Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 495/2018

Nr. 495/2018 30. apríl 2018

SAMÞYKKT
um breytingu á samþykkt um stjórn Hvalfjarðarsveitar, nr. 554/2013.

1. gr.

1. mgr. 8. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar heldur reglulega fundi sveitarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu við Innrimel 3, tvisvar sinnum í hverjum mánuði, annan og fjórða þriðjudag hvers mánaðar. Sveitar­stjórn ákveður nánari tímasetningu í upphafi kjörtímabils.

2. gr.

40. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:

Sveitarstjórn kýs fulltrúa í eftirtaldar nefndir, ráð, stjórnir og embætti á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum:

A.   Fastanefndir.

 1. Menningar- og markaðsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Menningar- og mark­aðs­nefnd fer með lögbundin verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Um er að ræða málefni almenningsbókasafna, og málefni bókasafna skv. ákvæðum bókasafnalaga nr. 150/2012 og málefni héraðsskjalasafns sbr. lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, málefni félagsheimila sbr. ákvæði laga um félagsheimili nr. 107/1970, málefni byggðasafns sbr. ákvæði safnalaga nr. 141/2011, málefni húsaverndar og verndun menningarminja sbr. lög um menningarminjar nr. 80/2012. Að auki skal nefndin hlutast til um og móta tillögur til sveitarstjórnar um markaðs- og kynningarmál fyrir Hvalfjarðarsveit.
 2. Fjölskyldu- og frístundanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Fjölskyldu- og frí­stundanefnd fer með lögbundin verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Um er að ræða verkefni félagsmálanefndar skv. 5. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, verkefni jafnréttisnefndar skv. 12. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, verkefni á sviði húsnæðismála sbr. ákvæði laga um húsnæðismál nr. 44/1998, ákvæði laga um húsnæðisbætur nr. 75/2016 og laga um almennar leiguíbúðir nr. 52/2016, málefni fatlaðs fólks samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, málefni aldraðra sbr. ákvæði laga nr. 125/1999, málefni innflytjenda sbr. ákvæði laga nr. 116/2012, verkefni v/daggæslu í heimahúsum sbr. reglugerð nr. 907/2005 auk verkefna á sviði forvarna. Fjölskyldu- og frístundanefnd hefur umsjón með styrk­veitingum og sam­skiptum sveitarfélagsins við einstaklinga og félög vegna frístunda­mála. Fjölskyldu- og frístunda­nefnd fylgist með að starfsemi íþrótta- og æskulýðs­starfs sé samkvæmt ákvæðum æskulýðslaga nr. 70/2007. Fjölskyldu- og frístunda­nefnd skal hlutast til um mótun, setningu og endurskoðun forvarnarstefnu og skipulag forvarnarstarfs. Fjölskyldu- og frístundanefnd hefur umsjón með frístunda- og íþróttamálum á vegum sveitarfélagsins m.a. skoðun á fram­boði tómstunda- og félagsstarfs í sveitarfélaginu. Fjölskyldu- og frístundanefnd hefur umsjón með rekstri vinnuskóla í Hvalfjarðar­sveit.
 3. Fræðslunefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Fræðslunefnd fer með lögbundin verk­efni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Um er að ræða verkefni skóla­nefndar skv. 6. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008, málefni leikskóla samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, málefni tónlistarskóla samkvæmt lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985, umsjón og eftirlit með framkvæmd skólaaksturs sbr. ákvæði reglugerðar um skólaakstur í grunnskóla nr. 656/2009. Fræðslunefnd skal, eftir því sem við á, fylgjast með málefnum er varða framhaldsskóla og sveitarfélögin. Fræðslunefnd hefur umsjón með starfsemi félagsmiðstöðva, íþróttamannvirkja og annarrar frístundaaðstöðu sem fellur undir umsjón skólastjóra. Fræðslunefnd skal fylgjast með og meta reglulega þörf fyrir rekstur frístundaheimilis sbr. ákvæði 33. gr. og 33a. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008.
 4. Kjörstjórn við alþingis- og sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 15. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 og 14. gr. laga um kosningar til sveitar­stjórna nr. 5/1998.
 5. Landbúnaðarnefnd. Þrír menn og jafnmargir til vara. Landbúnaðarnefnd fer með lögbundin verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Um er að ræða verkefni gróður­verndarnefndar skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965, yfirstjórn fjallskilamála skv. lögum um afréttamálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986, umsjón með refa- og minkaeyðingu skv. lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994, umsjón og ráðgjöf um búfjárgirðingar skv. girðingarlögum nr. 135/2001, dýraeftirlit sbr. ákvæði laga um velferð dýra nr. 55/2013.
 6. Umhverfis-, skipulags- og náttúruverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfis-, skipulags- og náttúruverndarnefnd fer með lögbundin verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Um er að ræða verkefni skipulagsnefndar skv. 6. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, náttúruvernd skv. 11. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013, land­græðslu sbr. lög nr. 17/1965, úrgangsmál samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003, verkefni v/ákvæða laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og verkefni samgöngu- og umferðarnefndar samkvæmt 116. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.
 7. Mannvirkja- og framkvæmdanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Mannvirkja- og framkvæmdanefnd fer með verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Mann­virkja- og framkvæmdanefnd hefur umsjón með öllum mannvirkjum sveitarfélagsins, er sveitarstjórn ráðgefandi um atriði er varða stefnumörkun um uppbyggingu, rekstur, viðhald og nýtingu eigna sveitarfélagsins, bruna- og eldvarnarmál samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000, byggingarmál, sbr. ákvæði laga um mannvirki nr. 160/2010. Mannvirkja- og framkvæmdanefnd hefur umsjón með nýframkvæmdum á vegum sveitarfélagsins m.a. nýbyggingum, gatnagerð ásamt uppbyggingu gangstétta og gatnalýsingar. Mannvirkja- og framkvæmdanefnd hefur umsjón með málefnum veitna í sveitarfélaginu eftir því sem við á sbr. ákvæði orkulaga nr. 58/1967, ákvæði laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 og ákvæði laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009. Að auki skal mannvirkja- og framkvæmdanefnd hafa umsjón með löndum og lóðum í eigu eða umsjón sveitarfélagsins svo og göngustígum og merkingum.

