Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 515/2011

Nr. 515/2011 18. maí 2011

1. gr.

Við auglýsinguna bætist nýr kafli sem verður III. kafli svohljóðandi:

III. KAFLI

Upplýsingaveita og tvílyklun.

5. gr.

Gagnagrunnur um flokkun og greiningu í bókhaldi og reikningsskil sveitarfélaga.

Sveitarfélög skulu skila upplýsingum rafrænt í gagnagrunn hjá Hagstofu Íslands, samkvæmt fyrirmælum í þessum kafla vegna samantektar og kynningar á fjárhagslegri afkomu sveitarfélaga og hins opinbera í heild, gerð þjóðhagsreikninga og eftirlits með fjármálum sveitarfélaga og til að bera saman fjárhagsupplýsingar þeirra. Gagnagrunnurinn tekur á (1) ársuppgjöri sveitarfélaga, bæði bráðabirgðatölum og lokauppgjöri, (2) ársfjórðungsuppgjöri og (3) fjárhagsáætlunum, bæði til skemmri og lengri tíma.

Sveitarfélög skulu flokka fjárhagsupplýsingar sínar í samræmi við fyrirmæli í auglýsingu þessari og senda þær í gagnagrunn hjá Hagstofu Íslands.

13. gr. sýnir málaflokkagreiningu á fjárhagsupplýsingum sveitarfélaga sem kallað er eftir, en hún er byggð á COFOG staðli Sameinuðu þjóðanna frá 1999 (e. Classification of Functions of Government).

14. gr. sýnir hagræna flokkun eða greiningu á fjárhagsupplýsingum sveitarfélaga samkvæmt GFS staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 2001 og Hagstofu Evrópusambandsins (e. Government Finance Statistics).

6. gr.

Hugtakalisti.

AUGLÝSING
um breytingu á auglýsingu nr. 414/2001 um flokkun og greiningu í bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga.

A-hluti

Sveitarsjóður, þ.e. aðalsjóður sveitarfélags auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum.

B-hluti

Stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Rekstrareining

Bókhaldslega aðskilinn starfsemisþáttur í sveitarfélagi, hvort sem um er að ræða fjárhagslega sjálfstæða einingu eða ekki.

Þjónustueining

Rekstrareining sem að hluta eða að öllu leyti er fjármögnuð með þjónustugjöldum.

Stofnanir sveitarfélaga

Rekstrareiningar sem að öllu jöfnu falla undir A-hluta.

Fyrirtæki sveitarfélaga

Fjárhagslega sjálfstæðar rekstrareiningar sem falla undir B-hluta.

COFOG

Málaflokkasundurliðun (e. Classification of Functions of Government).

Deild

Greining á verkefnum sveitarfélaga.

Stofnun

Sama og deild nema stofnun innifelur samrekstur 2ja eða fleiri deilda sem skipt er upp í upplýsingaveitu en ekki í bókhaldi sveitarfélags.

GFS

Hagræn sundurliðun (e. Government Finance Statistics).

7. gr.

Almennt um söfnun upplýsinga.

 1 Upplýsingaveita

Upplýsingaveita sveitarfélaga er gagnagrunnur sem vistaður er hjá Hagstofu Íslands. Eignaraðilar að veitunni eru innanríkisráðuneytið, Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Upplýsingaveitan lýtur einum stjórnskipuðum fulltrúa hvers eignaraðila. Stjórn hefur yfirumsjón með veitunni, stýrir aðgangi og vinnslu upplýsinga úr grunninum.

Gögn í upplýsingaveitu eru fjárhagsupplýsingar sem safnað er frá öllum sveitarfélögum landsins með rafrænum hætti. Sveitarfélögum ber skylda til að afhenda gögn í því formi sem áskilið er hverju sinni.

Innanríkisráðuneytið hefur yfirumsjón með gagnaskilum og beitir viðurlögum ef út af bregður í samræmi við lög og reglugerðir. Hagstofa Íslands, sem vörsluaðili upplýsingaveitu, annast samskipti við sveitarfélögin vegna gagnaskilanna sjálfra, kannar innsend gögn og gerir athugasemdir ef þau eru ekki fullnægjandi.

Hverju er safnað

Gagnaskil til upplýsingaveitu eru skilgreind í þessari auglýsingu. Kveðið er á um flokkun og greiningu skilaskyldra upplýsinga, form sendingarfærslna og atriði sem hver færsla verður að innihalda að lágmarki.

Færslulýsing

Hér verður farið yfir helstu atriði í færslu til gagnaveitu en nánari útlistun og lýsing á xml skjölum er að finna á heimasíðu Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is og ber að líta á þær upplýsingar sem þar birtast sem hluti þessarar auglýsingar.

Haus í sendingarfærslu

Í þessum hluta eru upplýsingar um sveitarfélagsnúmer, tengilið, tímasetningu sendingar auk eftirfarandi upplýsinga:

Tímabil

Þetta er tímabil sem innsend gögn taka til. Form færslu getur verið:

YYYY (2011) ef færslur eiga við heilt ár.
YYYYQqq (2011Q01) ef færslur eiga við ársfjórðung, hér 1. ársfjórðungur 2011.
YYYYMmm (2011M01) ef færslur eiga við mánuð, hér janúar 2011.

Tegund skila

Hér er sagt til um hvers eðlis skilin eru. Þau eru:

G = Skil innan árs, þ.e. ársfjórðungsskil eða mánaðarskil.
A = Óendurskoðað ársuppgjör.
1A = Fjárhagsáætlun ársins.
1B = Viðaukar við fjárhagsáætlun ársins.
3A = 3ja ára áætlun.
E = Endurskoðað uppgjör.

Línur í sendingarfærslu

Hver sending inniheldur eina eða fleiri línur þar sem fram koma eftirtalin atriði:

Lykill

GFS (Government Finance Statistics) númer lykils, sjá viðauka 2. Ekki er heimilt að nota aðra lykla.

Deild

COFOG (Classification of Functions of Government) númer deildar, sjá viðauka 1. Ekki er heimilt að nota önnur deildarnúmer með þeirri undantekningu að sveitarfélag stofnar sérstakt deildarnúmer fyrir hverja rekstrareiningu í þeim tilvikum þar sem skólar, leikskólar, tónlistarskólar, íþróttahús eða sundlaugar eru fleiri en ein í sveitarfélaginu.

Stofnun

Í sendingu er hægt að velja á milli þess að senda deildarnúmer inn sem „Deild“ eða „Stofnun“. Aldrei má vera skráning í báðum sviðum.

Munur á deild og stofnun er sá að á bak við stofnun er skráning á skiptingu fjárhæða á fleiri en eina deild. Þessi skipting er send Hagstofu sérstaklega, annaðhvort í hverri reglulegri gagnasendingu eða í sér sendingu og gildir þá skráð skipting þar til ný er send.

Sveitarfélag sem rekur t.d. leikskóla og skóla í sömu rekstrareiningu þarf ekki að greina þar á milli í uppgjöri þrátt fyrir að í upplýsingaveitu sé gerð krafa til sundurliðunar kostnaðar milli skólastiga.

Ef við gefum okkur að samrekin rekstrareining sé á deild 042101 þar sem skólinn annast rekstur leikskóladeildar. Þessi leikskóli er til sem deild 041101. Skipting kostnaðar milli deilda er 60/40.

Þetta er skráð í upplýsingaveitu þannig:

Stofnun = 042101 og síðan heiti hennar og tengiliður. Síðan koma línur sem segja hver skiptingin er:

042101

 

60%

041101

 

40%

Þegar gögn berast upplýsingaveitu á þessa stofnun tekur við sérstök vinnsla sem skiptir færslum hvers lykils í skráðum hlutföllum og í stað skráningar í „Stofnun“ er nú skráð í „Deild“.

Þessari aðferð má beita á allar rekstrareiningar innan aðalsjóðs en ekki milli fyrirtækja.

Tegund færslu

Tegund færslu er notuð til greiningar lána- og eignaupplýsinga. Í öðrum færslum á ekki að skrá í þetta svæði.

Lánafærslur taka með sér þessa kóta:

HS = Höfuðstóll, staða tímabils sýnir upphaflegan höfuðstól en hreyfing nýjar lántökur á árinu.
AB = Afborgun, staða tímabils sýnir afborganir frá upphafi en hreyfing afborganir á árinu.
VB = Verðbætur, staða tímabils sýnir verðbætur/gengismun frá upphafi en hreyfing tímabils verðbætur/gengismun á árinu.

Eignafærslur taka með sér þessa kóta:

ST = Stofnkostnaður, staða tímabils sýnir upphaflegan höfuðstól en hreyfing aukningu á árinu.
AF = Afskriftir, staða tímabils sýnir uppsafnaðar afskriftir en hreyfing afskriftir á árinu.
SV = Söluverð, hreyfing sýnir söluverðmæti seldra eigna.

Gjaldmiðill

Öllum fjárhæðum er skilað í íslenskum krónum en ef viðskiptamyntin er annar gjaldmiðill er það skráð hér. Nota skal auðkenni gjaldmiðla samkvæmt staðli ISO-4217.

Sjóður

Þetta svæði er notað til að greina á milli A- og B-hluta í bókhaldi sveitarfélaga.

Staða tímabils

Fjárhæð í íslenskum krónum sem segir hver staðan er á uppgjörsdegi.

Hreyfing tímabils

Fjárhæð í íslenskum krónum sem segir hver hreyfingin er frá upphafi árs til uppgjörsdags.

Áætlun tímabils

Fjárhæð í íslenskum krónum sem sýnir stöðu fjárhagsáætlunar á uppgjörsdegi.

Áætlun árs

Fjárhæð í íslenskum krónum sem sýnir áætlun ársins.

 

Nánar um tegund skila

Öll skil í upplýsingaveitu eru í formi færslna þar sem ein færsla er fyrir hverja samsetningu málaflokks, deildar og lykils. Gögn eiga að vera þannig úr garði gerð að unnt sé að ná fram öllum helstu stærðum ársuppgjörs. Sama framsetning lykils og og deilda gildir um öll skil nema 3ja ára áætlun þar sem ekki er krafist jafn mikillar sundurliðunar.

Skil innan ársins, auðkenni sendingar G

Gerð er krafa um skil fjárhagsupplýsinga A- og B-hluta. Greining er samkvæmt GFS lykli og COFOG deildum. Greining skal vera á tegund færslu vegna skuldabréfaupplýsinga og eignagreiningar. Tegund gjaldmiðils skal tilgreina í þeim tilvikum sem hann er annar en íslensk króna.

Fjárhagsáætlun, auðkenni sendingar 1A og 1B

Gerð er krafa um skil fjárhagsáætlunar fyrir upphaf hvers rekstrarárs. Áætlunin nær jafnt til A- og B-hluta. Greining á lykla, deildir og tegund færslu er sú sama og fyrir skil innan ársins. Viðbætur við áætlun sem samþykktar eru síðar á áætlunarári eru sendar inn sérstaklega með auðkenni sendingar 1B.

Óendurskoðað og endurskoðað uppgjör, auðkenni sendingar A eða E

Gerð er krafa um skil bæði A og B-hluta. Greining á lykla, deildir, tegund gjaldmiðils og tegund færslu er sú sama og fyrir skil innan ársins.

Við skil á endurskoðuðu uppgjöri skal fylgja áritaður ársreikningur með skýringum í pdf formi.

3ja ára áætlun, auðkenni sendingar 3A

Skila ber 3ja ára áætlun samhliða fjárhagsáætlun fyrir næstu 3 ár á eftir áætlunarári. Áætlunin nær bæði til A- og B-hluta. Greining á tegund færslna og gjaldmiðil er eins og í skilum innan ársins en greining á deildir er sem hér segir:

Mfl./deild

Heiti

COFOG

Aðalsjóður og A-hluta stofnanir

00

Skatttekjur

0000

02

Félagsþjónusta

0200

03

Heilbrigðismál

0300

04

Fræðslu- og uppeldismál

0400

05

Menningarmál

0500

06

Æskulýðs- og íþróttamál

0600

07

Brunamál og almannavarnir

0700

08

Hreinlætismál

0800

09

Skipulags- og byggingarmál

0900

10

Umferðar- og samgöngumál

1000

11

Umhverfismál

1100

13

Atvinnumál

1300

20

Framlög til B-hluta fyrirtækja

2000

21

Sameiginlegur kostnaður

2100

22

Breyting lífeyrisskuldbindinga

2200

27

Óreglulegir liðir

2700

28

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2800

29

Aðalsjóður - efnahagur

2900

31

Eignasjóður

3100

32

Eignasjóður - efnahagur

3200

59

Aðrar A-hluta stofnanir

5900

60

Aðrar A-hluta stofnanir - efnahagur

6000


B-hluta stofnanir og fyrirtæki

61

Hafnarsjóður

6100

62

Hafnarsjóður - efnahagur

6200

63

Vatnsveita

6300

64

Vatnsveita - efnahagur

6400

65

Rafveita

6500

66

Rafveita - efnahagur

6600

67

Hitaveita

6700

68

Hitaveita - efnahagur

6800

69

Fráveita

6900

70

Fráveita - efnahagur

7000

71

Íbúðarhúsnæði

7100

72

Íbúðarhúsnæði - efnahagur

7200

77

Félagslegar þjónustustofnanir

7700

78

Félagslegar þjónustust. – efnahagur

7800

89

Aðrar B-hluta stofnanir

8900

90

Aðrar B-hluta stofnanir - efnahagur

9000

Greining á GFS lykil er sem hér segir (ath. Þar sem greining er bæði á yfirlykil, t.d. 0000 og á lykil í sama flokki t.d. 0510 ber að tilgreina heildarfjárhæð á yfirlykil, þ.e. fjárhæð á 0510 skoðast sem þar af):

Rekstur

Uppgjörstegund

Lýsing

GFS lykill

0

Tekjur

0000

0510

Milliviðskipti rekstrareininga

0510

1

Laun og launatengd gjöld

1000

2

Breyting lífeyrisskuldbindinga

2000

3

Annar rekstrarkostnaður

3000

3410

Innri húsaleiga (Eignasjóður)

3410

3470

Millifærð þjónusta

3470

4

Styrkir og annað

4000

5

Afskriftir

5000

6

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

6000

6010

Fjármunatekjur

6010

6020

Verðbótatekjur

6020

6030

Fjármunatekjur - innri viðskipti

6030

6040

Verðbótatekjur - innri viðskipti

6040

6110

Fjármagnsgjöld

6110

6120

Verðbótagjöld

6120

6130

Fjármagnsgjöld - innri viðskipti

6130

6140

Verðbótagjöld - innri viðskipti

6140

6210

Arður af eignarhlutum

6210

6220

Arður af eigin fyrirtækjum

6220

6230

Annar arður

6230

6310

Gengismunur

6310

6410

Fjármagnstekjuskattur

6410

6510

Söluhagnaður/-tap

6510

6590

Aðrir fjármagnsliðir

6590

7

Óreglulegir liðir

7000

Efnahagur

Uppgjörstegund

Lýsing

GFS lykill

8

Eignir

80

Eignabreytingar

8000

81

Varanlegir rekstrarfjármunir

8100

82

Áhættufjármunir og langtímakröfur

8200

8261

Næsta árs afborganir

8261

8271

Næsta árs afb. A-hluta

8271

8281

Næsta árs afb. B-hluta

8281

83

Veltufjármunir

8300

8361

Næsta árs afborganir

8361

8362

Næsta árs afb. A-hluta

8362

8363

Næsta árs afb. B-hluta

8363

90

Eigið fé

9000

91

Skuldbindingar

9100

92

Langtímaskuldir

9200

9250

Næsta árs afborganir

9250

97

Skammtímaskuldir

9700

9751

Næsta árs afborganir

9751

9752

Næsta árs afb. A-hluta

9752

9753

Næsta árs afb. B-hluta

9753

8. gr.

