Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 592/2023

Nr. 592/2023 1. júní 2023

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 471/2014 um skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða (þ.m.t. um hagsmunaárekstra, viðskiptahætti og áhættustýringu).

1. gr.

Við 2. gr. reglugerðarinnar bætast tveir töluliðir, svohljóðandi:

  13) Áhætta tengd sjálfbærni (e. sustainability risk): Áhætta tengd sjálfbærni, sbr. skil­greiningu í lögum um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokk­unar­kerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar, nr. 25/2023.
  14) Sjálfbærniþættir (e. sustainability factors): Sjálfbærniþættir, sbr. skilgreiningu í lögum um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálf­bærar fjárfestingar, nr. 25/2023.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:

  1. Á eftir 2. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi: Rekstrarfélag skal taka tillit til áhættu tengdri sjálfbærni þegar það uppfyllir skipulagskröfur skv. 1. mgr.
  2. Í stað tilvísunarinnar 1.-5. mgr. í 7. mgr. kemur: 1.-6. mgr.

 

3. gr.

Við 4. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Rekstrarfélag skal tryggja að það hafi aðföng og sérþekkingu sem nauðsynleg er til að tryggja full­nægjandi samþættingu áhættu tengdri sjálfbærni.

 

4. gr.

Við 2. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar bætist nýr stafliður, svohljóðandi: g) beri ábyrgð á samþætt­ingu áhættu tengdri sjálfbærni í starfsemi sem vísað er til í liðum a-f.

 

5. gr.

Við 16. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svohljóðandi: Við greiningu rekstrarfélags á þeim tegundum hagsmunaárekstra sem geta skaðað hagsmuni verðbréfasjóðs, skal telja með þær tegundir hagsmuna­árekstra sem kunna að koma upp vegna samþættingar sjálfbærniþátta í þeirra ferlum, kerfum og innri stjórntækjum.

 

6. gr.

Við 22. gr. reglugerðarinnar bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Rekstrarfélag skal taka tillit til áhættu tengdrar sjálfbærni þegar það uppfyllir kröfur samkvæmt 1.-5. mgr.

Þegar rekstrarfélag tekur tillit til helstu neikvæðu áhrifa af fjárfestingarákvörðun á sjálfbærni­þætti, sbr. a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2019/2088 eða 3.-4. mgr. 3. gr. sömu reglugerðar, sbr. 2. gr. laga um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálf­bærar fjárfestingar, nr. 25/2023, skal það taka tillit til þessara neikvæðu áhrifa þegar það uppfyllir kröfur samkvæmt 1.-5. mgr.

 

7. gr.

Á eftir orðunum „og mótaðilaáhættu“ í 2. mgr. 38. gr. reglugerðarinnar kemur: og áhættu tengdri sjálfbærni.

 

8. gr.

Á eftir orðunum „er varðar verðbréfasjóði (UCITS)“ í 1. málsl. 2. mgr. 46. gr. reglugerðarinnar kemur: með þeim breytingum sem leiðir af 1. gr. framseldrar tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1270 frá 21. apríl 2021 um breytingu á tilskipun 2010/43/ESB að því er varðar áhættu tengda sjálfbærni og sjálfbærniþætti sem taka á tillit til í tengslum við verðbréfasjóði (UCITS), sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 37 frá 11. maí 2023, bls. 41-44, og sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2022 frá 29. apríl 2022, sem birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 61 frá 22. sept­ember 2022, bls. 90-91, sbr. bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efna­hags­svæðið, sbr. fylgiskjal II í lögum um Evrópska efnahags­svæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest.

 

9. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 15. gr.  og 18.-19. gr. laga um verðbréfasjóði, nr. 116/2021, öðlast þegar gildi.

 

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 1. júní 2023.

 

F. h. r.

Guðrún Þorleifsdóttir.

Elísabet Júlíusdóttir.


B deild - Útgáfud.: 15. júní 2023