Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 731/2021

Nr. 731/2021 18. júní 2021

STARFSREGLUR
fyrir svæðisskipulagsnefnd Suðurhálendis.

I. KAFLI

Markmið og skipan nefndarinnar.

1. gr.

Sveitarfélögin Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ása­hreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafn­ings­hreppur hafa komið á fót svæðisskipulagsnefnd sem hefur það hlutverk að vinna tillögu að svæðis­skipulagi fyrir hálendishluta sveitarfélaganna, fjalla um breytingar á því og annast lögbundna endur­­skoðun. Nefndin starfar í umboði og undir yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarfélaga, sbr. ákvæði 3. mgr. 22. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Fulltrúar sveitarfélaganna Flóahrepps og Sveitar­félags­ins Árborgar eiga rétt til setu á fundum nefndarinnar og hafa málfrelsi og tillögurétt.

Sveitarfélögin skipa 3 manna verk­efnis­stjórn fyrir verk­efnið.

Markmið svæðisskipulagsins er að móta og festa í sessi sameiginlega framtíðarsýn á þróun svæðis­ins í þeim tilgangi að marka samræmda stefnu um verndun og nýtingu, styrkja svæðið í heild gagnvart atvinnutækifærum og auðlindanýtingu.

 

2. gr.

Sveitarstjórnir Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps, Rangárþings eystra, Rangárþings ytra, Ása­hrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Hrunamannahrepps, Bláskógabyggðar og Grímsnes- og Grafnings­hrepps skipa tvo fulltrúa hver í nefndina og tvo til vara. Hver fulltrúi, sbr. 1. mgr., fer með eitt atkvæði á fundum nefndarinnar. Sveitarstjórnir Flóahrepps og Sveitarfélagsins Árborgar skipa einnig tvo fulltrúa hvor í nefnd­ina og tvo til vara og eru þeir fulltrúar með málfrelsi og tillögurétt án atkvæðis­réttar.

Ef skipulagsfulltrúar eru ekki kjörnir fulltrúar í svæðisskipulagsnefnd er þeim heimilt að sitja fundi nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétt án atkvæðisréttar, sbr. 2. mgr. 55. gr. sveitar­stjórnar­laga nr. 138/2011.

Svæðisskipulagsnefnd er heimilt að bjóða öðrum að sitja einstaka fundi nefndarinnar eða taka þátt í vinnslu afmarkaðra þátta vinnunnar, eftir því sem nefndin telur best þjóna viðfangsefnum sínum hverju sinni.

 

II. KAFLI

Hlutverk nefndarinnar.

3. gr.

Svæðisskipulagsnefnd kýs sér formann og varaformann. Nefndin kýs sér jafnframt ritara úr sínum hópi eða felur starfsmönnum eða ráðgjöfum nefndarinnar að rita fundargerðir og annast tilheyrandi frágang og utanumhald nefndarstarfsins. Meðan svæðisskipulagið er í gildi skal svæðis­skipulags­nefnd skipuð að loknum hverjum sveitarstjórnarkosningum. Fulltrúar þess sveit­arfélags sem síðast fór með formennsku í nefndinni boða til fyrsta fundar hennar að loknum sveitarstjórnar­kosningum.

 

4. gr.

Hlutverk svæðisskipulagsnefndar er að annast vinnslu, kynningu og afgreiðslu svæðisskipulags­ins og umhverfismats þess, undir yfirstjórn viðkomandi sveitarstjórna. Eftir staðfestingu svæðis­skipulagsins, er hlutverk nefndarinnar að sjá um framfylgd og breyt­ingar á svæðis­kipulaginu. Í starfi sínu tekur svæðisskipulagsnefnd m.a. mið af landsskipulagsstefnu, gildandi aðalskipulagi sveitar­­félaganna, auk markmiða svæðisskipulagsins sjálfs og þróunar í sveitarfélögunum. Skipulags­­ákvarð­anir svæðisskipu­lagsnefndar eru háðar samþykki allra hlutaðeigandi sveitarstjórna.

 

III. KAFLI

Starfshættir nefndarinnar.

5. gr.

Vinna svæðisskipulagsnefndar felst m.a. í því sem hér segir: Nefndin tekur saman lýsingu á skipulags­verkefninu í upphafi svæðisskipulagsvinnunnar, sbr. 1. mgr. 23. gr. skipulagslaga, þ.m.t. lýsingu á umfangi og nákvæmni upplýsinga í umhverfisskýrslu, sbr. 6. gr. laga um umhverfismat áætlana. Nefndin leitar samþykkis sveitarfélaganna á lýsingunni. Að því loknu kynnir nefndin lýs­ing­una opinberlega og leitar samhliða umsagna Skipulagsstofnunar og valinna umsagnaraðila. Því næst vinnur nefndin svæðisskipulagstillögu og umhverfisskýrslu í samræmi við fyrirliggjandi lýs­ingu.