Málaflokkagreining.

2 Málaflokkar - rekstrareiningar

Rekstrareining er skilgreind svo í 1. gr. reglugerðar um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 með síðari breytingum: „Bókhaldslega aðskilinn starfsemisþáttur í sveitarfélagi, hvort sem um er að ræða fjárhagslega sjálfstæða einingu eða ekki.“ Hver bókhaldslega aðskilinn rekstrarþáttur, eins og t.d. leikskóli, grunnskóli o.s.frv., er því ein rekstrareining.

Sveitarfélag er ekki bundið því að flokka og greina bókhald sitt samkvæmt þeim númeralykli sem hér er tilgreindur, en skil í upplýsingaveitu verða að vera skilgreind með þessum hætti. Sveitarfélag getur einnig flokkað tekjur og gjöld, eignir og skuldir enn frekar í bókhaldi sínu en hér er tilgreint, en eftirfarandi flokkun og greining á tekjum og gjöldum, eignum og skuldum sveitarfélags er sú lágmarksflokkun og greining í rekstrareiningar sem sveitarfélag skal fylgja í bókhaldi sínu og reikningsskilum.

00 Skatttekjur

Undir þennan málaflokk falla allar tekjur sveitarfélagsins sem heyra undir ákvæði laga um tekjustofna sveitarfélaga, þ.e. útsvar, fasteignaskattur, framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og aðrar þær tekjur, sem eðli sínu samkvæmt geta talist skattar. Undir málaflokkinn falla einnig tekjur sveitarfélaga af lóðarleigu.

Tekjur skulu flokkast án tillits til þess hvort þær hafa verið innheimtar eða ekki. Þegar óvíst er um hvort tekjur innheimtist, þarf að gera ráð fyrir tapi. Óbein afskrift eða niðurfærsla á óinnheimtum skatttekjum í árslok flokkast til lækkunar á skatttekjum ársins.

Skatttekjur flokkast niður á eftirfarandi rekstrareiningar:

00 0 SKATTAR

Hér flokkast skatttekjur, útsvar og fasteignaskattur, samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með síðari breytingum. Skattar skulu sundurliðaðir á eftirfarandi hátt:

00 01 ÚTSVAR

Undir rekstrareininguna falla útsvarsálagning, breytingar á álagningu, verðbætur á ógreitt og ofgreitt útsvar, afskriftir og niðurfærsla óinnheimtra útsvarstekna. Staðgreiðsla af tekjum rekstrarársins flokkast einnig hér. Óinnheimt staðgreiðsla um áramót er færð samkvæmt uppgjöri ríkisbókhalds eftir að greiðslur vegna launa í desember hafa verið skráðar í innheimtukerfið eða samkvæmt áætlunum um staðgreiðslutekjur, sem hag- og upplýsingasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga gerir. Meta þarf óinnheimtar tekjur um áramót með tilliti til innheimtu og flokka niðurfærslu til lækkunar á tekjum ársins til þess að mæta því tapi sem kann að verða á óinnheimtum tekjum.

00 06 FASTEIGNASKATTUR

Hér flokkast álagður fasteignaskattur og breytingar á álagningu hans. Álögð holræsagjöld, sorphirðugjöld og vatnsgjald eru flokkuð á viðkomandi rekstrareiningar í B-hluta. Lóðarleiga flokkast á sérstaka rekstrareiningu innan skatttekna.

00 1 FRAMLÖG ÚR JÖFNUNARSJÓÐI

Hér flokkast öll framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, nema endurgreiðsla ríkissjóðs vegna húsaleigubóta sem flokkast á rekstrareininguna 02 18 Húsaleigubætur.

Hér flokkast öll framlög samkvæmt reglugerð nr. 906/2010, þ.e. tekjujöfnunarframlög, þjónustuframlög, grunnskólaframlög vegna skólaaksturs, mötuneyta, heimavista og gæslu barna úr dreifbýli, framlög til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga og framlög til að greiða úr sérstökum fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga. Þá eru hér færð framlög samkvæmt reglugerð nr. 351/2002 með síðari breytingum, þ.e. almenn grunnskólaframlög, framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda og veikindaforfalla kennara, framlög vegna nýbúafræðslu og önnur framlög. Hér flokkast einnig fólksfækkunarframlög og framlög til jöfnunar tekjutaps vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti skv. reglugerð nr. 80/2001 með síðari breytingum.

Framlög vegna yfirfærslu fatlaðra færast einnig hér.

00 3 AÐRAR TEKJUR MEÐ SKATTAÍGILDI

Hér flokkast aðrar tekjur sem í eðli sínu eru skatttekjur en falla ekki undir lög um tekjustofna sveitarfélaga. Hér flokkast lóðarleiga af lóðum í þéttbýli sveitarfélaga. Sundurliða skal þessar tekjur með eftirfarandi hætti:

00 35 LÓÐARLEIGA

 02 Félagsþjónusta

Á málaflokkinn flokkast og greinist allur kostnaður við félagsþjónustu sveitarfélaga, sbr. lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum, lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 með síðari breytingum, lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 með síðari breytingum og barnaverndarlög nr. 80/2001 með síðari breytingum.

Þannig flokkast hér kostnaður við félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónusta og vernd barna og ungmenna. Þá er einnig færður hér kostnaður vegna þjónustu við aldraða, þ.m.t. heimaþjónustu aldraðra, þjónustu við fatlaða og fleira þ.h.

Lögbundin framlög flokkast hér, svo og allur annar kostnaður er flokkast undir félagsþjónustu, t.d. kostnaður vegna jafnréttismála og vímugjafavarna. Þó flokkast útgjöld og tekjur vegna leikskóla og dagvistar barna á málaflokk 04 Fræðslu- og uppeldismál. Leikvellir flokkast á málaflokk 06 Æskulýðs- og íþróttamál, en gæsluvellir á 04 Fræðslu- og uppeldismál.

Afföll húsbréfa flokkast undir málaflokkinn.

Greina skal kostnað á eftirfarandi rekstrareiningar:

02 0 SAMEIGINLEGIR LIÐIR

Hér flokkast rekstrarkostnaður félagsmálastofnunar, laun félagsmálastjóra og rekstrarkostnaður þess embættis svo og kostnaður vegna félagsmálanefndar og annar kostnaður sem ekki verður flokkaður annars staðar. Kostnaður vegna annarra nefnda um félagsþjónustu sem hafa afmarkað verksvið flokkast á viðkomandi rekstrareiningar.

Hér flokkast afföll húsbréfa.

02 1 FÉLAGSLEG AÐSTOÐ

Hér flokkast kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar og annar kostnaður vegna félagslegrar samhjálpar. Hér flokkast útgjöld vegna félagslegrar heimaþjónustu, en heimaþjónusta aldraðra og heimaþjónusta fatlaðra flokkast á viðkomandi rekstrareiningar. Kostnaður vegna vistunar eða fósturs barna og ungmenna flokkast ekki hér heldur á 02 3 Þjónusta við börn og unglinga. Þá flokkast hér útgjöld vegna húsaleigubóta skv. lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997 með síðari breytingum og endurgreiðsla ríkissjóðs á hluta húsaleigubóta. Flokka skal og greina útgjöld og tekjur niður á eftirfarandi rekstrareiningar:

02 11 FJÁRHAGSAÐSTOÐ

Hér flokkast öll fjárhagsaðstoð samkvæmt IV. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum. Fjárhagsaðstoð í formi láns skal flokka meðal skammtímakrafna í efnahagsreikningi. Ef um afskrift á slíkri kröfu er að ræða skal flokka niðurfærsluna hér.

02 15 FÉLAGSLEG HEIMAÞJÓNUSTA

Hér flokkast öll útgjöld og tekjur af félagslegri heimaþjónustu samkvæmt VII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum.

02 16 NIÐURGREIÐSLA DVALARGJALDA

Hér flokkast kostnaður við niðurgreiðslu dvalargjalda fullorðinna á stofnunum o.þ.h.

02 17 NIÐURGREIÐSLA HÚSALEIGU

Hér flokkast niðurgreiðsla húsaleigu í félagslega húsnæðiskerfinu.

02 18 HÚSALEIGUBÆTUR

Hér flokkast greiddar húsaleigubætur skv. lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997 með síðari breytingum og endurgreiðslur ríkissjóðs, sem Jöfnunarsjóður sveitarfélaga annast.

02 19 ÖNNUR FÉLAGSLEG HJÁLP

02 3 Þjónusta við börn og unglinga (barnavernd)

Hér flokkast og greinist allur kostnaður vegna barnaverndarnefndar og ráðstafana barnaverndaryfirvalda, þ.e. kostnaður vegna vistunar og fósturs barna og ungmenna utan heimilis, skipunar tilsjónarmanna með heimilum o.s.frv., sbr. barnaverndarlög nr. 80/2001 með síðari breytingum og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum.

02 4 Þjónusta við aldraða

Hér flokkast útgjöld samkvæmt ákvæðum laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 með síðari breytingum og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum, þ.e. heimaþjónustu við aldraða og tómstundastarfs aldraðra. Hér eru einnig flokkuð óafturkræf framlög til byggingar eða rekstrar dvalarheimila og íbúða fyrir aldraða.

02 41 FRAMLAG TIL DVALAR- OG HJÚKRUNARHEIMILA

02 42 HEIMAÞJÓNUSTA

02 43 TÓMSTUNDASTARF

02 49 ANNAÐ

02 5 Þjónusta við fatlaða

Hér flokkast kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks. Ef þjónustustofnun tilheyrandi verkefninu er rekin sem sjálfstæð rekstrareining flokkast hún meðal B-hluta fyrirtækja.

02 51 SAMEIGINLEGIR LIÐIR

Hér flokkast kostnaður vegna yfirstjórnar og annar kostnaður sem ekki verður sérgreindur á eftirtaldar þjónustur við fatlað fólk. Hér flokkast einnig reiknuð hlutdeild í rekstri af 05 0 Sameiginlegir liðir.

02 52 LIÐVEISLA

Hér flokkast kostnaður sem fellur til skv. X. kafla laga nr. 59/1992 með síðari breytingum, bæði almenn liðveisla skv. 24. gr. og frekari liðveisla skv. 25. gr.

02 53 HEIMAÞJÓNUSTA FATLAÐRA

Hér flokkast kostnaður sem fellur til skv. 43. gr. laga nr. 40/1991 með síðari breytingum.

02 54 FERÐAÞJÓNUSTA FATLAÐRA

Hér flokkast kostnaður sem fellur til skv. 35. gr. laga nr. 59/1992 með síðari breytingum.

02 56 BÚSETA

Hér flokkast kostnaður sem fellur til skv. VI. kafla laga nr. 59/1992 með síðari breytingum.

02 57 SKAMMTÍMAVISTUN FATLAÐRA

Hér flokkast kostnaður sem fellur til skv. 5. tl. 9. gr. laga nr. 59/1992 með síðari breytingum.

02 58 DAGÞJÓNUSTA FYRIR FATLAÐA

Hér flokkast kostnaður sem fellur til skv. 2. tl. 9. gr. laga nr. 59/1992 með síðari breytingum.

02 59 ÖNNUR ÞJÓNUSTA VIÐ FATLAÐA

Hér flokkast önnur þjónusta eða kostnaður vegna málefna fatlaðra en talin hefur verið upp hér að framan.

02 6 Ýmis félagsþjónusta

Hér skal m.a. flokka og greina kostnað af aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarnir samkvæmt XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og kostnað af jafnréttismálum, sbr. lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 með síðari breytingum.

02 61 ÁFENGIS- OG VÍMUEFNAVARNIR

02 49 ANNAÐ

02 7 Ýmis lögbundin framlög

Hér eru flokkuð lögbundin framlög s.s. vegna orlofs húsmæðra.

02 8 Ýmsir styrkir og framlög

Hér flokkast styrkir til félaga og samtaka sem hafa lýðhjálp hvers konar á stefnuskrá sinni, t.d mæðrastyrksnefnd, S.Á.Á. og fleira þ.h.

 03 Heilbrigðismál

03 21 HEILSUGÆSLUSTÖÐVAR

Hér flokkast framlög til heilsugæslustöðva og annarra heilbrigðisstofnana.

