Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 247/2015

Nr. 247/2015 11. mars 2015
REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 758/2011, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, með síðari breytingum.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglugerðarinnar:

2. og 3. málsl. 1. mgr. orðast svo: Reglugerðin byggir á viðmiðunum um ríkisaðstoð til rann­sóknar-, þróunar- og nýsköpunarverkefna sem fram koma í reglugerð ESB nr. 651/2014, um almenna hópundanþágu, þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar ríkisaðstoðar sem samrýmast framkvæmd EES-samningsins, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 152/2014. Ríkisaðstoðarkerfið sem felst í lögum nr. 152/2009 hefur verið fellt undir reglugerð ESB nr. 651/2014, sbr. yfirlýsingu sem send var Eftirlitsstofnun EFTA til birt­ingar 29. desember 2014.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. reglugerðarinnar:

 1. Í stað dagsetningarinnar „1. september“ í 1. mgr. kemur: 1. október.
 2. Við 2. mgr. bætist nýr töluliður sem verður 5. tölul. og orðast svo:
  1. Staðfesting umsækjenda þess efnis að skilyrði 3. og 4. mgr. séu uppfyllt.
 3. Við greinina bætist ný málsgrein sem verður 3. mgr. og orðast svo:
    Eigi íslenska ríkið útistandandi endurgreiðslukröfu á umsækjanda vegna ólög­mætrar ríkisaðstoðar skal hafna umsókn um staðfestingu verkefna.
 4. Við greinina bætist ný málsgrein sem verður 4. mgr. og orðast svo:
    Eigi umsækjandi um staðfestingu verkefna í fjárhagsvanda skal umsókn hafnað. Fyrirtæki telst eiga í fjárhagsvanda ef a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt:
  1. Um er að ræða félag með takmarkaðri ábyrgð og bókfært eigið fé þess, sam­kvæmt viðurkenndum reikningsskilaaðferðum, er orðið lægra en nemur helm­ingi innborgaðs hlutafjár að meðtöldum yfirverðsreikningi. Þessi töluliður á ekki við um fyrirtæki sem er lítið eða meðalstórt og starfsemi þess hefur staðið yfir í þrjú ár eða skemur.
  2. Um er að ræða félag þar sem a.m.k. einn aðili ber ótakmarkaða ábyrgð á skuldum félagsins og bókfært eigið fé þess, samkvæmt viðurkenndum reikn­ings­skila­aðferðum, er orðið lægra en nemur helmingi innborgaðs hlutafjár að meðtöldum yfirverðsreikningi. Þessi töluliður á ekki við um fyrirtæki sem er lítið eða meðalstórt og starfsemi þess hefur staðið yfir í þrjú ár eða skemur.
  3. Um er að ræða fyrirtæki sem sætir gjaldþrotameðferð eða hefur óskað heim­ildar til að leita nauðasamninga.
  4. Um er að ræða fyrirtæki sem hefur fengið björgunaraðstoð í skilningi leið­beinandi reglna ESA um björgun og endurskipulagningu fyrirtækja, og hefur enn ekki endurgreitt lánið eða aflétt ábyrgðinni eða hefur fengið aðstoð til endur­skipulagningar og er því enn bundið af samþykktri áætlun um endur­skipulagn­ingu.
  5. Um er að ræða fyrirtæki sem hvorki er lítið né meðalstórt og hefur uppfyllt eftirtalin skilyrði síðustu tvö reikningsár:
   1. hlutfall milli bókfærðra skulda fyrirtækisins og eigin fjár hefur verið hærra en 7,5 og
   2. hagnaður fyrir afskriftir og vexti (EBITDA) nemur lægri fjárhæð en nettófjármagnskostnaður ársins.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:

