Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 150/2019

Nr. 150/2019 8. febrúar 2019

REGLUGERÐ
um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi tekur til tryggingaskyldra aðila skv. VII. kafla laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, sbr. 8. gr. laga um Ferðamálastofu.

Aðilar með staðfestu utan Evrópska efnahagssvæðisins, sem beina markaðssókn sinni að ferða­mönnum hér á landi, skulu tilkynna þá starfsemi til Ferðamálastofu og vera með tryggingu sam­kvæmt reglugerð þessari fyrir þeim pakkaferðum og uppfylla önnur ákvæði reglugerðar þessarar.

Reglugerð þessi gildir um:

  1. bókhald og reikningsskil tryggingaskyldra aðila,
  2. mat á fjárhæð trygginga,
  3. upplýsingaskyldu tryggingaskyldra aðila vegna mats á fjárhæð trygginga.

2. gr.

Orðskýringar.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Pakkaferð: pakkaferð skv. 2. tölul. 4. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun.

Samtengd ferðatilhögun: samtengd ferðatilhögun skv. 5. tölul. 4. gr. laga um pakkaferðir og sam­tengda ferðatilhögun.

Skipuleggjandi: skipuleggjandi skv. 8. tölul. 4. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun.

Smásali: smásali skv. 9. tölul. 4. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun.

Tryggingaskyldir aðilar: skipuleggjandi og smásali skv. 3. og 4. tölul., sbr. 8. gr. laga um Ferða­mála­stofu, og seljendur sem hafa milligöngu um samtengda ferðatilhögun.

3. gr.

Tryggingaskylda.

Sala pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar er tryggingaskyld í samræmi við ákvæði VII. kafla laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og reglugerðar þessarar.

Trygging sem tryggingaskyldir aðilar leggja fram skal standa undir endurgreiðslu þeirra greiðslna sem greiddar hafa verið fyrir pakkaferð og samtengda ferðatilhögun sem ekki er framkvæmd í samræmi við samning og til heimflutnings ferðamanns, sé farþegaflutningur hluti samnings, komi til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar skipuleggjanda eða smásala.

Skipuleggjandi er tryggingaskyldur fyrir þeim ferðum sem hann selur til ferðamanna. Skipu­leggjandi er einnig tryggingaskyldur fyrir þeim ferðum sem hann setur saman en eru seldar til ferða­manna af smásala, nema skipuleggjandinn sýni fram á að smásalinn uppfylli tryggingaskyldu fyrir þeim ferðum sem hann selur.

4. gr.

Bókhaldskerfi.

Bókhaldskerfi tryggingaskyldra aðila skal vera með skipulegum hætti og í samræmi við lög um bókhald á hverjum tíma. Ef tryggingaskyldir aðilar hafa með höndum fjölþætta starfsemi skal sala pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar vera aðgreinanleg frá öðrum rekstri í bókhaldi aðila.

5. gr.

Tekjur og gjöld.

Tekjur og gjöld vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar skal færa þegar til þeirra hefur verið unnið og þjónustan í meginatriðum verið innt af hendi. Gæta skal þess sérstaklega að bókfæra tekjur réttilega á mánuði innan ársins. Skiptingu tekna og gjalda á mánuði skal vera hægt að lesa úr bókhaldskerfinu á aðgreinanlegan hátt. Skipuleggjanda er heimilt að undanskilja frá trygg­ingaskyldri veltu tekjur vegna pakkaferða sem seldar eru af smásala sem uppfyllir trygg­inga­skyldu vegna þeirra.

6. gr.

Upplýsingagjöf vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar.

Eigi síðar en 1. apríl ár hvert skulu tryggingaskyldir aðilar skila Ferðamálastofu eftirfarandi gögnum og upplýsingum:

  1. Ársreikningi í samræmi við lög um ársreikninga, sem skal eftir því sem við á vera áritaður af endurskoðanda eða skoðunarmanni. Örfélögum er heimilt að skila rekstraryfirliti og efna­hags­yfirliti byggðum á skattframtali félagsins.
  2. Yfirliti yfir mánaðarlega veltu síðasta rekstrarárs þar sem velta vegna sölu pakkaferða annars vegar og samtengdrar ferðatilhögunar hins vegar er sérgreind frá annarri veltu. Hafi tryggingaskyldur aðili tilkynnt Ferðamálastofu um tímabundna aukna veltu skv. 9. gr. skal sú velta sérgreind frá annarri veltu. Yfirlitið skal staðfest af löggiltum endurskoðanda eða skoðunarmanni. Í tilviki örfélaga er framkvæmdastjóra heimilt að staðfesta yfirlitið.
  3. Yfirliti yfir áætlaða mánaðarlega veltu yfirstandandi rekstrarárs þar sem áætluð velta vegna sölu pakkaferða annars vegar og samtengdrar ferðatilhögunar hins vegar er sérgreind.
  4. Staðfestingu löggilts endurskoðanda, skoðunarmanns eða, eftir atvikum, fram­kvæmda­stjóra, um að bókhald tryggingaskylds aðila sé fært í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.
  5. Yfirliti síðasta og yfirstandandi rekstrarárs yfir hlutfall staðfestingargreiðslna af heildarverði pakkaferða og fjölda daga fyrir upphaf pakkaferða sem þær eru fullgreiddar.
  6. Yfirliti síðasta og yfirstandandi rekstrarárs yfir fjölda pakkaferða skipt niður á mánuði þar sem fram komi söluverð þeirra og lengd, fjöldi ferðamanna og hvort smásali selji pakkaferðir fyrir hönd skipuleggjanda og, ef svo er, upplýsingar um smásalann, yfirlit yfir þær pakka­ferðir sem hann selur og hvor aðila uppfyllir tryggingaskyldu vegna þeirra pakkaferða sem smásalinn selur.
  7. Upplýsingum um hvort tryggingaskyldur aðili framkvæmir einhverja þá ferðatengdu þjón­ustu sem er hluti pakkaferðar eða samtengdrar ferðatilhögunar sem hann selur.

