Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1240/2020

Nr. 1240/2020 14. desember 2020

REGLUR
um ársreikninga rekstrarfélaga verðbréfasjóða, rekstraraðila sérhæfðra sjóða, verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða.

Almenn ákvæði.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um rekstrarfélög verðbréfasjóða, sbr. 7. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki og rekstraraðila sérhæfðra sjóða með starfsleyfi skv. 9. gr. laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða (hér eftir í reglum þessum einnig nefnd „félög“).

Reglur þessar gilda um verðbréfasjóði samkvæmt lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði og fjár­fest­ingarsjóði samkvæmt X. kafla laga nr. 45/2020, um sérhæfða sjóði (hér eftir í reglum þessum einnig nefndir „sjóðir“). Reglurnar ná til sérgreindra upplýsinga um framangreinda sjóði í árs­reikn­­ingum og hálfsársuppgjörum rekstrarfélaga verðbréfasjóða og rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

Ef annað er ekki tekið fram í reglum þessum gilda ákvæði laga um ársreikninga, nr. 3/2006, um ársreikninga skv. reglum þessum, eftir því sem við á.

 

2. gr.

Samning ársreiknings og hálfsársuppgjörs.

Stjórn og framkvæmdastjóri félags samkvæmt 1. gr. skulu semja ársreikning fyrir hvert reikn­ingsár, fyrir félagið og hvern verðbréfasjóð eða fjárfestingarsjóð í rekstri félagsins, sem fylgir árs­reikningi félagsins og er hluti hans. Ársreikningar sjóða skulu undirritaðir af stjórn og framkvæmda­stjóra.

Telji stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri að ekki skuli samþykkja ársreikning félags eða sjóðs, eða hefur mótbárur fram að færa, skal hann undirrita með fyrirvara þar sem mótbárurnar eru til­greindar.

Semja skal hálfsársuppgjör fyrir félagið og sjóði í rekstri þess miðað við 30. júní ár hvert og birta eigi síðar en 31. ágúst ár hvert. Hálfsársuppgjör félagsins skal a.m.k. innihalda þær upplýsingar sem fram koma í fylgiskjali 4 og hálfsársuppgjör sjóða skal vera í samræmi við 12. gr. reglna þessara.

Eigi félag skv. 1. gr. dótturfélag skal semja samstæðureikningsskil fyrir félagið og dótturfélag þess.

 

3. gr.

Upplýsingar í ársreikningi.

Í ársreikningum sjóða skal tilgreina allar upplýsingar sem fjárfestar þurfa til að gera sér grein fyrir þróun á starfsemi sjóðsins og niðurstöðu reksturs hans á árinu.

Ársreikningur sjóðs skal að lágmarki innihalda þær upplýsingar sem fram koma í þessum reglum.

 

A-hluti

Ársreikningur rekstrarfélaga verðbréfasjóða eða rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

4. gr.

Rekstrarreikningur.

Rekstrarreikningur félags skv. 1. gr. skal gerður þannig að hann gefi glögga mynd af því hvernig hagnaður eða tap á reikningsárinu hefur myndast. Uppsetning og sundurliðun rekstrar­reiknings skal vera með þeim hætti sem fram kemur í fylgiskjali 1 með reglum þessum.

Viðkomandi rekstrarliðir skulu sérgreindir nema þeir eigi ekki við eða nemi óverulegum fjár­hæðum.

 

5. gr.

Efnahagsreikningur.

Efnahagsreikningur félags skv. 1. gr. skal gerður þannig að hann gefi glögga mynd af eignum, skuldum og eigin fé í lok reikningsárs. Uppsetning og sundurliðun efnahagsreiknings skal vera með þeim hætti sem fram kemur í fylgiskjali 1 með reglum þessum.

Viðkomandi efnahagsliðir skulu sérgreindir nema þeir eigi ekki við eða nemi óverulegum fjár­hæðum.

 

6. gr.

Sjóðstreymisyfirlit.

Félög skv. 1. gr. skulu semja sjóðstreymisyfirlit.

 

7. gr.

Einstakir liðir í efnahagsreikningi.

Undir efnahagslið 2, Verðbréf, skal færa verðbréf sem er ekki aflað í þeim tilgangi að halda því til varanlegrar eignar í rekstri.

Verðbréf með föstum tekjum annars vegar, sbr. efnahagslið 2.1, og verðbréf með breytilegum tekjum hins vegar, sbr. efnahagslið 2.2, skal sundurliða í skýringum í: 1) Skráð á skipulegan verð­bréfa­markað, 2) önnur skráð verðbréf og 3) óskráð verðbréf.