03 22 HEILBRIGÐISEFTIRLIT

Hér flokkast tekjur og gjöld vegna heilbrigðiseftirlits og framlög sveitarfélags til byggðasamlags um rekstur heilbrigðiseftirlits.

03 29 ANNAÐ

 04 Fræðslu- og uppeldismál

Hér flokkast allur kostnaður við fræðslustarfsemi sveitarfélagsins, þar með talinn leikskóla- og dagvistarkostnaður. Hér flokkast allur kostnaður við rekstur skólaskrifstofu, leikskólaskrifstofu, skrifstofu fræðslustjóra, grunnskóla, skóladagheimila, leikskóla, svo og kostnaður við tónlistarfræðslu og aðra fræðslustarfsemi. Hér flokkast einnig kostnaður vegna umferðarskólans „Ungir vegfarendur“. Kostnaður við rekstur vinnuskóla flokkast á málaflokk 06 Æskulýðs- og íþróttamál.

Kostnað og tekjur skal flokka og greina á eftirfarandi rekstrareiningar:

04 0 Sameiginlegur kostnaður

Hér færist allur sameiginlegur kostnaður vegna málaflokksins, s.s. kostnaður vegna leikskólanefndar, dagvistarskrifstofu og leikskólafulltrúa og fleira þ.h, rekstur skólaskrifstofu og aðrir sameiginlegir liðir sem ekki verða flokkaðir annars staðar.

04 01 SKÓLASKRIFSTOFA

Undir þessa rekstrareiningu fellur rekstur og framlög til skólaskrifstofu.

04 09 AÐRIR SAMEIGINLEGIR LIÐIR

 

04 1 Leikskólar og dagvistun

Hér skal flokka allan kostnað og tekjur af rekstri leikskóla og dagvistarstofnana sveitarfélaga og framlög til rekstrar dagsvistarstofnana annarra aðila. Hér flokkast einnig kostnaður vegna dagvistunar í heimahúsum (dagmæður) og rekstur gæsluvalla. Sundurliða skal kostnað á rekstrareiningar með eftirfarandi hætti:

04 11 LEIKSKÓLAR

Hér skal flokka kostnað við rekstur leikskóla og þjónustugjöld sem innheimt eru á móti kostnaði, sbr. lög um leikskóla nr. 90/2008 með síðari breytingum og VIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum. Greina skal á milli leikskóla og flokka hvern leikskóla sem sjálfstæða rekstrareiningu. Stofna skal sérstakar rekstrareiningar fyrir leikskóla í einkaframkvæmd.

04 1101 Leikskóli 1
04 1102 Leikskóli 2
04 1103 Leikskóli 3
04 1104 Leikskóli 4 o.s.frv.

04 16 FRAMLÖG TIL REKSTRAR LEIKSKÓLA ANNARRA

Hér skal flokka framlög sveitarfélags til rekstrar leikskóla sem aðrir en sveitarfélagið eiga og reka.

04 17 DAGVISTUN Í HEIMAHÚSUM

Hér skal flokka framlög og niðurgreiðslur sveitarfélags vegna dagvistunar barna í heimahúsum eða hjá dagmæðrum.

04 18 GÆSLUVELLIR

Hér skal flokka kostnað við rekstur gæsluvalla.

04 19 ANNAR LEIKSKÓLA- OG DAGVISTUNARKOSTNAÐUR

Annar kostnaður ótalinn áður.

04 2 Grunnskólar

Hér skal flokka allan rekstrarkostnað við rekstur grunnskóla, sbr. lög um grunnskóla nr. 91/2008 með síðari breytingum, þ.m.t. kostnað við skólanefnd sem flokkast á sameiginlega liði og skólaakstur sem flokkast á hvern skóla fyrir sig. Öll framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna rekstrar grunnskóla eru færð á 00 1 Framlög úr jöfnunarsjóði. Greina skal og sundurliða kostnað á eftirfarandi rekstrareiningar:

04 21 GRUNNSKÓLAR

Hér skal flokka kostnað við rekstur grunnskóla, þ.m.t. skólaakstur. Greina skal á milli grunnskóla og flokka hvern grunnskóla sem sjálfstæða rekstrareiningu. Stofna skal sérstakar rekstrareiningar fyrir grunnskóla í einkaframkvæmd.

04 2101 Grunnskóli 1
04 2102 Grunnskóli 2
04 2103 Grunnskóli 3
04 2104 Grunnskóli 4 o.s.frv.

04 28 VISTUN UTAN SKÓLATÍMA

Hér skal flokka allan kostnað vegna svokallaðs heilsdagsskóla og skóladagvistunar.

04 29 ANNAR GRUNNSKÓLAKOSTNAÐUR

Hér flokkast grunnskólakostnaður sem ekki verður heimfærður undir ofangreindar rekstrareiningar.

04 4 Framhaldsskólar

Stofnkostnaður eða afskrift stofnkostnaðar vegna bygginga og búnaðar framhaldsskóla og heimavista við þá flokkast hér. Þá flokkast hér einnig ferðastyrkir til nemenda í framhaldsskólum.

04 5 Önnur fræðslustarfsemi

Hér flokkast ýmiss kostnaður við aðra fræðslustarfsemi sveitarfélags eða framlög til hennar. Flokkun er eftirfarandi:

04 51 TÓNLISTARSKÓLI

Hér flokkast kostnaður við rekstur tónlistarskóla og framlög sveitarfélags til rekstrar tónlistarskóla annarra. Greina skal á milli tónlistarskóla og flokka hvern tónlistarskóla sem sjálfstæða rekstrareiningu samkvæmt.

05 5101 Tónlistarskóli 1
05 5102 Tónlistarskóli 2
05 5103 Tónlistarskóli 3
05 5104 Tónlistarskóli 4 o.s.frv.

04 52 UMFERÐARSKÓLINN „UNGIR VEGFARENDUR“

Hér skal flokka framlög til umferðarskólans „Ungir vegfarendur“.

04 59 AÐRIR SKÓLAR OG FRÆÐSLUSTARFSEMI

Hér flokkast kostnaður og framlög sveitarfélags vegna fullorðinsfræðslu, nýbúafræðslu fullorðinna, fræðsluneta, námsflokka og fleira þ.h.

04 8 Ýmsir styrkir og framlög

Hér flokkast ýmsir styrkir og framlög sem teljast til fræðslu- og uppeldismála, en verða ekki flokkaðir með öðrum rekstrareiningum.

 05 Menningarmál

Á málaflokkinn flokkast allur kostnaður og framlög sveitarfélags vegna menningarmála, svo sem safna, menningarhúsa, söguritunar, hátíðarhalda og fleira þ.h. Þá flokkast hér framlög til kirkjubygginga.

Sundurliða skal menningarmál á eftirfarandi rekstrareiningar:

05 0 Sameiginlegir liðir

Hér flokkast kostnaður vegna menningarmálanefndar, menningarfulltrúa og annar sameiginlegur kostnaður vegna menningarmála.

05 2 Bókasöfn

Hér flokkast rekstur bókasafna annarra en skólabókasafna, en þau falla undir rekstur skóla á málaflokki 04 Fræðslu- og uppeldismál. Hér flokkast einnig framlög til héraðsbókasafna og byggðasamlaga um bókasöfn. Kostnaður við bókakaup flokkast til gjalda hér.

Þegar um sameiginlegt skólabókasafn og almenningsbókasafn er að ræða, skal leggja mat á það hvor þátturinn í starfsemi safnsins er viðameiri. Ef skólabókasafnsþátturinn er stærri skal flokka rekstrarkostnað safnsins á viðkomandi skóla.

Bygging og rekstur húsnæðis er verkefni eignasjóðs, sem gerir reikning fyrir þeim húsnæðiskostnaði sem rekstrareiningunni ber að standa undir.

05 3 Önnur söfn

Hér skal flokka kostnað við rekstur skjalasafna, minjasafna margs konar, náttúrugripasafna og annarra safna, sem rekin eru af sveitarfélögum eða byggðasamlögum sveitarfélaga.

05 4 Byggðasaga

Hér flokkast kostnaður sveitarfélags við ritun og skráningu á sögu sveitarfélagsins eða öðrum sagnfræði- og menningarsögulegum fróðleik. Hér flokkast einnig kostnaður af örnefnaskráningu og fornleifarannsóknum, sem ekki eru gerðar í sambandi við skipulagsáætlanagerð.

05 5 Listir

Hér flokkast kostnaður vegna listsýninga hvers konar, listaverkakaupa, rekstur listasafna, leikhúsa og tónlistarhúsa. Hér flokkast einnig kostnaður sveitarfélags af bæjarlistamanni.

05 6 Menningarhús - félagsheimili

Hér flokkast kostnaður við rekstur menningarhúsa og félagsheimila, ef rekstur þeirra fellur að mestu leyti undir menningarmál.

05 7 Hátíðarhöld

Hér flokkast kostnaður vegna hátíðarhalda, svo sem þjóðhátíðar 17. júní, afmælishátíðar sveitarfélags, sumar- og Jónsmessuhátíðar, kostnaður við áramóta- og þrettándabrennur og annarra hátíða á vegum sveitarfélags.

05 8 Ýmsir styrkir og framlög

Hér flokkast styrkir til félaga og samtaka sem hafa menningarmál á stefnuskrá sinni svo sem leikfélög, tónlistarfélög, lista- og menningarsjóðir og kórar. Hér flokkast einnig framlag til kirkjubygginga. Kostnaður sveitarfélags vegna kirkjugarðs flokkast á rekstrareininguna 11 2 Almenningsgarðar.

 06 Æskulýðs- og íþróttamál

Hér flokkast kostnaður við tómstundastarf barna og unglinga, rekstur félagsmiðstöðva og æskulýðsheimila, íþróttasvæða, íþróttahúsa og sundlauga, skautahalla og fleira þ.h. Styrkir til æskulýðs- og íþróttafélaga flokkast einnig hér. Hér flokkast jafnframt kostnaður við vinnuskóla, leikvelli og sparkvelli.

Flokka skal starfsemi sem fellur undir málaflokkinn á eftirfarandi rekstrareiningar:

06 0 Sameiginlegir liðir

Hér flokkast kostnaður vegna æskulýðs- og íþróttanefnda, laun og rekstrarkostnaður vegna æskulýðs- og íþróttafulltrúa og annar sameiginlegur kostnaður málaflokksins.

06 1 Leikvellir

Hér flokkast kostnaður við leikvelli og sparkvelli. Útgjöld og tekjur vegna gæsluvalla flokkast aftur á móti á rekstrareininguna 04 18 Gæsluvellir.

06 2 Æskulýðsmál

Hér flokkast kostnaður vegna tómstundastarfs barna og unglinga, svo sem ýmis konar sumarnámskeið og skólagarðar. Þá flokkast hér einnig kostnaður við vinnuskóla unglinga, en kostnaði er dreift út á aðra málaflokka og rekstrareiningar með þjónustureikningi. Greina skal kostnað á eftirfarandi hátt:

06 26 SUMARNÁMSKEIÐ

06 27 VINNUSKÓLI

06 29 ÖNNUR ÆSKULÝÐSMÁL

06 3 Félagsmiðstöðvar

Hér flokkast rekstrarkostnaður æskulýðsheimila og félagsmiðstöðva.

06 5 Íþróttahús og sundlaugar

Hér flokkast kostnaður við rekstur íþróttahúsa og sundlauga, hvort sem þau teljast til skólamannvirkja eða ekki. Greina skal kostnað á eftirfarandi rekstrareiningar:

06 51 ÍÞRÓTTAHÚS

Hér flokkast allur kostnaður við rekstur íþróttahúsa. Hvert íþróttahús skal vera sjálfstæð rekstrareining. Séu íþróttahús og sundlaug sambyggð skal flokka og greina kostnað á milli íþróttahúss og sundlaugar.

06 5101 Íþróttahús 1
06 5102 Íþróttahús 2
06 5103 Íþróttahús 3 o.s.frv.

06 55 SUNDLAUGAR

Hér flokkast allur kostnaður við rekstur sundlauga. Hver sundlaug skal vera sjálfstæð rekstrareining. Séu íþróttahús og sundlaug sambyggð skal flokka og greina kostnað á milli íþróttahúss og sundlaugar.

06 5501 Sundlaug 1
06 5502 Sundlaug 2
06 5503 Sundlaug 3 o.s.frv.

06 59 ÖNNUR ÍÞRÓTTAMANNVIRKI

Hér flokkast önnur íþróttamannvirki en að ofan greinir, t.d. skautahallir.

06 6 Íþróttasvæði

Hér flokkast rekstur íþróttasvæða, svo sem íþrótta- og boltavalla, golfvalla og skíðasvæða.

06 8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála

Hér eru færðir styrkir til félaga og samtaka sem hafa æskulýðs- og íþróttamál á stefnuskrá sinni.

 07 Brunamál og almannavarnir

Hér flokkast allur rekstrarkostnaður vegna bruna- og almannavarna hjá sveitarfélaginu. Rekstur slökkvistöðvar eða þátttaka í slíkum kostnaði með öðrum sveitarfélögum flokkast á þennan málaflokk, svo og útlagður kostnaður vegna náttúruhamfara og kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga í snjóflóðavörnum og sjóvörnum.

Sundurliða skal kostnað á eftirfarandi rekstrareiningar:

07 0 Sameiginlegir liðir

07 2 Brunavarnir

Hér flokkast rekstrarkostnaður slökkviliðs og slökkvibíla svo og eldvarnaeftirlit, slökkvitækjaþjónusta, brunahanar og fleira þ.h.

07 4 Almannavarnir og öryggismál

Hér flokkast kostnaður af almannavörnum, svo sem kostnaður vegna náttúruhamfara og rekstur og fjárfestingar vegna stjórnstöðvar almannavarna. Hér flokkast einnig kostnaðarhlutur sveitarfélags í snjóflóðavörnum og vörnum gegn skriðuföllum, sbr. ákvæði laga nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum með síðari breytingum, og kostnaðarhlutur sveitarfélags í sjóvarnagörðum, sbr. ákvæði laga nr. 28/1997 um sjóvarnir með síðari breytingum. Þá flokkast hér einnig kostnaður sveitarfélags vegna jarðskjálftavarna.

