Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1112/2021

Nr. 1112/2021 30. september 2021

REGLUR
um samningu og miðlun lykilupplýsingaskjals fyrir almenna fjárfesta.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um framleiðendur pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta og aðila sem veita ráðgjöf um eða selja slíkar afurðir. Jafnframt gilda reglurnar um þá aðila sem bjóða upp á viðbótartryggingavernd skv. II. kafla laga nr. 129/1997, um skyldu­trygg­ingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, sbr. 3.–5. mgr. 8. gr. þeirra laga.

 

2. gr.

Samning og miðlun lykilupplýsingaskjals fyrir almenna fjárfesta.

Aðilar sem falla undir gildissvið reglnanna skulu við samningu og miðlun lykilupplýsingaskjals fyrir almenna fjárfesta skv. 5. mgr. 8. gr., 2. mgr. 10. gr. og 5. mgr. 13. gr. II. kafla reglugerðar Evrópu­­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014, sbr. lög nr. 55/2021, um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, fylgja ákvæðum reglugerðar (ESB) 2017/653 frá 8. mars 2017, sbr. a-lið 4. gr.

 

3. gr.

Tímabundin undanþága frá skyldu til að semja og
miðla lykilupplýsingaskjali fyrir almenna fjárfesta.

Rekstrarfélög verðbréfasjóða skv. lögum nr. 116/2021, um verðbréfasjóði, rekstraraðilar sér­hæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta, skv. lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, og aðilar sem bjóða viðbótartryggingavernd skv. II. kafla laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyris­réttinda og starfsemi lífeyrissjóða, eru undanþegnir skyldunni til að semja og miðla lykil­upplýsinga­skjali fyrir almenna fjárfesta til 31. desember 2021, sbr. b-lið 4. gr.

 

4. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi:

  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 frá 8. mars 2017, um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 um lykilupplýsinga­skjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) með því að mæla fyrir um tæknilega eftirlitsstaðla að því er varðar framsetningu, inntak, yfirferð og endurskoðun lykilupplýsingaskjala og skilyrðin fyrir því að uppfylla kröfur um að láta slík skjöl í té, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndar­innar nr. 67/2020 frá 30. apríl 2020. Reglugerðin er birt í EES-við­bæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 23 frá 31. mars 2021, bls. 41-92.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1866 frá 3. júlí 2019, um breyt­ingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/653 til að laga umbreytingarfyrirkomulag framleið­enda pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta (PRIIP), sem bjóða hlutdeildarskírteini í sjóðum eins og um getur í 32. gr. reglugerðar Evrópu­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014, sem undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, að fram­­lengdu undanþágutímabilinu sem um getur í þeirri grein, sem tekin var upp í EES-samn­inginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 frá 30. apríl 2020. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 23 frá 31. mars 2021, bls. 93-94.

 

5. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 2. mgr. 17. gr. laga nr. 55/2021, um lykil­upplýs­inga­skjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, öðlast þegar gildi. Þó skulu aðilar skv. 3. gr. undanþegnir gildissviði reglnanna til 31. desember 2021.

 

Seðlabanka Íslands, 30. september 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 4. október 2021