

Ábyrgðartrygging byggingarstjóra skal nema minnst 13.000.000 kr. vegna hvers einstaks tjónsatviks og skal fjárhæðin miðast við byggingarvísitölu í janúar 2014, 596,3 stig, og breytast 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölunni. Einstakt tjónsatvik í skilningi þessarar greinar er allt fjárhagstjón sem verður við ákveðna bygg­ingar­leyfis­skylda framkvæmd vegna gáleysis í störfum byggingarstjóra. Tilgreina skal í vátrygg­ingar­skírteini nafn starfsmanns með leyfi sem byggingarstjóri sem annast skal umsjón með mannvirkjagerðinni.

Þrátt fyrir 1. mgr. er heimilt að taka ábyrgðartryggingu byggingarstjóra vegna allra þeirra byggingarleyfisskyldra framkvæmda sem byggingarstjórinn hefur umsjón með. Ábyrgðartryggingin skal nema minnst 13.000.000 kr. vegna hvers einstaks tjónsatviks. Heildarvátryggingarfjárhæð innan hvers tólf mánaða tímabils skal nema minnst 39.000.000 kr. Fjárhæðir þessar skulu miðast við byggingarvísitölu í janúar 2014, 596,3 stig, og breytast 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölunni.

Þegar byggingarstjóri tekur að sér byggingarstjórn mjög umfangsmikilla byggingar­framkvæmda þar sem líkur eru á því að vátryggingarfjárhæð dugi ekki til greiðslu bóta vegna hugsanlegs bótaskylds fjárhagstjóns, sbr. 1. mgr. 5. gr., getur byggingar­fulltrúi, að höfðu samráði við Mannvirkjastofnun, krafist frekari trygginga vegna þess verks. Ábyrgðartrygging í slíkum tilvikum skal að hámarki nema 5% af áætluðum byggingar­kostnaði viðkomandi framkvæmdar vegna hvers einstaks tjónsatviks. Ákvæði þessi gilda jafnt hvort sem um nýbyggingu er að ræða eða breytingar á eldra mannvirki.

7. gr.

Brottfall vátryggingar.

Falli ábyrgðartrygging byggingarstjóra úr gildi skal hlutaðeigandi vátryggingafélag tilkynna það vátryggingartaka og Mannvirkjastofnun þegar í stað. Enda þótt vátryggingin sé fallin úr gildi ber félagið áfram ábyrgð gagnvart þriðja manni á sérhverju tjóni sem verður þar til sex vikur eru liðnar frá því að vátryggingin féll úr gildi nema önnur full­nægjandi vátrygging hafi verið keypt. Hafi vátryggingin fallið úr gildi áður en Mann­virkja­stofnun fær tilkynningu skv. þessari grein helst ábyrgð félagsins í sex vikur frá mót­töku tilkynningarinnar.

Mannvirkjastofnun skráir brottfall vátryggingar byggingarstjóra í gagnasafn stofn­unar­innar og sér einnig til þess að viðkomandi byggingarfulltrúum berist tilkynning um brott­fall vátryggingarinnar.

Hafi starfandi byggingarstjóri ekki lengur fullnægjandi tryggingu samkvæmt framan­greindu er honum skylt að segja sig frá verki þegar í stað. Fer um skipti á bygg­ingar­stjórum eftir ákvæðum byggingarreglugerðar.

Í kjölfar tilkynningar vátryggingafélags um brottfall ábyrgðartryggingar byggingarstjóra getur félagið óskað eftir því við útgefanda byggingarleyfis að gerð verði úttekt á stöðu viðkomandi framkvæmda. Útgefanda byggingarleyfis ber að verða við slíkri beiðni í sam­ræmi við ákvæði laga um mannvirki.

III. KAFLI

Sameiginleg ákvæði.

8. gr.

Eigin áhætta og endurkröfuréttur.

Heimilt er að áskilja eigin áhættu vátryggingartaka í vátryggingarskilmálum, en slíkt má ekki skerða rétt þriðja manns til bóta úr hendi þess er tryggingu veitir.

Tilhögun eigin áhættu skal getið í vátryggingarskilmálum, eða skilmálum annarrar trygg­ingar. Um hana og tilgreiningu hennar fer að öðru leyti samkvæmt þeim reglum sem gilda um vátryggingarsamninga.

Sá sem veitt hefur vátryggingu og greitt bætur eignast endurkröfurétt á hendur hinum vátryggða ef hann hefur valdið tjóninu af stórkostlegu gáleysi. Sá sem veitt hefur sam­svarandi tryggingu í stað vátryggingar, sbr. 3. mgr. 1. gr. og 4. mgr. 5. gr., og greitt hefur bætur, á einnig endurkröfurétt á hendur þeim sem hann veitti trygginguna ef sá aðili hefur valdið tjóninu af stórkostlegu gáleysi.

9. gr.

Kynning vátryggingarskilmála.

Skilmálar vegna trygginga hönnuða og byggingarstjóra skulu kynntir umhverfis- og auð­linda­ráðuneyti áður en þeir eru boðnir viðkomandi aðilum. Sé um vátryggingu að ræða skulu skilmálarnir jafnframt kynntir Fjármálaeftirliti.

10. gr.

Fyrning.

Um fyrningu ábyrgðar vátryggingafélags vegna ábyrgðartryggingar skv. reglugerð þess­ari fer skv. ákvæðum laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.

11. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 5. mgr. 23. gr., 8. mgr. 29. gr. og 5. tölul. 60. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki og öðlast gildi 1. júní 2014. Frá sama tíma falla úr gildi ákvæði 26. og 33. gr. byggingarreglugerðar nr. 441/1998, með síðari breytingum, sbr. 3. málsl. 17.1.2. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Ákvæði til bráðabirgða.

Trygging sem hönnuður eða byggingarstjóri hefur í gildi við gildistöku reglugerðar þessarar má halda gildi sínu til loka vátryggingartímabils viðkomandi vátrygg­ingar­samnings. Við endurnýjun eða framlengingu tryggingarinnar skulu skilmálar hennar vera í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar. Skulu hönnuðir og bygg­ingar­stjórar afhenda útgefanda byggingarleyfis skilríki því til staðfestingar.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 5. mars 2014.

F. h. r.

Hugi Ólafsson.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

B deild - Útgáfud.: 19. mars 2014