Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 52/2020

Nr. 52/2020 13. janúar 2020

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 214/2011 um meistara- og doktorsnám við Háskóla Íslands í umhverfis- og auðlindafræðum.

1. gr.

Á eftir 2. málslið 1. mgr. 1. gr. reglnanna bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Jafnframt er heimilt að bjóða upp á viðbótarnám á meistarastigi.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglnanna:

 1. Á eftir 4. málslið 1. mgr. bætast við tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Fulltrúi nemenda, forstöðumaður Stofnunar Sæmundar fróða um sjálfbæra þróun og verkefnastjóri námsins sitja einnig fundi námsstjórnar. Fastir kennarar námsins sitja fundi námsstjórnar eftir því sem þurfa þykir.
 2. Á eftir 1. málslið. 3. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Prófdómarar eru tilnefndir samkvæmt reglum heimadeildar leiðbeinanda.

 

3. gr.

Heiti III. kafla reglnanna breytist og orðast svo: Ákvæði um meistaranám í umhverfis- og auðlinda­fræðum og viðbótarnám á meistarastigi.

 

4. gr.

Á eftir 2. málslið 1. mgr. 5. gr. reglnanna bætast við tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Umsókn­ar­frestur um viðbótarnám á meistarastigi er til 5. júní fyrir innritun á haustmisseri, en erlendra umsækjenda til 1. febrúar. Heimili námsstjórn innritun á vormisseri skal sá umsóknarfrestur vera til 30. nóvember.

 

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. reglnanna:

 1. Orðin „og tilnefnir umsjónarkennara fyrir nemandann“ í lok 2. málsliðar 2. mgr. falla brott.
 2. 1. málsliður 3. mgr. breytist og orðast svo: Að lokinni umfjöllun í námsstjórn er umsækj­anda tilkynnt niðurstaðan.
 3. Í stað orðanna „samþykkt í meistaranám“ í 1. málslið 4. mgr. kemur: samþykkt í meistara­nám, eða viðbótarnám á meistarastigi.

 

6. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. reglnanna:

 1. Á eftir 2. málslið 1. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Umsækjendur, sem ekki hafa ensku að móðurmáli, þurfa að sýna fram á góða þekkingu á enskri tungu.
 2. Í stað orðanna „þriggja sérfræðinga á sviði umhverfis- og auðlindafræða“ í 1. málslið 2. mgr. kemur: tveggja aðila sem þekkja námsgetu umsækjanda.
 3. Á eftir 2. mgr. bætast við tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
    Til að innritast í viðbótarnám á meistarastigi í umhverfis- og auðlindafræðum þarf umsækjandi að hafa lokið BS- eða BA-prófi, eða öðru háskólanámi sem metið er jafngilt.
    Nemendur sem ljúka viðbótarnámi á meistarastigi í umhverfis- og auðlinda­fræðum með fyrstu einkunn í öllum námskeiðum í bundnu vali geta sótt um inngöngu í meistaranám í umhverfis- og auðlindafræðum innan auglýsts umsóknarfrests, sbr. 5. gr.

 

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglnanna:

 1. Í stað orðsins „stúdent“ í 3. málslið 1. mgr. kemur: nemandi.
 2. Á eftir 1. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
    Viðbótarnám á meistarastigi í umhverfis- og auðlindafræðum er 30 einingar. Miðað skal við að lengd námsins sé fullt nám í eitt misseri, eða hlutanám í tvö misseri. Hámarks­náms­tími er fjögur misseri frá því að nemandi var skrásettur í námið. Stjórn námsins er heimilt, að höfðu samráði við viðkomandi deild, að veita undanþágu frá þessum tíma­mörkum, þegar sérstaklega stendur á.

 

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. reglnanna:

 1. Í stað orðsins „Námið“ í upphafi 1. málsliðar 1. mgr. kemur: Meistaranámið.
 2. Á eftir 3. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
    Viðbótarnám á meistarastigi skal fela í sér þátttöku í námskeiðum á framhalds­námsstigi. Nemandi skal ljúka að lágmarki 18 einingum í tilteknum námskeiðum í umhverfis- og auðlindafræði, sem skilgreind eru í kennsluskrá. Aðrar einingar fást með þátttöku í öðrum námskeiðum.

 

9. gr.

Á eftir 1. mgr. 10. gr. reglnanna bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:

Námskeið á grunnstigi fást ekki metin inn í viðbótarnám á meistarastigi. Hafi nemandi lokið einstökum valnámskeiðum innan annarrar námsleiðar tekur hann önnur námskeið í staðinn. Fyrra nám fæst ekki metið.

 

10. gr.

Reglur þessar eru settar af háskólaráði Háskóla Íslands á grundvelli laga um opinbera háskóla nr. 85/2008. Reglurnar hafa verið samþykktar af viðkomandi háskóladeildum, fræðasviðum og Miðstöð framhaldsnáms, sbr. 66. og 69. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Reglurnar öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 13. janúar 2020.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 29. janúar 2020