Nefndin kynnir svæðisskipulagstillögu ásamt umhverfis­skýrslu fyrir almenningi, leggur hana fyrir hlutað­eigandi sveitarstjórnir til samþykktar og sendir hana að því loknu til athugunar hjá Skipulags­stofnun. Að lokinni athugun Skipulagsstofnunar er tillagan auglýst í samræmi við ákvæði 24. gr. skipulags­laga og gefinn frestur til athugasemda.

Að lokinni kynningu samkvæmt 24. gr. skipulagslaga skal nefndin fjalla um tillöguna á nýjan leik og taka afstöðu til athugasemda sem hafa borist og þess hvort gera skuli breytingar á tillögunni, sbr. 25. gr. skipulagslaga. Þá skal senda tillöguna til sveitarstjórna og vinna að öðru leyti í samræmi við ákvæði 25. gr. skipulagslaga um málsmeðferð. Sama málsmeðferð á við þegar um breyt­ingu á svæðisskipulagi er að ræða.

 

6. gr.

Á vinnslutíma svæðisskipulagstillögunnar skal halda fundi í svæðisskipulagsnefnd eftir því sem þörf krefur, að jafnaði þó eigi sjaldnar en á 2ja mánaða fresti. Eftir staðfestingu svæðis­skipu­lags fundar nefndin eftir þörfum. Þó skal nefndin koma saman að loknum hverjum sveitar­stjórnar­kosningum og meta hvort ástæða sé til að endurskoða svæðisskipulagið og tilkynna Skipu­lags­stofnun um niður­stöðu sína, sbr. 26. gr. skipulagslaga.

Telji nefndin þörf á endur­skoðun svæðisskipulags gerir hún rökstudda tillögu um það til hlutað­eigandi sveitar­félaga. Samþykki allra sveitarfélaga þarf áður en ráðist verður í endur­skoðun svæðis­skipulags.

Fundargerðir eru ritaðar á fundum svæðisskipulagsnefndar og staðfestar af fundarmönnum á fundi eða í kjölfar hans. Fundargerðir eru sendar hlutaðeigandi sveitarstjórnum sem leggja þær fram til afgreiðslu á næsta fundi sveitarstjórnanna.

Formaður nefndarinnar, eða starfsmaður nefndarinnar fyrir hans hönd, boðar til funda með a.m.k. þriggja daga fyrirvara. Tillaga að dagskrá fylgir fundarboði. Boðun með tölvupósti er fullgild, en ganga skal eftir staðfestingu nefndarmanna um mætingu.

Fundur er lögmætur ef formaður eða varaformaður og helmingur nefndarmanna eru viðstaddir. Leitast skal við að ná samkomulagi um ákvarðanir og afgreiðslur svæðisskipulagsnefndar. Takist það ekki ræður afl atkvæða. Þó getur nefndin ekki ályktað um mál sem varða sér­staklega hagsmuni eins sveitarfélags að fulltrúum þess fjarstöddum.

 

IV. KAFLI

Kostnaður við störf nefndarinnar o.fl.

7. gr.

Sveitarfélögin Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ása­hreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafn­ings­hreppur ráða ráðgjafa til að vinna við gerð svæðisskipulagsins og sinna annarri nauðsyn­legri ráðgjöf henni tengdri. Gerður skal skriflegur samningur við ráðgjafa. Kostnaður vegna svæðis­skipulags Suður­hálendis greiðist annars vegar af sveitarfélögunum skv. sérstöku samkomulagi þeirra á milli og hins vegar með mótframlagi frá Skipulagssjóði, í samræmi við samþykkta þátttöku sjóðs­ins, sbr. 2. tl. 1. mgr. 18. gr. skipulagslaga.

Sveitarfélögin greiða kostnað vegna þátttöku fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd, þ.e. fundalaun og ferðakostnað. Kostnaður vegna breytinga sem afmarkast við einstök sveitarfélög, undirbúningur þeirra og kynning, greiðist, eftir staðfestingu svæðisskipulagsins, af viðkomandi sveitarfélagi eða sveitar­félögum sameiginlega þegar við á, í samræmi við íbúafjölda. Ekki er gert ráð fyrir að vinnu­framlag stofnana sveitarfélaganna, s.s. vegna gagnaöflunar og samræmingarvinnu, verði reikn­ings­fært heldur beri hvert sveitarfélag kostnað vegna þess.

 

V. KAFLI

Gildistaka.

8. gr.

Starfsreglur þessar, sem settar eru samkvæmt 4. mgr. 9. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum, hafa einnig hlotið samþykki sveitarstjórna allra hlutaðeigandi sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.

 

Selfossi, 18. júní 2021.

F.h. svæðisskipulagsnefndar,

Bjarni Guðmundsson framkvæmdastjóri SASS.


B deild - Útgáfud.: 23. júní 2021