Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1111/2015

Nr. 1111/2015 8. desember 2015

REGLUR
um innanhússfjarskiptalagnir.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar eru tæknilega hlutlausar og taka til frágangs á innanhússlögnum fyrir fjarskipti, þ.m.t. inntaks fyrir fjarskiptastrengi, í íbúðar- og atvinnuhúsnæði og heimilda til aðgangs að lögn­unum.

Heimilt er að víkja frá reglum þessum með samþykki húseiganda. Þó er óheimilt að víkja frá reglum þessum um atriði er varða:

  1. Jafnræði fjarskiptafyrirtækja.
  2. Aðgang fjarskipafyrirtækja að innanhússlögnum.
  3. Inntak fjarskiptastrengja.
  4. Vernd gegn hnjaski og óviðkomandi aðgangi.

2. gr.

Markmið.

Markmið með reglunum er að tryggja vernd fjarskipta með því að stuðla að vönduðum frágangi innanhússlagna sem koma á í veg fyrir misnotkun á fjarskiptaþjónustu og tryggja jafnræði fjar­skipta­fyrirtækja að því er varðar aðgang að innanhússlögnum.

3. gr.

Orðskýringar.

Atvinnuhúsnæði: Húsnæði þar sem almenningur kemur saman, dvelur, sækir þjónustu og þar sem hvers konar atvinnustarfsemi fer fram, sbr. lög nr. 75/2000, um brunavarnir.

Fjölbýlishús: Hvert það hús sem í eru tvær eða fleiri íbúðir sem hafa sameiginleg rými, sbr. bygg­ingar­reglugerð nr. 112/2012.

Greinikassi: Kassi staðsettur milli inntaks og séreignar eða annars afmarkaðs svæðis í byggingu þar sem fjarskiptalögn er greind í tvær eða fleiri greinar.

Húskassi: Lokanlegur skápur eða kassi sem hýsir inntak heimtauga eða annarra fjarskiptastrengja sem tengja áskrifendur í ákveðinni byggingu við hið almenna fjarskiptanet og þar sem tenging á sér stað milli hins almenna fjarskiptanets og innanhússlagna.

Innanhússlagnir: Hvers konar smáspennulagnir innanhúss þ.m.t. strengir, rör, stokkar, kapalstigar, kapalbakkar, greinikassar og tenglar fyrir almenna fjarskiptaþjónustu þ.m.t. hljóð- og sjónvarp.

Inntak: Staður þar sem strengur í almennu fjarskiptaneti er tekinn inn í byggingu og tengist innanhússlögnum. Um er að ræða efnislegan nettengipunkt þar sem áskrifanda er veittur aðgangur að almennu fjarskiptaneti. Staðsetning nettengipunkts að því er varðar þessar reglur er fyrsti tengi­punktur fyrir innan útvegg, nánar tiltekið í tengingu milli tengilista á strengenda fjarskipta­fyrirtækja og tengilista fyrir innanhússlagnir.

Sameign: Allir þeir hlutar húss, bæði innan og utan, og lóðar sem ekki eru ótvírætt í séreign, svo og öll kerfi, tækjabúnaður, lagnir og tilfæringar sem þjóna aðallega þörfum heildarinnar eða hluta hennar með þeim hætti að sanngjarnt og eðlilegt er að allir eigendur eða eftir atvikum tiltekinn hópur þeirra beri kostnað og áhættu af þeim, sbr. lög um fjöleignarhús.

Splæsitenging: Tenging ljósleiðaraþráða þar sem þeir eru fasttengdir saman með smellutengi, bræðslu eða á sambærilegan máta.

Tengilisti: Röð tengla eða tengja þar sem strengur er greindur sundur svo aðgangur fáist að hverjum þræði hans.

Útvarpsmerki: Merki sem ætluð eru til móttöku í sjónvarps- og hljóðvarpsviðtækjum, án þess að breyta þurfi merkjunum.

4. gr.

Ábyrgð á lögnum.

Húseigendur eru ábyrgir fyrir innanhússlögnum fyrir fjarskipti frá nettengipunkti. Byggingarfulltrúi samþykkir teikningar af fjarskiptalögnum og hefur eftirlit með því að lagnir séu í samræmi við samþykktar teikningar af nýbyggingum. Húseigendur bera ábyrgð á öllu viðhaldi, breytingum og endurnýjun innanhússlagna. Húseigendur bera ábyrgð á því að heildstæði almennra fjarskiptaneta raskist ekki af tengingu þeirra við innanhússlagnir.

5. gr.

Jafnræði.

Við hönnun og uppsetningu innanhússlagna skal þess gætt að öll fjarskiptafyrirtæki geti átt þess jafnan kost að veita notendum þjónustu og að notendur geti valið mismunandi fjarskiptafyrirtæki til að veita sér þjónustu.

6. gr.

Frágangur fjarskiptalagna.

Frágangur innanhússlagna skal vera í samræmi við viðurkennda og viðeigandi ÍST-staðla sem í gildi eru á hverjum tíma.

