Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1270/2021

Nr. 1270/2021 1. nóvember 2021

SAMÞYKKT
fyrir Heilbrigðiseftirlit Suðurlands bs.

1. gr.

Markmið og hlutverk.

1.1 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, skammstafað HSL, er byggðasamlag sveitarfélaga á Suður­landi í samræmi við 94. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, vegna samvinnu sveitarfélaganna um heil­brigðis­eftirlit. Heimili byggðasamlagsins og varnarþing er að Austurvegi 65a, Selfossi.

Eftirtalin sveitarfélög eiga aðild að byggðasamlaginu:

Ásahreppur,
Bláskógabyggð,
Flóahreppur,
Grímsnes- og Grafningshreppur,
Hrunamannahreppur,
Hveragerðisbær,
Mýrdalshreppur,
Rangárþing eystra,
Rangárþing ytra,
Skaftárhreppur,
Skeiða- og Gnúpverjahreppur,
Sveitarfélagið Árborg,
Sveitarfélagið Ölfus og
Vestmannaeyjabær.

1.2 Aðildarsveitarfélögin bera einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum Heilbrigðis­eftirlits Suðurlands bs. í samræmi við eignarhluta. Eignarhluti hvers sveitarfélags í byggðasamlaginu skiptist innbyrðis í hlutfalli við íbúafjölda hvers sveitarfélags sem miðast við þann fjölda íbúa sem Hagstofa Íslands birtir 1. janúar ár hvert.

1.3 Um fyrirkomulag stjórnar, starfsmanna, starfssvæðis og framkvæmd starfseminnar fer skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum. Um fjármál og stjórn­sýslueftirlit gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 en auk þess ber byggðasamlaginu að fylgja öðrum almennum reglum sem gilda um framkvæmd verkefna sveitarfélaga s.s. ákvæðum stjórn­sýslu­laga nr. 37/1993, upplýsingalaga nr. 140/2012 og laga um persónuvernd og vinnslu persónu­upplýsinga nr. 90/2018.

Stjórn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. nefnist heilbrigðisnefnd Suðurlands sbr. lög nr. 7/1998 fer með yfirstjórn faglegra verkefna byggðasamlagsins og ber að sjá um að framfylgt sé ákvæð­um laga nr. 7/1998 og reglugerðum sem settar eru á grundvelli þeirra, samþykktum sveitarfélaga og ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum sem nefndinni er eða kann að vera falið að annast fram­kvæmd á. Nefndin skal vinna að bættu heilbrigðiseftirliti á svæði sínu, annast fræðslu fyrir almenn­ing og efla samvinnu við önnur yfirvöld og aðila sem vinna að þessum málum. Heilbrigðisnefnd Suður­lands og eftir atvikum framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs., eins og kveðið er á um í samþykkt­um þessum, hafa umboð sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga til þess að taka fulln­aðar­ákvarðanir í öllum málum er varða málaflokka á starfssviði heilbrigðisnefndar.

Stjórn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands er heimilt að gefa út ítarlegri lýsingar á verkefnum byggða­samlagsins innan heimilda skv. gildandi lögum og reglugerðum.

Valdheimildum byggðasamlagsins er nánar lýst í samþykkt þessari og ákvæðum viðeigandi laga og reglugerða. Byggðasamlagið og stjórn þess, heilbrigðisnefnd Suðurlands, hefur ekki umboð til að skuldbinda aðildarsveitarfélögin umfram það sem getið er um í samþykkt þessari.

 

2. gr.

Um aðalfund og aukaaðalfund Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.

2.1 Aðalfund Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. skal halda ár hvert fyrir 1. nóvember, að jafnaði á ársþingi SASS.

2.2 Aukaaðalfund skal boða ef þörf krefur að mati heilbrigðisnefndar Suðurlands, eða ef þriðj­ungur aðildarsveitarfélaga krefst þess skriflega við formann heilbrigðisnefndar Suðurlands eða fram­kvæmdastjóra byggðasamlagsins. Sömu reglur gilda um aukaaðalfundi og reglulega aðalfundi.

