Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 615/2018

Nr. 615/2018 30. maí 2018

REGLUR
fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands.

I. KAFLI

Gildissvið o.fl.

1. gr.

Gildissvið og tengsl við lög og reglur.

Reglur þessar fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) eru settar af háskólaráði og gilda fyrir háskólann, þ.m.t. yfirstjórn, einstök fræðasvið og deildir sem og fyrir starfsfólk og nemendur.

Reglur þessar eru settar á grundvelli laga nr. 63/2006 um háskóla og laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.

Reglur þessar teljast grundvallarreglur fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands. Þær eru til fyllingar settum lögum sem um skólann gilda en ganga framar öðrum reglum settum af hálfu skólans.

II. KAFLI

Stjórnskipulag háskólans.

2. gr.

Skipulagseiningar og yfirstjórn.

Landbúnaðarháskóli Íslands er sjálfstæð menntastofnun sem heyrir undir mennta- og menningar­málaráðuneyti. Um stöðu og hlutverk háskóla er fjallað í 3. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð ákveður skipan skipulagseininga, hlutverk þeirra, mörk og verkaskiptingu en sé um grundvallarbreytingar á skipan skólans að ræða ber að afla umsagnar háskólafundar, sbr. 4. og 11. gr. laga nr. 85/2008.

Skólinn skiptist í háskóladeild og starfs- og endurmenntunardeild samkvæmt ákvörðun háskólaráðs en háskólaskrifstofa og svið hennar annast stoðþjónustu fyrir starfsemi skólans. Landbúnaðar­háskóli Íslands starfar sem einn skóli, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 85/2008, og teljast allir fastráðnir starfsmenn til háskólasamfélags hans.

Stjórn háskólans er falin háskólaráði og rektor, en til yfirstjórnar háskólans telst auk þess framkvæmdastjórn, sbr. 6. gr.

Við málsmeðferð og ákvarðanatöku af hálfu skólans skulu þar til bærir starfsmenn hans jafnan gæta laga, góðra stjórnsýsluhátta, jafnræðis og annarra málefnalegra sjónarmiða.

3. gr.

Háskólaráð.

Stjórn Landbúnaðarháskóla Íslands er falin háskólaráði og rektor. Háskólaráð markar heildarstefnu í kennslu og rannsóknum, mótar skipulag háskólans, fer með almennt eftirlit og ber ábyrgð á að háskólinn starfi í samræmi við gildandi lög og reglur.

Háskólaráð annast staðfestingu á almanaki, námskrám og kennsluskrám háskólans.

Háskólaráð setur reglur um starfsmenntanám, nám á bakkalárstigi og um framhaldsnám á meistarastigi og doktorsstigi við háskólann.

Færa skal til bókar og kunngera með viðeigandi hætti ákvarðanir háskólaráðs. Háskólaráðsfundur er ályktunarfær ef fimm af sjö atkvæðisbærum fulltrúum sitja fund.

Rektor háskólans er jafnframt formaður háskólaráðs og boðar til funda í ráðinu og stýrir fundum þess, en um fundarboðun og ákvarðanatöku af hálfu ráðsins er fjallað í 7. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð kýs sér varaformann.

Auk rektors eiga sæti í háskólaráði til tveggja ára í senn:

 1. Tveir fulltrúar háskólasamfélagsins, tilnefndir af háskólafundi. Að minnsta kosti einn fulltrúi háskóladeildar skal sitja í ráðinu
 2. Einn fulltrúi nemenda, tilnefndur af Nemendafélagi LbhÍ.
 3. Einn fulltrúi tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðherra.
 4. Tveir fulltrúar tilnefndir af þeim ofangreindu fulltrúum sem fyrir eru í háskólaráði.

Tilnefna skal varamann fyrir sérhvern fulltrúa í lið a-c og einn varamann fyrir fulltrúa skv. lið d, með sama hætti. Staðgengill rektors er varamaður hans í háskólaráði og gegnir þá störfum formanns, stýrir og boðar til funda og fer með atkvæði formanns í fjarveru hans.

Þeir sem háskólasamfélagið velur sem fulltrúa starfsmanna í háskólaráð skulu vera fastráðnir starfsmenn LbhÍ þegar tilnefning á sér stað. Rektor eða aðrir fulltrúar úr framkvæmdastjórn eru þó ekki kjörgengir, sbr. 6. gr. Háskólasamfélagið er hér skilgreint sem allir fastráðnir starfsmenn Landbúnaðarháskóla Íslands þegar háskólafundur á sér stað.

Kosning fulltrúa starfsmanna í háskólaráð skal tekin á dagskrá háskólafundar skv. útsendu fundarboði. Samtímis því sem fundarboð er sent út a.m.k. tveimur vikum fyrir fund skal auglýst eftir framboðum. Skulu framboð berast skrifstofu rektors a.m.k. viku fyrir boðaðan fund.

Háskólafundur kýs á milli þeirra sem eru í kjöri til að taka sæti sem fulltrúar starfsmanna í háskólaráði, en fulltrúar nemenda á háskólafundi hafa þó ekki atkvæðisrétt um kjör til háskólaráðs.

Nemendafélag LbhÍ annast val á fulltrúa nemenda í háskólaráð og skal rektor f.h. háskólaráðs kalla eftir tilnefningu af þess hálfu a.m.k. þremur vikum áður en kjörtímabil nýrra fulltrúa hefst.

Háskólaráð getur sett frekari reglur um val á fulltrúum háskólasamfélagsins og nemenda í háskólaráð. Rektor skal jafnan afla umsagnar háskólafundar og Nemendafélags LbhÍ áður en slíkar reglur eru settar eða þeim breytt.