Í raðhúsum og parhúsum skal að jafnaði vera sérstakt inntak fyrir hverja húseiningu og í fjöl­býlis­húsum fyrir hvern stigagang. Þó jarðstrengur sé tekinn inn við einn stigagang eða eina hús­einingu og hann framlengdur innan útveggja, milli stigaganga eða húseininga, skal útbúa sér­stakt inntak fyrir hvern stigagang eða húseiningu. Nettengipunktur hvers stigagangs eða hús­ein­ingar er þá staðsettur við slíkt inntak.

Fjarskiptastrengir frá inntaki, tenging frá endabúnaði þráðlausra sambanda í inntak og strengir frá inntaki að séreign hvort sem þeir eru í rörum, festir á kapalstiga eða liggja í bökkum skulu vera í sameignarhluta allra bygginga þar sem eru fleiri en einn áskrifandi að fjarskiptaþjónustu.

Ef lagnir í eldri byggingum liggja frá inntaki til séreignar um aðra séreign skal ganga frá ídráttar- og tengidósum með því að skrúfa á þær lok. Öðrum en fjarskiptafyrirtækjum, iðnmeisturum sem hafa réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir og starfsfólki þeirra er óheimilt að opna slíkar dósir.

Strengir frá inntaki að greinikössum eða að fyrsta tengli í séreign skulu vera í rörum, eða öðrum lagnaleiðum svo sem stigum eða stokkum. Ef nota þarf millidráttardósir í löngum strengjalögnum skulu dósirnar vera staðsettar í veggjum í sameign sé þess kostur.

Lagnir fyrir innanhússdreifingu útvarpsmerkja, þ.e. loftnetskerfi, skulu aðgreindar frá öðrum fjar­skipta­lögnum að öðru leyti en því að nota má sama kapalstiga og bakka. Ljósleiðara fjarskipta­fyrirtækis má tengja í inntak en tengja skal útvarpsmerki sem flutt eru á ljósleiðaranum yfir í annan kassa og þaðan til séreigna um útvarpskerfi byggingarinnar.

Fjarskiptalagnir, aðrar en ljósleiðaralagnir, skulu ávallt vera aðskildar frá raflögnum og lögnum fyrir dyrasíma og annað innanhússeftirlit og stýringar.

Þegar símstöð eða annar búnaður sem tilheyrir almennu fjarskiptaneti er staðsettur í byggingu þar sem einnig eru notendur fjarskiptaþjónustu skal staðsetja inntak notendamegin við þann búnað sem tilheyrir almennu fjarskiptaneti og ekki í sama rými sé þess kostur.

7. gr.

Inntak fjarskiptastrengja.

Í hverri byggingu skal vera inntak fyrir fjarskiptastrengi. Ef bygging er tengd þráðlausum sam­bönd­um skal gengið frá aðgangi að endabúnaði þeirra á sama hátt og um inntak væri að ræða. Frágangur á inntaki fjarskiptastrengja er á ábyrgð húseiganda.

Í fjölbýlishúsum skal staðsetja inntak fjarskiptastrengja í lokuðu rými í sameign, á traustum vegg sem að jafnaði skal vera burðarveggur eða einangraður útveggur. Í inntaki má ekki tengja aðra strengi en fjarskiptastrengi. Sé raflögn að inntakinu, svo að hægt sé að koma fyrir í því virkum fjarskiptarásum, skal það jarðtengt. Inntak skal einnig vera jarðtengt séu heimtaugar og innanhússlagnir úr rafleiðandi efnum.

Í nýbyggingum fjölbýlis- og atvinnuhúsnæðis skal tengja strengenda heimtaugar í tengilista við inntak sem innanhússlögn tengist með tengisnúru.

Með samþykki húseiganda er heimilt að víkja frá 3. mgr. 7. gr. með því að splæsitengja strengenda heimtaugar við innanhússlögn í inntaki ef tveir eða fleiri þræðir innanhússlagnar liggja frá inntaki inn í hverja íbúð. Einu fjarskiptafyrirtæki er óheimilt að splæsitengja alla þræði hverrar íbúðar við sína heimtaug.

Hafi fjarskiptafyrirtæki þegar tengst innanhússlögn í inntaki skal það veita greiðan aðgang annars fjarskiptafyrirtækis að tengilista. Hafi fjarskiptafyrirtæki notað splæsitengingu skal það, að beiðni annars fjarskiptafyrirtækis, á grundvelli pöntunar húseiganda, splæsitengja saman heim­taugar­streng­enda þess við lausa þræði innanhússlagnar í inntaki, gegn gjaldi. Sé enginn laus þráður í innanhússlögn þar sem splæsitenging hefur verið notuð er húseiganda heimilt að aftengja innanhúss­lögn sína frá inntaki þess fjarskiptafyrirtækis sem fyrir er.

Inntök fjarskiptastrengja skulu vera í samræmi við viðurkennda og viðeigandi ÍST-staðla og í sam­ræmi við fjölda íbúða eða fjölda afmarkaðra athafnasvæða í atvinnubyggingum.