2.3 Heilbrigðisnefnd Suðurlands semur dagskrá aðalfundar/aukaaðalfundar og skal hún send aðalfundarfulltrúum eigi síðar en þremur vikum fyrir fund og skulu aðildarsveitarfélög hafa tilkynnt um fulltrúa á aðalfund fyrir þann tíma. Fulltrúar skulu boða forföll svo fljótt sem verða má og boða varamann í sinn stað til setu á fundinum. Með aðalfundarboði skal senda tillögu að fjárhagsáætlun næsta árs, endurskoðaða ársreikninga, ársskýrslu heilbrigðiseftirlitsins, tillögur nefndarinnar, til­lögur sem borist hafa frá aðildarsveitarfélögunum og eftir atvikum önnur mál. Með auka­aðalfundar­boði skal senda upplýsingar um þau mál sem ætlunin er að taka fyrir á fundinum.

2.4 Aðalfundur mótar stefnu Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. í samræmi við lög og reglugerðir sem byggðasamlagið starfar eftir og að öðru leyti. Á aðalfundi er kynnt skýrsla um liðið starfsár, endur­skoðaðir reikningar og kynnt tillaga að fjárhagsáætlun auk tillögu að gjaldskrá fyrir næsta starfsár. Eftir umfjöllun aðalfundar skal heilbrigðisnefnd taka framangreint til afgreiðslu.

2.5 Aðalfundir og aukaðalfundir Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. eru ályktunarhæfir hafi lög­lega verið til þeirra boðað og einfaldur meirihluti aðalfundarfulltrúa er mættur, þó sbr. greinar 4.1, 9.3 og 9.4.

 

3. gr.

Um val á aðalfundarfulltrúum aðildarsveitarfélaganna.

3.1 Á aðalfundi og aukaaðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. eiga sæti:

  1. Einn fulltrúi, sbr. grein 3.2, fyrir aðildarsveitarfélag sem hefur 200 íbúa eða færri.
  2. Tveir fulltrúar, sbr. grein 3.2, fyrir aðildarsveitarfélag sem hefur 201 til 500 íbúa.
  3. Þrír fulltrúar, sbr. grein 3.2, fyrir aðildarsveitarfélag sem hefur yfir 501 íbúa.
  4. Einn fulltrúi, sbr. grein 3.2, fyrir aðildarsveitarfélag með 1.000 íbúa eða fleiri, til viðbótar við þá þrjá fulltrúa sem kveðið er um í 3. tölulið þessa ákvæðis, fyrir hvert byrjað þúsund íbúa.

Miðað skal við íbúafjölda sveitarfélags þann 1. janúar sama ár og fundur er haldinn.

Heilbrigðisnefndarmönnum og framkvæmdastjórum aðildarsveitarfélaga er heimilt að sitja aðal­fundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands en hafa eingöngu málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðis­rétt nema þeir séu kjörnir fulltrúar aðildarsveitarfélaganna, samkvæmt framangreindu.

Sveitarstjórnarmönnum aðildarsveitarfélaga, sem ekki eru kjörnir til setu á aðalfundi Heil­brigðis­eftirlits Suðurlands bs., og starfsmönnum Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. er heimilt að sitja aðal­fundi sem áheyrnarfulltrúar með málfrelsi og rétt til setu í starfsnefndum aðalfundar/auka­aðal­fundar er fjalla um málefni á sviði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. en hafa ekki atkvæðisrétt.

Hver fulltrúi aðildarsveitarfélags á aðalfundi eða aukaaðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. skv. 1.-4. tölulið fer með eitt atkvæði. Aðrir fundarmenn hafa ekki atkvæðisrétt.

