Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 151/2023

Nr. 151/2023 3. febrúar 2023

REGLUR
um skráningu gjaldeyrisskiptaþjónustu og þjónustuveitenda sýndareigna.

I. KAFLI

Gildissvið.

1. gr.

Reglur þessar gilda um aðila sem veita gjaldeyrisskiptaþjónustu, sbr. 8. tölul. 3. gr. laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og þjónustuveitendur sýndar­eigna, sbr. 25. tölul. 3. gr. sömu laga.

 

II. KAFLI

Skráning.

2. gr.

Skráningarskyldir aðilar.

Einstaklingar og lögaðilar sem veita gjaldeyrisskiptaþjónustu og þjónustuveitendur sýndareigna, sbr. 1. mgr. 35. gr. laga nr. 140/2018, eru skráningarskyldir hjá fjármálaeftirlitinu.

Undanþegin skráningarskyldu eru fjármálafyrirtæki samkvæmt skilgreiningu laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sbr. 2. mgr. 35. gr. laga nr. 140/2018.

 

3. gr.

Umsókn um skráningu.

Umsókn um skráningu skal vera skrifleg.

Umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn því til staðfestingar að skilyrði skráningar séu uppfyllt:

 1. Sakavottorð sem kveður á um að skráningarskyldur aðili, raunverulegir eigendur hans, stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skráningarskylds aðila hafi ekki á síðustu tíu árum hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað. Séu framangreindir aðilar frá öðru ríki fer fjármálaeftirlitið fram á sambærilegt sakavottorð samkvæmt lögum og reglum þess ríkis.
 2. Staðfesting héraðsdóms í umdæmi skráningarskylds aðila, raunverulegra eigenda hans, stjórnarmanna og framkvæmdastjóra skráningarskylds aðila, þess efnis að viðkomandi hafi undanfarin fimm ár ekki verið úrskurðaður gjaldþrota. Séu framangreindir aðilar frá öðru ríki fer fjármálaeftirlitið fram á forræðisvottorð samkvæmt lögum og reglum þess ríkis.

Auk þess skulu fylgja umsókn um skráningu eftirtalin gögn:

 1. Upplýsingagjöf framkvæmdastjóra og stjórnarmanna eftirlitsskyldra aðila samkvæmt spurn­inga­lista fjármálaeftirlitsins.
 2. Upplýsingar um stofnendur, raunverulega eigendur og hlut hvers og eins, stjórnarmenn, aðalmenn og varamenn, framkvæmdastjóra og aðra stjórnendur.
 3. Upplýsingar um starfsstöðvar skráningarskylds aðila hér á landi, m.a. upplýsingar um heimilis­föng, símanúmer og netföng.
 4. Greinargóð og ítarleg lýsing á starfsemi skráningarskylds aðila, tilgangi hennar, hliðar­starfsemi, fjölda starfsmanna og skipurit fyrir starfsemina.
 5. Upplýsingar um fyrirhugaðar aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. lögum nr. 140/2018, sérstaklega varðandi áhættumat á starfsemi, áhættumat á samnings­samböndum og einstökum viðskiptum, könnun áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn, innri starfshætti, þjálfun starfsmanna, ábyrgðarmann og rannsóknar- og tilkynningarskyldu.
 6. Upplýsingar um kerfi og tæknilausnir sem skráningarskyldur aðili hyggst styðjast við.
 7. Ef skráningarskyldur aðili er frá öðru ríki er óskað staðfestingar frá þeim aðila sem hefur eftirlit með aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í viðkomandi ríki. Í staðfestingunni skal koma fram að aðilinn sé undir eftirliti, hvernig því sé háttað og hvort hann uppfylli þær kröfur sem eftirlitsaðili gerir til starfseminnar.
 8. Aðrar upplýsingar sem skráningarskyldur aðili telur nauðsynlegt að komi fram um viðkom­andi starfsemi og í tengslum við ósk um skráningu.

Fjármálaeftirlitið áskilur sér rétt til að óska frekari gagna telji eftirlitið ástæðu til.

 

4. gr.

Skrá fjármálaeftirlitsins.

Fjármálaeftirlitið skal halda skrá yfir aðila sem veita gjaldeyrisskiptaþjónustu og þjónustu­veitendur sýndareigna.

Skrá fjármálaeftirlitsins skal innihalda upplýsingar um eftirfarandi eftir því sem við getur átt:

 1. Heiti starfseminnar, heimilisfang, kennitölu og félagsform.
 2. Tegund starfseminnar, starfssvið, tilgang og hliðarstarfsemi hennar.
 3. Starfsstöðvar skráningarskylds aðila.
 4. Stjórn og framkvæmdastjóra starfseminnar.
 5. Upplýsingar um raunverulega eigendur og eignarhlut þeirra í hinum skráningarskylda aðila.
 6. Dagsetningu skráningar.
 7. Dagsetningu afskráningar.

Tilkynna ber fjármálaeftirlitinu fyrir fram um breytingar á áður tilkynntum upplýsingum, þar á meðal breytingar á upplýsingum um skráningarskyldan aðila, stjórn hans og framkvæmdastjóra, raunverulega eigendur og eignarhlut þeirra og fjölda starfsstöðva. Uppfylli skráningarskyldur aðili ekki lengur skilyrði fyrir skráningu skal það tilkynnt fjármálaeftirlitinu þegar í stað.