Um skipan háskólaráðs og um hlutverk þess að öðru leyti er fjallað í 5.- 6. gr. laga nr. 85/2008.

4. gr.

Rektor.

Rektor er æðsti yfirmaður stjórnsýslu háskólans og er í fyrirsvari fyrir skólann almennt en um hlutverk hans og heimildir er fjallað í 8. gr. laga nr. 85/2008.

Rektor stýrir daglegri starfsemi háskólans og hefur frumkvæði að því að háskólaráð marki sér heildarstefnu í málefnum hans. Hann ber ábyrgð á og hefur eftirlit með allri starfsemi, þ.m.t. ráðningar- og fjármálum og annast gerð starfs- og rekstraráætlana.

Rektor ræður starfsfólk. Rektor skal ennfremur sjá til þess að til séu starfslýsingar fyrir allt starfsfólk, að svo miklu leyti sem þær koma ekki fram í lögum eða kjarasamningum.

Rektor hefur yfirumsjón með sjóðum skólans og öðrum eignum nema háskólaráð ákveði annað. Um stjórn sjóða fer að öðru leyti eftir fyrirmælum í stofnskrám og samþykktum.

Rektor boðar til funda eftir reglum háskólans og hefur umsjón með útgáfu ársskýrslu.

Staðgengill rektors er forseti auðlinda- og umhverfisdeildar. Staðgengill er rektor til aðstoðar og gegnir starfinu tímabundið í fjarveru eða forföllum hans sem og í þeim tilvikum þegar rektor er vanhæfur skv. stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Falli rektor frá eða láti af störfum áður en starfstími er liðinn sinnir staðgengill starfinu þar til nýr rektor hefur verið skipaður samkvæmt lögum og reglum um háskólann.

5. gr.

Skipun rektors.

Menntamálaráðherra skipar rektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu háskólaráðs, en um skipun rektors við háskólann er fjallað í 1. mgr. 8. gr. laga nr. 85/2008.

Við val á rektor skal háskólaráð tilnefna þrjá menn í valnefnd til að meta hæfni umsækjenda og skal einn þeirra tilnefndur sem formaður nefndarinnar.

Valnefndarmenn skulu hafa lokið æðri prófgráðu við háskóla og hafa auk þess marktæka stjórnunarreynslu á háskólastigi.

Leggja skal heildstætt mat á hæfni umsækjenda um embætti rektors með tilliti til menntunar, vísinda- og útgáfustarfa, ferils sem háskólakennara eða í öðrum störfum, samstarfs-, samskipta- og stjórnunarhæfni og út frá því meta hvernig menntun, reynsla, sýn og aðrar áherslur viðkomandi muni nýtast í starfi rektors.

Engum má veita embætti rektors nema meirihluti valnefndar hafi látið í ljós það álit að viðkomandi teljist hæfur til að gegna starfinu.

Ef sitjandi rektor háskólans sækist eftir endurtilnefningu skal hann víkja af fundi háskólaráðs við afgreiðslu málsins.

Háskólaráð skal annast auglýsingu á lausu starfi rektors og getur ráðið falið sitjandi rektor að annast framkvæmd þar að lútandi.

6. gr.

Framkvæmdastjórn háskólans.

Í framkvæmdastjórn háskólans eiga sæti rektor háskólans sem er í forsæti, deildarforseti háskóladeildar, forstöðumaður starfs- og endurmenntunardeildar, rekstrarstjóri, sviðsstjóri kennslu- og gæðamála og sviðsstjóri rannsóknamála.

Framkvæmdastjórn hefur eftirlit með daglegum rekstri háskólans og tryggir eftirfylgni ákvarðana háskólaráðs.

Í framkvæmdastjórn er farið yfir og teknar ákvarðanir um fjármál, áætlanagerð, uppgjör samstarfs­samninga, framgang þróunarverkefna og nýsköpunar, auk samræmingar verkefna á milli einstakra skipulagseininga skólans.

Háskólaráð og fulltrúar í framkvæmdastjórn geta vísað málum til framkvæmdastjórnar.

7. gr.

Deildir skólans.

Skólinn starfrækir eina háskóladeild, auðlinda- og umhverfisdeild, og eina starfsmenntadeild á framhaldsskólastigi.

Háskóladeildin annast kennslu og rannsóknir á fræðasviðum búvísinda, hönnunar- og skipulagsfræða og náttúru- og umhverfisvísinda í samræmi við viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Starfsmenntadeildin annast starfsmenntun á sviði búfræði og garðyrkju með tilvísun til heimildar í d-lið 21. gr. laga nr. 63/2006. Stjórn deildarinnar er á vegum forstöðumanns en undir hann heyra námsbrautarstjórar, sem bera ábyrgð á faglegri umsjón námsbrauta. Heimilt er að bjóða upp á endurmenntun og endurmenntunarnámskeið á vegum deildarinnar. Námskrárbundið nám á vegum starfsmenntadeildar skal uppfylla skilyrði laga um framhaldsskóla nr. 92/2008, eftir því sem við á en um námið gilda sérstakar reglur sem háskólaráð setur.

Skipulag skólans í aðrar mögulegar skipulagseiningar skal ákvarðað af háskólaráði, og þá eftir umsögn háskólafundar ef með þarf, sbr. 11. gr. laga nr. 85/2008.

8. gr.

Siðanefnd.

