Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1016/2013

Nr. 1016/2013 31. október 2013
GJALDSKRÁ
fyrir Vopnafjarðarhöfn.

Gildissvið.

1. gr.

Gjaldskrá þessi gildir fyrir Vopnafjarðarhöfn og er sett skv. heimild í 11., sbr. 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003.

Um hafnagjöld.

2. gr.

Við ákvörðun hafnagjalda með tilliti til stærðar skipa skal miða við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út samkvæmt lögum um skipamælingar nr. 146/2002 í samræmi við ákvæði alþjóðasamþykktar um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir mörk hafnarinnar og njóta þjónustu hennar.

Lestargjald.

4. gr.

Af öllum skipum skal greiða lestargjald, kr. 13,2 á mælieiningu skv. 2. gr., en þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. Undanþegin greiðslu lestargjalds eru herskip, varðskip og skip sem eru gerð út til vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu.

Bryggjugjöld.

5. gr.

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða kr. 3,85 á mælieiningu skv. 2. gr. fyrir hverja byrjaða 12 tíma sem skipið liggur bundið. Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 26 sinnum í mánuði. Heimilt er að taka lestar- og bryggju­gjald af fiskiskipum og minni bátum sem mánaðargjald, kr. 88,00 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr. 9.353 á mánuði. Bátar minni en 20 brúttótonn greiða þó aldrei lægra gjald en kr. 5.832 á mánuði. Skútur og skemmtibátar sem koma til hafnar greiða sem nemur 60 evrum fyrir hverja byrjaða viku.

Bátar sem liggja við flotbryggjur skulu greiða flotbryggjugjöld sem hér segir:

 

a)

Bátar að 10 brúttótonnum kr. 6.932 á mánuði.

 

b)

Bátar 11–30 brúttótonn kr. 13.314 á mánuði.

 

c)

Bátar yfir 30 brúttótonnum kr. 18.486 á mánuði.

 

d)

Skip samkvæmt 2. mgr. 4. gr. eru undanþegin bryggjugjöldum.

 

e)

Skemmtibátar undir 6 metrum greiða hálft gjald kr. 3.466.

Vörugjöld.

6. gr.

Vörugjöld skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan marka hafnarinnar, þó með þeim undantekn­ingum er síðar getur.

7. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

8. gr.

Af vörum sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald.

Af vörum sem fara eiga til útlanda en umskipað er í innlendri höfn skal greiða fullt vöru­gjald ef Vopnafjarðarhöfn er fyrsta lestunarhöfn. Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.

9. gr.

Um vörugjald af flutningi ferjuskipa skal semja við ferjueiganda sem innheimtir gjaldið ásamt flutningsgjaldi og stendur skil á því til hafnarinnar. Farþegar, bifreiðar þeirra, far­angur og vöruflutningar með ferjum og flóabátum, sem njóta styrks samkvæmt vega­lögum eru undanþegnir vörugjaldi. Heimilt er þó að taka vörugjöld af vöru í vöru­gjald­flokkum 1, 2 og 3 skv. 12. gr.

10. gr.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

 

a)

Umbúðir sem endursendar eru.

 

b)

Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.

 

c)

Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.

 

d)

Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

11. gr.

Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða verðmæti með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðaðar skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

12. gr.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og hér segir:

1. fl.

Gjald kr. 275 fyrir hvert tonn:

 

Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.

2. fl.

Gjald kr. 495 fyrir hvert tonn:

 

Lýsi og fiskimjöl.

3 .fl.

Gjald kr. 550 fyrir hvert tonn:

 

a)

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda.

 

b)

Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.

 

c)

Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif­stofu­vélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara og fatnaður.

 

d)

Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glysvarningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur og lyf.

 

e)

Vörur sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd.

 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald greiðist ekki af bifreiðum ferðamanna enda ferðast eigendur með sama skipi.

4. fl.

Gjald 1,40%:

 

Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans. Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildar­verðmætis. Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gáma­fiski reiknast af áætluðu heildarverði. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnar­stjóra skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiski­stofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn­heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán­aðar­lega. Hámarksgjald samkvæmt lið þessum er kr. 5.502 fyrir hvert tonn. Lág­marks­gjald í öllum flokkum er kr. 220.

13. gr.

Af gjöldum þeim sem þessi gjaldskrá tekur til og reiknuð eru út frá mælieiningu skv. 2. gr. skal veita 17% afslátt vegna olíuflutningaskipa, sem geta flutt aðgreinda sjókjölfestu í sérhönnuðum geymum.

Skilyrði þess að veita afslátt skv. 1. mgr. er að sýnt sé fram á að olíuflutningaskip geti flutt aðgreinda sjókjölfestu í sérhönnuðum geymum í samræmi við 13. reglu alþjóða­samn­ings um varnir gegn mengun sjávar frá skipum frá 1973 ásamt bókun frá 1978 ( MARPOL 73/78).

Þessar upplýsingar þurfa að koma fram:

 

a)

í athugasemdareitunum á alþjóðamælibréfinu sem tilgreint er í 2. gr. gjaldskrár þessarar, og

 

b)

undir lið 5.2. í fylgiskjali af gerð B við alþjóðamengunarvarnaskírteinið (IOPP-skírteinið), sem gefið er út samkvæmt ákvæðum MARPOL 73/78.

Þjónustugjöld.

14. gr.