3.2 Fulltrúar aðildarsveitarfélaga á aðalfundi byggðasamlagsins geta verið framkvæmdastjórar aðildar­sveitarfélaga, sveitarstjórnarmenn aðildarsveitarfélaga og varamenn þeirra. Sveitarstjórnar­maður missir hæfi til þess að vera fulltrúi aðildarsveitarfélags á næsta aðalfundi eftir að hann hættir setu í sveitarstjórn aðildarsveitarfélags. Sveitarstjórn aðildarsveitarfélags tilnefnir fulltrúa og jafn­marga varafulltrúa aðildarsveitarfélags á aðalfundi og aukaaðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.

 

4. gr.

Um kosningar á aðalfundi og aukaaðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.

4.1 Á aðalfundi eða aukaaðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða fulltrúa aðildarsveitarfél­aga á fundi. Samþykkt byggðasamlagsins verður þó aðeins breytt á aðalfundi eða aukaaðalfundi með samþykki 2/3 hluta atkvæða fulltrúa aðildarsveitarfélaga.

4.2 Stjórn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs., heilbrigðisnefnd Suðurlands, skal skipuð í samræmi við ákvæði 45. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum.

Á aðalfundi byggðasamlagsins, í kjölfar hverra sveitarstjórnarkosninga, skulu 5 fulltrúar aðildar­sveitarfélaga kosnir í stjórn byggðasamlagsins þ.e. heilbrigðisnefnd Suðurlands, til 4 ára og jafn­margir til vara sem taka sæti aðalmanna á fundum stjórnar ef um forföll er að ræða.

Einn fulltrúi í heilbrigðisnefnd Suðurlands skal tilnefndur af samtökum atvinnurekenda á eftirlits­svæði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. og einn fulltrúi til vara. Þá eiga náttúruverndar­nefndir sveitar­félaga á eftirlitssvæðinu rétt á að tilnefna einn fulltrúa í nefndina til viðbótar og einn til vara, en hann hefur ekki atkvæðisrétt við afgreiðslu mála í nefndinni.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands skiptir með sér verkum og velur sér formann og varaformann. Vara­formaður tekur sæti formanns á fundi ef formaður forfallast.

Atkvæði formanns ræður úrslitum ef atkvæði falla jafnt í nefndinni. Hafi varaformaður tekið sæti formanns ræður atkvæði hans úrslitum ef atkvæði falla jafnt í nefndinni.

4.3 Aðalfundur kýs starfsnefndir fundarins og menn í starfsnefndir sem starfa að ákveðnum mál­efnum milli funda, samkvæmt sérstakri samþykkt aðalfundarins.

4.4 Fundargerðir og fundarsamþykktir aðalfundar skal færa í sérstaka gerðabók og jafnframt gerð grein fyrir öðru því sem gerist á aðalfundi. Fundargerð skal lesin upp í fundarlok og staðfest af fundarmönnum. Heimilt er að fela fundarstjóra og fundarritara að ganga frá fundargerðinni. Setja skal heilbrigðisnefnd Suðurlands sérstök aðalfundarsköp sem aðalfundur þarf að samþykkja.

 

5. gr.

Um heilbrigðisnefnd Suðurlands og starfslið Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.

5.1 Heilbrigðisnefnd Suðurlands er málsvari byggðasamlagsins á milli aðalfunda og fylgir fram samþykktum nefndarfunda og aðalfundar. Heilbrigðisnefndin vinnur að stefnumarkandi málum og gerir tillögur um ný mál er leggja skal fyrir aðalfund til ákvörðunar. Heilbrigðisnefndin fer jafnframt með yfirstjórn á rekstri byggðasamlagsins og ber ábyrgð á að rekstur sé innan þeirra fjárheimilda samþykktrar fjárhagsáætlunar fyrir byggðasamlagið.

5.2 Heilbrigðisnefndarfundi skal halda eftir þörfum en eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári. Nefndar­menn skulu boðaðir á fundi heilbrigðisnefndar með a.m.k. einnar viku fyrirvara með sannanlegum hætti. Nefndarmenn skulu staðfesta móttöku fundarboðs og tilkynna um forföll svo fljótt sem verða má. Forfallist nefndarmaður á fund skal aðalmaður sem forfallast boða varamann í sinn stað. Nefndar­fundur er ályktunarhæfur ef löglega var til hans boðað og ef meirihluti nefndarinnar er mættur.

