Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 323/2019

Nr. 323/2019 20. mars 2019

GJALDSKRÁ
Hornafjarðarhafnar.

1. gr.

Almenn ákvæði.

Gjaldskrá þessi fyrir Hornafjarðarhöfn er sett skv. heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003.

Gjaldskráin er við það miðuð að Hornafjarðarhöfn geti haft nægar tekjur til þess að standa undir rekstri hafna, sbr. 3. gr. 5. tölulið hafnalaga.

2. gr.

Um gjaldtöku tengda stærð skipa.

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnar­innar og njóta þjónustu hennar.

3. gr.

Skipagjöld.

3.1 Lestargjöld:

Af öllum skipum skal greiða lestargjald 15,29 kr. á mælieiningu skv. 2. gr. en þó ekki oftar en tvisvar í mánuði.

3.2 Bryggjugjöld:

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi:

Skip við bryggju 4,29 kr. á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 12 tíma, sem skip liggur bundið, hámark 26 sinnum í mánuði.

Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem mánaðargjald, 95,25 kr. á mælieiningu, en þó aldrei lægra en 11.702 kr. á mánuði. Bátar minni en 20 brt greiði þó aldrei lægra en 6.809 kr. á mánuði.

Lægsta gjald fyrir einstaka komu til hafnarinnar skal vera 4.289 kr.

4. gr.

Vörugjöld.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnarinnar. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema sérstaklega sé samið um annað. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, þó með þeim undantekningum er síðar getur.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald.

Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vöru­gjald þegar vörurnar eru fluttar í land.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

 a) Umbúðir sem endursendar eru.
 b) Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.
 c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.
 d) Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóri eða afgreiðslumaður skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa dreng­skapar­vottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnar­stjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

4.1 Vörugjaldskrá:

1. fl.: Gjald 332 kr. fyrir hvert tonn:
  Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.
2. fl.: Gjald 611 kr. fyrir hvert tonn:
  Lýsi og fiskimjöl.
3. fl.: Gjald 665 kr. fyrir hvert tonn:
  Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, sjávarafurðir, land­bún­aðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.
4. fl.: Gjald 1,60%. Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brott­flutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.
  Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildarverðmætis.
  Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.
  Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess.
  Hámarksgjald samkvæmt lið þessum er 6.757 kr. hvert tonn.
  Lágmarksgjald í öllum flokkum er 255 kr.

5. gr.

Hafnsögugjöld.

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá aðra leið:

Fyrir leiðsögu til og frá höfninni 5.210 kr. fyrir hvert skip, auk 8,31 kr. fyrir hvert brúttótonn.

5.1 Þjónusta lóðsbátsins Björns lóðs samkvæmt tímagjaldi án mannskaps:
 Tímagjald Björn lóðs 33.427 kr.
 Tímagjald hafnarstarfsmanns í dagvinnu 4.144 kr.
 Tímagjald hafnarstarfsmanns í yfirvinnu 6.086 kr.
 Lágmarksgjald vegna útkalls 78.058 kr.
5.2 Festargjöld: 
 Fyrir hvern festarmann í dagvinnu 4.144 kr.
 Fyrir hvern festarmann í yfirvinnu 6.474 kr.
5.3 Farþegagjald:
 Gjald fyrir hvern farþega á skemmtiferðaskipum 236 kr.

6. gr.

Þjónustugjöld.

6.1 Vatnssala: 
 Vatnsafgreiðslugjald 10.181 kr./hver afgreiðsla utan dagvinnutíma
 Vatn til skipa 380 kr./m³
 Vatn til stærri 2.604 kr./mán.
 Vatn til heimasmábáta 1.523 kr./mán.
6.2 Sorpgjald: 
 Sorpurðunargjald fer eftir gjaldskrá sveitarfélagsins. 
 Fyrir sorphirðu rukka starfsmenn hafnarinnar: 
 Fyrir hverja sérferð 8.288 kr.
 Sérferð utan dagvinnu 12.172 kr.
 Almennt sorpgjald, stærð skips < 10 tonn 564 kr./mán.
 Almennt sorpgjald, stærð skips 10-100 tonn 2.670 kr./mán.
 Almennt sorpgjald, stærð skips > 100 tonn 4.104 kr./mán.
 Fyrir hverja losun 7.248 kr.

Samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 og reglugerð nr. 1200/2014 ber skipstjóri ábyrgð á að úrgangi frá skipi sé skilað til hafnar eða viðurkennds þjón­ustu­aðila áður en látið er úr höfn.

Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningarlaust skila fyrir komu skips til hafnar útfylltu eyðublaði til hafnarinnar um magn og tegund þess úrgangs sem skilað skal á land. Mis­brestur á því getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.

Skip sem óska eftir að Hornafjarðarhöfn taki á móti úrgangi skal tilkynna um það að lágmarki 24 klst. fyrir komu til hafnar.