8. gr.

Greinikassar.

Þegar nauðsynlegt er að nota greinikassa vegna mikils fjölda íbúða eða mikils fjölda afmarkaðra athafnasvæða í byggingu skulu þeir vera staðsettir í sameign. Greinikassar skulu vera læsanlegir.

9. gr.

Aðgangur að innanhússlögnum.

Húseigendur skulu heimila starfsmönnum fjarskiptafyrirtækja eða iðnmeistara sem hafa réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir, aðgang að sameign þar sem eru innanhússlagnir fyrir fjarskipti, ef aðili í viðkomandi byggingu hefur óskað eftir þjónustu þeirra. Húseigandi getur krafist þess að starfs­maður fjarskiptafyrirtækis eða iðnmeistara framvísi skilríkjum.

Fjarskiptafyrirtækjum er heimilt að setja upp inntak fjarskiptastrengja í byggingu ef fyrir liggur heimild húseiganda.

Fjarskiptafyrirtækjum sem hafa gert samning við áskrifanda skal heimill aðgangur að innan­húss­lögnum til að tengja heimtaug sína við innanhússlögn. Óheimilt er að frátengja annað fjar­skipta­fyrirtæki frá línu áskrifanda nema skrifleg, þ.m.t. rafræn, beiðni áskrifandans þar að lútandi liggi fyrir. Fjarskiptafyrirtæki sem tengir nýjan áskrifanda skal einnig heimill aðgangur að greini­kössum, kapalstigum, kapalbökkum og strengjum ef þess gerist þörf vegna uppsetningar á samböndum og þjónustu við áskrifanda. Bera skal beiðni um slíkan aðgang upp við húseiganda eða stjórn húsfélags. Óheimilt er að breyta lögnum nema með skriflegu samþykki húseigenda.

Fjarskiptafyrirtæki, iðnmeistarar sem hafa réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir og starfsmenn þeirra sem að beiðni húseiganda eða einstakra áskrifenda annast viðhald innanhússlagna, skulu eiga rétt á aðgangi að sameign þar sem eru lagnir, inntök og greinikassar.

10. gr.

Frágangur við húskassa og greinikassa fjölbýlishúsa.

Í fjölbýlishúsum og atvinnuhúsnæði þar sem fleiri en einn áskrifandi er staðsettur í sama húsi skulu inntök vera lokuð og læst í kassa eða skáp. Sama gildir um greinikassa. Engum er heimilt að opna kassa eða skápa nema starfsmönnum fjarskiptafyrirtækja, iðnmeistara sem hefur réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir eða starfsmönnum þeirra sem hafa lögmæta ástæðu til aðgangs að innanhússlögnum í samræmi við reglur þessar. Þegar viðkomandi hefur lokið vinnu skal hann loka og læsa kassa eða skáp aftur.

11. gr.

Vinnuseðlar.

Allir aðilar sem inna af hendi vinnu við innanhússlagnir og opna hús- og greinikassa eða ídráttar- og tengidósir skulu útfylla vinnuseðla um unnin verk. Vinnuseðlana skal geyma í að minnsta kosti tvö ár. Komi upp mál er varðar aðgang að innanhússlögnum skal afhenda Póst- og fjarskiptastofnun, að beiðni hennar, afrit af vinnuseðlum sem geta snert málið.

12. gr.

Leynd fjarskipta.

Öllum sem starfa við innanhússlagnir fyrir fjarskipti er skylt að virða ákvæði 47. gr. laga um fjar­skipti, nr. 81/2003.

13. gr.

Eftirlit og úttektir.

Póst- og fjarskiptastofnun hefur eftirlit með því að frágangur fjarskiptafyrirtækja sé í samræmi við ákvæði reglnanna.

Er stofnuninni heimilt að framkvæma úttekt á verkþáttum þeim er reglurnar mæla fyrir um. Komi fram atriði við úttekt sem Póst- og fjarskiptastofnun telur þarfnast úrbóta skal stofnunin gera fjarskiptafyrirtækinu viðvart og veita því hæfilegan frest til að framkvæma úrbætur.

14. gr.

Upplýsingagjöf fjarskiptafyrirtækja.

Fjarskiptafyrirtækjum er skylt að afhenda Póst- og fjarskiptastofnun, að beiðni stofnunarinnar, nauð­syn­legar upplýsingar um frágang innanhússfjarskiptalagna. Einnig upplýsingar er varða heimtaugar og samtengipunkta.

15. gr.

Viðurlög.

Brot á reglum þessum varða viðurlögum samkvæmt 74. gr. laga um fjarskipti, nr. 81/2003.

16. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 60. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 og öðlast þegar gildi. Við gildistöku reglnanna falla úr gildi eldri reglur um innanhússfjarskiptalagnir nr. 1109/2006.

Póst- og fjarskiptastofnun, 8. desember 2015.

Hrafnkell V. Gíslason.

Guðmunda Áslaug Geirsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 15. desember 2015