5.3 Heilbrigðisnefnd ræður framkvæmdastjóra, markar starfssvið hans og launakjör og gerir við hann skriflegan ráðningarsamning. Aðra starfsmenn ræður framkvæmdastjóri og veitir þeim lausn frá starfi. Heimild heilbrigðisnefndar þarf að liggja fyrir, ef um fjölgun stöðugilda er að ræða og skal heilbrigðisnefndin tryggja að aukin útgjöld séu samþykkt af hálfu aðildarsveitarfélaganna. Um starfs­­kjör starfsmanna byggðasamlagsins fer samkvæmt ákvæðum kjarasamninga og ráðningar­samn­­ings.

5.4 Framkvæmdastjóri veitir Heilbrigðiseftirliti Suðurlands bs. forstöðu og annast framkvæmd mál­efna eftir því sem heilbrigðisnefnd ákveður og hefur á hendi fjármálastjórn og starfsmanna­stjórn. Framkvæmdastjóri á sæti á aðalfundi og heilbrigðisnefndarfundum.

5.5 Framkvæmdastjóri skal að jafnaði boða heilbrigðisnefndarfundi í samráði við formann nefnd­ar­innar. Telji formaður stjórnar að óeðlilegur dráttur sé á fundarboðun, getur hann hlutast til um fundarboðunina. Framkvæmdastjóra er skylt að leggja fyrir heilbrigðisnefnd öll meiri háttar erindi og nýmæli.

5.6 Heilbrigðisnefnd mótar starfsmanna- og launastefnu fyrir Heilbrigðiseftirlit Suðurlands bs. Fram­kvæmdastjóri ber ábyrgð á að starfsmanna- og launastefnu sé fylgt.

 

6. gr.

Um embættisafgreiðslur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.

6.1 Framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. er heimilt að gefa út eftirfarandi starfs­leyfi samkvæmt heimild í 10. gr. laga nr. 58/2019 um breytingu á lögum um hollustuhætti og meng­unar­varnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um meðferð elds og varnir gegn gróður­eldum (stjórnvaldssektir o.fl.) sbr. 48. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir:

  1. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem talinn er upp í X. viðauka reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit með síðari breytingum, sbr. lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum. Skriflegar athugasemdir skulu þó berast heilbrigðisnefnd, sem afgreiðir þær.
  2. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út starfsleyfi til stofnana og fyrirtækja í samræmi við 6. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum.
  3. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út starfsleyfi fyrir hönd nefndarinnar í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustu er varða matvæli með síðari breytingum og ganga að fullu frá þeim milli funda ef skilyrði starfsleyfis eru uppfyllt.
  4. Framkvæmdastjóra er heimilt að gefa út tóbakssöluleyfi fyrir hönd nefndarinnar skv. lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og ganga frá þeim milli funda ef skilyrði fyrir sölu tóbaks eru uppfyllt.

6.2 Framkvæmdastjóri sér um að gefa umsagnir um rekstrarleyfi fyrir veitinga- og gististaði skv. 10. gr. laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 með síðari breytingum í umboði heilbrigðisnefndar samkvæmt heimild í 48. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og meng­unar­varnir.

6.3 Framkvæmdastjóra er falið að svara erindum og bréfum f.h. nefndarinnar. Framkvæmdastjóri sér jafnframt um að vinna umsagnir um teikningar og skipulagstillögur frá sveitarstjórnum sem og samþykktir sveitarfélaga skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breyt­ingum.