Hér flokkast stofnkostnaður eða afskrift stofnkostnaðar sveitarfélaga við snjóflóða- og skriðufallavarnir, sbr. 13. gr. laga nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum með síðari breytingum. Einnig stofnkostnaður eða afskrift stofnkostnaðar sveitarfélaga við sjóvarnir, skv. 7. gr. laga nr. 28/1997 um sjóvarnir með síðari breytingum.

07 8 Ýmsir styrkir og framlög

Hér flokkast styrkir til félaga og samtaka sem hafa slysavarnir og hjálparstörf á stefnuskrá sinni.

 08 Hreinlætismál

08 0 Sameiginlegur kostnaður

Hér flokkast ýmiss konar sameiginlegur kostnaður við hreinlætismál, sem ekki verður flokkaður eða greindur á aðrar rekstrareiningar.

08 2 Sorphreinsun og sorpeyðing

Hér flokkast tekjur og gjöld vegna sorpeyðingar og sorphreinsunar.

Sveitarfélögum er heimilt að fella þennan kostnað undir B-hluta sveitarfélagsins þar sem þessi þjónustueining hefur heimild til innheimtu þjónustugjalda til þess að standa undir útgjöldum við rekstur og fjárfestingar.

08 5 Meindýraeyðing og dýraeftirlit

Hér flokkast tekjur og kostnaður við dýraeftirlit í þéttbýlissveitarfélögum, svo sem vegna katta- og hundahalds. Hér flokkast kostnaður við meindýraeyðingu, svo sem eitrun fyrir rottur og vargfugladráp. Minka- og refaeyðing flokkast á rekstrareininguna 11 7 Minka- og refaeyðing.

08 8 Ýmsir styrkir og framlög

 09 Skipulags- og byggingarmál

Hér flokkast kostnaður vegna byggingarnefndar, skipulagsnefndar og rekstur skrifstofu byggingarfulltrúa, tæknifræðings, verkfræðings, skipulagsskrifstofu og lóðaskráningar. Hér flokkast einnig kostnaður við landmælingar, kortagerð, bæja- og húsakannanir, sbr. skipulagslög nr. 123/2010 með síðari breytingum og lög um mannvirki nr. 160/2010, og fornleifaskráningu í tengslum við skipulagsáætlanir, skv. 2. mgr. 11. gr. þjóðminjalaga nr. 107/2001.

Þá flokkast hér allur kostnaður við gerð skipulagsáætlana, þ.e. vegna svæðisskipulags, aðalskipulags og deiliskipulags. Hlutdeild sveitarfélags í skipulagsgjaldi vegna vinnu við gerð svæðis- og aðalskipulags skal flokka á málaflokkinn sem tekjur á viðkomandi rekstrareiningar.

Byggingarleyfis- og úttektargjöld flokkast sem tekjur á þennan málaflokk á móti kostnaði við byggingareftirlit.

Greina skal starfsemisþættina á eftirfarandi rekstrareiningar:

09 0 Sameiginlegir liðir

Hér flokkast ýmis sameiginlegur kostnaður við málaflokkinn, svo sem skrifstofa verkfræðings eða tæknifræðings (tæknideild) sem sér um verkefni sem falla undir málaflokkinn.

09 1 Mælingar, skráning og kortagerð

Hér flokkast kostnaður vegna landmælinga, loftmynda og kortagerðar. Einnig kostnaður við fornleifaskráningu í tengslum við skipulagsgerð, sbr. 2. mgr. 11. gr. þjóðminjalaga nr. 107/2001, og kostnaður við gerð bæja- og húsakönnunar, sbr. skipulagslög nr. 123/2010 með síðari breytingum og lög um mannvirki nr. 160/2010.

09 2 Skipulagsmál og byggingareftirlit

Hér flokkast kostnaður við gerð svæðisskipulags, aðalskipulags, deiliskipulags og annar kostnaður vegna skipulags, svo sem kaup á eignum sem eru fyrir í skipulagi.

Einnig kostnaður vegna byggingarnefndar, byggingarfulltrúaembættis og byggingareftirlits. Byggingaleyfis- og úttektargjöld, sbr. skipulagslög nr. 123/2010 með síðari breytingum og lög um mannvirki nr. 160/2010, skal flokka hér sem tekjur á móti kostnaði við byggingareftirlit á tegundagreininguna 02 Þjónustugjöld.

09 7 Lóðir og lendur

Samkvæmt leiðbeiningum reikningsskila- og upplýsinganefndar um bókhald og reikningsskil sveitarfélaga skulu kaup á byggingarlandi eignfærð og skal miða við að kostnaðurinn sé gjaldfærður á 25 árum. Gjaldfærslan skal færast meðal afskrifta í eignasjóði. Eignarhald skal vera í eignasjóði eða annarri A-hluta stofnun sem leigir landið til aðalsjóðs. Leigan samanstendur af ofangreindri gjaldfærslu og fjármagnskostnaði auk umsýslukostnaðar og skal flokka og greina leiguna hér. Heimilt verður að færa til eignar í eignasjóðum land það sem hefur verið keypt undanfarin ár sem byggingarland og fer með það eins og aðrar eignir sem færast til eignasjóðs. Annað land sem er í eigu sveitarfélags skal ekki eignfært.

09 8 Ýmsir styrkir og framlög

Hér flokkast ýmsir styrkir og framlög vegna skipulagsmála og mannvirkjamála, sem ekki verða færðir á aðrar rekstrareiningar málaflokksins.

 10 Umferðar- og samgöngumál

Hér flokkast kostnaður vegna gatnakerfis og umferðarmála. Hér má nefna viðhald og rekstur gatna, götulýsingu, umferðar- og gatnamerkingar, gangstíga og gangbrautir, reiðvegi, snjómokstur og hálkueyðingu.

Flokka skal og greina tekjur og útgjöld á eftirfarandi rekstrareiningar:

10 0 Sameiginlegir liðir

Hér flokkast ýmis sameiginlegur kostnaður málaflokksins, eins og t.d. kostnaður við umferðarnefnd og hér er einnig færður verkfræðilegur undirbúningur, sem ekki verður heimfærður á einstök verk eða einstakar rekstrareiningar.

10 3 Viðhald og rekstur gatnakerfis

Hér flokkast allur kostnaður vegna viðhalds gatnakerfis og sá hluti endurgreiðslu Vegagerðarinnar vegna veghalds í þéttbýli sem tilheyrir viðhaldi gatnakerfis flokkast hér sem tekjur.

10 4 Gangbrautir, hjólreiðastígar og reiðvegir

Hér flokkast kostnaður við gerð þessara þátta, viðhald þeirra og rekstur.

10 5 Umferðaröryggismál

Hér flokkast kostnaður við umferðarmerkingar, umferðarljós, götunöfn og húsnúmer svo og götulýsingu. Einnig kostnaður við umferðarnefnd, ef kostnaður við hana er ekki færður á sameiginlegan kostnað málaflokksins. Þá flokkast sem tekjur á rekstrareininguna sá hluti endurgreiðslu Vegagerðarinnar sem er vegna veghalds í þéttbýli.

10 6 Snjómokstur og hálkueyðing

Hér flokkast allur kostnaður við snjómokstur og hálkueyðingu og sá hluti endurgreiðslu Vegagerðarinnar sem er vegna veghalds í þéttbýli sem tengist snjómokstri og hálkueyðingu.

10 7 Samgöngumál

Hér skal m.a. flokka framlög sveitarfélags til almenningssamgangna og rekstrarframlög til almenningssamgangnafyrirtækis í B-hluta sveitarfélagsins.

10 8 Ýmsir styrkir og framlög

 11 Umhverfismál

Hér flokkast kostnaður vegna, Staðardagskrár 21, garðyrkjudeildar og annar sameiginlegur kostnaður vegna umhverfismála. Af viðfangsefnum sem flokkast á málaflokkinn má nefna almenningsgarða, útivistarsvæði önnur en íþróttasvæði, opin svæði, torg og umhverfi gatna, þ.m.t. hreinsun gatna og lóða. Hér flokkast einnig kostnaður við refa- og minkaeyðingu. Þá flokkast hér einnig kostnaður vegna útiskreytinga um jól og áramót svo og vegna annarra hátíðaskreytinga. Á málaflokkinn flokkast styrkir og framlög til félaga og samtaka sem sinna umhverfismálum, svo sem skógræktarfélaga, landgræðslufélaga og fleira þ.h.

Greina skal starfsemisþætti á eftirfarandi rekstrareiningar:

11 0 Sameiginlegir liðir

Hér flokkast kostnaður vegna umhverfisnefndar og rekstur embættis garðyrkjustjóra/umhverfisstjóra. Þá flokkast hér kostnaður og framlög vegna umhverfisrannsókna og verkefnisins Staðardagskrá 21.

11 2 Almenningsgarðar

Hér flokkast rekstur skrúðgarða og annarra almenningsgarða, svo og framlög sveitarfélags til kirkjugarðs og framkvæmda við hann, sbr. IV. kafla laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu með síðari breytingum.

11 3 Útivistarsvæði

Hér flokkast kostnaður vegna útivistarsvæða sem ekki falla undir íþróttasvæði, svo sem fólkvangar, friðlönd og skógræktargirðingar.

11 31 SKÓGRÆKTARSVÆÐI

11 39 ANNAÐ

11 4 Opin svæði

Hér flokkast kostnaður vegna opinna svæða sem ekki eru skipulögð sem útivistarsvæði, svo sem hreinsun opinna svæða, kostnaður við garðlönd og girðingu þéttbýlis og fleira þ.h.

11 5 Umhverfi gatna og torg

Hér flokkast kostnaður vegna umhirðu gatna, götueyja og grænna svæða umhverfis götur eða torg, götusópun og fleira þ.h.

11 6 Skreytingar

Hér flokkast kostnaður vegna skreytinga t.d. um jól og áramót.

11 7 Minka- og refaeyðing

Hér flokkast kostnaður sveitarfélags af minka- og refaeyðingu. Greiðsla veiðistjóraembættisins flokkast á móti kostnaði sem tekjur á tegundagreininguna 089 Endurgreiðslur annarra.

11 8 Ýmsir styrkir og framlög

Hér flokkast ýmsir styrkir og framlög til aðila sem sinna umhverfismálum.

 13 Atvinnumál

Hér flokkast ýmis kostnaður vegna atvinnumála í sveitarfélaginu. Sem dæmi má nefna fjallskil, sauðfjárveikivarnir og styrki sem beinlínis eru vegna atvinnuuppbyggingar. Einnig flokkast hér kostnaðar við uppbyggingu ferðamannaþjónustu í sveitarfélaginu, t.d. kostnaður við uppbyggingu og rekstur tjaldsvæða og almenningssalerna.

Greina skal kostnað á eftirfarandi rekstrareiningar:

13 0 Sameiginlegir liðir

Hér flokkast kostnaður við nefndarstörf eða önnur útgjöld sem varða málaflokkinn í heild. Sem dæmi má nefna kostnað vegna átaks í atvinnumálum og kostnað vegna atvinnuþróunar.

13 2 Landbúnaður

Hér flokkast kostnaður við fjallskil, þ.m.t. fjallskilanefnd, fjárveikivarnir og afréttargirðingar. Þá flokkast hér tekjur af leyfisgjöldum vegna búfjárhalds í þeim sveitarfélögum þar sem búfjárhald er óheimilt án leyfis, sbr. lög um búfjárhald nr. 103/2002 með síðari breytingum.

13 4 Iðnaður

Hér flokkast kostnaður og framlög sveitarfélags vegna iðnaðar.

13 5 Fiskeldi og útgerð

Hér flokkast kostnaður og framlög sveitarfélags vegna fiskeldis og útgerðar.

13 6 Ferðamál

Hér flokkast kostnaður sveitarfélagsins við uppbyggingu á ferðamannaþjónustu svo sem rekstur tjaldsvæða og almenningssalerna, upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn og kostnaður við embætti ferðamálafulltrúa.

13 8 Ýmsir styrkir og framlög

 20 Framlög til B-hluta fyrirtækja

Hér færast framlög úr aðalsjóði til B-hluta fyrirtækja sveitarfélagsins. Þau eru greidd þegar viðkomandi B-hluta fyrirtæki er rekið með halla og þarf framlög úr aðalsjóði til að reksturinn standi undir sér.

20 61 HAFNARSJÓÐUR

20 67 VEITUR

20 71 ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

20 77 FÉLAGSLEGAR ÞJÓNUSTUSTOFNANIR

20 89 AÐRAR B-HLUTA STOFNANIR

 21 Sameiginlegur kostnaður

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 með síðari breytingum skal sameiginlegur rekstrarkostnaður aðalsjóðs, þ.e. kostnaður sem ekki telst til beins rekstrarkostnaðar einstakra rekstrareininga aðalsjóðs, færður á þennan málaflokk. Til frádráttar skal flokka á málaflokkinn reikninga sem gerðir eru vegna hlutdeildar rekstrareininga með sjálfstætt reikningshald, þ.e. rekstrareininga utan aðalsjóðs, í sameiginlegum rekstrarkostnaði. Í reglugerðinni segir að reikningar þessir skuli ekki vera hærri en sem nemur kostnaðarverði og skulu þeir færðir í bókhaldi viðkomandi rekstrareiningar með reglubundnum hætti innan reikningsársins.

Ef um er að ræða þátttöku eigin fyrirtækja og stofnana í stjórnunarkostnaði, er hlutdeild þeirra færð til frádráttar á rekstrarkostnaði skrifstofu sveitarfélagsins.

Á þennan málaflokk er flokkaður allur kostnaður við sameiginlega yfirstjórn sveitarfélagsins, svo sem sveitarstjórn, endurskoðun, rekstur skrifstofa og ráðhúss, samstarf sveitarfélaga og kosningar. Hér flokkast einnig kostnaður við nefndir sem ekki verða heimfærðar undir aðra málaflokka og kostnaður við sameiningu sveitarfélaga. Jafnframt kostnaður við móttöku gesta, risnu og kynningarmál, sem ekki verður greindur á aðra málaflokka.