Varðandi efnahagslið 2.1, Verðbréf með föstum tekjum, skal greina í skýringum frá heildar­fjárhæð verðbréfa útgefnum af opinberum aðilum annars vegar og öðrum aðilum hins vegar.

Varðandi efnahagslið 2.2, Verðbréf með breytilegum tekjum, skal greina í skýringum frá heildar­fjárhæð hlutabréfa annars vegar og hlutdeildarskírteina í verðbréfasjóðum hins vegar.

Varðandi efnahagsliði 4.2, Hlutir í hlutdeildarfélögum, og 4.3, Hlutir í tengdum félögum, skal sýna sundurliðun í skýringum eftir fyrirtækjum, eignarhlutdeild, hagnaðarhlutdeild, nafnverði, mark­aðs­verði og bókfærðu verði.

Varðandi efnahagslið 4.5, Aðrar eignir, skal sýna nánari sundurliðun í skýringum, nema þegar um er að ræða óverulegar fjárhæðir. Sé um að ræða hlutabréfaeign samkvæmt þessum efnahagslið skal sýna sambærilega sundurliðun og lýst er í næstu málsgrein á undan.

Varðandi efnahagslið 6, Eigið fé, skal sýna í skýringum nánari sundurliðun einstakra eiginfjár­liða eftir því sem við á, sbr. enn fremur reglugerð nr. 696/2019 um framsetningu og innihald árs­reikn­inga og samstæðureikninga.

 

8. gr.

Skýringar í ársreikningi rekstrarfélags eða rekstraraðila.

Auk upplýsinga samkvæmt 7. gr. skal í skýringum gefa upplýsingar um reikningsskilaaðferðir og annað sem máli skiptir við mat á rekstrarafkomu og fjárhagsstöðu sbr. enn fremur ákvæði laga nr. 3/2006 um ársreikninga og reglugerðar nr. 696/2019 um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga.

Greint skal frá heildarfjárhæð eigna viðskiptamanna í eignastýringu og vörslu, á uppgjörsdegi.

Gerð skal grein fyrir eiginfjárgrunnkröfu félags skv. 1. gr., sbr. 14. gr. a. laga um fjármála­fyrirtæki og 15. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

Gerð skal grein fyrir áhættugrunni rekstraraðila sérhæfðs sjóðs með viðbótarstarfsheimildir.

Gerð skal grein fyrir eiginfjárútreikningi rekstrarfélags verðbréfasjóðs samkvæmt gildandi reglum um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja í samræmi við eftirfarandi sundurliðun:

Áhættugrunnur
Eigið fé
Eiginfjárhlutfall (%)

 

B-hluti

Ársreikningur verðbréfasjóða eða fjárfestingarsjóða.

9. gr.

Rekstrarreikningur og yfirlit um breytingu á hreinni eign.

Rekstrarreikningur og yfirlit um breytingu á hreinni eign sjóðs skulu gefa glögga mynd af því hvernig hagnaður eða tap reikningsársins hefur myndast og hvernig eignir sjóðsins hafa breyst á árinu. Í rekstrarreikningi og yfirliti um breytingu á hreinni eign skal veita upplýsingar um öll efnisatriði sem koma fyrir í fylgiskjali 2 með reglum þessum. Heimilt er að bæta við fleiri liðum til að sérgreina upplýsingar um tekjur og gjöld sjóðsins eða annað sem máli skiptir fyrir fjárfesta sjóðsins við mat á rekstrarafkomu og breytingu á hreinni eign. Einnig er heimilt að víkja frá niður­röðun efnisatriða og breyta framsetningu í formi sem kemur fram í fylgiskjali 2, vegna liða sem ekki teljast mikilvægir.

Í rekstrarreikningi og yfirliti um breytingu á hreinni eign sjóðs skal sérgreina hvern sjóð í rekstri félags skv. 1. gr. Ef sjóður er deildaskiptur, skal sýna allar sjóðsdeildir hvers sjóðs fyrir sig sundur­liðaðar í ársreikningi. Heimilt er að bæta við samandregnu yfirliti fyrir alla sjóði í rekstri félags skv. 1. gr.

 

10. gr.

Efnahagsreikningur.