6.4 Framkvæmdastjóri getur ávallt vísað málum skv. 6.1 – 6.3 til afgreiðslu heilbrigðisnefndar. Ef ætla má að aðili máls muni ekki sæta niðurstöðu framkvæmdastjóra skal hann vísa málinu til afgreiðslu heilbrigðisnefndar. Um mál sem orka tvímælis, t.d. umsóknir um starfsleyfi þar sem skilyrði eru ekki uppfyllt, en mál þola ekki bið, er framkvæmdastjóra falið að afgreiða mál að höfðu samráði við formann heilbrigðisnefndar, svo framarlega sem þessir aðilar eru sammála um afgreiðsl­una. Jafnframt er heimilt að leita samþykkis heilbrigðisnefndar með tölvupósti í einstaka málum ef tilefni er til. Ella skal kalla saman heilbrigðisnefndarfund.

6.5 Framangreindar afgreiðslur framkvæmdastjóra skulu lagðar fram til kynningar á næsta reglu­lega fundi heilbrigðisnefndar.

 

7. gr.

Um rekstur og fjármál.

7.1 Ákvarðanir um lántökur, húsnæðismál eða mál er varða útgjöld umfram samþykkta fjár­hags­áætlun byggðasamlagsins þarfnast staðfestingar sveitarstjórna allra aðildarsveitarfélaganna í formi viðauka við fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.

7.2 Heilbrigðiseftirliti Suðurlands bs. er heimilt að semja við einkaaðila, sbr. 100. gr sveitar­stjórnar­laga nr. 138/2011, um framkvæmd á þjónustu og/eða öðrum verkefnum í tengslum við lög­bundið eftirlitshlutverk HSL. Samningur við einkaaðila skv. framangreindu skal vera í samræmi við 2. mgr. 100. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 en samningurinn skal vera skriflegur og verkefnið afmarkað með skýrum hætti auk endurgjalds fyrir vinnuna. Áður en samningur er gerður skal áætlun um kostnað liggja fyrir í samþykktri fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. eða viðauka við fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. sem staðfestur hefur verið af stjórn byggða­­samlags­ins.

Samningsgerð við einkaaðila skal rúmast innan ákvæða laga nr. 7/1998.

7.3 Heilbrigðiseftirliti Suðurlands bs. er heimilt að semja við einstök aðildarsveitarfélög eða sam­tök sveitarfélaga, s.s. SASS, um umsjón afmarkaðra verkefna er tengjast þjónustu við byggða­samlagið, s.s. launavinnslu, bókhaldsþjónustu eða fjármálaumsýslu.

7.4 Heilbrigðiseftirliti Suðurlands bs. er óheimilt að skuldbinda aðildarsveitarfélögin umfram það sem getið er í samþykkt þessari, það sem kveðið er á um í samþykktri fjárhagsáætlun byggða­samlags­ins og kveðið er á um í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim.

7.5 Heilbrigðisnefndin skal fyrir 1. nóvember ár hvert gera tillögu að fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár þar á eftir, innan fjárhagsramma sem sveitarfélögin hafa sett, og senda hana til umfjöllunar á aðalfundi. Stjórn byggðasamlagsins hefur heimild aðildarsveitarfélaganna til þess að afgreiða fjár­hags­áætlun byggðasamlagsins og viðauka við hana á löglega boðuðum fundum ef fjárhagsáætlun eða viðauki við hana er í samræmi við fjárhagsáætlanir aðildarsveitarfélaganna. Þá fer um fjárhags­áætlun byggðasamlagsins eftir 46. gr. laga nr. 7/1998.

7.6 Heilbrigðisnefndin staðfestir ársreikninga Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. fyrir ár hvert og miðast reikningsárið við almanaksárið. Reikningar byggðasamlagsins skulu endurskoðaðir af löggilt­um endurskoðanda sem heilbrigðisnefndin ræður til starfsins. Senda skal fullgerðan ársreikning, stað­festan af heilbrigðisnefnd Suðurlands og áritaðan af endurskoðanda til aðildarsveitarfélaga fyrir 1. júní ár hvert. Að öðru leyti fer um umboð heilbrigðisnefndar í samræmi við reglur laga nr. 7/1998 og lög nr. 138/2011.

