Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 30/2019

Nr. 30/2019 4. janúar 2019

VERKLAGSREGLUR
um starfsemi fagráðs eineltismála í grunn- og framhaldsskólum.

1. gr.

Gildissvið.

Verklagsreglur þessar taka til starfsemi fagráðs eineltismála í grunn- og framhaldsskólum í sam­ræmi við ákvæði í reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunn­skólum og ákvæði í reglugerð nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í fram­halds­skólum. Fagráðið starfar á ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Grunnskólinn: Samkvæmt 7. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 geta aðilar skólasamfélagsins (foreldrar og forráðamenn nemanda, nemandi, starfsfólk skóla, stjórnendur skóla), auk annarra aðila sem starfa með börnum í skóla-, frístunda- eða tómstundastarfi sem hefur stoð í lögum um grunnskóla, óskað eftir aðkomu fagráðs ef ekki tekst að finna fullnægjandi lausn, innan skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir aðkomu starfsfólks skóla og skólaþjónustu sveitarfélaga. Sömu aðilar geta jafnframt vísað máli til fagráðs vegna meints aðgerðaleysis skóla eða sveitarfélags. Átt er við alla starfsemi á vegum grunnskóla, m.a. starfsemi frístundaheimila fyrir nemendur í yngri árgöngum grunnskóla óháð rekstrarformi, félags- og tómstundastarf sem fram fer sem hluti af starf­semi grunnskóla, starfsemi skólabúða þar sem nemendur dvelja um stundarsakir og vettvangsferðir og skólaferðalög á vegum skólans eða foreldra.

Framhaldsskólinn: Samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 326/2016 geta foreldrar/forráðamenn, nem­endur eða skólar óskað eftir aðkomu fagráðs ef ekki tekst að finna viðunandi lausn innan skóla þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

2. gr.

Hlutverk fagráðs eineltismála í grunn- og framhaldsskólum.

Fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum hefur einkum tvíþætt hlutverk varðandi mál sem því berast og uppfylla framangreind skilyrði. Í fyrsta lagi er ráðið stuðningsaðili við skólasamfélagið, sem meðal annars getur falist í almennri ráðgjöf, leiðbeiningum eða upplýsingagjöf. Í öðru lagi skal ráðið leitast við að ná ásættanlegri úrlausn í eineltismálum og gefa út ráðgefandi álit í máli á grund­velli þeirra gagna og upplýsinga er ráðinu berast í tilteknu máli.

Fagráðið er sjálfstætt í störfum sínum hvað varðar málsmeðferð og afgreiðslu einstakra mála og tekur ekki ákvörðun um réttindi og skyldur einstaklinga. Fagráðið er ekki stjórnvald í skilningi stjórnsýslulaga heldur er umfjöllun fagráðsins valkvæð málsmeðferð sem er óháð málsmeðferð skv. 4. gr. og 47. gr. laga um grunnskóla. Niðurstaða fagráðsins er ekki skuldbindandi fyrir aðila máls gagn­vart öðrum úrræðum sem lög og reglur kunna að bjóða upp á.

3. gr.

Skipan fagráðs.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum að fengnum tillögum frá Menntamálastofnun. Það skal skipað þremur aðalmönnum og þremur vara­mönnum sem hafa þekkingu, menntun og reynslu sem nýtist við úrlausn mála. Umsýsla með starf­semi fagráðs eineltismála í grunn- og framhaldsskólum er hjá Menntamálastofnun.

4. gr.

Starfshættir fagráðs.

Fagráðið skal hafa fasta fundartíma, a.m.k. tvisvar í mánuði og oftar ef þurfa þykir. Fagráðið skal svo fljótt sem auðið er bregðast við einstökum málum og skulu niðurstöður liggja fyrir eins fljótt og hægt er.

Ef ráðið telur að ekki liggi fyrir nægilega greinargóðar upplýsingar skal það afla nauðsynlegra gagna og upplýsinga til að upplýsa málið.

Fagráðið skoðar út frá hagsmunum nemenda sjálfstætt þau mál sem því berast og ákvarðar hvort það telur að viðkomandi mál heyri undir það á grundvelli 1. gr. verklagsreglna þessara.