Við Landbúnaðarháskóla Íslands skal starfrækt siðanefnd. Í nefndinni skulu eiga sæti þrír fulltrúar, allir utan háskólans. Siðanefnd háskólans skal vera framkvæmdastjórn til ráðgjafar um gerð og túlkun siðareglna. Siðanefnd starfar eftir siðareglum sem háskólaráð setur, sbr. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 63/2006.

9. gr.

Háskólafundur.

Háskólafundur er samráðsvettvangur háskólasamfélagsins. Þar fer fram umræða um þróun og eflingu skólastarfsins, en um hlutverk og heimildir fundarins fer skv. 9. gr. laga nr. 85/2008 og reglum sem gilda á því sviði. Háskólaráð getur sett frekari reglur um hlutverk háskólafundar.

Háskólaráð getur leitað umsagnar háskólafundar um hvaðeina sem varðar starfsemi skólans og stjórnunareininga hans og telst fundurinn ályktunarbær um þau mál sem fundurinn telur að varði hag skólasamfélagsins.

Háskólafund skal halda a.m.k. einu sinni á ári. Rektor boðar til hans og stýrir fundi eða felur öðrum stjórn hans. Niðurstöður ályktana af hálfu háskólafundar skulu kynntar á vettvangi háskólans. Að jafnaði skal háskólafundur vera haldinn fyrir 1. júní ár hvert.

Rétt til setu á háskólafundi eiga allir starfsmenn skólans sem eru í 49% starfi eða meira.

Nemendur háskólans tilnefna eftir kosningu á vettvangi Nemendafélags LbhÍ þrjá fulltrúa, og jafn marga til vara, til setu á háskólafundi til eins árs í senn.

Háskólaráð getur sett nánari reglur um fjölda fulltrúa sem eiga sæti á háskólafundi og um val þeirra, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/2008.

Fulltrúar í háskólaráði hafa sem slíkir rétt til setu á háskólafundi en ekki atkvæðisrétt.

III. KAFLI

Háskóladeild og akademískir starfsmenn.

10. gr.

Háskóladeild.

Deildarfundur fer með yfirstjórn háskóladeildar ásamt deildarforseta (sjá gr. 11-12), en einnig deildarráð ef deildarfundur ákveður að skipa það.

Starfrækja má brautir innan deildar, en deildarforseti sér um að deildarfundur setji brautum reglur um stjórnskipulag er taka gildi við staðfestingu háskólaráðs.

11. gr.

Deildarforseti.

Deildarforseti hefur í umboði deildarfundar yfirumsjón með starfsemi og rekstri deildar, vinnur að stefnumörkun í málefnum hennar og ber ábyrgð á akademísku starfi skólans. Deildarforseti er jafnframt staðgengill rektors.

Á meðal helstu verkefna deildarforseta eru:

 1. Yfirumsjón með kennslu og námskrárgerð í samstarfi við svið kennslu- og gæðamála.
 2. Umsjón með málum sem snerta rannsóknir í samstarfi við rannsóknasvið.
 3. Annast fundarboð til fulltrúa á deildarfundi og fundarstjórnun á þeim.
 4. Gerð fjárhagsáætlunar deildar í samvinnu við rekstrarstjóra skólans.
 5. Frumkvæði að samstarfi við aðrar deildir skólans og við aðra skóla, stofnanir og hagaðila.
 6. Frumkvæði að því að deildarfundur setji reglur um innri málefni deildar.
 7. Ábyrgð á framkvæmd gæðastjórnunar í starfsemi deildar í samstarfi við sviðsstjóra kennslu- og gæðamála.

Deildarforseti skal jafnframt vera formaður deildarráðs ef deildarfundur tekur ákvörðun um skipun slíks ráðs.

12. gr.

Ráðning deildarforseta.

Rektor ræður deildarforseta til fjögurra ára í senn en hefur áður kynnt ákvörðun sína fyrir háskólaráði og starfsfólki deildarinnar. Mögulegt er að framlengja ráðningu.

Umsækjendur um stöðu deildarforseta skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem háskólakennarar, sbr. lög nr. 63/2006, á fræðasviðum skólans eða sem tengjast helstu viðfangsefnum þeirra.

Dómnefnd metur hæfni umsækjenda um stöðu deildarforseta með líkum hætti og hún metur hæfni umsækjenda um stöður háskólakennara, en þó skal einnig sérstaklega litið til samstarfs-, samskipta- og stjórnunarhæfni, starfsferils, starfsreynslu og menntunar umsækjenda m.t.t. eðlis starfsins.

Ef sitjandi deildarforseti er á meðal umsækjenda um stöðuna skal hann víkja af deildarfundi þegar umsögn er veitt um umsækjendur en staðgengill stýrir þá fundinum.

Deildarfundur tilnefnir staðgengil deildarforseta til fjögurra ára í senn og gegnir sá starfinu í tímabundinni fjarveru eða forföllum deildarforseta og jafnframt þegar deildarforseti telst vanhæfur til að koma að meðferð mála er koma til kasta fundarins. Staðgengill deildarforseta er jafnframt sviðsstjóri rannsóknamála.

13. gr.

Deildarfundur.

Deildarfundur fer með æðsta ákvörðunarvald deildar.

Deildarfundur fjallar um meginatriði í starfsemi deildar og ber ásamt deildarforseta ábyrgð á að starfsemi deildar sé til samræmis við lög og reglur.