B.   Stjórnir og samstarfsnefndir.

Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum kýs sveitarstjórn fulltrúa sveitar­félagsins í eftirtaldar samstarfsnefndir:

 1. Barnaverndarnefnd. Einn fulltrúi og einn til vara í sameiginlega barnaverndarnefnd Borgar­fjarðar og Dala samkvæmt samningi við samstarfssveitarfélög og skv. 10. og 11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.
 2. Dvalarheimilið Höfði. Einn fulltrúi og annar til vara í stjórn Dvalarheimilisins Höfða skv. samningi við samstarfssveitarfélög.
 3. Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands. Einn fulltrúi í fulltrúaráð, skv. lögum nr. 68/1994 um Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands.
 4. Faxaflóahafnir sf. Einn aðalmaður og annar til vara í stjórn Faxaflóahafna sf. skv. ákvæðum félagssamnings og skv. hafnalögum nr. 61/2003.
 5. Byggðasafnið í Görðum. Vegna málefna Byggðasafnsins í Görðum. Einn fulltrúi og annar til vara í menningar- og safnanefnd Akraneskaupstaðar sbr. skipulagsskrá Byggðasafnsins í Görðum.
 6. Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi og annar til vara í sameiginlega heilbrigðisnefnd Vesturlands skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.
 7. Hitaveitufélag Hvalfjarðar sf. Einn fulltrúi í stjórn og annar til vara, samkvæmt sam­þykktum félagsins.
 8. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Samkvæmt samþykktum Sambands íslenskra sveitarfélaga kýs sveitarstjórn aðal- og varafulltrúa á landsþing sambandsins.
 9. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Sveitarstjórn kýs aðal- og varafulltrúa í stjórn og á aðalfund samkvæmt lögum samtakanna.
 10. Vatnsveitufélag Hvalfjarðar sf. Kosið er í stjórn félagsins til eins árs í senn í samræmi við ákvæði sameignarfélagssamnings.
 11. Yfirnefnd fjallskilamála. Einn fulltrúi og annar til vara.
 12. Þróunarfélag Grundartanga ehf. Einn fulltrúi til setu í stjórn og annar til vara.

C.   Verkefnabundnar nefndir.

Sveitarstjórn getur skipað nefndir til að vinna að afmörkuðum verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur sjálfkrafa niður við lok kjörtímabils sveitarstjórnar eða fyrr ef verki nefndarinnar er lokið. Sveitarstjórn getur afturkallað umboð slíkrar nefndar hvenær sem er.

3. gr.

Samþykkt þessi, sem sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hefur sett samkvæmt ákvæðum 9. gr. og 18. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 30. apríl 2018.

F. h. r.

Hermann Sæmundsson.

Stefanía Traustadóttir.


B deild - Útgáfud.: 22. maí 2018