Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 121/2011

Nr. 121/2011 27. september 2011
LÖG
um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum.

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI
Breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.
1. gr.
    Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 14. gr. laganna:
    a.    6. tölul. orðast svo: Sala bóka, jafnt frumsaminna sem þýddra, þ.m.t. nótnabóka með og án texta, sem og hljóðupptökur af lestri slíkra bóka. Sama gildir um sölu á geisladiskum og öðrum sambærilegum miðlum með bókartexta, sem og sölu á rafrænum útgáfum slíkra bóka.
    b.    Við 10. tölul. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sama gildir um sölu á rafrænni útgáfu á tónlist án myndar.

2. gr.
    Eftirfarandi breytingar verða á 35. gr. laganna:
    a.    Við 1. mgr. bætast fjórir nýir málsliðir, svohljóðandi: Þó skal aðili með heimilisfesti eða fasta starfsstöð erlendis sem selur rafrænt afhenta þjónustu skv. d-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. til aðila sem er ekki skráður skv. 5. gr. og er heimilisfastur eða með fasta starfsstöð hér á landi innheimta og skila virðisaukaskatti af þeirri þjónustu hér á landi. Þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð. Seljandi skal ótilkvaddur tilkynna starfsemi sína rafrænt á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. Aðilar sem selja rafrænt afhenta þjónustu fyrir 1.000.000 kr. eða minna á hverju 12 mánaða tímabili skulu undanþegnir skattskyldu.
    b.    Í stað orðsins ,,Kaupandi“ í 1. málsl. 3. mgr. kemur: Aðili.

II. KAFLI
Breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald.
3. gr.
    Eftirfarandi tollskrárnúmer bætast við E-lið viðauka I við lögin: 8519.8190 og 8519.8990.

III. KAFLI
Breyting á tollalögum, nr. 88/2005.
4. gr.
    Eftirfarandi breytingar verða á 85. kafla tollskrár í viðauka I við lögin:        
                                                                                                              A    E
                                                                                                              %    %
    a.    Í stað tollskrárnúmeranna 8519.8100 og 8519.8900 koma fjögur ný tollskrárnúmer ásamt fyrirsögnum og tolltöxtum, svohljóðandi: 
                              –    –    Sem nota segul-, ljós- eða hálfleiðaramiðlara:
           8519.8110    –    –    –    Sem geta gengið án ytri orkugjafa og eru tengjanleg við gagnavinnsluvélar                                                                                     0    
           8519.8190    –    –    –    Önnur                                                     7,5    0 
                              –    –     Annars:
           8519.8910    –    –    –    Sem eru með innbyggðri geymslueiningu, geta gengið án ytri orkugjafa og eru tengjanleg við gagnavinnsluvélar                            0
           8519.8990    –    –    –    Önnur                                                     7,5    0
    b.    Við vöruliðinn 8521 bætist nýtt tollskrárnúmer og tolltaxti, svohljóðandi:
           8521.9023    –    –    –    Tæki sem geta gengið án ytri orkugjafa og eru tengjanleg þráðlaust við netkerfi                                                                 0
    c.    Við vöruliðinn 8543 bætist nýtt tollskrárnúmer og tolltaxti, svohljóðandi:
           8543.7003    –    –     Tæki til lesturs rafbóka sem geta gengið án ytri orkugjafa og eru tengjanleg þráðlaust við netkerfi                                                       0

5. gr.
    Lög þessi öðlast gildi 1. nóvember 2011.

Gjört á Bessastöðum, 27. september 2011.

Ólafur Ragnar Grímsson.
(L. S.)

Steingrímur J. Sigfússon.

A deild - Útgáfud.: 28. september 2011