Efnahagsreikningur sjóðs skal gerður þannig að hann gefi glögga mynd af eignum og skuldum í lok reikningsárs. Í efnahagsreikningi skal veita upplýsingar um öll efnisatriði sem koma fyrir í fylgiskjali 2 með reglum þessum. Heimilt er að bæta við fleiri liðum til að sundurgreina efnahags­reikning sjóðs. Einnig er heimilt að víkja frá niðurröðun efnisatriða og breyta framsetningu í formi sem kemur fram í fylgiskjali 2, vegna liða sem ekki teljast mikilvægir.

Efnahagsreikningur sjóðs skal vera sérgreindur fyrir hvern sjóð í rekstri félags skv. 1. gr. Ef sjóður er deildaskiptur, skal sýna allar sjóðsdeildir hvers sjóðs fyrir sig sundurliðaðar í ársreikningi. Heimilt er að bæta við samandregnu yfirliti fyrir alla sjóði í rekstri félags skv. 1. gr.

 

11. gr.

Matsaðferðir.

Meta skal eignir verðbréfasjóðs í samræmi við III. kafla reglugerðar um fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða, innlausn, markaðssetningu erlendra sjóða og upplýsingagjöf, nr. 1166/2013, sbr. lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði. Meta skal eignir fjárfestingarsjóðs í samræmi við 26. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfða sjóða og reglugerð framkvæmdastjórnar ESB nr. 231/2013 (AIFMR), sem innleidd var með reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um rekstrar­­aðila sérhæfðra sjóða, nr. 555/2020.

 

12. gr.

Gerð hálfsársuppgjörs.

Við gerð hálfsársreiknings sjóðs skal að lágmarki veita þær upplýsingar sem koma fyrir í fylgi­skjali 4 með þessum reglum og þær skýringar sem fjallað er um í 2.-4. mgr. 13. gr. og 1.-3. og 7. tölul. 5. mgr. 13. gr. í reglum þessum. Heimilt er að veita sömu upplýsingar í hálfsársuppgjöri og eiga að koma fram í ársreikningi.

Hafi sjóður á tímabilinu greitt eða hyggst greiða arð, skulu tölur sýna niðurstöðu tímabilsins eftir skatta og þann arð sem greiddur hefur verið eða til stendur að greiða.

 

13. gr.

Skýringar.

Í skýringum með ársreikningi skal gefa upplýsingar um reikningsskilaaðferðir og annað sem máli skiptir við mat á rekstrarafkomu og fjárhagsstöðu sjóðsins á tímabilinu.

Veita skal í skýringum upplýsingar um þau atriði sem talin eru upp í 3. mgr. þessarar greinar með vísan til viðeigandi liða í ársreikningi. Upplýsingarnar skulu sérgreindar fyrir hvern verðbréfa­sjóð, fjárfestingarsjóð eða sjóðsdeild þar sem fram komi sundurliðun fjármálagerninga undir hverjum flokki.

Gera skal grein fyrir hlutfallslegri skiptingu á eignasafni sjóðsins á milli:

 1. Framseljanlegra verðbréfa og peningamarkaðsgerninga sem skráðir eru á skipulegum verð­bréfa­markaði. Greina skal á milli hlutabréfa, skuldabréfa og annarra verðbréfa.
 2. Framseljanlegra verðbréfa og peningamarkaðsgerninga sem ganga kaupum og sölum á öðrum markaði en skipulegum verðbréfamarkaði innan Evrópska efnahagssvæðisins, sem er opinn almenningi, starfar reglulega, lýtur opinberu eftirliti og er viðurkenndur með þeim hætti sem Fjármálaeftirlitið metur gildan.
 3. Nýútgefinna verðbréfa sem skuldbundið er að skrá á skipulegan verðbréfamarkað.
 4. Hlutdeildarskírteina verðbréfasjóða og sambærilegra erlendra sjóða.
 5. Hlutdeildarskírteina fjárfestingarsjóða og sambærilegra erlendra sjóða.
 6. Annarra hlutdeildarskírteina.
 7. Innlána hjá lánastofnunum.
 8. Afleiðusamninga skráða á skipulegum verðbréfamarkaði.
 9. Afleiðusamninga utan skipulegra verðbréfamarkaða.
 10. Peningamarkaðsgerninga utan skipulegra verðbréfamarkaða.
 11. Annarra fjármálagerninga.

Eignir sem taldar eru upp í 3. mgr. þessarar greinar skal greina niður á helstu áherslur í fjár­fest­ingarstefnu sjóðsins, svo sem atvinnugreinar, landsvæði eða gjaldmiðla. Sýna skal virði eigna og hlutfall þeirra af heildareignum sjóðsins. Upplýsingarnar skal sundurgreina á útgefanda og flokka skv. liðum 1-9 í 3. mgr. þessarar greinar. Upplýsingarnar skal setja fram í töflum þar sem áherslur sjóðs­ins koma fram, sbr. fylgiskjal 3 með þessum reglum, og skal hver tafla einungis innihalda upplýsingar um eina áherslu úr fjárfestingarstefnunni.

