Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 290/2021

Nr. 290/2021 26. febrúar 2021

SAMÞYKKT
um gatnagerðargjald í Hafnarfjarðarkaupstað.

1. gr.

Gjaldskylda.

Af öllum nýbyggingum svo og stækkunum eldri húsa, hvort sem eru á eignar- eða leigulóðum í Hafnarfirði, skal greiða gatnagerðargjald eftir því sem nánar segir til um í samþykkt þessari. Um gatnagerðargjald fer að öðru leyti eftir lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 með síðari breyt­ingum.

Lóðarhafi eða byggingarleyfishafi þar sem það á við er gjaldskyldur samkvæmt lögum um gatnagerðargjald og ber ábyrgð á greiðslu þess.

 

2. gr.

Gjaldstofn gatnagerðargjalds.

Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er sá fermetrafjöldi byggingar sem heimilt er að reisa á tiltekinni lóð.

  1. Við úthlutun eða sölu lóða eða byggingarréttar á lóð skal leggja á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirra bygginga sem heimilt er að reisa á viðkomandi lóð sam­kvæmt deiliskipulagi.
  2. Verði ekki lagt á gatnagerðargjald skv. a-lið eða ef veitt er byggingarleyfi fyrir stærri bygg­ingu en álagning skv. a-lið var miðuð við skal við útgáfu byggingarleyfis leggja á gatna­gerðar­gjald í samræmi við fermetrafjöldann sem byggingarleyfið tekur til.

 

3. gr.

Breytt stærð og notkun byggingar.

Gatnagerðargjald skal innheimt vegna stækkunar byggingar sem nemur fermetrafjölda stækk­unar, sbr. þó almenna lækkunarheimild í 5. gr.

Þegar bygging er rifin eða fjarlægð af lóð og ný og stærri byggð í staðinn á sömu lóð skal innheimta gatnagerðargjald sem stækkuninni nemur. Gildir þessi regla um byggingar sem samþykkt er byggingarleyfi fyrir allt að fimm árum eftir að leyfi er gefið fyrir niðurrifi byggingar. Að öðrum kosti skal greiða fullt gatnagerðargjald. Ef hin nýja bygging er annarrar tegundar eða til annarra nota en hin eldri gilda ákvæði 3. mgr. þessarar greinar. Sama gildir ef hús brennur og byggt er nýtt hús á lóð.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk skv. samþykkt þessari, skal greiða gatnagerðargjald af fermetrafjölda viðkomandi húsnæðis sem nemur mismun á hærra og lægra gjaldinu. Ef húseign færist í lægri gjaldflokk við slíkar breytingar greiðist ekki gatnagerðargjald og húseigandi á ekki rétt á endurgreiðslu.

 

4. gr.

Grunnur gatnagerðargjalds.

Af hverjum fermetra byggingar greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar eins og hann er hverju sinni í vísitöluhúsi fjölbýlis samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987 um vísitölu byggingarkostnaðar með síðari breytingum. Grunnur gatnagerðargjalds er sem hér segir hlutfall af byggingarkostnaði hvers brúttófermetra í vísitöluhúsnæðinu:

  a. Einbýlis-, par-, rað- og tvíbýlishús 15%
  b. Fjölbýlishús 15%
  c. Atvinnuhúsnæði 9%
  d. Gripahús 15%
  e. Annað húsnæði 15%

Af byggingum sem samanstanda af atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði, skal greiða gatnagerðar­gjald samkvæmt c-lið af atvinnuhúsnæði byggingarinnar og samkvæmt b-lið af íbúðarhúsnæði bygg­ingarinnar.

Fjárhæð gatnagerðargjalds breytist 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingar­kostnaði vísitöluhússins.

 

5. gr.

Almenn lækkunarheimild.