Á meðal helstu verkefna sem heyra undir deildarfund eru:

 1. Aðkoma að mótun stefnu varðandi nám og rannsóknir á sviði deildar.
 2. Að skera úr málum sem varða skipulag kennslu innan deildar.
 3. Umfjöllun um árlega fjárhagsáætlun deildar.
 4. Tillögur til háskólaráðs um stofnun og niðurlagningu námsbrauta.
 5. Að setja deild frekari reglur og skipulag eftir því sem við á um innri málefni.
 6. Að sinna öðrum verkefnum sem deild er falið að sinna af háskólaráði eða rektor.

Þar sem við á eru þessi verkefni unnin í samráði við aðrar skipulagseiningar skólans.

Allir starfsmenn deildar eiga rétt til setu á deildarfundum og hafa þar atkvæðisrétt. Jafnframt tveir fulltrúar nemenda, tilnefndir af hálfu Nemendafélags LbhÍ til eins árs í senn.

Rektor er heimilt að sitja deildarfundi og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt. Deildarfundur skal að jafnaði haldinn mánaðarlega ef ekki er starfandi deildarráð, en ella eigi sjaldnar en einu sinni á misseri. Deildarforseti skal gera áætlun um deildarfundi skólaársins og kynna hana fyrir þeim sem eiga þar rétt til setu.

Skylt er að boða til deildarfundar ef rektor eða þriðjungur fulltrúa, sem eiga rétt til setu á deildarfundi, æskja þess.

Deildarforseti boðar til deildarfunda með tölvupósti, helst með viku fyrirvara ef unnt er, en fundarefni á dagskrá skal greina í fundarboði.

Að frumkvæði deildarforseta skulu settar á fót námsbrautarnefnd fyrir hverja námsbraut sem fjallar um og gerir tillögur um námskrá, námsskipan og námsgreinar fyrir tilteknar námsbrautir. Enn fremur skulu tilnefndir námsbrautarstjórar fyrir hverja námsbraut sem gegna hlutverki formanns námsbrautarnefndar, tengiliðar námsbrautar við nemendur, kennslusvið og verkefnisstjóra kynningarmála.

Deildarfundur setur reglur um innra skipulag er fjalla m.a. um hlutverk deildar- og námsbrautarfunda og um kjör, kjörtímabil og hlutverk námsbrautarstjóra og formanns framhaldsnámsnefndar sem jafnframt er umsjónarmaður framhaldsnáms.

Deildarfundur er ályktunarbær ef 50% atkvæðisbærra starfsmanna deildar sækir fundinn. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn þá sker atkvæði deildarforseta úr. Fundargerðir deildarfundar skal birta á innri vef skólans og ákvarðanir deildarfunda skulu færðar til bókar.

14. gr.

Deildarráð.

Deildarráð fer með ákveðin málefni deildar samkvæmt nánari ákvörðun deildarfundar.

Deildarfundur setur reglur um skipan deildarráðs. Þar skulu eiga sæti, auk deildarforseta, fulltrúi brautarstjóra, þrír fulltrúar deildar kosnir af deildarfundi auk eins fulltrúa af hálfu nemenda í deild, sem skal tilnefndur af Nemendafélagi LbhÍ.

Deildarráð starfar innan deildar og fjallar það um málefni hennar á milli deildarfunda að frumkvæði deildarforseta.

Deildarráð tekur ákvörðun með sama hætti og deildarfundur. Ákvörðun þess er hægt að skjóta til deildarfundar innan þriggja vikna frá því að hún var kynnt.

Deildarfundur getur sett nánari reglur um vald og verksvið deildarráðs.

15. gr.

Grunnnámsnefnd og framhaldsnámsnefnd.

Grunnnámsnefnd sinnir meðal annars kennsluþróun og samræmingu milli námsbrauta, fjallar um námskrár og kennsluskrár fyrir einstakar námsbrautir, fylgist með gæðum náms og kennslu, fjallar um meiriháttar málefni einstakra nemenda og ágreiningsmál sem upp kunna að koma í framkvæmd kennslu og námsmats. Um hlutverk grunnnámsnefndar er nánar fjallað í verklagsreglum um námsbrautarstjórn við skólann. Grunnnámsnefnd starfar í umboði háskóladeildar.

Framhaldsnámsnefnd annast umsjón með doktors- og meistaranámi við skólann í umboði deildar. Framhaldsnámsnefnd kemur meðal annars að stefnumótun framhaldsnáms og fylgist með gæðum þess, fjallar um og samþykkir námskrár og kennsluskrár meistaranáms, stýrir ferli umsókna og fjallar um meiriháttar málefni einstakra nemenda og ágreiningsmál sem upp kunna að koma í framkvæmd námsins. Um hlutverk og starfsemi framhaldsnámsnefndar er nánar fjallað í reglum um meistara- og doktorsnám við skólann sem háskólaráð staðfestir. Doktorsnám við háskólann er rekið í samvinnu við Háskóla Íslands.

16. gr.

Akademískir starfsmenn.

Til akademískra starfsmanna teljast prófessorar, dósentar og lektorar.

Um hlutverk og ábyrgð akademískra starfsmanna er fjallað í V. kafla laga nr. 85/2008 en háskólaráð getur að fenginni umsögn deildar sett nánari reglur um starfsheiti og starfsskyldur þeirra.

Rektor ræður í akademísk störf, en um veitingu akademískra starfa við háskólann er fjallað í 17. gr. laga nr. 85/2008 og reglum sem gilda um starfsemi háskólans.

Eingöngu má ráða sem akademískan starfsmann einstakling sem lokið hefur fullnaðarprófi frá háskóla eða annarri sambærilegri stofnun í þeirri aðalgrein eða tengdri fræðigrein sem hann á að sinna.