 1. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
  1. Rannsóknir: Skipulegar rannsóknir eða veigamiklar athuganir sem hafa að markmiði að stuðla að nýrri þekkingu og færni við að þróa nýjar vörur, ferla eða þjónustu eða leiða til verulegra umbóta á þeim vörum, ferlum eða þjónustu sem þegar er til staðar. Þær felast í gerð íhluta í flókin kerfi, og geta falið í sér smíði frumgerða í rannsóknarstofuumhverfi eða umhverfi með viðmóts­hermun á fyrirliggjandi kerfum og einnig tilraunaverkefnum, þegar nauð­syn krefur vegna rannsókna og þá einkum vegna almennrar stað­fest­ingar á tækni.
  2. Þróun: Öflun, sameining, mótun og notkun á fyrirliggjandi vísindalegri, tækni­legri, viðskiptalegri og annarri hagnýtri þekkingu og kunnáttu í því skyni að þróa nýjar eða endurbættar vörur, verkferla eða þjónustu. Þetta getur m.a. einnig tekið til starfsemi sem miðar að skilgreiningu á hugmynd, áætl­ana­gerð og skrásetningu nýrra vara, verkferla eða þjónustu. Þróun getur falist í hönnun frumgerðar, gerð sýnisútgáfu, framkvæmd tilraunaverkefnis, próf­unum og að sannreyna nýjar eða endurbættar vörur, verkferla eða þjónustu í umhverfi sem er einkennandi fyrir raunveruleg vinnsluskilyrði þar sem aðal­markmiðið er að gera frekari tæknilegar endurbætur á ófullmótuðum vörum, verkferlum eða þjónustu. Hér getur líka verið um að ræða þróun á mark­aðs­hæfri frumgerð eða tilraunaverkefni, þegar slík frumsmíð er óhjá­kvæmi­­lega endanleg markaðsvara þar sem framleiðsla á henni er of kostn­aðar­söm til þess að nota eingöngu til kynningar og til að sannreyna eigin­leika hennar.
 2. Við greinina bætist ný málsgrein, sem verður 2. mgr. og orðast svo:
    Starfsemi sem er í eðli sínu hluti af almennum rekstri fyrirtækja telst ekki til þró­unar. Hér undir fellur m.a. eftirtalið:
  1. Venjulegar eða reglubundnar breytingar á vörum, þjónustu, framleiðslulínum, framleiðsluferlum, núverandi þjónustu eða annarri áframhaldandi starfsemi, jafnvel þótt slíkar breytingar geti leitt af sér úrbætur.
  2. Umbætur og breytingar á vörum fyrirtækis, þjónustu eða framleiðsluferlum, þegar ekki er um að ræða þróun nýrrar þekkingar, nýrrar færni eða nýtingu núverandi þekkingar á nýjan hátt.
  3. Þjálfun og endurmenntun.
  4. Markaðsathuganir og markaðskannanir.
  5. Uppsetning eða aðlögun á aðkeyptum búnaði og tækjum.
  6. Uppsetning framleiðsluferlis.
  7. Öflun, bygging eða endurbætur á fasteignum, ökutækjum, skipum eða loft­förum.
  8. Kortlagning á eða leit að námum, náttúruauðlindum eða sambærilegu, nema þegar um er að ræða þróun nýrra eða betri aðferða eða tækni.
  9. Fjármögnun samstarfsverkefna án virkrar þátttöku allra samstarfsaðila í verk­efninu.
  10. Eftirlit, gæðamat og vottun á núverandi framleiðslu og framboði á vöru og þjónustu.

4. gr.

Við 7. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein sem verður 6. mgr. og orðast svo:

Lögaðilar teljast tengdir í skilningi þessa ákvæðis þegar:

 1. þeir eru hluti samstæðu skv. 2. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, eða eru undir beinu og/eða óbeinu meirihlutaeignarhaldi eða stjórnunarlegum yfirráðum tveggja eða fleiri lögaðila innan samstæðu, eða
 2. meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar samanlagt með beinum og óbeinum hætti, eða
 3. þeir eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir stjórnunarlegum yfirráðum einstaklinga sem eru tengdir sifjaréttarlegum böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi eða staðfestri samvist, systkina og einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 16. gr. laga nr. 152/2009, um stuðning við nýsköp­unar­fyrirtæki, og öðlast þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 11. mars 2015.

F. h. r.

Guðmundur Árnason.

Guðrún Þorleifsdóttir.

   B deild - Útgáfud.: 11. mars 2015