Flokka skal og greina málaflokkinn á eftirfarandi hátt:

21 0 Meðferð sveitarstjórnarmála

Hér flokkast sameiginlegur kostnaður við yfirstjórn sveitarfélagsins, s.s. kostnaður við sveitarstjórn, þ.e. þóknun fyrir setu í sveitarstjórn, ferðakostnaður vegna sveitarstjórnarfunda og önnur útgjöld sem beint tengjast sveitarstjórninni, svo sem vegna byggðarráðs. Þá flokkast hér einnig kostnaður vegna ráðstefna og funda sem sveitarstjórnarmenn sækja á vegum sveitarfélagsins, þ.e. kostnaður vegna ferða, uppihalds og þátttökugjalda. Hér flokkast einnig kostnaður af nefndum, sem kosnar eru af sveitarstjórn til ákveðinna verkefna en ekki falla undir ákveðna málaflokka innan sveitarfélagsins.

21 1 Kosningar

Hér flokkast kostnaður vegna sveitarstjórnarkosninga, Alþingiskosninga, forsetakosninga og annarra kosninga eða skoðanakannana sem fram fara á vegum sveitarfélagsins.

Greina skal kostnað á eftirfarandi rekstrareiningar:

21 11 SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR

21 15 ALÞINGIS- OG FORSETAKOSNINGAR

21 19 AÐRAR ATKVÆÐAGREIÐSLUR

21 2 Sameining sveitarfélaga

Hér flokkast útgjöld vegna sameiningar sveitarfélaga. Hér flokkast allur kostnaður við sameiningarnefnd, ráðgjöf og kynningarmál og einnig kostnaður við atkvæðagreiðslur um sameiningartillögu.

21 3 Ónotaðar eignir

Hér flokkast innri leiga frá eignasjóði vegna húsnæðis sem ekki er notað og stendur því autt. Dæmi um slíkt gæti verið skólahúsnæði sem stendur autt í kjölfar sameiningar skóla eða vegna samrekstrar skóla. Eðlilegt er að eignasjóður innheimti leigu af aðalsjóði vegna viðkomandi húsnæðis, enda er ekki ætlast til að eignasjóður beri kostnað af slíku húsnæði.

21 4 Skrifstofur sveitarfélagsins

Hér flokkast allur rekstrarkostnaður vegna skrifstofa sveitarfélagsins og framkvæmdastjórnar þess. Reiknuð hlutdeild eigin fyrirtækja og stofnana í stjórnunarkostnaði flokkast hér til frádráttar rekstrarkostnaði. Laun oddvita, þar sem ekki er ráðinn sérstakur framkvæmdastjóri, flokkast hér.

Þá er hér færður kostnaður við endurskoðun og ársuppgjör sveitarfélagsins og kostnaður vegna kjörinna skoðunarmanna þess.

21 5 Risna, móttökur og kynningarmál

Hér flokkast allur kostnaður við móttökur gesta og risnu, sem ekki verður heimfærður upp á aðra málaflokka og deildir. Þá er hér færður kostnaður við kynningarmál, upplýsingavef (heimasíðu) og fréttabréf.

21 6 Starfsmannakostnaður

Hér flokkast t.d. kostnaður við kjarasamningagerð og framlög til launanefndar sveitarfélaga.

21 7 Samstarf sveitarfélaga

Hér flokkast allur kostnaður vegna samstarfs við önnur sveitarfélög svo sem vegna þátttöku í landshlutasamtökum og héraðsnefndum. Framlag til héraðsnefndar skal sundurliða og flokka á viðkomandi málaflokka og rekstrareiningar og flokkast því hér eingöngu kostnaður við stjórn héraðsnefndarinnar og annar héraðsnefndarkostnaður sem ekki verður sundurliðaður á aðra málaflokka og rekstrareiningar. Rekstrarframlög sveitarfélags til byggðasamlags flokkast á viðkomandi málaflokk. Þá flokkast hér kostnaður af vinabæjasamskiptum, sem ekki flokkast á aðra málaflokka eða rekstrareiningar.

21 8 Ýmsir styrkir og framlög

Hér flokkast ýmsir styrkir og framlög sem ekki verða heimfærðir á aðra málaflokka eða rekstrareiningar.

 22 Breyting lífeyrisskuldbindinga

Hér flokkast breyting lífeyrisskuldbindinga ársins.

 27 Óreglulegir liðir

Útgjöld eða tekjur sveitarfélaga sem ekki falla undir venjulegan rekstur þeirra skal sýna sem óreglulega liði, enda hafi þau veruleg áhrif á afkomu sveitarfélags og skekki samanburð milli ára og milli sveitarfélaga. Dæmi um óvenjulega liði má nefna verulegan hagnað/tap af sölu hlutabréfa í fyrirtækjum sem ekki tengjast beint starfsemi sveitarfélags og verulegan hagnað/tap af sölu varanlegra rekstrarfjármuna, enda sé um að ræða varanlega rekstrarfjármuni sem óvenjulegt er að sveitarfélagið selji.

 28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármagnsliðir eru ekki deildagreindir heldur færast allir á eina deild.

2890 FJÁRMAGNSLIÐIR

 29 Efnahagsreikningur aðalsjóðs

Efnahagsreikningur er ekki deildagreindur í rafrænum skilum. Allar færslur færast á deild 2900.

9. gr.

A-hluta stofnanir.

 3 A-Hluta stofnanir

Til A-hluta stofnana teljast eignasjóður og aðrar rekstrareiningar sem sveitarfélag kýs að reka sjálfstætt og falla undir lagalega skilgreiningu þess að geta talist til A-hluta. Greining skal vera á eftirfarandi rekstrareiningar:

 31 Eignasjóður

Hér flokkast eignasjóður og þjónustumiðstöð.

3110 REKSTUR

3190 FJÁRMAGNSLIÐIR

 32 Eignasjóður – efnahagur

Efnahagsreikningur er ekki deildagreindur í rafrænum skilum. Allar færslur færast á deild 3200.

 59 Aðrar A-hluta stofnanir

Hér flokkast aðrar A-hluta stofnanir.

5910 REKSTUR

5990 FJÁRMAGNSLIÐIR

 60 Aðrar A-hluta stofnanir - efnahagur

Efnahagsreikningur er ekki deildagreindur í rafrænum skilum. Allar færslur færast á deild 6000.

10. gr.

B-hluta fyrirtæki.

 4 B-hluta fyrirtæki

Sú meginregla gildir að til B-hluta flokkast þær rekstrareiningar (þjónustueiningar) sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar og hafa lagaheimild til innheimtu þjónustugjalda til þess að standa að fullu undir útgjöldum sínum. Í undantekningartilvikum getur verið rétt að flokka rekstrareiningar milli B- og A-hluta þegar um óverulega starfsemi og litla fjárbindingu í rekstrareiningunni er að ræða.

Í reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 segir í 6. gr.:

Sveitarfélög skulu leiða fram í bókhaldi sínu með glöggum hætti tekjur og gjöld þeirra rekstrareininga sem fjármagnaðar eru af þjónustugjöldum.

Þess skal sérstaklega gætt að tekjur af þjónustugjöldum reynist ekki umfram heildarkostnað rekstrareininganna, þegar til lengri tíma er litið.

Stofnanir og fyrirtæki sveitarfélaga sem teljast til B-hluta skulu haga bókhaldi sínu á skýran og aðgengilegan hátt og reikningsskil þeirra skulu gefa glögga mynd af rekstri þeirra og efnahag. Rekstrareiningar í B-hluta skulu fara eftir ákvæðum laga nr. 145/1994 um bókhald með síðari breytingum og laga nr. 3/2006 um ársreikninga með síðari breytingum.

Rekstrarframlög aðalsjóðs sveitarfélaga til rekstrareininga í B-hluta skal flokka á málaflokk 20 innan aðalsjóðs.

Rekstrareiningar sveitarfélaga sem teljast til B-hluta eru m.a. hafnarsjóður, vatnsveita, rafveita, hitaveita, fráveita, sorphirða og sorpeyðing, íbúðarhúsnæði – leiguhúsnæði, almenningssamgöngur, bílastæðasjóður og félagslegar þjónustustofnanir.

Flokka skal og greina rekstur á eftirfarandi rekstrareiningar:

6100 HAFNARSJÓÐUR

6200 HAFNARSJÓÐUR - EFNAHAGUR

6300 VATNSVEITA

6400 VATNSVEITA - EFNAHAGUR

6500 RAFVEITA

6600 RAFVEITA - EFNAHAGUR

6700 HITAVEITA

6800 HITAVEITA - EFNAHAGUR

6900 FRÁVEITA

7000 FRÁVEITA - EFNAHAGUR

7100 ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

7200 ÍBÚÐARHÚSNÆÐI - EFNAHAGUR

7700 FÉLAGSLEGAR ÞJÓNUSTUSTOFNANIR

7800 FÉLAGSLEGAR ÞJÓNUSTUSTOFNANIR - EFNAHAGUR

8900 AÐRAR B-HLUTA STOFNANIR

9000 AÐRAR B-HLUTA STOFNANIR – EFNAHAGUR

11. gr.

Hagræn flokkun.

 5 GFS flokkun tekna og gjalda

Greining tekna og gjalda fyrir upplýsingagrunn byggir á GFS staðli (Government Finance Statistics). Greiningin skiptist í eftirfarandi flokka:

0 Tekjur.
1 Laun og launatengd gjöld.
2 Breyting lífeyrisskuldbindinga.
3 Annar rekstrarkostnaður.
4 Styrkir og annað.
5 Afskriftir.
6 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.
7 Óreglulegir liðir.

Hér á eftir verður nánar fjallað um hvern flokk fyrir sig.

 0 Tekjur

Tekjur greinast þannig:

00 Skatttekjur

Hér flokkast álagningartekjur útsvars (staðgreiðsla) og fasteignaskatts ásamt breytingum á þeim innan ársins. Einnig niðurfærsla og afskriftir sömu tekna. Lækkun álagningar samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar til elli- og/eða örorkulífeyrisþega færist ekki hér heldur meðal gjalda í flokki 4.

Skatttekjur greinast á þessar tegundir:

0010 ÚTSVAR

0020 FASTEIGNASKATTUR

0090 AFSKRIFTIR OG NIÐURFÆRSLA

01 Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Hér flokkast framlög Jöfnunarsjóðs önnur en endurgreiðsla húsaleigubóta. Ekki er gerð krafa um greiningu þeirra eftir tegundum framlaga heldur flokkast þau öll á eina tegund:

0190 FRAMLÖG JÖFNUNARSJÓÐS

02 Þjónustutekjur

Hér flokkast allar tekjur af álögðum þjónustugjöldum, svo sem fasteignagjöld önnur en fasteignaskattur, leikskólagjöld, ýmiss konar leyfis- og eftirlitsgjöld og aðrar tekjur sem innheimtar eru samkvæmt gjaldskrá eða ákvörðun sveitarstjórnar.

0210 ÞJÓNUSTUGJÖLD FASTEIGNA

Hér flokkast vatnsskattur, holræsagjald, sorphreinsunargjald og sorpurðunargjald svo og önnur þau gjöld sem lögð eru á til að standa undir þjónustu við fasteignir.

0230 TEKJUR AF LEYFISGJÖLDUM

Hér flokkast leyfisgjöld hvers konar sem lögð eru á skv. gjaldskrá eða sérstakri ákvörðun sveitarstjórnar.

0240 TEKJUR AF EFTIRLITSGJÖLDUM

Hér flokkast tekjur sem innheimtar eru skv. gjaldskrá eða taxta vegna lögboðins eftirlits af hálfu sveitarfélags eða fyrirtækja þess.

0290 AÐRAR ÞJÓNUSTUTEKJUR

Hér flokkast aðrar þjónustutekjur ótilgreindar áður.

03 Arður af eignum

Hér flokkast allar tekjur frá þriðja aðila af eignum sveitarfélagsins, stofnana og fyrirtækja svo sem húsaleiga, véla- og áhaldaleiga, landleiga og aðrar tekjur af eignarekstri. Innri tekjur, þ.e. viðskipti milli rekstrareininga flokkast á 05.

0390 ARÐUR AF EIGNUM

04 Tekjur með skattaígildi

Hér flokkast tekjur með skattaígildi s.s. lóðarleiga og byggingaréttur.

0410 LÓÐARLEIGA

Hér flokkast samningsbundnar tekjur af notkun lóða hvort sem þær eru innheimtar með fasteignagjöldum eða með öðrum hætti.

0480 BYGGINGARÉTTUR

0490 ÖNNUR SKATTAÍGILDI

Hér flokkast aðrar tekjur sem teljast skattaígildi.

05 Vörur og þjónusta til eigin nota

Hér flokkast allar tekjur sem bókaðar eru vegna milliviðskipta rekstrareininga, s.s. innri leiga, reiknuð hlutdeild í rekstrarkostnaði eða afnotum, millifærð vinna þjónustumiðstöðvar o.s.frv. Ekki er gert ráð fyrir greiningu tekna eftir uppruna heldur eru þær allar færðar á eina greiningu:

0510 MILLIVIÐSKIPTI REKSTRAREININGA

06 Endurgreiðslur og tilfærslur

Hér flokkast allar endurgreiðslur og tilfærslur frá aðilum utan sveitarfélagsins. Flokka og greina skal endurgreiðslur og tilfærslur á eftirfarandi hátt:

0610 ENDURGREIÐSLUR ANNARRA SVEITARFÉLAGA

0620 ENDURGREIÐSLUR OG TILFÆRSLUR RÍKISSJÓÐS

0690 AÐRAR ENDURGREIÐSLUR/TILFÆRSLUR

07 Aðrar tekjur

Hér flokkast aðrar tekjur af rekstri sveitarfélaga eða fyrirtækja þeirra sem ekki hafa verið flokkaðar hér að framan. Stærstu liðirnir í þessum flokki er sala á vöru og vinnu til þriðja aðila og styrkir og framlög frá félögum, samtökum, fyrirtækjum eða einstaklingum.

