Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 664/2017

Nr. 664/2017 13. júlí 2017

AUGLÝSING
um heildarþyngd og ásþunga ökutækja á þjóðvegum.

Með tilvísun til 10. gr. reglugerðar um stærð og þyngd ökutækja, nr. 155/2007, hefur Vegagerðin ákveðið mestu leyfilega heildarþyngd og leyfðan ásþunga ökutækja á þjóðvegum sem hér segir:

A. Eftirtaldir þjóðvegir falla undir viðauka I:

Vegur nr. Heiti Kafli
1 Hringvegur 
25 Þykkvabæjarvegur 
26 Landvegur 
26 Sprengisandsleið Þjórsárdalsvegur – Vatnsfellsvirkjun
250 Dímonarvegur 
259 Bakkavegur 
254 Landeyjahafnarvegur 
255 Akureyjavegur Hringvegur – Akureyjar
261 Fljótshlíðarvegur 
264 Rangárvallavegur Hringvegur við Hellu – Gunnarsholt
30 Skeiðavegur Hringvegur – Einholtsvegur
31 Skálholtsvegur Biskupstungnabraut – Laugarás
32 Þjórsárdalsvegur 
34 Eyrarbakkavegur 
35 Biskupstungnabraut Hringvegur – Reykholt – Laugarvatnsvegur (Múli)
36 Þingvallavegur Hringvegur – Haksvegur
  Lyngdalsheiðarvegur – Biskupstungnabraut
37 Laugarvatnsvegur Allur vegurinn. Biskupstungnabraut – Múli
38 Þorlákshafnarvegur Ásamt ferjuleið til Vestmannaeyja
39 Þrengslavegur 
304 Oddgeirshólavegur Hringvegur við Hraungerði – Oddgeirshólar (náma)
305 Villingaholtsvegur Hringvegur – Þjórsárver
340 Auðsholtsvegur Skeiðavegur – Langholtsvegur
359 Bræðratunguvegur 
365 Lyngdalsheiðarvegur Laugarvatn – Þingvallavegur
374 Hvammsvegur Hringvegur við Gljúfurá – Hvammur (náma)
40 Hafnarfjarðarvegur 
41 Reykjanesbraut 
42 Krýsuvíkurvegur Reykjanesbraut – Vatnsskarð (náma)
43 Grindavíkurvegur 
44 Hafnavegur 
45 Garðskagavegur 
47 Hvalfjarðarvegur 
49 Nesbraut 
411 Arnarnesvegur 
413 Breiðholtsbraut 
415 Álftanesvegur 
416 Bessastaðavegur 
421 Vogavegur 
423 Miðnesheiðarvegur 
424 Keflavíkurvegur 
425 Nesvegur 
426 Bláalónsvegur 
427 Suðurstrandarvegur 
429 Sandgerðisvegur 
50 Borgarfjarðarbraut 
51 Akrafjallsvegur 
54 Snæfellsnesvegur Hringvegur – Stykkishólmsvegur
56 Vatnaleið 
58 Stykkishólmsvegur Ásamt ferju til Brjánslækjar
59 Laxárdalsvegur 
506 Grundartangavegur 
508 Skorradalsvegur Borgarfjarðarbraut – Vatnsendi
509 Akranesvegur 
511 Hvanneyrarvegur 
512 Lundareykjadalsvegur Borgarfjarðarbraut – Skálpastaðir
518 Hálsasveitarvegur Borgarfjarðarbraut – Kaldadalsvegur
520 Dragavegur Skorradalsvegur – Uxahryggjavegur
533 Álftahreppsvegur Snæfellsnesvegur – Þverholt
540 Hraunhreppsvegur Snæfellsnesvegur – Fíflholt
574 Útnesvegur 
576 Framsveitarvegur Snæfellsnesvegur – Spjör (náma)
60 Vestfjarðavegur 
61 Djúpvegur 
62 Barðastrandarvegur Vestfjarðavegur – Patreksfjörður
63 Bíldudalsvegur Patreksfjörður – Ketildalavegur
64 Flateyrarvegur 
65 Súgandafjarðarvegur 
68 Innstrandavegur 
606 Karlseyjarvegur 
607 Reykhólasveitarvegur Vestfjarðavegur – Karlseyjarvegur
612 Örlygshafnarvegur Barðastrandarvegur – Gjögrar
617 Tálknafjarðarvegur Bíldudalsvegur – Stórilaugardalur
619 Ketildalavegur Bíldudalsvegur – Bíldudalur
625 Valþjófsdalsvegur 
627 Önundarfjarðarvegur 
631 Flugvallarvegur Ísafirði 
633 Mjóafjarðarvegur 
640 Borðeyrarvegur 
643 Strandavegur Djúpvegur – Drangsnesvegur við Hálsgötugil
645 Drangsnesvegur Strandavegur – Drangsnes um Selströnd
72 Hvammstangavegur 
74 Skagastrandarvegur 
75 Sauðárkróksbraut 
76 Siglufjarðarvegur 
77 Hofsósbraut 