Starfsmaður Menntamálastofnunar starfar með fagráðinu og sinnir tilteknum verkefnum, s.s. að boða til og undirbúa fundi þess. Starfsmaður tekur ekki þátt í formlegri afgreiðslu einstakra mála og ber ekki ábyrgð á málsmeðferð eða ráðgefandi áliti fagráðs. Starfsmaður kannar á grundvelli 1. gr. verklagsreglna þessara hvort mál hafi hlotið viðeigandi málsmeðferð eða hvort foreldrar eða aðrir þeir aðilar skólasamfélagsins sem vísa máli til fagráðsins séu ósáttir við fyrri málsmeðferð. Starfs­maður vísar, að höfðu samráði við fagráðið, þeim málum sem ekki uppfylla skilyrðin, til réttra aðila eftir eðli máls. Fagráðið hefur samráð við þar til bæra sérfræðinga eftir því sem þörf krefur við úrlausn mála.

Álit fagráðsins eru ráðgefandi og endanleg. Ráðið skal afla upplýsinga um stöðu máls með form­legum hætti innan tveggja vikna og kalla eftir viðbragðsáætlun af hálfu skóla. Innan eins mán­aðar og í síðasta lagi innan viðkomandi skólaárs skal ráðið að nýju afla upplýsinga um lyktir máls. Séu málsaðilar ósáttir við úrlausn máls getur fagráðið tekið málið upp aftur, að beiðni aðila máls, telji það tilefni til þess.

Fagráðið skal viðhafa vandaða stjórnsýsluhætti við meðferð þeirra erinda sem ráðinu berast. Fag­ráðið skal leita eftir sjónarmiðum nemenda við úrlausn máls eftir því sem þörf krefur í samræmi við 12. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 18 2. nóvember 1992 (barna­sáttmála Sameinuðu þjóðanna), sbr. lög nr. 19/2013 og 1. gr. barnalaga nr. 76/2003.

5. gr.

Vísun máls til fagráðs.

Þeir sem geta leitað til fagráðsins eru nemendur, foreldrar/forráðamenn og starfsfólk grunn- og framhaldsskóla. Einnig geta aðilar sem starfa með börnum í skóla-, frístunda- og tómstundastarfi með stoð í lögum um grunnskóla vísað til fagráðsins eineltismálum sem ekki hefur tekist að leysa.

Tilvísun eða beiðni um að taka mál fyrir í ráðinu skal fylgja greinargerð ásamt afritum af gögnum málsins. Ef málshefjandi treystir sér ekki til að senda inn skriflega greinargerð um viðkomandi mál þá skal starfsmaður skrá niður málavexti, annaðhvort með símtali eða bjóða upp á viðtal. Skráning málavaxtalýsingar skal sannanlega borin undir málshefjanda til staðfestingar.

6. gr.

Meðferð upplýsinga og gagna.

Við meðferð og öflun persónuupplýsinga skal fagráðið gæta þess að þær séu unnar með sann­gjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti og að öll meðferð þeirra sé í samræmi við vand­aða vinnsluhætti persónuupplýsinga samkvæmt fyrirmælum laga um persónuvernd og vinnslu persónu­upplýsinga nr. 90/2018 og lögum um opinber skjalasöfn, nr. 77/2014 með áorðnum breyt­ingum. Gæta skal þess að upplýsingar sem aflað er séu viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsyn­legt er miðað við tilgang þeirra og að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum.

Fagráðið tekur saman ársskýrslu um starfsemi sína og birtir opinberlega.

7. gr.

Skipunartími fagráðs og þóknun.

Fagráðið skal skipað til þriggja ára í senn. Fagráðið skal skila greinargerð til ráðuneytisins um starf­semi sína fyrir lok hvers árs. Um þóknun fyrir störf í fagráðinu er greitt samkvæmt ákvörðun Mennta­málastofnunar.

8. gr.

Vanhæfi.

Um mögulegt vanhæfi þeirra sem sitja í fagráðinu gilda ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

9. gr.

Gildistaka.

Verklagsreglur þessar eru settar skv. 6. mgr. 7. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skóla­samfélags­ins í grunnskólum nr. 1040/2011 og 5. mgr. 9. gr. reglugerðar nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í framhaldsskólum og öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi fyrri verklagsreglur um starfsemi fagráðs eineltismála í grunnskólum nr. 465/2016.

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 4. janúar 2019.

Lilja D. Alfreðsdóttir.

Karitas H. Gunnarsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 22. janúar 2019