0710 STYRKIR OG FRAMLÖG

Styrkir og framlög frá félögum, samtökum, fyrirtækjum eða einstaklingum. Þessar tekjur eru venjulega bundnar ákveðnum verkefnum.

0720 SELDAR VÖRUR OG VINNA

Hér flokkast vörusala og tekjur af seldri vinnu til þriðja aðila hvort heldur er vinna manna eða tækja.

0790 ANNAÐ ÓSKILGREINT

Hér flokkast aðrar tekjur sem ekki eiga við framangreinda sundurliðun svo sem tjónabætur.

 1 Laun og launatengd gjöld

Hér flokkast öll laun, launatengd gjöld, launaígildi og annar starfsmannatengdur kostnaður. Greina skal laun og launatengd gjöld á eftirfarandi undirtegundir:

10 Laun

Hér flokkast allar tegundir launa eða þóknana, greidd eða ógreidd, sem launþegi fær fyrir starf sem hann innir af hendi á ábyrgð sveitarfélags eða fyrirtækja þess. Til vinnulauna teljast ákvæðislaun, biðlaun, nefndarlaun, eftirlaun, launabætur, staðaruppbætur, orlofsfé og greiðslur fyrir ótekið orlof. Ennfremur verkfæragjald eða verkfærapeningar, fatapeningar, flutningspeningar eða greiðsla fargjalda milli heimilis og vinnustaðar, hvort sem framangreindar greiðslur eru reiknaðar sem hundraðshluti launa eða á annan hátt, styrkir til líkamsræktar, risnufé og stjórnar- og endurskoðunarlaun kjörinna manna. Laun flokkast öll á eina greiningu:

1010 LAUN

11 Áfallinn launakostnaður

Hér flokkast áfallið orlof og annar áfallinn launakostnaður sem kann að hafa fallið til t.d. vegna kjarasamninga. Áfallinn launakostnaður flokkast þannig:

1170 ÁFALLIÐ ORLOF

1180 ANNAR ÁFALLINN LAUNAKOSTNAÐUR

12 Launaígildi

Hér flokkast hlunnindi sem sveitarfélagi eða fyrirtækjum þess ber að standa skil á skv. kjarasamningum eða ráðningarsamningum.

1210 HLUNNINDI

Hér flokkast kostnaður vegna húsnæðishlunninda samkvæmt skattmati eða niðurgreiðsla leigu, bifreiðahlunnindi og metin fæðishlunnindi.

1290 ÖNNUR LAUNAÍGILDI

Hér flokkast önnur hlunnindi eða launaígildi ótalin áður s.s. fatahlunnindi.

13 Launatengd gjöld

Hér flokkast öll launatengd gjöld, svo sem tryggingagjald, framlag í lífeyrissjóð, félagsgjöld og önnur lögboðin álög á launagreiðslur. Flokka skal launatengd gjöld á eftirfarandi hátt:

1310 TRYGGINGAGJALD

1390 ÖNNUR LAUNATENGD GJÖLD

14 Annar starfsmannakostnaður

Hér flokkast annar starfsmannatengdur kostnaður sem ekki verður heimfærður á ofangreinda flokkun.

1490 ANNAR STARFSMANNATENGDUR KOSTNAÐUR

 2 Breyting lífeyrisskuldbindinga

19 Breyting lífeyrisskuldbindinga

Hér færist breyting ársins.

1990 BREYTING LÍFEYRISSKULDBINDINGA

 3 Annar rekstrarkostnaður

Hér flokkast öll vöru- og þjónustukaup sveitarfélags og fyrirtækja þess hvort sem þau eru frá öðrum rekstrareiningum eða frá utanaðkomandi aðila. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

20 Skrifstofuvörur

Hér flokkast kaup á ýmsum vörum sem tengjast almennum skrifstofurekstri og skyldri starfsemi. Ekki má líta svo á að þessi flokkur sé eingöngu fyrir slíkan rekstur heldur er hann eins og flestir flokkar óbundinn verkefnum eða starfsemi. Sem dæmi ritföng, pappír, bækur, tímarit, nótnahefti, efni og vörur til fjölföldunar eða ljósritunar, minniháttar hugbúnaður, hljómplötur, kort, myndir, filmur o.fl.

2090 SKRIFSTOFUVÖRUR ÓSUNDURLIÐAÐ

21 Matvæli

Hér flokkast vörukaup til matargerðar fyrir mötuneyti, veitingarekstur og kennslu svo og kaup á máltíðum og matvörum fyrir starfsmenn í vinnutíma. Einnig drykkjarvörur, kaffi, te o.s.frv.

2190 MATVÆLI ÓSUNDURLIÐAÐ

25 Orka

Hér flokkast orkukaup. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

2510 RAFMAGN

2520 HEITT VATN

2530 BENSÍN, OLÍUR, METAN

2540 KALT VATN

2590 ÖNNUR ORKUKAUP

28 Smáverkfæri og áhöld

Hér flokkast ýmis tæki, búnaður og áhöld sem eru verðlítil og færast því ekki á eignaskrá eða til eignar þótt endingartími þeirra geti verið í sumum tilvikum langur.

2801 SMÁVERKFÆRI OG ÁHÖLD ÓSUNDURLIÐAÐ

29 Önnur vörukaup

Önnur vörukaup ótalin áður til reksturs eða viðhalds.

2990 ÖNNUR VÖRUKAUP ÓSUNDURLIÐAÐ

30 Fjarskiptaþjónusta

Hér flokkast bæði stofn- og afnotagjöld og notkun á öllum fjarskiptabúnaði og tækjum. Einnig skal færa hér til frádráttar, greiðslu frá starfsmönnum vegna afnota af síma. Einnig afnotagjöld fyrir gagnabanka, skrár og ýmiss konar tölvupóstþjónustu, einnig aðgangur að þjóðskrá, Íslenska menntanetinu, Hafsjó o.fl.

3090 FJARSKIPTAÞJÓNUSTA ÓSUNDURLIÐAÐ

31 Akstur

Hér flokkast leigugjöld vegna aksturs leigubifreiða, bílaleigubíla, hópferðabíla, sendibifreiða og vörubifreiða svo og afnota af bifreiðum starfsmanna. Einnig kostnaður sem til fellur umfram leigugjald s.s. bensín, gangna- og ferjugjöld. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

3130 SKÓLAAKSTUR

3190 ANNAR AKSTUR

32 Fargjöld og ferðakostnaður

Þessi undirflokkur tekur til fargjalda samkvæmt farmiðum, dagpeninga og dvalarkostnaðar.

3290 FARGJÖLD OG FERÐAKOSTNAÐUR ÓSUNDURLIÐAÐ

33 Aðkeypt þjónusta

Reikningar frá sérfræðingum flokkast hér, þ.m.t. efni. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

3310 LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA

Hér flokkast m.a. öll vinna lögfræðinga og tildæmdur málskostnaður.

3320 VERKFRÆÐI- OG ARKITEKTAÞJÓNUSTA

Hér flokkast kostnaður vegna kaupa á þjónustu frá verkfræðingum, tæknifræðingum og arkitektum.

3330 ENDURSKOÐUNAR- OG BÓKHALDSÞJÓNUSTA

Hér flokkast kostnaður vegna kaupa á þjónustu frá viðskipta- og hagfræðingum, lögg. endurskoðendum og rekstrarráðgjöfum.

3340 TÖLVU- OG HUGBÚNAÐARÞJÓNUSTA

Öll aðkeypt vinna kerfisfræðinga og önnur sérfræðiþjónusta vegna hugbúnaðargerðar, viðhalds og viðgerðar á hugbúnaði, aðstoð og ráðgjöf v/hugbúnaðar flokkast hér.

3350 LÆKNA- OG HJÚKRUNARÞJÓNUSTA

Hér flokkast kostnaður vegna þjónustu lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara. Einnig læknisvottorð og vinna tannlækna og tannfræðinga.

3390 ÖNNUR SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA

Hér færast aðrir sérfræðingar sem lokið hafa háskólaprófi eða sambærilegu langskólanámi og ekki hafa verið taldir hér að framan. Einnig kostnaður vegna öryggisgæslu og eftirlitsgjöld vegna m.a. mælitækja, geislavarna og vinnueftirlits.

34 Leigugreiðslur

Hér flokkast allar leigugreiðslur, bæði innan sveitarfélags og utan. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

3410 INNRI HÚSALEIGA (EIGNASJÓÐUR)

Hér flokkast kostnaður vegna leigugreiðslna til Eignasjóðs.

3470 MILLIFÆRÐ ÞJÓNUSTA

Hér flokkast kostnaður vegna millifærðrar þjónustu rekstrareininga.

3490 AÐRAR LEIGUGREIÐSLUR.

Hér flokkast aðrar leigugreiðslur en að framan eru taldar.

35 Vátryggingar

Hér flokkast allar vátryggingar sveitarfélags og fyrirtækja þess.

3590 VÁTRYGGINGAR

37 Önnur þjónustukaup

3710 MIÐLUN, KYNNING OG AUGLÝSINGAR

Hér flokkast kostnaður við auglýsingar, gerð þeirra og birtingu, gerð kynningarefnis og birtingarkostnaður þess og skoðanakannanir.

3720 RÁÐSTEFNA, FUNDIR OG RISNA

Hér flokkast þátttökugjöld á ráðstefnum og fundum sem starfsmenn eða stjórnendur sveitarfélags eða fyrirtækja þess sækja ásamt kostnaði sem krafinn er óskiptur og ekki verður flokkaður á viðeigandi liði s.s. ferðakostnað og dagpeninga. Hér flokkast einnig gjafir og risna sem stofnun eða embætti efnir til í þeim tilgangi að sýna þeim sem nýtur gestrisni, þakklæti eða viðurkenningu.

3730 ENDURMENNTUN OG NÁMSKEIÐ

Beinn kostnaður við menntun starfsmanna, verðandi starfsmanna og umsækjenda um störf í formi þátttökugjalda og annarra greiðslna fyrir fræðslu- og endurmenntunarnámskeið sem færast ekki undir aðra tegundaliði. Hér á ekki að færa greiðslur til sérfræðinga sem fengnir eru til að halda námskeið heldur skal færa þær greiðslur beint á viðkomandi verktaka- eða þjónustutegund samkvæmt menntun þeirra.

3740 RÆSTING OG HREINSUN

Hér færist öll aðkeypt ræsting, efni og vinna, teppahreinsun og gluggaþvottur innandyra.

3750 VIÐHALDSÞJÓNUSTA.

Hér flokkast allt viðhald fastafjármuna, efni og vinna verkamanna og iðnaðarmanna.

3790 ÖNNUR ÞJÓNUSTUKAUP

Hér flokkast kostnaður v/prentunar, ljósritunar eða fjölritunar og póstburðargjöld ásamt öðrum þjónustukaupum ótöldum áður.

39 Skattar og önnur opinber gjöld

Hér flokkast allar skattgreiðslur og greiðslur á opinberum gjöldum sem sveitarfélagi eða fyrirtækjum þess ber að greiða, nema launatengdir skattar og gjöld og fjármagnstekjuskattur. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

3910 FASTEIGNASKATTUR

3990 AÐRIR SKATTAR OG OPINBER GJÖLD

Þegar framlög og styrkir sveitarfélaganna eru skoðuð þarf að athuga hvort tilfærslan sé af rekstrarlegum toga eða ætluð til fjármunamyndunar þ.e. hvort um er að ræða tilfærslu vegna einhvers sem á að standa í langan tíma (bygging eða eitthvað þess háttar) eða verið er að styrkja rekstur t.d. fyrirtækis í bænum.

 4 Styrkir og annað

Styrkir eru skilgreindir sem óendurkræfar tilfærslur til aðila án þess að á móti komi vara eða þjónusta.

41 Rekstrarstyrkir

Hér flokkast styrkir eða framlög sem styrkþegi nýtir til rekstrar. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

4110 REKSTRARSTYRKIR TIL EINSTAKLINGA

Hér flokkast umönnunarbætur, fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur og aðrar greiðslur frá félagsþjónustu sveitarfélags, íþrótta- og tómstundastyrkir til ungmenna og starfsmanna. Einnig ferðastyrkir v/náms eða einhverra viðburða sem viðkomandi er styrktur til að sækja, niðurgreiðsla vegna ferða ákveðins hóps einstaklinga og styrkir til að einstaklingar geti tekið þátt í t.d. sumarnámskeiðum. Þá flokkast hér niðurgreiðsla og/eða afsláttur af gjaldskrá vegna einstæðra foreldra, öryrkja, aldraðra eða 2ja eða fleiri notenda þjónustu á sama tíma. Einnig afsláttur af fasteignaskatti eða öðrum fasteignagjöldum sem veitt eru vegna öldrunar, örorku eða af félagslegum ástæðum.

4120 REKSTRARSTYRKIR TIL FÉLAGASAMTAKA OG VELFERÐARSTOFNANA

Hér flokkast framlög til félaga eða félagasamtaka þar sem ekki kemur þjónusta eða vara af hálfu styrkþega á móti. Samtök eru skilgreind sem þeir aðilar eða rekstrareiningar sem ekki hafa þann tilgang að skapa aðstandendum eða eigendum sínum hagnað (e. non-profit institutions). Hér má nefna framlög til trúfélaga, stjórnmálaflokka, íþrótta- og æskulýðsfélaga og björgunarsveita. Framlög til einkarekinna skóla flokkast einnig hér ef ekki kemur á móti veitt þjónusta til sveitarfélagsins. Einnig styrkir vegna viðburða s.s. vegna hátíðarhalda 17. júní. Framlög geta hvort heldur er verið í formi beinna fjárstyrkja eða afnota af eignum sveitarfélags.

4130 REKSTRARSTYRKIR TIL AÐILA INNAN A-HLUTANS

Hér flokkast framlög til verkefna eða rekstrareininga sem reknir eru innan A-hluta s.s. skóla, bókasafna, íþróttahúsa o.fl. Athugið að útgjöldin verða að falla utan ramma almenns rekstrarkostnaðar og lögboðinna verkefna.