Umsækjendur um akademískar stöður skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega skýrslu um vísinda- og fræðastörf sín, ritsmíðar, rannsóknir, kennslustörf, stjórnunarstörf, námsferil og önnur störf.

Um skipun og störf dómnefndar um mat á umsóknum um stöður prófessora, dósenta og lektora og um framgang akademískra starfsmanna er fjallað í 16. gr. laga nr. 85/2008 og reglum sem háskólaráð setur á grundvelli laga að fenginni umsögn háskólafundar.

Þegar auglýst er akademísk staða og fleiri en einn umsækjandi hlýtur hæfnisdóm skal leita umsagnar deildar.

Heimilt er að fela fastadómnefnd verk- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands að annast dómnefndarmat fyrir háskólann.

Rektor og deildarforseti ákvarða í samráði hvernig starfsskyldur einstakra akademískra starfsmanna skiptast á milli kennslu, rannsókna og annarra starfsþátta í samræmi við kjarasamninga og lög og reglur um starfsskyldur og réttindi kennara.

Aðjúnktar, verkefnisstjórar, sérfræðingar og stundakennarar starfa við háskóladeildina og sinna kennslu og rannsóknum en þeir teljast ekki til akademískra starfsmanna.

17. gr.

Rannsóknarmisseri.

Háskólaráði er heimilt að veita kennurum og öðrum fastráðnum starfsmönnum háskólans leyfi til rannsóknarmisseris í allt að eitt ár á föstum launum, enda liggi fyrir fullnægjandi greinargerð um það hvernig umsækjandi hyggst verja þeim tíma til að auka þekkingu sína eða sinna sérstökum rannsóknaverkefnum.

Eftir því sem fjárlög heimila og kjarasamningar gera ráð fyrir getur háskólaráð veitt einstaklingi styrk meðan hann er í leyfi til rannsóknarmisseris, vegna nauðsynlegs ferða- og dvalarkostnaðar.

Háskólaráð skal setja nánari reglur um rannsóknarmisseri og styrkveitingar.

IV. KAFLI

Starfs- og endurmenntunardeild.

18. gr.

Starfs- og endurmenntunardeild.

Með yfirstjórn deildarinnar fer forstöðumaður starfs- og endurmenntundardeildar ásamt náms­brautarstjórum og endurmenntunarstjóra.

Starfræktar eru námsbrautir innan deildar og sér forstöðumaður um að bera námsbrautir deildar undir samþykki mennta- og menningarmálaráðuneytis, að fengnu samþykki háskólaráðs.

19. gr.

Forstöðumaður.

Forstöðumaður hefur yfirumsjón með starfsemi og rekstri viðkomandi deildar og vinnur að stefnu­mörkun í málefnum hennar.

Á meðal helstu verkefna forstöðumanns eru:

 1. Yfirumsjón með kennslu og námskrárgerð í samstarfi við svið kennslu- og gæðamála og námsbrautarstjóra.
 2. Gerð fjárhagsáætlunar deildar í samvinnu við rekstrarstjóra skólans.
 3. Frumkvæði að samstarfi við aðrar deildir skólans og við aðra skóla og stofnanir.
 4. Frumkvæði að því að settar séu reglur um innri málefni deildar.
 5. Ábyrgð á framkvæmd gæðastjórnunar í starfsemi deildar í samstarfi við sviðsstjóra kennslu- og gæðamála.

20. gr.

Ráðning forstöðumanns starfs- og endurmenntunardeildar.

Rektor ræður forstöðumann starfs- og endurmenntunardeildar að höfðu samráði við háskólaráð.

Umsækjendur um stöðu forstöðumanns skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem stjórnendur og sérfræðingar, á vettvangi þeirra fræða sem annaðhvort eru kennd á viðkomandi fræðasviðum skólans eða tengjast mjög náið helstu viðfangsefnum þeirra.

21. gr.

Námsbrautarstjórar.

Í forsvari hverrar námsbrautar starfsmenntanáms er námsbrautarstjóri.

Rektor ræður í stöðu námsbrautarstjóra.

Þá eina má ráða sem námsbrautarstjóra sem lokið hafa fullnægjandi sérfræðinámi á fagsviði viðkomandi námsbrautar.

Umsækjendur um stöður námsbrautarstjóra skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega skýrslu um starfsferil sinn, starfsreynslu, kennslustörf, stjórnunarstörf, námsferil og önnur störf.

Einnig starfa aðrir sérfræðingar og stundakennarar við starfs- og endurmenntunardeild og sinna þar kennslu.

V. KAFLI

Háskólaskrifstofa

22. gr.

Háskólaskrifstofa.

Háskólaskrifstofa og starfsmenn hennar annast almenna stjórnsýslu og stoðþjónustu fyrir skólann. Skrifstofan skiptist upp í eftirtalin svið:

 1. Fjármála- og rekstrarsvið, en undir það heyra jafnframt upplýsinga- og kynningarmál.
 2. Svið kennslu- og gæðamála.
 3. Rannsóknasvið.

Einnig heyrir mannauðsstjóri undir háskólaskrifstofu.

23. gr.

Fjármála- og rekstrarsvið.