Einnig skal í skýringum veita eftirfarandi upplýsingar:

 1. Sundurliðun á breytingu á tíu stærstu eignum sjóðsins á milli tímabila. Sýna skal breyt­ingarnar bæði með tilliti til virðis eigna og hlutfalls þeirra af heildareignum sjóðsins.
 2. Gera skal grein fyrir uppsöfnuðum heildarkaupum og heildarsölum á öllum framseljan­legum verðbréfum og fjárfestingum sjóðsins á reikningsárinu.
 3. Setja skal fram samanburðartölur fyrir þrjú síðastliðin reikningsár, sem skulu hafa að geyma miðað við lok hvers reikningsárs:
  1. bókfært verðmæti hlutdeildarskírteina,
  2. gengi hlutdeildarskírteina og
  3. nafn- og raunávöxtun sjóðsins.
 4. Gera skal lýsingu á því hvernig afleiðuviðskiptum er háttað hjá sjóðnum og veita upp­lýs­ingar um aðferðir og gerninga sem sjóðurinn notar til að auka skilvirkni í stýringu eigna­safna. Í lýsingunni skulu koma fram upplýsingar um tegundir afleiðuviðskipta, undir­liggj­andi eignir og, ef við á, upplýsingar um eðli áhættuvarna við að minnka mótaðila­áhættu og kostnað sem af þeim hefur hlotist. Einnig skal koma fram hver sé tilgangur afleiðu­viðskipta sjóðsins ásamt upplýsingum um þá áhættu sem fylgir viðskiptunum og áhrif þeirra á sjóð­inn. Upplýsa skal um hvaða aðferð sjóðurinn notar við útreikning á heildaráhættu sjóðsins.
 5. Setja skal fram lista yfir gengi gjaldmiðla vegna erlendra eigna sjóðsins, eftir því sem við á.
 6. Vísitölusjóður skal veita upplýsingar um hversu mikið fylgnifrávik (e. tracking error) frá vísi­tölunni, sem sjóðurinn fylgir, var við lok tímabilsins ásamt útskýringum á muninum á væntu fylgnifráviki og raunverulegu fylgnifráviki. Vísitölusjóður skal einnig veita upplýs­ingar um fylgnifrávik á ávöxtun sjóðsins og vísitölunni sem hann fylgir.
 7. Veita skal upplýsingar um helstu atriði sem varða starfsemi sjóðsins á tímabilinu, svo sem breytingar sem gerðar eru á reglum sjóðsins, breytingar á áherslum í fjárfestingum eða mark­miðum sjóðsins. Heimilt er að veita slíkar upplýsingar í formi skýrslu sem fylgir árs­reikn­ingi hvers sjóðs, eða í formi greinargerðar sem hluta af ársskýrslu félagsins.

 

14. gr.

Innleiðing og gildistaka.

Með reglum þessum eru tekin upp ákvæði um ársreikninga verðbréfasjóða samkvæmt IX. kafla til­vskip­unar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB, um samræmingu á lögum og stjórnsýslu­fyrirmælum að því er varðar verðbréfasjóði (UCITS), svo og fylgiskjali B við sömu tilskipun.

Reglur þessar eru settar með heimild í 2. mgr. 88. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, sbr. 49. gr. laga um verðbréfasjóði, nr. 128/2011, sbr. enn fremur 24. gr. reglugerðar um fjárfest­ingar­heimildir verðbréfasjóða, innlausn, markaðssetningu erlendra sjóða og upplýsingagjöf, nr. 1166/2013, og 1. tölul. 2. mgr. 117. gr. laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða nr. 45/2020.

Reglurnar öðlast gildi nú þegar og koma fyrst til framkvæmda við gerð ársreikninga fyrir árið 2020 og síðan við gerð hálfsársuppgjörs miðað við 30. júní 2021. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 97/2004, um reikningsskil verðbréfasjóða, sbr. breytingarreglur nr. 1065/2009, og reglur nr. 1060/2015 um ársreikninga verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða.

 

Seðlabanka Íslands, 14. desember 2020.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri. 
Rannveig Júníusdóttir framkvæmdastjóri.

 

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 15. desember 2020