Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 367/2019

Nr. 367/2019 3. apríl 2019

SAMÞYKKT
um breytingu á samþykkt um stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Hornafjarðar, nr. 591/2013.

1. gr.

48. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir og skulu þær starfa út kjörtímabilið:

A. Til fjögurra ára:

 1. Bæjarráð. Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum kjósa þrjá aðal­menn og þrjá til vara í bæjarráð, sbr. 36. gr. sveitarstjórnarlaga. Aðalmenn í bæjar­stjórn eru einir kjörgengir sem aðalmenn í bæjarráð. Kveðið er á um verkefni bæjar­ráðs í 31. gr. samþykktar þessarar en auk þeirra verkefna sem þar er kveðið á um hefur bæjarráð með höndum stjórn eignasjóðs.
  Bæjarstjórn kýs fimm fulltrúa og jafnmarga til vara, nema annað sé tekið fram, í eftirfarandi nefndir, ráð og stjórnir sem kosin eru á fyrsta eða öðrum fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar. Bæjarstjórn kýs nefndum og stjórnum formann og varaformann.
 2. Kjörstjórn. Bæjarstjórn kýs á fyrsta fundi sínum þrjá fulltrúa og jafnmarga til vara í yfirkjörstjórn til fjögurra ára vegna kosninga til Alþingis, sbr. 10. gr. laga nr. 24/2000, og bæjarstjórna, sbr. 14. gr. laga um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998. Heimilt er að kjósa undirkjörstjórn fyrir hverja kjördeild, þrjá aðalmenn og þrjá til vara.
 3. Fræðslu- og tómstundanefnd fer með skóla-, íþrótta- og tómstundamál, samkvæmt lögum og reglugerðum þar um, ásamt öðrum þeim verkefnum sem nefndinni eru falin með erindisbréfi.
 4. Atvinnu- og menningarmálanefnd fer með málefni safna, menningarmál, ferðamál, land­bún­aðar­mál og atvinnumál samkvæmt lögum og reglugerðum þar um ásamt öðrum þeim verk­efnum sem nefndinni eru falin með erindisbréfi.
 5. Félagsmálanefnd fer með verkefni sveitarfélagsins á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitar­félaga, barnaverndarmál, málefni fatlaðra og fer með stjórn félagslegra íbúða sam­kvæmt lögum og reglugerðum og samningum þar um ásamt öðrum þeim verkefnum sem nefnd­inni eru falin með erindisbréfi.
 6. Umhverfis- og skipulagsnefnd fer með umhverfismál, byggingarmál, skipulagsmál, bruna­varnir og brunamál, hreinlætismál, umferðarmál, gróður- og náttúruvernd samkvæmt lögum og reglugerðum þar um ásamt öðrum þeim verkefnum sem nefndinni eru falin með erindis­bréfi.
 7. Hafnarstjórn fer með hafnamál samkvæmt lögum og reglugerðum þar um ásamt öðrum þeim verkefnum sem stjórninni eru falin með erindisbréfi.
 8. Heilbrigðis- og öldrunarnefnd fer með heilbrigðismál og málefni aldraðra samkvæmt lögum, reglugerðum og þjónustusamningi um heilbrigðisþjónustu ásamt öðrum þeim verkefnum sem nefndinni eru falin með erindisbréfi.
 9. Almannavarnanefnd Hornafjarðar fer með almannavarnamál, starfar samkvæmt lögum um almannavarnir og þau verkefni sem henni er falin með erindisbréfi. Bæjarstjórn skipar fimm fulltrúa og fimm til vara. Nefndin skal skipuð fulltrúa lögreglustjóra, tveimur fulltrúum bæjarstjórnar, fulltrúa Heilbrigðisstofnunar HSU á Hornafirði og fulltrúa Björgunarfélags Hornafjarðar. Almannavarnanefnd starfar samkvæmt lögum og reglugerðum þar um ásamt öðrum þeim verkefnum sem nefndinni eru falin með erindisbréfi.