Fjármála- og rekstrarsvið sinnir bókhaldi og launamálum, því sem lýtur að fasteignum skólans eða umsýslu vegna fasteigna sem tengjast skólastarfinu, auk reksturs á tölvukerfi og þjónustuveri skólans. Hér undir heyra markaðsmál, kynningarstarf skólans, yfirumsjón með vef skólans og rekstur bókasafns. Rektor skal ráða rekstrarstjóra fyrir skólann sem heyrir beint undir rektor. Rekstrarstjóri skal undirbúa árlega fjárhagsáætlun og hafa eftirlit með því að rekstur skólans sé í samræmi við gildandi heimildir hverju sinni. Rekstrarstjóri stýrir fjármála- og rekstrarsviði og annast fjárreiður skólans.

24. gr.

Svið kennslu- og gæðamála.

Námsbrautir og rannsóknanám skólans mynda kennslusvið skólans. Rektor ræður sviðsstjóra kennslu- og gæðamála, sem heyrir beint undir rektor, til fjögurra ára í senn. Mögulegt er að framlengja ráðningu.

Sviðsstjóri hefur forgöngu um kennsluþróun og samræmingu náms í samráði við deildir og kennsluskrifstofu. Hann ber einnig ábyrgð á gæðastjórnun náms og er fulltrúi skólans í ráðgjafanefnd gæðaráðs íslenskra háskóla. Hann annast í samstarfi við deildir undirbúning og framkvæmd sjálfsmats og ytra mats á skólanum og eftirfylgni umbótaáætlana.

Kennsluskrifstofa annast daglegan rekstur kennslusviðs undir verkstjórn kennslustjóra sem heyrir beint undir rektor. Undir skrifstofuna heyrir skipulag kennslu og stundarskrárgerð, almenn afgreiðsla og nemendaskrá, prófstjórn, námsráðgjöf og alþjóðasamskipti.

25. gr.

Rannsóknasvið.

Rannsóknir háskóladeildar mynda rannsóknasvið háskólans. Staðgengill deildarforseta gegnir hlutverki sviðsstjóra rannsóknasviðs. Sviðsstjóra rannsóknasviðs er ætlað að hafa heildaryfirsýn yfir rannsóknaverkefni við skólann, fjárhagsmál þeirra og framtal akademískra starfsmanna á störfum sínum. Hann ber ábyrgð á miðlun upplýsinga um rannsóknir og skýrslugerð þar um, í samræmi við lög og samninga og erindisbréf deildar.

VI. KAFLI

Nemendur, kennsla og námsmat.

26. gr.

Nám og kennsla innan auðlinda- og umhverfisdeildar.

Auðlinda- og umhverfisdeild ber akademíska ábyrgð á kennslu, kennslufyrirkomulagi og á veitingu námsgráða við skólann.

Deildarforseti og sviðsstjóri kennslu- og gæðamála skulu hlutast til um að settar séu almennar reglur um kennslu og kennsluhætti sem háskólaráð staðfestir.

Kennt skal á námskeiðum sem metin eru til eininga, en fullt nám á námsári skal almennt samsvara 60 námseiningum (ECTS) og endurspegla alla námsvinnu nemanda. Háskólaráð skal setja almennar reglur um mat námskeiða til eininga.

Deildinni er heimilt að setja nemendum skilyrði um að ljúka námi á tilteknu námsári áður en þeir megi hefja nám á næsta námsári námsins og skal nemendum tilkynnt um slíkt fyrirkomulag.

Hámarkstími í tilteknu námi við skólann skal miðast við 50% umfram áætlaðan hefðbundinn námstíma, en grunnnámsnefnd eða framhaldsnámsnefnd eftir því sem við á, geta þó veitt undanþágur frá þeim áskilnaði í sérstökum tilvikum.

27. gr.

Nám og kennsla innan starfs- og endurmenntunardeildar.

Starfs- og endurmenntunardeild ber ábyrgð á kennslu, kennslufyrirkomulagi og veitingu námsgráða á framhaldsskólastigi við skólann.

Forstöðumaður starfs- og endurmenntunardeildar skal hlutast til um að settar séu almennar reglur um kennslu og kennsluhætti sem háskólaráð staðfestir.

Kennt skal á námskeiðum sem metin eru til eininga, en fullt nám á námsári skal almennt samsvara 60 framhaldsskólaeiningum (FEIN) og endurspegla alla námsvinnu nemanda við skólann. Háskólaráð skal setja almennar reglur um mat námskeiða til eininga.

Starfs- og endurmenntunardeild er heimilt að setja nemendum skilyrði um að ljúka námi á tilteknu námsári áður en þeir megi hefja nám á næsta námsári námsins og skal nemendum tilkynnt um slíkt fyrirkomulag.

Hámarkstími í tilteknu námi við skólann miðast við 50% umfram áætlaðan hefðbundinn námstíma, en forstöðumanni, í samráði við viðkomandi námsbrautarstjóra, er heimilt að veita undanþágur frá þeim áskilnaði í sérstökum tilvikum.

28. gr.

Skólaárið.

Skólaárið telst vera frá 15. ágúst til 14. ágúst næsta árs.

Skólaárið skiptist í tvö kennslumisseri sem heimilt er að skipta upp í tvær kennsluannir, fyrri og seinni kennsluönn að hausti og fyrri og seinni kennsluönn að vori. Haustmisseri skal lokið í síðasta lagi 21. desember og vormisseri hefjast í fyrsta lagi 3. janúar. Jafnframt eru nokkur nám­skrárbundin námskeið kennd að sumarlagi. Almennt skal kennsla ekki fara fram miðvikudag fyrir skírdag eða á lögboðnum frídögum. Háskólaráð getur ákveðið að fella niður kennslu á öðrum dögum en hér eru tilgreindir. Háskólaráð staðfestir með nauðsynlegum fyrirvara, ekki síðar en í febrúar ár hvert, almanak háskólans fyrir komandi skólaár.

