Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 478/2020

Nr. 478/2020 8. maí 2020

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Á eftir orðinu „skriflega“ í staflið c í 5. mgr. 3. gr. reglnanna bætast inn orðin: eða með raf­rænum hætti.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 107. gr. reglnanna:

 1. 2., 3. og 4. málsl. 9. mgr. falla brott.
 2. 11. mgr. orðast svo:
     Tannlæknadeild býður upp á rannsóknatengt framhaldsnám. Meistaranám er 120 einingar að loknu BS-prófi eða cand. odont.-prófi. Doktorsnám er 180 eða 240 einingar að loknu MS-prófi eða cand. odont.-prófi.
 3. Í stað orðsins „MS-rannsóknarverkefni“ í upphafi 3. málsl. 12. mgr. kemur: Meistaranámi.
 4. Orðið „tveimur“ í 4. málsl. 12. mgr. fellur brott.
 5. Á eftir 6. málsl. 12. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Meistaranám veitir aðgang að doktorsnámi en ekki sérstök starfsréttindi.
 6. Á eftir 12. mgr. bætast við þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
     Meistaranáminu er skipt í tvö kjörsvið sem eru skipulögð með tilliti til bakgrunns umsækjanda. Nemendur sem lokið hafa 360 eininga cand. odont.-prófi fá metnar 30 einingar fyrir cand. odont.-námið og þurfa því að ljúka 30 eininga kjarnanámskeiðum sem skiptast í skyldu- og valnámskeið. Nemendur sem lokið hafa BS-prófi ljúka 60 eininga kjarna­námskeiðum sem skiptast í skyldunámskeið, bundið val og valnám­skeið.
     Nemandi getur fengið metin námskeið úr grunnnámi, að hámarki 60 einingar, sem eru sambærileg valnámskeiðum á kjörsviði námsleiðarinnar.
     Framkvæmd og umsjón með meistaranámi í tannlæknadeild er í höndum rannsóknanáms­nefndar læknadeildar þar sem tannlæknadeild á sinn fulltrúa.
 7. Núverandi 13. mgr. orðast svo:
     Um doktorsnám og doktorspróf gilda sérstakar reglur heilbrigðisvísindasviðs sem háskóla­ráð staðfestir. Doktorsnámsnefnd heilbrigðisvísindasviðs ber ábyrgð á doktorsnámi innan sviðsins.
 8. Núverandi 14. mgr. fellur brott.

 

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 108. gr. reglnanna:

 1. Á undan núverandi 1. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
     Nám í tannlækningum og tannsmíði er einungis unnt að stunda sem aðalgrein.
 2. Á eftir 1. málsl. núverandi 1. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá þessu skilyrði við sérstakar aðstæður.
 3. 2. málsl. núverandi 3. mgr. fellur brott.
 4. Núverandi 4. mgr. orðast svo:
     Árangur stúdents í verklegu námi er metinn af þeim kennara/kennurum sem kennsluna annast. Einkunnir fyrir preklínískt og klínískt nám eru gefnar í tölum og reiknast sem ákveð­inn hluti af lokaeinkunn í hlutaðeigandi grein. Nemandi sem ekki fær fullnægjandi einkunn eða sem hefur sýnt minna en 85% tímasókn telst ekki hafa lokið kröfum í verklegu námi.
 5. Á eftir núverandi 4. mgr. bætast við þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
     Sjúkra- og endurtökupróf fara öll fram að vori, sbr. þó 2. mgr. reglna nr. 155/2011 um val nemenda til náms í tannlæknisfræði og tannsmíði við tannlæknadeild Háskóla Íslands.
     Krafist er 100% tímasóknar í fyrirlestra sem haldnir eru í lotum áður en verkleg kennsla hefst. Viðkomandi kennari getur veitt undanþágu frá þessu skilyrði þegar sérstaklega stendur á.
     Lágmarkstímasókn í námskeiðum í samkennslu I, II og III er 85%.
 6. Í stað tölunnar „átta“ í 2. málsl. núverandi 5. mgr. kemur: sjö.

 

4. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 8. maí 2020.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 26. maí 2020