704 Miðfjarðarvegur Hringvegur – Urriðaá (náma)
711 Vatnsnesvegur Hvammstangi – Kárastaðir (náma)
715 Víðidalsvegur Hringvegur – Víðidalstungunáma
  Hringvegur – Litla-Ásgeirsá
722 Vatnsdalsvegur Hringvegur – Bjarnastaðanáma
  Hringvegur – Brúsastaðir
731 Svínvetningabraut Hringvegur – Finnstunga (náma)
  Hringvegur – Kleifar (náma)
734 Svartárdalsvegur Hringvegur – Fjós (náma)
741 Neðribyggðarvegur Skagastrandarvegur hjá Enni – Steypustöð
  Skagastrandarvegur hjá Lækjardal – Sölvabakki
744 Þverárfjallsvegur 
753 Vindheimavegur Hringvegur – Vallholtsnáma
759 Kjálkavegur Hringvegur – Tunguá (náma)
762 Sæmundarhlíðarvegur Sauðárkróksbraut – Reynisstaðanáma
7047 Svertingsstaðavegur Hringvegur – Svertingsstaðir (náma)
7230 Uppsalavegur Hringvegur – Uppsalir (náma)
7596 Minni-Akravegur Hringvegur – Dalsáreyrar
82 Ólafsfjarðarvegur Hringvegur – Ólafsfjörður
83 Grenivíkurvegur 
85 Norðausturvegur Brú á Skjálfandafljóti – Hringvegur á Möðrudalsöræfum
  Hringvegur – Hrafnsstaðir í Köldukinn
87 Kísilvegur 
805 Svarfaðardalsvegur Ólafsfjarðarvegur – Tunguvegur
806 Tunguvegur 
807 Skíðadalsvegur Ólafsfjarðarvegur – Tunguvegur
808 Árskógssandsvegur 
809 Hauganesvegur 
811 Hjalteyrarvegur 
815 Hörgárdalsvegur Ólafsfjarðarvegur – Litli-Dunhagi (náma)
816 Dagverðareyrarvegur Hringvegur – Skipalón (náma)
817 Blómsturvallavegur Hringvegur – Blómsturvellir (náma)
821 Eyjafjarðarbraut vestri Hringvegur – Gullbrekka
823 Miðbraut 
829 Eyjafjarðarbraut eystri Hringvegur – Miðbraut
830 Svalbarðseyrarvegur 
833 Illugastaðavegur Hringvegur – Illugastaðir
845 Aðaldalsvegur 
846 Austurhlíðarvegur Hringvegur – Laugafiskur (fyrirtæki)
853 Hvammavegur 
860 Grjótagjárvegur 
862 Dettifossvegur Hringvegur – Dettifossvegur vestri
863 Kröfluvegur 
870 Sléttuvegur 
874 Raufarhafnarvegur 
884 Dimmuborgarvegur 
886 Dettifossvegur vestri (Vegur niður að fossi)
8815 Jarðbaðsvegur 
91 Hafnarvegur í Bakkafirði 
92 Norðfjarðarvegur 
93 Seyðisfjarðarvegur 
94 Borgarfjarðarvegur 
96 Suðurfjarðavegur 
98 Djúpavogsvegur 
99 Hafnarvegur 
925 Hróarstunguvegur Hringvegur við Jökulsá á Dal – Litli-Bakki
931 Upphéraðsvegur Hringvegur við Úlfsstaði – Fljótsdalsvegur
933 Fljótsdalsvegur Upphéraðsvegur við Hengifossá – Norðurdalsvegur
955 Vattarnesvegur 
984 Hoffellsvegur 
9340 Norðurdalsvegur Fljótsdalsvegur – stöðvarhús
F910 Austurleið Fljótsdalsvegur – Snæfellsleið

B. Eftirtaldir þjóðvegir falla undir viðauka I en lúta sérstökum takmörkunum:

Vegur nr. Heiti Kafli
848 Mývatnssveitarvegur Fellur undir viðauka I tímabilið 15. október – 15. apríl ár hvert. Akstur hópbifreiða er þó leyfður allt árið í þunga skv. viðauka I.
854 Staðarbraut Aðaldalsvegur – Hvammavegur (853) en óheimilt er þó að aka yfir brýr yfir Laxá við Laxárvirkjun.

C. Aðrir þjóðvegir falla undir viðauka II.

D. Eftirtaldir þjóðvegir falla undir viðauka II með sérstakri heimild til aksturs hópbifreiða:

Vegur nr. Heiti Kafli
35 Biskupstungnabraut Laugarvatnsvegur (Múli) – Gullfoss. Akstur hópbifreiða er þó leyfður allt árið í þunga skv. viðauka I.

Ákvæði auglýsingar þessarar öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi auglýsing nr. 613/2017.

Vegagerðinni, 13. júlí 2017.

Hreinn Haraldsson.

Einar Pálsson.


B deild - Útgáfud.: 18. júlí 2017