Telji fjármálaeftirlitið að upplýsingar í skránni séu rangar, getur það krafist frekari skýringa frá skráningarskyldum aðila, staðreynt upplýsingarnar og aflað nýrra upplýsinga.

 

5. gr.

Tilkynning fjármálaeftirlitsins um skráningu.

Ákvörðun fjármálaeftirlitsins um skráningu skal tilkynnt skráningarskyldum aðila skriflega svo fljótt sem unnt er, en eigi síðar en þremur mánuðum, eftir að fullbúin umsókn um skráningu barst stofnuninni.

Fjármálaeftirlitið skal birta tilkynningu um skráningu opinberlega.

 

6. gr.

Synjun um skráningu.

Fullnægi umsókn um skráningu ekki skilyrðum laga nr. 140/2018 og reglum þessum skal fjármála­eftirlitið synja um skráningu.

Synjun um skráningu skal vera skrifleg og tilkynnt skráningarskyldum aðila svo fljótt sem unnt er, en eigi síðar en þremur mánuðum, eftir að fullbúin umsókn um skráningu barst fjármálaeftirlitinu.

 

7. gr.

Afskráning.

Uppfylli skráningarskyldur aðili ekki lengur skilyrði skráningar skal fjármálaeftirlitið fella aðila af skrá.

Óski skráningarskyldur aðili eftir því að afsala sér skráningu skal fella aðila af skrá.

Fjármálaeftirlitið getur einnig afturkallað skráningu brjóti skráningarskyldur aðili vísvitandi, alvar­lega, ítrekað eða kerfisbundið gegn ákvæðum laga nr. 140/2018 og reglugerðum og reglum settum samkvæmt þeim.

 

III. KAFLI

Starfsemi aðila sem veita gjaldeyrisskiptaþjónustu og þjónustuveitenda sýndareigna.

8. gr.

Starfsemi aðila sem veita gjaldeyrisskiptaþjónustu.

Aðili sem veitir gjaldeyrisskiptaþjónustu skal meðhöndla með tryggum hætti þá fjármuni sem hann tekur við frá viðskiptamönnum sínum.

Ef gjaldeyrisskiptaþjónusta er hliðarstarfsemi frá almennri starfsemi skráningarskylds aðila skal starfsemi gjaldeyrisskiptaþjónustunnar vera sérstaklega afmörkuð á starfsstöð og fjárhagslega aðgreind frá annarri starfsemi skráningarskylds aðila.

Aðili sem veitir gjaldeyrisskiptaþjónustu skal gera upplýsingar um gengi og kostnað af þjón­ust­unni aðgengilegar fyrir viðskiptamenn. Við gjaldeyrisskiptin skulu gefnar út kaup- og sölunótur til viðskipta­manna.

Aðili sem veitir gjaldeyrisskiptaþjónustu skal halda skrá yfir gjaldeyrisviðskipti og hafa hana aðgengi­lega fyrir fjármálaeftirlitið.

 

9. gr.

Starfsemi þjónustuveitenda sýndareigna.

Þjónustuveitendur sýndareigna skulu meðhöndla með tryggum hætti þá fjármuni sem þeir taka við frá viðskiptamönnum sínum.

Þjónustuveitendur sýndareigna skulu gera upplýsingar um kostnað af þjónustunni aðgengilegar fyrir viðskiptamenn.

Þjónustuveitendur sýndareigna skulu varðveita með öruggum hætti sýndareignir sem þeir taka við frá viðskiptamönnum sínum. Sýndareignir sem þjónustuveitendur sýndareigna taka við skulu vera rekjanlegar. Upplýsingar um rekjanleika verður að varðveita og aðgengi fjármálaeftirlitsins að upplýs­ingunum verður að vera tryggt.

Þjónustuveitendur sýndareigna skulu viðhalda uppfærðum lista yfir viðskiptamenn sína og gera hann aðgengilegan fjármálaeftirlitinu.

 

IV. KAFLI

Eftirlit, upplýsingar, viðurlög og gildistaka.

10. gr.

Eftirlit og upplýsingagjöf.

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með því að aðilar sem falla undir reglur þessar fari að ákvæðum laga nr. 140/2018 og reglugerðum og reglum settum samkvæmt þeim. Í því skyni skal fjármála­eftirlitið hafa aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum og gögnum.

Um eftirlitið fer samkvæmt lögum nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, þeim sérlögum sem um starfsemi skráningarskyldra aðila gilda og lögum nr. 140/2018.

 

11. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar með heimild í 4. mgr. 35. gr. laga nr. 140/2018, og öðlast þegar gildi. Samhliða falla úr gildi reglur nr. 535/2019, um skráningu gjaldeyrisskiptastöðva og þjónustu­veitenda sýndarfjár og stafrænna veskja.

 

Seðlabanka Íslands, 3. febrúar 2023.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Björk Sigurgísladóttir
framkvæmdastjóri háttsemiseftirlits.

B deild - Útgáfud.: 17. febrúar 2023