4140 REKSTRARSTYRKIR TIL FYRIRTÆKJA

Hér flokkast sambærileg framlög og tilgreind eru undir 4130 nema að nú er um að ræða fyrirtæki innan B-hluta.

Einnig styrkir og framlög til fyrirtækja í einkaeign þar sem ekki kemur þjónusta eða vara á móti. Hér má nefna styrki til atvinnuþróunar, til að halda uppi samgöngum, til viðhalds og/eða varðveislu húsa eða minja o.s.frv.

4160 REKSTRARSTYRKIR TIL SVEITARFÉLAGA

Hér flokkast styrkir sem sveitarfélag veitir öðru sveitarfélagi vegna t.d. náttúruhamfara. Líklega eru fá önnur dæmi um slíka styrki.

4170 REKSTRARSTYRKIR TIL RÍKISSJÓÐS

Hér flokkast styrkir sem sveitarfélag veitir ríkissjóði, en styrkur til Sinfóníuhljómsveitar Íslands er dæmi um slíkan styrk.

42 Fjárfestingastyrkir

Hér flokkast styrkir til fjárfestinga, þ.e. styrkþegi nýtir fjármagnið til eignabreytinga en ekki rekstrar. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

4210 FJÁRFESTINGARSTYRKIR TIL EINSTAKLINGA

Hér flokkast styrkir til einstaklinga sem ráðstafað er af styrkþega til eignabreytinga. Sem dæmi má nefna styrki til fjölskyldna fatlaðra einstaklinga til breytinga á húsnæði, styrki til viðhalds eða endurgerðar gamalla húsa o.s.frv.

4220 FJÁRFESTINGARSTYRKIR TIL FÉLAGASAMTAKA OG VELFERÐARSTOFNANA

Hér flokkast styrkir til félaga og félagasamtaka sem varið er til eignabreytinga. Sem dæmi má nefna fjárfestingastyrki til íþróttafélaga til bygginga íþróttamannvirkja o.s.frv.

4230 FJÁRFESTINGARSTYRKIR TIL AÐILA INNAN A-HLUTANS

Hér flokkast fjárfestingarframlag til rekstrareininga innan A-hluta. Sem dæmi má nefna byggingastyrki til endurgerðar gamalla húsa eða fornminja o.s.frv.

4240 FJÁRFESTINGARSTYRKIR TIL FYRIRTÆKJA

Hér flokkast sambærileg framlög og tilgreind eru undir 4230 nema að nú er um að ræða fyrirtæki innan B-hluta eða í einkaeign.

4260 FJÁRFESTINGARSTYRKIR TIL SVEITARFÉLAGA

Hér flokkast styrkir sem sveitarfélag veitir öðru sveitarfélagi vegna t.d. náttúruhamfara ef styrk er varið til fjárfestinga, en sveitarfélag getur einnig lagt öðru sveitarfélagi til fjármagn til mannvirkjagerðar þótt eignarhald komi ekki á móti.

4270 FJÁRFESTINGARSTYRKIR TIL RÍKISSJÓÐS

Í flestum tilvikum er um að ræða styrki frá ríki til sveitarfélaga en ekki öfugt. En ef svo væri þá myndu slíkir styrkir flokkast hér.

45 Niðurfærsla og afskriftir

Hér flokkast niðurfærsla og afskriftir viðskiptakrafna, eignahluta, hlutafjár eða skuldabréfaeignar.

4510 NIÐURFÆRSLA OG AFSKRIFTIR VIÐSKIPTAKRAFNA

48 Sektir og skaðabætur

Hér flokkast sektir, tjónabætur til 3ja aðila og dæmdar bætur hvers konar sem sveitarfélagi eða fyrirtækjum þess ber að greiða.

4890 SEKTIR OG SKAÐABÆTUR

49 Aðrir óskilgreindir liðir

Hér flokkast önnur útgjöld sem ekki er hægt að flokka annars staðar.

4990 AÐRIR ÓSKILGREINDIR LIÐIR

 5 Afskriftir

56 Afskriftir

Hér flokkast afskriftir fastafjármuna og annarra eigna fyrirtækja sveitarfélaga.

5610 AFSKRIFT EIGNA

 6 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Hér flokkast fjármunatekjur og fjármagnsgjöld sveitarfélags og fyrirtækja þess. Sérstaklega ber að greina fjármagnsliði vegna innri viðskipta.

60 Fjármuna- og verðbótatekjur

Hér flokkast fjármuna- og verðbótatekjur sveitarfélags og fyrirtækja þess. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

6010 FJÁRMUNATEKJUR

6020 VERÐBÓTATEKJUR

6030 FJÁRMUNATEKJUR - INNRI VIÐSKIPTI

6040 VERÐBÓTATEKJUR - INNRI VIÐSKIPTI

61 Fjármagns- og verðbótagjöld

Hér flokkast fjármagns- og verðbótagjöld sveitarfélags og fyrirtækja þess. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

6110 FJÁRMAGNSGJÖLD

6120 VERÐBÓTAGJÖLD

6130 FJÁRMAGNSGJÖLD - INNRI VIÐSKIPTI

6140 VERÐBÓTAGJÖLD - INNRI VIÐSKIPTI

62 Gengismunur

Hér flokkast gengismunur af eignum og skuldum sveitarfélags og fyrirtækja þess.

6210 GENGISMUNUR

63 Tekjur af eignahlutum

Hér flokkast arður af eignahlutum og fyrirtækjum sveitarfélaga, s.s. Lánasjóði sveitarfélaga, Brunabótafélagi Íslands og hlutafjáreign. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

6310 ARÐUR AF EIGNARHLUTUM

6320 ARÐUR AF EIGIN FYRIRTÆKJUM

6330 ANNAR ARÐUR

64 Fjármagnstekjuskattur

Hér flokkast fjármagnstekjuskattur.

6410 FJÁRMAGNSTEKJUSKATTUR

65 Aðrir fjármagnsliðir

Hér flokkast söluhagnaður og tap eigna, eignahluta og hlutabréfa. Einnig aðrir fjármagnsliðir sem ekki verða flokkaðir annars staðar.

6510 SÖLUHAGNAÐUR/-TAP HLUTABRÉFA/EIGNARHLUTA

6590 AÐRIR FJÁRMAGNSLIÐIR

 7 Óreglulegir liðir

Óreglulegir liðir eru tekjur eða gjöld sem koma einungis fyrir einu sinni eða afar sjaldan og falla því ekki undir hefðbundna starfsemi sveitarfélaga. Sala fasteigna eða eignarhluta í fyrirtækjum er m.a. skilgreind sem óreglulegur liður. Slíkir hlutir eru yfirleitt seldir einungis einu sinni og falla ekki undir hefðbundna starfsemi sveitarfélaga. Kostnaður vegna náttúruhamfara er einnig óreglulegur kostnaður svo annað dæmi sé nefnt.

7010 ÓREGLULEGAR TEKJUR

7020 ÓREGLULEG GJÖLD

12. gr.

Efnahagsliðir.

 6 flokkun eigna og skulda

 8 Eignir

Hér flokkast eignir sveitarfélags, fyrirtækja þess og stofnana. Gerð er krafa til eftirfarandi greiningar:

80 Eignabreytingar

Þessi flokkun er notuð í fjárhagsáætlun og í skilum innan ársins en ekki í ársreikningi. Þar ber sveitarfélagi að skila sérstöku yfirliti um eignabreytingar þar sem flokkun er á málaflokka.

8001 SELDAR EIGNIR

8002 GATNAGERÐARGJÖLD

8003 ENDURGREIÐSLUR

8010 KEYPTAR EIGNIR

8020 FRAMKVÆMDIR

81 Varanlegir rekstrarfjármunir

8101 RÉTTINDI

8110 FASTEIGNIR, LÓÐIR OG FASTEIGNARÉTTINDI

8120 LEIGÐAR EIGNIR

8130 VÉLAR OG TÆKI

8140 VEITUR OG GATNAKERFI

8150 HAFNARMANNVIRKI

82 Áhættufjármunir og langtímakröfur

8201 EIGNARHLUTIR Í BYGGÐASAMLÖGUM

8210 EIGNARHLUTAR Í TENGDUM FÉLÖGUM

8220 EIGNARHLUTAR Í HLUTDEILDARFÉLÖGUM

8230 EIGNARHLUTAR Í ÖÐRUM FÉLÖGUM

8240 SKATTEIGN

8250 ANNAÐ

8260 VERÐBRÉF

8261 NÆSTA ÁRS AFBORGANIR

8270 SKULDABRÉF A-HLUTA FYRIRTÆKJA

8271 NÆSTA ÁRS AFBORGUN A-HLUTA

8280 SKULDABRÉF B-HLUTA FYRIRTÆKJA

8281 NÆSTA ÁRS AFBORGUN B-HLUTA

83 Veltufjármunir

8301 BIRGÐIR

8310 ÓINNHEIMTAR TEKJUR

8320 AÐRAR SKAMMTÍMAKRÖFUR

8321 SKAMMTÍMAKRÖFUR Á A-HLUTA FYRIRTÆKI

8322 SKAMMTÍMAKRÖFUR Á B-HLUTA FYRIRTÆKI

8330 BANKAREIKNINGAR

8340 SJÓÐIR OG MILLIREIKNINGAR

8361 NÆSTA ÁRS AFBORGANIR

8362 NÆSTA ÁRS AFBORGUN A-HLUTA

8363 NÆSTA ÁRS AFBORGUN B-HLUTA

 9 Skuldir og eigið fé

90 Eigið fé

9000 EIGINFJÁRREIKNINGUR

91 Skuldbindingar

9110 LÍFEYRISSKULDBINDING

9120 AÐRAR SKULDBINDINGAR

92 Langtímaskuldir

9210 SKULDABRÉFALÁN - INNLEND

9220 SKULDABRÉFALÁN - ERLEND (INNLENDIR LÁNVEITENDUR)

9221 SKULDABRÉFALÁN - ERLEND

9230 LEIGUSKULDIR

9231 LEIGUSKULDIR - ERLENDAR

9240 INNRI LÁN - VIÐ AÐALSJÓÐ

9250 NÆSTA ÁRS AFBORGANIR

97 Skammtímaskuldir

9710 SKULDIR VIÐ LÁNASTOFNANIR

9720 VIÐSKIPTASKULDIR

9721 SKULDIR VIÐ A-HLUTA FYRIRTÆKI

9722 SKULDIR VIÐ B-HLUTA FYRIRTÆKI

9730 AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR

9731 AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR (ERLENDAR)

9751 NÆSTA ÁRS AFBORGANIR

9752 NÆSTA ÁRS AFBORGUN A-HLUTA

9753 NÆSTA ÁRS AFBORGUN B-HLUTA

9760 FYRIRFRAMINNBORGANIR 

13. gr.

Málaflokkagreining.

7 Viðauki 1

Málaflokkagreining fjárhagsupplýsinga sveitarfélaga

Mfl./deild

Heiti

COFOG

00

Skatttekjur

0000

0

Skattar

01

Útsvör

0001

06

Fasteignaskattur

0006

1

Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

0010

3

Aðrar tekjur með skattaígildi

35

Lóðarleiga

0035

02

Félagsþjónusta

0200

0

Sameiginlegir liðir

0201

1

Félagsleg aðstoð

11

Fjárhagsaðstoð

0211

15

Félagsleg heimaþjónusta

0215

16

Niðurgreiðsla dvalargjalda

0216

17

Niðurgreiðsla húsaleigu

0217

18

Húsaleigubætur

0218

19

Önnur félagsleg hjálp

0219

3

Þjónusta við börn og unglinga

0230

4

Þjónusta við aldraða

41

Framlag til dvalar- og hjúkrunarheimila

0241

42

Heimaþjónusta

0242

43

Tómstundastarf

0243

49

Annað

0249

5

Þjónusta við fatlaða

51

Sameiginlegir liðir

0251

52

Liðveisla

0252

53

Heimaþjónusta fatlaðra

0253

54

Ferðaþjónusta fatlaðra

0254

56

Búseta

0256

57

Skammtímavistun fyrir fatlaða

0257

58

Dagþjónusta fyrir fatlaða

0258

59

Önnur þjónusta við fatlaða

0259

6

Ýmis félagsþjónusta

61

Áfengis- og vímuvarnir

0261

69

Annað

0269

7

Ýmis lögbundin framlög

0270

8

Ýmsir styrkir og framlög

0280

03

Heilbrigðismál

0300

2

Heilsuvernd

21

Heilsugæslustöðvar

0321

22

Heilbrigðiseftirlit

0322

29

Annað

0329

04

Fræðslu- og uppeldismál

0400

0

Sameiginlegir liðir

01

Skólaskrifstofa

0401

09

Aðrir sameiginlegir liðir

0409

1

Leikskólar og dagvistun

11

Leikskólar

0411

1101

Leikskóli 1

041101

1102

Leikskóli 2

041102

1103

Leikskóli 3

041103

1104

Leikskóli 4 o.s.frv.

041104

16

Framlög til rekstrar leikskóla annarra

0416

17

Dagvistun í heimahúsum

0417

18

Gæsluvellir

0418

19

Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður

0419

2

Grunnskólar

21

Grunnskólar

0421

2101

Grunnskóli 1

042101

2102

Grunnskóli 2

042102

2103

Grunnskóli 3

042103

2104

Grunnskóli 4 o.s.frv.

042104

28

Vistun utan skólatíma

0428

29

Annar grunnskólakostnaður

0429

4

Framhaldsskólar

0440

5

Önnur fræðslustarfsemi

0450

51

Tónlistarskóli

0451

5101

Tónlistarskóli 1

045101

5102

Tónlistarskóli 2

045102

5103

Tónlistarskóli 3 o.s.frv.