 

8. gr.

Um gjaldskrá.

8.1 Við kostnaðarskiptingu skal miða við að allar tekjur af eftirlitsskyldri starfsemi á svæðinu renni í sameiginlegan sjóð til greiðslu rekstrarkostnaðar heilbrigðiseftirlits á svæðinu. Aðildar­sveitar­félögin greiða kostnað við heilbrigðiseftirlit á eftirlitssvæði byggðasamlagsins í hlutfalli við íbúafjölda hvers sveitarfélags miðað við 1. janúar ár hvert vegna starfsemi byggðasamlagsins ef lög heimila ekki gjaldtöku og ef tekjur vegna eftirlitsskyldrar starfsemi standa ekki undir kostnaði við slíkt eftirlit.

 

9. gr.

Um úrsögn og slit.

9.1 Um úrsögn aðildarsveitarfélags úr byggðasamlaginu og slit byggðasamlagsins fer skv. ákvæð­um sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, að öðru leyti en því sem kveðið er á um í samþykkt þessari.

9.2 Úrsögn. Einstök aðildarsveitarfélög geta með tveggja ára fyrirvara sagt upp aðild að Heil­brigðiseftirliti Suðurlands bs. eins og nánar er kveðið á um í ákvæði þessu. Óski aðildar­sveitar­félag þess að ganga úr byggðasamlaginu skal samþykkt ákvörðun sveitarstjórnar viðkomandi aðildar­sveitar­félags tilkynnt formanni heilbrigðisnefndar Suðurlands og framkvæmdastjóra með skrif­legum og sannanlegum hætti eigi síðar en 6 (sex) mánuðum fyrir næsta áætlaða aðalfund. Tilkynning um úrsögn skal vera rökstudd og ástæður úrsagnarinnar tilgreindar. Berist tilkynning um úrsögn með of stuttum fyrirvara fyrir aðalfund er heimilt að fresta umfjöllun um hana til næsta aðalfundar eða auka­aðalfundar.

Við úrgöngu úr byggðasamlaginu á sveitarfélag engan endurkröfurétt vegna stofnkostnaðar eða annars kostnaðar vegna starfsemi byggðasamlagsins. Við innlausn á eignarhlut sveitarfélagsins skulu þau sveitarfélög, sem eftir standa í byggðasamlaginu, greiða sveitarfélaginu, sem gengur úr byggða­samlaginu, nettó hluta bókfærðra eigna skv. síðasta birta ársreikningi byggðasamlagsins, í samræmi við eignarhlut sveitarfélagsins sem gengur út. Sveitarfélögin greiða fyrir eignarhlutann í sömu hlut­föll­um og eignarhluti þeirra verður í byggðasamlaginu.

Tilkynning um úrsögn skal tekin fyrir á næsta aðalfundi stjórnar þar sem hún skal rædd og reynt að leita lausna. Ef samkomulag næst ekki um áframhaldandi aðild sveitarfélags sem óskar úrgöngu úr byggðasamlaginu skal stjórn byggðasamlagsins senda erindi þess efnis til umhverfis- og auðlinda­ráðuneytisins. Úrganga úr byggðasamlaginu skal taka gildi við lok reikningsárs tveimur árum eftir aðalfundinn þegar tilkynning um úrsögnina var tekin fyrir með því skilyrði að viðkomandi sveitar­félag sé skuldlaust við byggðasamlagið að því gefnu að umhverfis- og auðlindaráðuneyti hafi ekki gert athuga­semdir við fyrirhugaðar breytingar á eftirlitssvæðum. Sveitarfélagið sem gengur úr byggða­samlaginu ber ábyrgð á skuldbindingum þess í samræmi við eignarhluta sinn þar til úrganga hefur tekið gildi en eftir það tímamark ber viðkomandi sveitarfélag ekki ábyrgð á skuldbindingum byggða­samlagsins, nema um það sé sérstaklega samið. Sé um að ræða langtímaskuldbindingar byggða­samlags­ins s.s. vegna ákvarðana sem teknar voru áður en úrgangan tók gildi ber sveitar­félagið ábyrgð á þeim með öðrum aðildarsveitarfélögum í samræmi við samþykktir þessar, nema um annað sé samið.