Hafi tryggingaskyldur aðili ekki skilað gögnum skv. 1. mgr. til Ferðamálastofu fyrir 1. apríl ár hvert er Ferðamálastofu heimilt að áætla fjárhæð tryggingar. Getur áætluð tryggingafjárhæð þá verið allt að 50% hærri en tryggingafjárhæð fyrra árs.

Þegar tryggingaskyldur aðili hefur rekstur skal hann, samhliða umsókn um leyfi skv. 8. gr. laga um Ferðamálastofu, leggja fram áætlun um reksturinn, m.a. um greiðslustreymi, fyrir yfirstandandi og næsta ár auk upplýsinga skv. 1. mgr. eftir því sem við á. Haga skal framsetningu í samræmi við 4.–6. gr.

7. gr.

Mat á fjárhæð tryggingar.

Ferðamálastofa tekur ákvörðun um fjárhæð tryggingar samkvæmt 2.–6. mgr. Ferðamálastofu er heimilt að leita umsagnar endurskoðanda við mat á fjárhæð tryggingar. Kostnaður vegna þess greiðist af tryggingaskyldum aðila.

Við mat á fjárhæð tryggingar skal fundin grunntala (G) sem er meðaltal heildarveltu tveggja tekju­hæstu mánaða síðasta og yfirstandandi rekstrarárs. Að auki skal fundinn meðalfjöldi daga frá fulln­aðar­greiðslu þar til ferð hefst (N), meðalhlutfall staðfestingargreiðslu af heildargreiðslu (h) og meðal­lengd ferða í dögum (d). Gildi skv. 2. málsl. skulu fundin fyrir síðasta og yfirstandandi rekstrar­ár.

Reikna skal tryggingafjárhæð T með eftirfarandi reiknireglu: T = G*(N/30)+G*h+G*d/30.

Niðurstaða síðasta og yfirstandandi rekstrarárs skulu bornar saman og sú niðurstaða gilda sem tryggingafjárhæð sem hærri er.

Fjárhæð tryggingar skal aldrei vera lægri en 1.000.000 kr.

Við mat á fjárhæð tryggingar er heimilt að undanskilja tímabundna aukna veltu síðasta rekstrarárs sem tilkynnt var Ferðamálastofu skv. 9. gr.

8. gr.

Tímabundin lækkun tryggingafjárhæðar.

Ferðamálastofu er heimilt að lækka tímabundið tryggingafjárhæð skv. 7. gr. vegna samdráttar í rekstri. Skilyrði fyrir tímabundinni lækkun tryggingafjárhæðar er að eigið fé tryggingaskylds aðila sé jákvætt, hann sé ekki í vanskilum með opinber gjöld og að öðru leyti sé ekki ástæða til að ætla að trygging muni ekki nægja komi til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar.

Sækja þarf um tímabundna lækkun tryggingafjárhæðar til Ferðamálastofu. Umsókn skal fylgja greinargóð skýring á ástæðu hennar og þau gögn sem Ferðamálastofa telur nauðsynleg svo hægt sé að taka ákvörðun um umfang lækkunar á tryggingafjárhæð, m.a. upplýsingar skv. 6. gr. Upp­lýsingar um rekstur tryggingaskylds aðila skulu staðfestar af endurskoðanda.

Ekki er heimilt að lækka tryggingafjárhæð þannig að hún verði lægri en 1.000.000 kr.

9. gr.

Tímabundin aukning tryggingaskyldrar starfsemi.

Skylt er að tilkynna Ferðamálastofu ef fyrirsjáanlegt er að tryggingaskyld velta verði umtalsvert meiri á yfirstandandi ári en þau gögn sem lágu til grundvallar ákvörðun tryggingafjárhæðar gáfu til kynna. Ferðamálastofu er þá heimilt að hækka tryggingafjárhæð tímabundið.

Tryggingaskyldur aðili skal veita Ferðamálastofu viðeigandi upplýsingar, m.a. upplýsingar skv. 6. gr., svo hægt sé að leggja mat á hækkun tryggingafjárhæðar.

10. gr.

Gjaldtaka.

Ferðamálastofu er heimilt að innheimta gjöld af þeim aðilum sem reglugerð þessi gildir um til að standa straum af kostnaði vegna mats á tryggingafjárhæð og umsýslu vegna tryggingaskyldu. Gjaldið getur numið allt að 50.000 kr. árlega á hvern aðila.

Kostnaður vegna uppgjörs trygginga skv. 27. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun greiðist af tryggingu tryggingaskylds aðila.

11. gr.

Eftirlit.

Ferðamálastofa fer með framkvæmd og hefur eftirlit með reglugerð þessari. Um eftirlit og ákvarð­anir Ferðamálastofu fer samkvæmt ákvæðum IX. kafla laga um pakkaferðir og samtengda ferða­tilhögun.

12. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 1. mgr. 26. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferða­tilhögun, og 10. gr. laga um Ferðamálastofu, öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglur um bókhald og reikningsskil ferðaskrifstofa, nr. 1100/2005, með síðari breytingum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 8. febrúar 2019.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Sigrún Brynja Einarsdóttir.

Heimir Skarphéðinsson.


B deild - Útgáfud.: 12. febrúar 2019