Hafnsaga:

Fast gjald kr. 3.499 pr. ferð.
Yfirvinna kr. 5.568 pr. ferð.
Flutningur á hafnsögumanni kr. 22.000 pr. ferð.
Stærðargjald kr. 7,15 á mælieiningu.
Aukamaður á lóðsbát kr. 3.499 og í yfirvinnu kr. 5.568.

Vatnsgjöld:

Vatn til skipa kr. 286 pr. m³.
50% afsláttur umfram 100 m³.
Lágmarksgjald (m.v. 10 m³) kr. 2.860 pr. m³.
Tengigjald vatns kr. 1.507.
Tímagjald utan dagvinnutíma á klst. kr. 5.568.

Vigtargjöld:

Almenn vigtun kr. 165 pr. tonn.
Lágmarksgjald pr. vigtun kr. 770.
Vigtun flutningabíla kr. 1.596.
Skráningargjald pr. tonn kr. 88.
Gjald vegna vigtunar í dagvinnu kr. 3.499.
Útkall vegna vigtunar 4 klst. í yfirvinnu eða kr. 22.272.

Leiga á gámavöllum:

Á svæði A, malarsvæði gjald á ári kr. 16.546.
Malbikað svæði á ári kr. 21.500.
Gjald þetta miðast við 20 feta gáma. Sé veitt heimild fyrir 40 feta gámi er 40% álag.

Sorpgjald:

Mánaðargjöld smábáta kr. 550.
Sérferðir á flokkunarstöð eru greiddar af viðkomandi, kílógjald kr. 19,81.
Sorpgjöld fiskiskipa 21-200 brúttótonn pr. skipti kr. 2.531.
Sorpgjöld fiskiskipa 201 brúttótonn og stærri pr. skipti kr. 3.851.

Festargjald:

Festargjald fyrir hverja afgreiðslu er kr. 10.453.
Séu fleiri en einn maður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann kr. 10.453.
Festargjald yfirvinna kr. 17.055.

Geymslugjald:

Gjald fyrir geymslu á veiðarfærum (nætur, troll) á hafnarköntum:


Frítt fyrstu vikuna síðan kr. 3.851 á sólarhring.
Aðstaða við upptöku báta, kr. 6.355 hvert skipti.
Geymsla á 20 feta gámi kr. 2.311 pr. mánuð.
Geymsla á 40 feta gámi kr. 3.301 pr. mánuð.
Geymsla á 20 feta frystigámi kr. 2.311 á mánuði.
Geymsla á 40 feta frystigámi kr. 3.301 á mánuði.

Rafmagn:

Gámarafmagn og annað rafmagn t.d. til smábáta kr. 16,51 á kwst.
Rafmagn til skipa kr. 16,51 á kwst.
Mælaleiga, ársgjald kr. 4.181.
Tengigjald utan dagvinnutíma kr. 5.568.
Tryggingargjald vegna mælaleigu kr. 33.000.

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða:

Öryggisgjald fyrir hverja skipakomu kr. 33.011.
Öryggisgæsla dagvinna kr. 3.499.
Öryggisgæsla næturvinna kr. 5.568.

Allar tölur eru fyrir utan virðisaukaskatt.

Um innheimtu og greiðslu hafnagjalda skv. hafnalögum.

15. gr.

Öll gjöld önnur en aflagjöld skv. 4. fl. 12. gr. í gjaldskrá þessari eru miðuð við bygg­ingar­vísitölu grunnvísitala 118,7 stig í október 2013. Endurreikna skal gjöldin í upp­hafi hvers almanaksárs á grundvelli vísitölu byggingarkostnaðar í janúar og skal sá upp­reikningur gilda til loka viðkomandi árs. Slíkur uppreikningur skal fara fram í fyrsta skipti 1. janúar 2015.

16. gr.

Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrifstofu hafnar­innar. Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lög­leyfðu dráttarvexti á skuldina.

17. gr.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til hafnar­innar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrá­setn­ingarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skír­teinunum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda skipagjaldsins. Að svo miklu leyti sem í gjaldskrá þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á gjöldum skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslu­manni eða tollstjóra nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt gjöld sín til hafnarinnar.

18. gr.

Vörugjald greiðir móttakandi af vörum sem koma til hafnarinnar og sendandi af vörum sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur sem fluttar eru með sama skipi skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslum. Ef skip hefur ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörunar eru komnar á skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skráningar- og þjóðernisskírteinum skips til trygg­ingar gjaldinu. Aflagjald og vörugjald af útflutningi skal auk þess tryggt með veði í útflutn­ings­birgðum þess aðila er skuldar gjöldin.

19. gr.

Á verð skv. gjaldskrá þessari er lagður 25,5% virðisaukaskattur, sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

20. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi. Skipagjöld eru tryggð með lög­veði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum, sbr. 2. mgr. 21. gr. hafnalaga.

Gildistaka.

21. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Vopnafjarðarhöfn er samþykkt af hafnarnefnd Vopnafjarðarhrepps 31. október 2013 skv. heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003, sbr. 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 og hafnarreglugerð fyrir Vopnafjarðarhöfn nr. 981/2005. Gjald­skráin gildir frá og með 1. janúar 2014 og er til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Vopnafjarðarhöfn nr. 1322/2011.

Vopnafirði, 31. október 2013.

Þorsteinn Steinsson hafnarstjóri.

B deild - Útgáfud.: 18. nóvember 2013