B. Undirnefndir og ráð.

 1. Ungmennaráð fjallar um málefni ungmenna samkvæmt erindisbréfi sem bæjarstjórn hefur samþykkt. Ungmennaráð er skipað sjö fulltrúum á aldrinum 13-24 ára og þremur til vara.
 2. Öldungaráð fjallar um þjónustu við aldraða og framkvæmd og þróun öldrunarmála. Í öld­unga­ráði skulu að lágmarki sitja þrír fulltrúar kosnir af bæjarstjórn að loknum sveitar­stjórnar­kosningum og þrír fulltrúar tilnefndir af félagi eldri borgara, auk eins fulltrúa frá heilsugæslunni.
 3. Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks. Bæjarstjórn tilnefnir þrjá aðalmenn og þrjá til vara skv. 42. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, sbr. lög nr. 37/2018.
 4. Gjafa- og minningarsjóður Skjólgarðs tekur þátt í að fjármagna kaup á tækjum og búnaði fyrir sjálfseignastofnunina Skjólgarð ásamt því að stuðla að eflingu heilbrigðis- og öldr­unar­þjónustu í Austur-Skaftafellssýslu með fjárframlögum í einstök verkefni. Stjórn sjóðs­ins skipa þrír menn og tveir til vara og eru þeir tilnefndir af bæjarstjórn. Sjóðurinn starfar eftir skipulagsskrá fyrir Gjafa- og minningarsjóð Skjólgarðs.

C. Stjórnir og samstarfsráð.

Hér er um að ræða stjórnir stofnana með sjálfstæðan fjárhag og tilnefningar í samstarfsráð sem hafa endanlegt ákvörðunarvald í málefnum sínum, þ.e. þurfa ekki staðfestingu bæjarstjórnar til að koma málum í framkvæmd innan ákveðins fjárhagslegs ramma. Kjörtímabil þeirra er sam­kvæmt samþykktum um stjórn viðkomandi stofnunar.

 1. Stjórn Náttúrustofu Suðausturlands. Bæjarstjórn kýs tvo fulltrúa og tvo til vara í stjórn Náttúrustofu Suðausturlands ses. samkvæmt samþykktum félagsins.
 2. Heilbrigðisnefnd Austurlands samkvæmt samþykktum nefndarinnar á hverjum tíma.

D. Tilnefningar og kosningar.

Fulltrúar eru kosnir á ársþing og ársfundi stofnana sem sveitarfélagið á aðild að. Kosning skal fara fram á fyrsta og/eða öðrum fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar og síðan í júní ár hvert vegna þeirra tilnefninga sem gilda í eitt ár.

 1. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Samkvæmt lögum um Samband íslenskra sveitarfélaga kýs bæjarstjórn aðal- og varafulltrúa á landsþing sambandsins. Fulltrúar sveitar­félagsins eru kosnir á fyrsta eða öðrum fundi nýkjörinnar sveitarstjórnar og er kjör­tímabil þeirra hið sama og sveitarstjórnar.
 2. Fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Bæjarstjórn kýs einn aðalfulltrúa og einn til vara í fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Fulltrúi sveitarfélagsins er kosinn á fyrsta eða öðrum fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar og er kjörtímabil hans hið sama og bæjarstjórnar.
 3. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga. Bæjarstjórn kýs aðalfulltrúa og jafnmarga til vara á aðal­fund SASS samkvæmt samþykktum þess hverju sinni. Fulltrúar sveitarfélagsins eru kosnir á fyrsta eða öðrum fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar og er kjörtímabil þeirra hið sama og bæjar­stjórnar.

E. Verkefnabundnar nefndir.

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. Umboð slíkra nefnda stendur til loka kjörtímabils eða þar til verkefni hennar er lokið. Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. Bæjarstjórn útbýr erindisbréf fyrir nefndirnar þar sem hlutverk og staða þeirra er skilgreind.

2. gr.

Samþykkt þessi sem sveitarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar hefur sett, samkvæmt ákvæðum 9. og 18. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 3. apríl 2019.

F. h. r.

Ólafur Kr. Hjörleifsson.

Stefanía Traustadóttir.


B deild - Útgáfud.: 24. apríl 2019