045103

52

Umferðarskólinn „Ungir vegfarendur“

0452

59

Aðrir skólar og fræðslustarfsemi

0459

8

Ýmsir styrkir og framlög

0480

05

Menningarmál

0500

0

Sameiginlegir liðir

0501

2

Bókasöfn

0520

3

Önnur söfn

0530

4

Byggðasaga

0540

5

Listir

0550

6

Menningarhús - félagsheimili

0560

7

Hátíðarhöld

0570

8

Ýmsir styrkir og framlög

0580

06

Æskulýðs- og íþróttamál

0600

0

Sameiginlegir liðir

0601

1

Leikvellir

0610

2

Æskulýðsmál

0620

26

Sumarnámskeið

0626

27

Vinnuskóli

0627

29

Önnur æskulýðsmál

0629

3

Félagsmiðstöðvar

0630

5

Íþróttahús og sundlaugar

0650

51

Íþróttahús

0651

5101

Íþróttahús 1

065101

5102

Íþróttahús 2

065102

5103

Íþróttahús 3 o.s.frv.

065103

55

Sundlaugar

0655

5501

Sundlaug 1

065501

5502

Sundlaug 2

065502

5503

Sundlaug 3 o.s.frv.

065503

59

Önnur íþróttamannvirki

0659

6

Íþróttasvæði

0660

8

Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála

0680

07

Brunamál og almannavarnir

0700

0

Sameiginlegir liðir

0701

2

Brunavarnir

0720

4

Almannavarnir og öryggismál

0740

8

Ýmsir styrkir og framlög

0780

08

Hreinlætismál

0800

0

Sameiginlegir liðir

0801

2

Sorphreinsun og sorpeyðing

0820

5

Meindýraeyðing og dýraeftirlit

0850

8

Ýmsir styrkir og framlög

0880

09

Skipulags- og byggingarmál

0900

0

Sameiginlegir liðir

0901

1

Mælingar, skráning og kortagerð

0910

2

Skipulagsmál, byggingareftirlit

0920

7

Lóðir og lendur

0970

8

Ýmsir styrkir og framlög

0980

10

Umferðar- og samgöngumál

1000

0

Sameiginlegir liðir

1001

3

Viðhald og rekstur gatnakerfis

1030

4

Gangbrautir, hjólreiðastígar og reiðvegir

1040

5

Umferðaröryggismál

1050

6

Snjómokstur og hálkuvarnir

1060

7

Samgöngumál

1070

8

Ýmsir styrkir og framlög

1080

11

Umhverfismál

1100

0

Sameiginlegir liðir

1101

2

Almenningsgarðar

1120

3

Útivistarsvæði

1130

31

Skógræktarsvæði

1131

39

Annað

1139

4

Opin svæði

1140

5

Umhverfi gatna og torg

1150

6

Skreytingar

1160

7

Minka- og refaeyðing

1170

8

Ýmsir styrkir og framlög

1180

13

Atvinnumál

1300

0

Sameiginlegir liðir

1301

2

Landbúnaður

1320

4

Iðnaður

1340

5

Fiskeldi og útgerð

1350

6

Ferðamál

1360

8

Ýmsir styrkir og framlög

1380

20

Framlög til B-hluta fyrirtækja

2000

61

Hafnarsjóður

2061

67

Veitur

2067

71

Íbúðarhúsnæði

2071

77

Félagslegar þjónustustofnanir

2077

89

Aðrar B-hluta stofnanir

2089

21

Sameiginlegur kostnaður

2100

0

Meðferð sveitarstjórnarmála

2101

1

Kosningar

2110

11

Sveitarstjórnarkosningar

2111

15

Alþingis- og forsetakosningar

2115

19

Aðrar atkvæðagreiðslur

2119

2

Sameining sveitarfélaga

2120

3

Ónotaðar eignir

2130

4

Skrifstofur sveitarfélagsins

2140

5

Risna, móttökur og kynningarmál

2150

6

Starfsmannakostnaður

2160

7

Samstarf sveitarfélaga

2170

8

Ýmsir styrkir og framlög

2180

22

Breyting lífeyrisskuldbindinga

2200

27

Óreglulegir liðir

2700

28

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2800

9

Fjármagnsliðir

90

Fjármagnsliðir

2890

29

Aðalsjóður - efnahagur

2900

A - hluta stofnanir

31

Eignasjóður

3100

10

Rekstur

3110

90

Fjármagnsliðir

3190

32

Eignasjóður - efnahagur

3200

59

Aðrar A-hluta stofnanir

5900

10

Rekstur

5910

90

Fjármagnsliðir

5990

60

Aðrar A-hluta stofnanir - efnahagur

6000

B - hluta stofnanir

61

Hafnarsjóður

6100

62

Hafnarsjóður - efnahagur

6200

63

Vatnsveita

6300

64

Vatnsveita - efnahagur

6400

65

Rafveita

6500

66

Rafveita - efnahagur

6600

67

Hitaveita

6700

68

Hitaveita - efnahagur

6800

69

Fráveita

6900

70

Fráveita - efnahagur

7000

71

Íbúðarhúsnæði

7100

72

Íbúðarhúsnæði - efnahagur

7200

77

Félagslegar þjónustustofnanir

7700

78

Félagslegar þjónustustofnanir - efnahagur

7800

89

Aðrar B-hluta stofnanir

8900

90

Aðrar B-hluta stofnanir - efnahagur

9000

14. gr.

Hagræn flokkun.

8 Viðauki 2

Hagræn flokkun fjárhagsupplýsinga sveitarfélaga

Uppgjörstegund

Lýsing

GFS lykill

0

Tekjur

0000

00

Skatttekjur

0010

Útsvar

0010

0020

Fasteignaskattur

0020

0090

Afskriftir og niðurfærsla

0090

01

Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

0190

Framlög Jöfnunarsjóðs

0190

02

Þjónustutekjur

0210

Þjónustugjöld fasteigna

0210

0230

Tekjur af leyfisgjöldum

0230

0240

Tekjur af eftirlitsgjöldum

0240

0290

Aðrar þjónustutekjur

0290

03

Arður af eignum

0390

Arður af eignum

0390

04

Tekjur með skattaígildi

0410

Lóðarleiga

0410

0480

Byggingaréttur

0480

0490

Önnur skattaígildi

0490

05

Vörur og þjónusta til eigin nota

0510

Milliviðskipti rekstrareininga

0510

06

Endurgreiðslur og tilfærslur

0610

Endurgreiðslur annarra sveitarfélaga

0610

0620

Endurgreiðslur og tilfærslur ríkissjóðs

0620

0690

Aðrar endurgreiðslur/tilfærslur

0690

07

Aðrar tekjur

0710

Styrkir og framlög

0710

0720

Seldar vörur og þjónusta

0720

0790

Annað óskilgreint

0790

1

Laun og launatengd gjöld

1000

10

Laun

1010

Laun

1010

11

Áfallinn launakostnaður

1170

Áfallið orlof

1170

1180

Annar áfallinn launakostnaður

1180

12

Launaígildi

1210

Hlunnindi

1210

1290

Önnur launaígildi

1290

13

Launatengd gjöld

1310

Tryggingagjald

1310

1390

Önnur launatengd gjöld

1390

14

Annar starfsmannakostnaður

1490

Annar starfsmannatengdur kostnaður

1490

2

Breyting lífeyrisskuldbindinga

2000

19

Breyting lífeyrisskuldbindinga

1990

Breyting lífeyrisskuldbindinga

1990

3

Annar rekstrarkostnaður

3000

20

Skrifstofuvörur

2090

Skrifstofuvörur ósundurliðað

2090

21

Matvæli

2190

Matvæli ósundurliðað

2190

25

Orka

2510

Rafmagn

2510

2520

Heitt vatn

2520

2530

Bensín, olíur og metan

2530

2540

Kalt vatn

2540

2590

Önnur orkukaup

2590

28

Smáverkfæri og áhöld

2890

Smáverkfæri og áhöld

2890

29

Önnur vörukaup

2990

Önnur vörukaup

2990

30

Fjarskiptaþjónusta

3090

Fjarskiptaþjónusta ósundurliðað

3090

31

Akstur

3130

Skólaakstur

3130

3190

Annar akstur

3190

32

Fargjöld og ferðakostnaður

3290

Fargjöld og ferðakostnaður

3290

33

Aðkeypt þjónusta

3310

Lögfræðiþjónusta

3310

3320

Verkfræði- og arkitektaþjónusta

3320

3330

Endurskoðunar- og bókhaldsþjónusta

3330

3340

Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta

3340

3350

Lækna- og hjúkrunarþjónusta

3350

3390

Önnur sérfræðiþjónusta

3390

34

Leigugreiðslur

3410

Innri húsaleiga (Eignasjóður)

3410

3470

Millifærð þjónusta

3470

3490

Aðrar leigugreiðslur

3490

35

Vátryggingar

3510

Vátryggingar

3510

37

Önnur þjónustukaup

3710

Miðlun, kynning og auglýsingar

3710

3720

Ráðstefna, fundir og risna

3720

3730

Endurmenntun og námskeið

3730

3740

Ræsting og hreinsun

3740

3750

Viðhaldsþjónusta

3750

3790

Önnur þjónustukaup

3790

39

Skattar og önnur opinber gjöld

3910

Fasteignaskattur

3910

3990

Aðrir skattar og opinber gjöld

3990

4

Styrkir og annað

4000

41

Rekstrarstyrkir

4110

Rekstrarstyrkir til einstaklinga

4110

4120

Rekstrarstyrkir til félagasamtaka og velferðarstofnana

4120

4130

Rekstrarstyrkir til aðila innan A-hlutans

4130

4140

Rekstrarstyrkir til fyrirtækja

4140

4160

Rekstrarstyrkir til sveitarfélaga

4160

4170

Rekstrarstyrkir til ríkissjóðs

4170

42

Fjárfestingastyrkir

4210

Fjárfestingarstyrkir til einstaklinga

4210

4220

Fjárfestingarstyrkir til félagasamtaka og velferðarstofnana

4220

4230

Fjárfestingarstyrkir til aðila innan A-hlutans

4230

4240

Fjárfestingarstyrkir til fyrirtækja

4240

4260

Fjárfestingarstyrkir til sveitarfélaga

4260

4270

Fjárfestingarstyrkir til ríkissjóðs

4270

45

Niðurfærsla og afskriftir viðskiptakrafna

4510

Afskriftir og niðurfærsla viðskiptakrafna

4510

48

Sektir og skaðabætur

4890

Sektir og skaðabætur

4890

49

Aðrir óskilgreindir liðir

4990

Aðrir óskilgreindir liðir

4990

5

Afskriftir

5000

56

Afskriftir

5610

Afskrift eigna

5610

6

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

60

Fjármuna- og verðbótatekjur

6010

Fjármunatekjur

6010

6020

Verðbótatekjur

6020

6030

Fjármunatekjur - innri viðskipti

6030

6040

Verðbótatekjur - innri viðskipti

6040

61

Fjármagns- og verðbótagjöld

6110

Fjármagnsgjöld

6110

6120

Verðbótagjöld

6120

6130

Fjármagnsgjöld - innri viðskipti

6130

6140

Verðbótagjöld - innri viðskipti

6140

62

Gengismunur

6210

Gengismunur

6210

63

Tekjur af eignarhlutum

6310

Arður af eignarhlutum

6310

6320

Arður af eigin fyrirtækjum

6320

6330

Annar arður

6330

64

Fjármagnstekjuskattur

6410

Fjármagnstekjuskattur

6410

65

Aðrir fjármagnsliðir

6510

Söluhagnaður/-tap hlutabréfa/eignarhluta

6510

6590

Aðrir fjármagnsliðir

6590

7

Óreglulegir liðir

70

Óreglulegar tekjur/gjöld

7010

Óreglulegar tekjur

7010

7020

Óregluleg gjöld

7020

8

Eignir

80

Eignabreytingar

8000

8001

Seldar eignir

8001

8002

Gatnagerðargjöld

8002

8003

Endurgreiðslur

8003

8010

Keyptar eignir

8010

8020

Framkvæmdir

8020

81

Varanlegir rekstrarfjármunir

8100

8101

Réttindi

8101

8110

Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi

8110

8120

Leigðar eignir

8120

8130

Vélar og tæki

8130

8140

Veitur og gatnakerfi

8140

8150

Hafnarmannvirki

8150

82

Áhættufjármunir og langtímakröfur

8200

8201

Eignarhlutir í byggðasamlögum

8201

8210

Eignarhlutar í tengdum félögum

8210

8220

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum

8220

8230

Eignarhlutar í öðrum félögum

8230

8240

Skatteign

8240

8250

Annað

8250

8260

Verðbréf

8260

8270

Skuldabréf A-hluta fyrirtækja

8270

8280

Skuldabréf B-hluta fyrirtækja

8280

83

Veltufjármunir

8300

8301

Birgðir

8301

8310

Óinnheimtar tekjur

8310

8320

Aðrar skammtímakröfur

8320

8321

Skammtímakröfur á A-hluta fyrirtæki

8321

8322

Skammtímakröfur á B-hluta fyrirtæki

8322

8330

Bankareikningar

8330

8340

Sjóðir og millireikningar

8340

9

Skuldir og eigið fé

90

Eigið fé

9000

9010

Eiginfjárreikningur

9010

91

Skuldbindingar

9100

9110

Lífeyrisskuldbinding

9110

9120

Aðrar skuldbindingar

9120

92

Langtímaskuldir

9200

9210

Skuldabréfalán - innlend

9210

9220

Skuldabréfalán - erlend (innlendir lánveitendur)

9220

9221

Skuldabréfalán - erlend (erlendir lánveitendur)

9221

9230

Leiguskuldir

9230

9231

Leiguskuldir - erlendar

9231

9240

Innri lán - við aðalsjóð

9240

97

Skammtímaskuldir

9700

9710

Skuldir við lánastofnanir

9710

9720

Viðskiptaskuldir

9720

9721

Skuldir við A-hluta fyrirtæki

9721

9722

Skuldir við B-hluta fyrirtæki

9722

9730

Aðrar skammtímaskuldir

9730

9731

Aðrar skammtímaskuldir (erlendar)

9731

9760

Fyrirframinnborganir

9760

2. gr.

Gildistaka.

Auglýsing þessi, sem sett er á grundvelli 18. gr. reglugerðar nr. 944/2000, öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 18. maí 2011.

Ögmundur Jónasson.

Hermann Sæmundsson.

>
B deild - Útgáfud.: 23. maí 2011