Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 251/2021

Nr. 251/2021 18. febrúar 2021

REGLUR
um breytingar á reglum um Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri, nr. 202/2017.

1. gr.

Við 1. gr. reglnanna á eftir „Sjúkrahússins á Akureyri“ bætist við: (SAk).

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. reglnanna:

  1. Í stað „sjúkrahússins“ í a-lið kemur: SAk.
  2. Í stað „sjúkrahúsið“ í b-lið kemur: SAk.

 

3. gr.

3. gr. reglnanna breytist og orðast svo:

Stjórn HHA er skipuð sex fulltrúum, þremur fulltrúum Háskólans á Akureyri og þremur full­trúum Sjúkrahússins á Akureyri. Þá skipar hvor stofnun einn varamann. Fyrir hönd SAk sitja fram­kvæmda­stjóri lækninga, framkvæmdastjóri hjúkrunar og forstöðumaður deildar mennta- og vísinda. Fyrir hönd HA sitja forseti heilbrigðisvísindasviðs HA ásamt tveimur akademískum starfs­mönnum tilnefndum af HA til tveggja ára í senn. Stjórn skipar sér formann til eins árs úr hópi stjórnar­manna þar sem formennska skiptist á milli stofnana. Forstöðumaður HHA situr fundi stjórnar.

Forstöðumaður sér um daglegan rekstur stofnunarinnar og framfylgir stefnu og ákvörð­unum stjórnar á hverjum tíma. Stjórnin mótar stefnu stofnunar­innar og setur reglur um þá þætti í starf­semi hennar sem þurfa þykir á hverjum tíma. Þá sker stjórnin úr vafa­atriðum sem upp kunna að koma og varða innri starfsemi stofnunarinnar.

 

4. gr.

4. gr. reglnanna breytist og orðast svo:

Stjórn HHA skal reglulega halda sérstaka stjórnarfundi fyrir stofnunina þar sem málefni hennar skulu tekin á dagskrá. Stjórnarfundi skal að jafnaði halda eigi sjaldnar en tvisvar sinnum á misseri. Skylt er að boða stjórnarfund óski tveir eða fleiri stjórnarmenn þess. Falli atkvæði jöfn á slíkum fundi ræður atkvæði formanns eða þess sem gegnir formannsstörfum. Stjórnin heldur fundargerðir þar sem ákvarðanir hennar skulu skráðar. Fundargerðir skulu staðfestar í lok fundar, en eigi síðar en á næsta fundi á eftir.

 

5. gr.

6. gr. reglnanna breytist og orðast svo:

Starfsmenn heilbrigðisstofnana sem gert hafa samkomulag við HHA og SAk, uppfylla hæfis­skilyrði um stöðu háskólakennara, sbr. lög um opinbera háskóla nr. 85/2008, á vettvangi fræða sem annaðhvort eru kennd við heilbrigðisvísindasvið HA eða tengjast viðfangsefnum þess, geta sótt um akademískar stöður við HHA. Stöðurnar eru að lágmarki 20% og eru rannsóknarstöður við heil­brigðisvísindasvið HA. Um umbun fyrir þetta vinnuframlag er samið sérstaklega við stofnunina þar sem umsækjandi er í aðalstarfi. Akademískir starfsmenn HHA fá sérstaklega greitt fyrir kennslu við HA skv. kjarasamningum stundakennara. Stjórn HHA ákveður hversu margar stöður eru heimilar við HHA á hverjum tíma. Stöðurnar veitast til þriggja ára í senn. Rektor ræður í stöður við HHA að fengnu áliti dómnefndar HA, heilbrigðisvísindasviðs HA og stjórnar HHA. Stöðurnar eru auglýstar á innra neti viðkomandi stofnana.

Dómnefnd HA metur hæfi umsækjenda um stöður við HHA samkvæmt þeim reglum sem gilda um ráðningu í stöður við HA. Dómnefndin ákveður hæfi umsækjenda til þess að gegna stöðu lektors, dósents eða prófessors. Sá sem hlýtur slíkan hæfisdóm skal njóta sambærilegra réttinda og gegna sambærilegum skyldum og lektorar, dósentar og prófessorar eftir því sem við á, þótt þeir séu ráðnir í aðalstarf við aðra stofnun, enda sé slíkt í samræmi við lög, reglugerðir og kjarasamninga skv. reglum sem gilda um ráðningu. Um framgang gilda sömu reglur fyrir þessar stöður og gilda um akademíska starfsmenn HA. Að öðru leyti taka réttindi og skyldur mið af gildandi kjarasamningi viðkomandi starfsmanns og reglna Háskólans á Akureyri.

 

6. gr.

8. gr. reglnanna breytist og orðast svo:

Rannsóknir við HHA eru vistaðar við heilbrigðisvísindasvið HA. Birting vísindagreina eða annars afraksturs rannsóknanna, s.s. kynningar rannsóknaverkefna og útdrátta á ráðstefnum eða í fjöl­miðlum, skal, auk þess að vera í nafni viðkomandi vísindamanns, einnig vera í nafni HA og SAk. HHA heldur árlega kynningu á rannsóknaverkefnum sem unnin eru við stofnunina. Í upphafi hvers árs skulu þeir sem ráðnir eru eða hafa akademíska nafnbót við HHA gera stjórnsýslu rannsókna við HA grein fyrir áætlunum sínum varðandi rannsóknir og gefa skriflega skýrslu um rannsóknir liðins árs.

 

7. gr.

Í 9. gr. reglnanna fellur orðið „stefnunefnd“ brott.

 

8. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar voru af háskólaráði og stjórn HHA, með heimild í 11. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

 

Háskólanum á Akureyri, 18. febrúar 2021.

 

Eyjólfur Guðmundsson rektor.


B deild - Útgáfud.: 5. mars 2021