Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 110/2022

Nr. 110/2022 14. janúar 2022

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Á eftir 13. mgr. 86. gr. reglnanna bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:

Diplómanám í farsæld barna er sjálfstætt 30 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í félagsráðgjöf, að uppfylltum inntöku­skilyrðum.

 

2. gr.

Stafliður j í upptalningu kennslugreina í 1. mgr. 92. gr. reglnanna orðast svo: Til doktorsprófs í stjórnmálafræði, kynjafræði og opinberri stjórnsýslu.

 

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 94. gr. reglnanna:

 1. 7. málsl. 1. mgr. orðast svo: Til MS-prófs í markaðsfræði.
 2. 13. málsl. 1. mgr. orðast svo: Til MS-prófs í reikningsskilum og endurskoðun.
 3. 4. og 5. málsl. 4. mgr. orðast svo: Til M.Fin.- og MA-prófs er krafist 90 eininga hið minnsta. Nánari reglur um MS/MA-nám en fram koma í þessum kafla skulu staðfestar af háskólaráði sbr. ákvæði 66. og 69. gr. þessara reglna.
 4. 2. málsl. 9. mgr. orðast svo: Námið er 120 einingar, þar af eru 90 einingar í námskeiðum og 30 eininga lokaritgerð.
 5. 10. mgr. orðast svo:
    Skipan MS-náms í reikningsskilum og endurskoðun miðast við fjögur misseri. Námið er 120 einingar hið minnsta. Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði og námskröfur.

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 97. gr. reglnanna:

 1. Á eftir staflið d í 1. mgr. bætist við nýr stafliður, svohljóðandi: Til meistaraprófs í geð­hjúkrun.
 2. Á eftir 6. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
    MS-nám í geðhjúkrun er tveggja ára bóklegt nám og starfsþjálfun í samstarfi við Háskól­ann á Akureyri og Landspítala, 120 einingar, að loknu BS-prófi í hjúkrunar­fræði. Nemendur brautskrást með sameiginlega prófgráðu frá Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri, sbr. 62. gr.

 

5. gr.

Á eftir 9. mgr. 98. gr. reglnanna bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:

Inntökuskilyrði í námsleiðina geðhjúkrun, MS, er BS-próf í hjúkrunarfræði og íslenskt hjúkr­unar­leyfi. Innritun er miðuð við tiltekinn stúdentafjölda á hverju ári, samkvæmt ákvörðun háskóla­ráðs, að fengnum rökstuddum tillögum fræðasviðs heilbrigðisvísinda fyrir hönd deildar. Verði umsækjendur fleiri en nemur þeim fjölda sem háskólaráð ákvarðar fjallar námsstjórn í geðhjúkrun um umsóknirnar og tekur ákvörðun um val stúdenta, samkvæmt nánari reglum sem háskólaráð setur, að fengnum tillögum deildar, og birtar skulu í kennsluskrá.

 

6. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 111. gr. reglnanna:

 1. Stafliður c í upptalningu kennslugreina í 1. mgr. fellur brott.
 2. Núverandi d-liður í 1. mgr. orðast svo: Til meistaraprófs: Embættispróf í guðfræði (mag. theol.), meistaranám í guðfræði (MA – einungis fyrir þá sem hafa lokið cand. theol.-gráðu), meistaranám í trúarbragðafræði (MA), meistaranám til kennslu í kristinfræði og trúarbragða­fræði (MA) og meistaranám í djáknafræði (MA).
 3. 3. mgr. fellur brott.
 4. Í stað orðsins „djáknaprófs“ í 1. málsl. núverandi 8. mgr. koma orðin: meistaraprófs í djákna­fræði.
 5. Í stað orðanna „Á fyrsta námsári“ í 2. málsl. núverandi 9. mgr. koma orðin: Á tveimur fyrstu námsárunum.
 6. Lokamálsliður núverandi 9. mgr. orðast svo: Að loknu námi í kjarna geta stúdentar valið á milli náms til BA-prófs í guðfræði og náms til BA-prófs í almennum trúarbragðafræðum.
 7. Núverandi 12. mgr. fellur brott.
 8. Núverandi 14. mgr. fellur brott.

 

7. gr.

Á undan orðinu „miðaldafræði“ í upptalningu kennslugreina í c-lið 1. mgr. 115. gr. reglnanna bætist við orðið: menningarmiðlun.

 

8. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 14. janúar 2022.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 31. janúar 2022