Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 996/2019

Nr. 996/2019 30. október 2019

GJALDSKRÁ
Hitaveitu Húnaþings vestra.

1. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra selur heitt vatn úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða kunna að verða gerð í lögsagnarumdæmi sveitarfélagsins Húnaþings vestra og hún hefur umráða­rétt yfir eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. reglugerð nr. 1192/2012 með síðari breyt­ingum staðfesta af iðnaðarráðherra fyrir Hitaveitu Húnaþings vestra.

2. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té vatns­magn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja orkumæli fyrir hvert upphitunar­kerfi og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selt heitt vatn við orkuinnihald. Hitaveitan ræður gerð orku­mæla og sér um viðhald og endurnýjun þeirra. 

3. gr.

Ef kaupandi óskar að mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til hitaveit­unnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna, er heimilt að gera kaupanda að greiða álestrar­gjald. Sé frávik meira skal hitaveitan greiða kostnað við prófunina og leiðrétta reikning kaup­anda í samræmi við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir lengra tímabil en tvo mánuði nema kaup­andi eða Hita­veita Húnaþings vestra, eftir því sem við á, geti sannað að um lengra tímabil hafi verið að ræða, þó lengst fjögur ár.

4. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra hefur virkjað þrjú jarðhitasvæði, sem eru á Laugarbakka, Reykja­skóla og Borðeyri. Dreifikerfið er með vatn sem hefur mismunandi hitastig eftir virkjuðum svæðum og stað­setningu. Innheimt er eftir orkumæli (kr./kWst.) og er gjald fyrir einingu miðað við orku­innihald og er það sama á öllum svæðum. Viðmiðunarhitastig á bakrás orkumælingar er 30 gráður.

5. gr.

Gjöld fyrir afnot af hitaveituvatninu eru sem hér segir:

  a) Orkugjald skv. mæli     2,90 kr./kWst.
  b) Orkugjald skv. mæli fyrir gróðurhús     0,62 kr./kWst.
  c) Orkugjald skv. mæli fyrir sundlaugar     0,72 kr./kWst.
  d) Fastagjald    
    A  15 mm 14.597 kr./ár
    B  20-25 mm 28.444 kr./ár
    C  32-50 mm 60.893 kr./ár
    D  65 mm og stærri. 83.127 kr./ár
  e) Lokunargjald   4.400 kr.

6. gr.

Heimæðargjald Hitaveitu Húnaþings vestra skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð í þéttbýli:

  Þvermál pípu stál Þvermál pípu plast         Heimæðargjald   Viðmiðunar stærðir húsnæðis
  20 mm 25 mm kr.          280.159   allt að 1.200 m³
  25 mm 32 mm kr.          411.726   1.200-2.600 m³ 
  32 mm 40 mm kr.          624.054   2.600-4.000 m³
  40 mm 50 mm kr.       1.153.550   4.000-10.000 m³

Ef um sverari heimæðar er að ræða skal semja um það sérstaklega.

Lengdargjald í þéttbýli, greiða skal fyrir hvern metra umfram 25 metra innan lóðarmarka. 4.376 kr./m.

Stofngjald fyrir hvern aðrennslismæli umfram einn á sama inntak er kr. 38.748.

Heimæðargjald Hitaveitu Húnaþings vestra í dreifbýli, frávik og breytingar. Gjöld fyrir hita­veitu­lagnir í dreifbýli og aðrar stærðir heimæða en um getur að ofan svo og fyrir breytingar greiðist sam­kvæmt skriflegu tilboði hverju sinni.

Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks auka­gjalds af húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimæðina samkvæmt kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram.

7. gr.

Heimæðargjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar október 2012 577,1 stig. Hitaveitunni er heimilt að breyta heimæðagjöldum þessum í samræmi við breyt­ingu á nefndri vísitölu.

8. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi á kostnað gjaldanda skv. 79. gr. laga nr. 58/1967, með síðari breytingum.

9. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með fimm daga fyrir­vara. Allan kostnað af lokun og opnun greiðir sá sem vanskilum veldur hverju sinni.

Eftirlitsmanni Hitaveitu Húnaþings vestra skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hita­kerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um við­gerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu.

Við gjaldskrána bætist virðisaukaskattur eins og hann er samkvæmt lögum á hverjum tíma.

Gjaldskrá þessi sem er sett samkvæmt orkulögum nr. 58/1967 með síðari breytingum skal taka gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 599/2016.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 30. október 2019.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Kristján Skarphéðinsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 14. nóvember 2019