Gatnagerðargjald skal lækkað eða fellt niður þegar svo stendur á sem í 1.-5. tl. þessarar máls­greinar segir:

  1. Af kjallararýmum íbúðarhúsa skal greiða 25% af venjulegu gatnagerðargjaldi enda sé húsrýmið gluggalaust og aðeins gengt í það innan frá.
  2. Af yfirbyggðum göngugötum eða léttum tengibyggingum í eða á milli verslunar-, skrifstofu- og þjónustuhúsnæðis sem teljast til sameignar viðkomandi húsnæðis og eru til almennings­nota á afgreiðslutíma skal greiða 25% af venjulegu fermetragjaldi verslunar- skrifstofu- og þjónustuhúsnæðis. Skilyrði þessa er þó að húsnæði sem yfirbygging eða tengibygging er byggð við, sé svo sjálfstætt að það fullnægi kröfum laga um mannvirki og byggingar­reglugerðar án hennar og jafnframt að yfir- eða tengibyggingin sé þannig úr garði gerð að hún fullnægi ekki aðeins sérkröfum laga um mannvirki og byggingarreglugerðar.
  3. Ef samþykkt er stækkun íbúðarhúss sem er a.m.k. 15 ára, skal ekki greiða gatna­gerðar­gjald, enda nemi stækkunin ekki meira en 30 m² á hverja íbúð á hverju 10 ára tímabili. Tilheyri stækkunin sameign fjöleignarhúss, skal meta hana eins og ef um stækkun vegna einnar íbúðar væri að ræða. Ef stækkunin nemur meira en 30 m² skal greiða fullt gatna­gerðar­gjald af því sem umfram er.
  4. Af svalaskýlum íbúðarhúsa sem eru 20 m² eða minni skal ekki greiða gatnagerðargjald. Ef um stærri skýli er að ræða skal greiða gatnagerðargjald af því sem er umfram 20 m².
  5. Af millilofti sem liggur milli hæðaskila eða hæðaskila og þakflatar í atvinnuhúsnæði í óskiptu eignarhaldi, skal greiða 10% af fermetragjaldi.
  6. Af sameiginlegum bifreiðageymslum fyrir þrjár eða fleiri bifreiðar, sem byggðar eru sam­kvæmt skipulagsskilmálum og koma í stað bifreiðastæða, skal greiða 25% af fermetragjaldi þeirra fjölbýlishúsa, sem þær eiga að þjóna.
  7. Fyrir lagnakjallara/lagnaleiðir greiðist ekki gatnagerðargjald.

Verði breytingar á húsnæði eða notkun húsnæðis, sem undanþágur þessarar greinar taka til, þannig að það uppfylli ekki lengur skilyrði til lækkunar gatnagerðargjalds skal greiða gatnagerðar­gjald af því húsnæði skv. gildandi gjaldskrá, að teknu tilliti til þess sem áður hefur verið greitt vegna sama húsnæðis.

 

6. gr.

Sérstök lækkunarheimild.

Heimilt er að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum við sérstakar aðstæður svo sem vegna þéttingar byggðar, atvinnuuppbyggingar, lítillar ásóknar í viðkomandi lóð eða eftir­spurnar eftir leiguhúsnæði.

Einnig er heimilt að lækka eða fella niður gjöld vegna sérhæfðs félagslegs húsnæðis, svo sem búsetukjarna fyrir fatlað fólk, þjónustuíbúða fyrir aldraða og félagslegs leiguhúsnæðis enda sé slíkt húsnæði í eigu stofnana, félagasamtaka eða félaga sem ekki eru rekin í ágóðaskyni. Þinglýsa skal kvöð á umrætt húsnæði, um að greiða skuli gatnagerðargjald af því, ef það fellur af einhverjum ástæðum ekki lengur undir ákvæði þetta.

 

7. gr.

Greiðsluskilmálar.

Gatnagerðargjald samkvæmt a-lið 2. gr. fellur í gjalddaga við úthlutun lóðar eða sölu bygg­ingar­réttar. Eindagi er 45 dögum eftir gjalddaga.

Gatnagerðargjald samkvæmt b-lið 2. gr. fellur í gjalddaga við samþykki byggingaráforma. Ein­dagi er 45 dögum eftir gjalddaga.

Sé lóð ekki byggingarhæf við úthlutun skal greiða helming gatnagerðargjaldsins samkvæmt ákvæð­um 1. mgr. og eftirstöðvar gjaldsins skulu greiðast þegar lóðin er byggingarhæf.

Við úthlutun og samninga um þróunarreiti bygginga skulu greiðsluskilmálar ákveðnir af bæjar­ráði.

Þegar um er að ræða viðamikil og áfangaskipt byggingarverkefni eða sérstök rök mæla með því er heimilt að ákveða gjalddaga og eindaga gatnagerðargjalds með öðrum hætti en í 1. mgr. s.s. að gjaldið skuli innheimt á fleiri en einum gjalddaga.

 

8. gr.

Endurnýjun byggingarleyfis.