29. gr.

Nám- og kennsluskrá.

Háskólaráð staðfestir með nauðsynlegum fyrirvara, ekki síðar en í febrúar ár hvert, námskrá fyrir verðandi nýnema sem innritast það skólaár.

Árlega skal birta kennsluskrá fyrir skólann í heild þar sem eru birt yfirlit yfir námskeið sem kennd eru á viðkomandi skólaári samkvæmt gildandi námskrá. Kennslusvið annast gerð nám- og kennsluskrár að fenginni staðfestingu deilda og skal hún innihalda nöfn og númer allra námskeiða, stutta lýsingu á efni hvers námskeiðs, ásamt skilgreiningu á þekkingu, leikni og hæfni sem nemendum er ætlað að búa yfir við lok námskeiðs. Jafnframt skal þar tilgreina eftir atvikum kröfur um undanfara og meginþætti námsmats sem og frekari upplýsingar um ábyrgðarmenn, námsmat og lesefni á viðkomandi námskeiði og á hvaða tungumáli er kennt.

30. gr.

Nemendur – innritun í háskólanám.

Sá sem lokið hefur stúdentsprófi frá íslenskum framhaldsskóla, eða jafngildu prófi, og uppfyllir að öðru leyti aðfarakröfur að námi getur sótt um að skrá sig til háskólanáms við skólann gegn því að greiða skrásetningargjald.

Háskólanum er þó lögum samkvæmt heimilt að leyfa innritun annarra nemenda að uppfylltum skilyrðum, sbr. 18. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.

Rektor ber ábyrgð á innritun nemenda í háskólanám, en háskólaráð getur sett frekari reglur um inntöku nemenda, sbr. 18. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð skal að fengnum tillögum deildar staðfesta reglur um skráningu nemenda þar sem kveðið er nánar á um inntökuskilyrði í viðkomandi nám.

Skráning nýnema fer að jafnaði fram frá mars og fram í júníbyrjun, en skráning annarra 1.-30. apríl, ár hvert. Skráningu nema sem æskja flutnings frá erlendum háskólum skal að jafnaði lokið fyrir 1. maí.

Beiðni um skráningu nýnema skal fylgja ljósrit eða staðfest afrit stúdentsprófskírteinis og önnur skilríki sem nánar kann að verða kveðið á um af hálfu deildar.

Skrásetningargjald nær til heils skólaárs, en þeir nemendur sem fá heimild til að hefja nám á vormisseri greiða helming skrásetningargjaldsins. Skrásetningargjald skal að jafnaði vera það sama og við aðra opinbera háskóla á Íslandi. Háskólaráð getur þó ákveðið aðra fjárhæð skrásetningargjalds.

Námskeið á vegum háskólans eru ætluð fyrir nemendur skráða í skólann og samstarfsskóla í samræmi við samninga þar um. Þau standa þó öðrum opin með samþykki umsjónarkennara eða eftir nánari reglum sem háskólaráð setur.

Nemendur hafa ekki rétt til þess að gangast undir próf nema þeir uppfylli skilyrði um inntöku í skólann, hafi greitt skrásetningargjald, séu skráðir á viðkomandi námskeið og uppfylla þær forkröfur sem umsjónarkennari námskeiðs setur fyrir próftöku.

Háskólaráð skal að fenginni umsögn frá Nemendafélagi LbhÍ setja reglur um réttindi og skyldur nemenda innan háskólans, þ.m.t. um málskotsrétt þeirra innan háskólans.

Rektor getur veitt nemanda áminningu eða vikið honum úr skóla tímabundið eða að fullu gerist nemandinn brotlegur við reglur skólans, en um skilyrði, málsmeðferð og málskotsrétt nemenda fer skv. 19. gr. laga nr. 85/2008.

31. gr.

Nemendur – innritun á starfsmenntabrautir.

Sá sem uppfyllir aðfarakröfur að starfsmenntanámi getur sótt um að skrá sig til náms við skólann gegn því að greiða skrásetningargjald.

Skólanum er þó heimilt að leyfa innritun annarra nemenda að uppfylltum skilyrðum, til dæmis gegnum raunfærnimat.

Rektor ber ábyrgð á innritun nemenda í starfs- og endurmenntunardeild, en háskólaráð getur sett frekari reglur um inntöku nemenda sbr. 18. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð skal að fengnum tillögum deildar staðfesta reglur um skráningu nemenda þar sem kveðið er nánar á um inntökuskilyrði í viðkomandi nám.

Skráning nýnema fer að jafnaði fram frá mars og fram í byrjun júní, en skráning annarra 1.-30. apríl, ár hvert.

Beiðni um skráningu nýnema skal fylgja ljósrit eða staðfest afrit frá viðkomandi framhaldsskóla og önnur skilríki sem nánar kann að verða kveðið á um af hálfu deildar.

Skrásetningargjald nær til heils skólaárs, en þeir nemendur sem fá heimild til að hefja nám á vormisseri greiða helming skrásetningargjaldsins. Háskólaráð ákveður árlega fjárhæð skrásetningargjalds.

Námskeið á vegum skólans eru ætluð fyrir nemendur skráða í skólann og samstarfsskóla í samræmi við samninga þar um. Þau standa þó öðrum opin með samþykki umsjónarkennara eða eftir nánari reglum sem háskólaráð setur.

Nemendur hafa ekki rétt til þess að gangast undir próf nema þeir uppfylli skilyrði um inntöku í skólann, hafi greitt skrásetningargjald og séu skráðir á viðkomandi námskeið.