9.3 Slit. Tillaga aðildarsveitarfélags um slit byggðasamlagsins þarf að berast formanni heil­brigðis­nefndar og framkvæmdastjóra eigi síðar en 6 (sex) mánuðum fyrir næsta áætlaðan aðalfund stjórnar byggðasamlagsins. Tillagan skal vera rökstudd og ástæður hennar tilgreindar. Tillagan skal tekin fyrir á næsta aðalfundi stjórnar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. þar sem hún er rædd og atkvæði greidd um hana.

Tillaga um slit byggðasamlagsins skal kynnt í stjórn byggðasamlagsins á löglega boðuðum aðal­fundi og skal stjórn vísa ákvörðun um slitin til sveitarstjórna aðildarsveitarfélaganna. Við slit byggða­samlagsins ganga eignir byggðasamlagsins eða eftir atvikum skuldir til sveitarfélaganna í samræmi við eignarhluta hvers sveitarfélags eins og hann var 1. janúar á því ári sem slit byggða­samlagsins fara fram.

9.4 Tillögur um breytingar á eftirlitssvæði HSL til stækkunar, s.s. um nýtt aðildarsveitarfélag, skulu lagðar fyrir aðalfund. Tillaga um breytingar á eftirlitssvæði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. til stækk­unar skulu berast formanni heilbrigðisnefndar eigi síðar en 3 (þremur) mánuðum fyrir aðal­fund byggðasamlagsins, sem skal upplýsa aðildarsveitarfélög án tafar um tillöguna.

Tillaga um breytingar á eftirlitssvæði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. skv. fyrrgreindu telst sam­þykkt ef a.m.k. 2/3 hlutar fulltrúa með atkvæðisrétt á aðalfundi samþykkja tillöguna á löglegum aðal­fundi byggðasamlagsins.

9.5 Úrganga, slit og stækkun eftirlitssvæðis Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. eru háð ákvæði 3. mgr. 45. gr. laga nr. 7/1998 og koma því ekki endanlega til framkvæmda fyrr en með samþykki ráð­herra eða með breytingu ráðherra á eftirlitssvæðum með reglugerð.

Að öðru leyti fer um úrgöngu úr byggðasamlaginu og slit þess eftir ákvæði 95. gr. sveitar­stjórnar­laga nr. 138/2011.

 

10. gr.

Um breytingar á samþykkt og gildistökuákvæði.

10.1 Breyta má samþykkt þessari á aðalfundi ár hvert og skulu tillögur um breytingar á samþykkt fylgja fundarboði. Tillögur til breytinga á samþykkt skulu sendar heilbrigðisnefnd Suður­lands minnst þremur vikum fyrir aðalfund.

10.2 Breyting á samþykkt þessari telst samþykkt, ef hún nýtur stuðnings 2/3 hluta fulltrúa aðildar­sveitarfélaga á löglegum aðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.

10.3 Endurskoða skal samþykkt þessa ef eitthvert aðildarsveitarfélaganna ber upp breytinga­tillögu við formann heilbrigðisnefndar, s.s vegna breytinga á verkefnum eða lögum er varða starfs­umhverfi byggðasamlagsins. Samþykkt þessi öðlast gildi við birtingu hennar í B-deild Stjórnar­tíðinda.

 

Þannig samþykkt á aðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. 29. október 2021 Um leið fellur úr gildi samþykkt nr. 848/2020 um Heilbrigðiseftirlit Suðurlands.

 

Selfossi, 1. nóvember 2021.

F.h. heilbrigðisnefndar Suðurlands,

Sigrún Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri.


B deild - Útgáfud.: 15. nóvember 2021