Hafi byggingarleyfi fallið eða verið fellt úr gildi skal við endurnýjun byggingarleyfis greiða gatna­gerðargjald samkvæmt gildandi samþykkt á þeim degi. Hafi áður greitt gatnagerðargjald ekki verið endur­greitt skal við endurnýjun byggingarleyfis greiða gatnagerðargjald samkvæmt gildandi samþykkt að frádregnu áður greiddu gatnagerðargjaldi verðbættu í samræmi við breytingar á vísitölu en án vaxta.

 

9. gr.

Innheimta vangreidds gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald ber dráttarvexti frá gjalddaga samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu, með síðari breytingum.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur það ásamt vöxtum og kostnaði fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla í tvö ár frá gjalddaga og tekur það einnig til vátryggingarfjár hennar. Gatnagerðargjald er aðfararhæft án undangengis dóms eða stjórnvalds­úrskurðar.

Lóðarúthlutun skal afturkalla ef lóðarhafi greiðir ekki gatnagerðargjald á tilskildum tíma svo sem kveðið er á um í úthlutunar- eða byggingarskilmálum. Lóðarhafa skal tilkynnt með sannan­legum hætti um fyrirhugaða afturköllun með 30 daga fyrirvara.

 

10. gr.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð, lóðarúthlutun er afturkölluð eða ógilt skal gatnagerðargjald endur­greitt í samræmi við gildandi lög á hverjum tíma og ber að endurgreiða gjaldið innan 90 daga frá aftur­köllun. Sama gildir um gatnagerðargjald sem lagt hefur verið á í tengslum við samþykkt byggingar­áforma og skal þá greitt innan 90 daga frá því að byggingarleyfishafi hefur sannanlega krafist greiðslu. Sama gildir ef lóð er tekin af lóðarhafa vegna vanefnda hans á byggingar- og skipulags­­skilmálum svo og úthlutunarskilmálum.

Við greiðsludrátt reiknast dráttarvextir á fjárhæðina frá gjalddaga samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, með síðari breytingum.

 

11. gr.

Áfangaskipti framkvæmda.

Í þeim tilvikum þegar lóðarhafi ætlar að byggja í áföngum, getur bæjarráð heimilað áfangaskipt­ingu byggingarverkefnisins. Skal gatnagerðargjald hverju sinni vera skv. gjaldskrá sem í gildi er þegar byggingarleyfi hvers áfanga er útgefið.

Umsækjandi skal taka það sérstaklega fram í umsókn um úthlutun lóðar að hann ætli að reisa fyrirhugað mannvirki í áföngum.

Verði heimiluð áfangaskipti falla álögð gjöld í gjalddaga í samræmi við samþykkta áfangaskipt­ingu eða samþykktir bæjarráðs.

 

12. gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjald.

Samningar um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við Hafnarfjarðarkaupstað fyrir gildistöku samþykktar þessarar, svo og skilmálar varðandi gatna­gerðar­gjald sem Hafnarfjarðarkaupstaður hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi eða lóðar­eigandi hefur undirgengist, halda gildi sínu, sbr. ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 153/2006, með síðari breytingum, nema aðilar séu um annað sáttir.

 

13. gr.

Ráðstöfun gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í Hafnarfirði og til viðhalds gatna og annarra gatna­mannvirkja. Ráðstöfun til viðhalds er óháð eignarhaldi gatna.

 

14. gr.

Kæruheimild.

Aðili máls getur skotið ákvörðun samkvæmt samþykkt þessari til úrskurðar ráðherra sem fer með sveitarstjórnarmál. Kærufrestur er þrír mánuðir frá því að aðili fékk vitneskju um ákvörðunina. Kæruheimild þessi skerðir þó eigi rétt aðila til að höfða mál fyrir dómstólum.

Komist ráðherra að þeirri niðurstöðu að ákvörðunin hafi ekki verið í samræmi við lög getur hann ógilt ákvörðunina og eftir atvikum lagt fyrir að málið verði tekið fyrir að nýju.

 

15. gr.

Gildistaka.

Samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar þann 6. janúar sl. skv. heimild í 12. gr. laga nr. 153/2006 um gatnagerðargjald með síðari breytingum.

Samþykktin öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um gatnagerðargjald í Hafnar­fjarðar­­kaupstað nr. 242/2016.

 

Hafnarfirði, 26. febrúar 2021.

 

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 17. mars 2021