Háskólaráð skal að fenginni umsögn frá Nemendafélagi LbhÍ setja reglur um réttindi og skyldur nemenda innan skólans, þ.m.t. um málskotsrétt þeirra innan skólans.

Rektor getur veitt nemanda áminningu eða vikið honum úr skóla tímabundið eða að fullu gerist nemandinn brotlegur við reglur skólans, en um skilyrði, málsmeðferð og málskotsrétt nemenda fer skv. 19. gr. laga nr. 85/2008.

32. gr.

Námsvist – verknám.

Deildum er heimilt að setja reglur um skyldu nemenda til þátttöku í verklegum æfingum, verklegu námi og vettvangsþjálfun.

33. gr.

Námsmat.

Um fyrirkomulag í tengslum við próf eða annað námsmat í skólanum er fjallað í lögum og reglum fyrir skólann, sbr. 21. gr. laga nr. 85/2008 og 30. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.

34. gr.

Prófgráður.

Um prófgráður sem háskólanum er heimilt að veita er fjallað í lögum, sbr. III. kafla laga nr. 63/2006, 22.-23. gr. laga nr. 85/2008 og 17. og 19. gr. laga nr. 92/2008. Háskólaráð skal setja nánari reglur um prófgráður og viðmiðanir um mat á námi frá öðrum skólum, eftir umsögn frá hlutaðeigandi skólum eða fræðasviðum háskólans.

VII. KAFLI

Almennt varðandi starfsemi skólans.

35. gr.

Samvinna innan skólans og samstarf við aðra háskóla, skóla og stofnanir.

Skipulagseiningar skólans skulu hafa náið samstarf með samnýtingu mannafla, bókasafns, tækja og aðstöðu til að ná markmiðum í hagkvæmni í rekstri og má í því skyni nýta starfsskyldu starfsfólks milli skipulagseininga eða innan skólans almennt.

Háskólinn og deildir skulu fyrir sitt leyti hafa samráð og samstarf við aðra skóla og stofnanir til að nýta sem best tiltæka starfskrafta og gagnakost og stuðla með hagkvæmum hætti að fjölbreyttari menntunarkostum.

Leita ber samkomulags við samstarfsaðila um gagnkvæma viðurkenningu námsþátta auk þess sem skólanum er einnig heimilt að gera samstarfssamninga við aðrar stofnanir, sem tengjast starfssviði skólans um kennslu, rannsóknir og ráðningu starfsfólks.

Í samstarfssamningum er heimilt að kveða á um að starfsmenn samstarfsstofnana sem hafa kennsluskyldu við skólann, en gegna rannsóknaskyldu sinni við samstarfsstofnun, eigi rétt á að dómnefnd meti hæfi þeirra til að gegna þar akademískri stöðu. Njóta þeir þá sambærilegra réttinda og gegna sambærilegum skyldum og lektorar, dósentar eða prófessorar eftir því sem við á, enda þótt ráðning sé við aðra stofnun, eftir því sem lög, reglur og kjarasamningar kveða á um.

Háskólaráð getur sett framgangsreglur fyrir þá starfsmenn samstarfsstofnana sem hafa kennsluskyldu við háskólann í samræmi við framgangsreglur sem gilda fyrir aðra kennara hans.

36. gr.

Tengsl við almenning og endurmenntun.

Skólinn skal leitast við að sinna fræðslu til almennings og veita þjóðfélaginu þjónustu í krafti þekkingar sinnar.

Skólinn getur sinnt símenntun og endurmenntun í þeim fræðum sem kennd eru við skólann. Jafnframt skulu kennarar hans hvattir til að sækja sér símenntun og rannsóknarþjálfun.

37. gr.

Gæðamál.

Í skólanum skal fara fram reglulegt sjálfsmat á innra starfi auk ytra mats með stöðugar umbætur í huga til samræmis við áskilnað laga þar um, sbr. III. kafla laga nr. 63/2006 og VII. kafla laga nr. 92/2008.

Sviðsstjóri kennslu- og gæðasviðs sinnir daglegri umsjón með gæðakerfi skólans, en rektor ber endanlega ábyrgð á því.

Háskólaráð getur sett frekari reglur um gæðastjórnun.

38. gr.

Fjárhagsmálefni.

Um fjárhagsmálefni háskólans og gjaldtökuheimildir fer skv. 24.-26. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.

39. gr.

Ársfundur skólans.

Ár hvert skal rektor boða til opins ársfundar þar sem fjárhagur og meginatriði starfsáætlunar skólans eru kynnt og skal tilkynnt um fundinn með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.

40. gr.

Ársskýrsla skólans.

Rektor hefur umsjón með að ársskýrsla skólans komi út fyrir hvert almanaksár.

Í ársskýrslu skal fjallað um starfsemi skólans, stofnanir hans og sjóði, ráðstöfun fjármuna skólans, framtíðarsýn og horfur, sem og málefni nemenda skólans almennt.

VIII. KAFLI

Gildistaka.

41. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda, hafa fengið umsögn starfsmanna og verið staðfestar af háskólaráði Landbúnaðarháskóla Íslands. Jafnframt taka reglur þessar við af reglum fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands nr. 250/2016 frá 19. febrúar 2016. Reglurnar verða aðgengilegar á vefsíðu háskólans, líkt og aðrar reglur sem háskólaráð setur.

Samþykkt í háskólaráði Landbúnaðarháskóla Íslands, 30. maí 2018.

Sæmundur Sveinsson rektor.


B deild - Útgáfud.: 14. júní 2018