Fyrir öll skip sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 skal greiða eftirfarandi vegna úrgangs:

 1. Úrgangsgjald: Við komu skips til hafna skal greiða 0,85 kr. á brt. Gjald þetta er til þess að standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 6.000 og hámarksgjald kr. 50.000.
 2. Úrgangsgjald: Gjald skv. staflið a má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð. Fast gjald verður þá 0,40 kr. á brt. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 5.500 og hámarksgjald kr. 25.000.
 3. Úrgangsgjald: Fyrir skip og báta sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á alman­aks­árinu skal greiða samkvæmt b-lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.
 4. Úrgangsgjald: Fyrir skip og báta sem eru undir 60 m að lengd, eru ekki hafnsöguskyld og hafa varanlega viðveru í Hornafjarðarhöfn skal greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi. Mánaðargjaldið skal vera kr. 6.000 á mánuði.
 5. Förgunargjald: Óski skipstjóri eða eigandi skips eftir að tekið verði á móti úrgangi frá skipinu skal hann hafa samband við viðurkenndan móttökuaðila skv. ábendingu hafnarinnar eða óska eftir því að höfnin annist móttöku á úrganginum. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 12.000 á hvern rúmmetra og lágmarksmagn einn rúmmetri. Kjósi skipstjóri eða eigandi skips að óska eftir þjónustu viðurkennds aðila þá greiðir hann kostnað við þá þjónustu. Skipstjóri og/eða eigandi skips ber ábyrgð á að útfylltu eyðublaði um magn og tegund sorps sé skilað til hafnarinnar, en misbrestur á því getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.
 6. Förgunargjald: Fyrir skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. hafna­laga skal eftir sem áður greiða fyrir losun sorps og förgun þess ef óskað er eftir þjón­ustu hafnar eða viðurkennds móttökuaðila eftir gjaldskrá.
 7. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um skil á sorpi eða tilkynningum skv. 2. og 3. gr. gjaldskrár þessarar skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.
6.3 Vogargjald: 
 Almenn vigtun 161 kr./tonn
 Lágmarksgjald fyrir einstaka vigtun 956 kr.
 Skráningargjald afla 106 kr./tonn
 Yfirvinna vigtarmanns 6.474 kr. pr. klst.

Magnafsláttur er veittur á skráningargjaldi fyrir uppsjávarfisk (síld, loðnu o.fl.) skv. eftirfarandi reglum:

 1 – 10.000 tonn á ári 34,33 kr./tonn
 10.001 – 20.000 tonn á ári 17,16 kr./tonn
 20.001 og meira á ári 8,58 kr./tonn
     
6.4 Kranagjald:  
 Kranagjald (hámark 10 skipti á mán.) 871 kr. 
6.5 Raforkusala:  
 Almennt raforkugjald án vsk. 16.09 kr./kwst. 
 (Raforkusala tekur sömu breytingum og viðmiðunartaxti RARIK)  
 Tengigjald 11.136 kr. hver afgreiðsla utan dagvinnutíma 
6.6 Geymslugjald á eða við hafnarbakka 117,99 kr. á m² í viku. Eftir þann tíma reiknast til viðbótar 2.467 kr. á dag.  
6.7 Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða:  
 Öryggisgjald fyrir hverja skipakomu 37.544 kr. 
 Öryggisgæsla og farmvernd í dagvinnu 7.254 kr. 
 Öryggisgæsla og farmvernd í yfirvinnu 14.957 kr. 
6.8 Leiga á gámasvæði – geymsla bátakerra:  
 Lóð fyrir 40 feta gám 2.145 kr. á mán. 25.740 kr. á ári
 Lóð fyrir bátakerru 2.145 kr. á mán. 25.740 kr. á ári
 Geymsla á geymslusvæði 34,33 kr. pr. m²
á mánuði
 
6.9 Leiga mælingatækja:  
 GPS Base og Rover 3.754 kr./klst. 
 Tæki til dýptarmælinga 16.090 dagur 

7. gr.

Aðstoð Björns lóðs við hjálparvana skip.

Fyrir skip sem eigi komast til hafnar fyrir eigin vélarafli (hjálparvana) en eru þó ekki í yfirvofandi hættu fer um greiðslu samkvæmt samkomulagi frá 16. september 1987 milli Samsteypu íslenskra fiskiskipatrygginga og Landhelgisgæslu Íslands annars vegar og Landhelgisgæslu Íslands og LÍÚ hins vegar (á við skip 100 brl eða stærri).

7.1 Skip innan við 100 brúttótonn: 
 Grunngjald 137.778 kr.
 Fyrir hverja rúmlest 20-70 2.413 kr.
 Fyrir hverja rúmlest 70-100 3.847 kr.
 Tímagjald í lausakeyrslu 33.427 kr.
 Tímagjald fyrir báta í drætti 44.732 kr.
 Tímagjald fyrir lausakeyrslu og drætti fyrir báta < 20 brt 33.427 kr.
 Að auki kemur tímagjald áhafnar: 4.143 kr. dagvinna
  6.474 kr. yfirvinna
7.2 Skip stærri en 100 brúttórúmlestir: 

Um upphæðir vegna aðstoðar við skip stærri en 100 brúttórúmlestir er vísað í kjaramálakafla Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Sjá eftirfarandi slóð.
https://sfs.is/wp-content/uploads/2018/05/Gjaldskra-bjorgunarlauna-2016.pdf.

8. gr.

Um innheimtu og greiðslu gjalda.

Hafnarstjóri sér um innheimtu allra gjalda skv. gjaldskrá þessari og skal greiða gjöldin á skrifstofu hafnarinnar. Heimilt er að leita samþykkis skrifstofunnar til notkunar greiðslumiðlunar við uppgjör skulda.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Horna­fjarðar­hafnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr. 326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.

Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

9. gr.

Tryggingar vegna gjaldheimtu.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi.

Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Hornafjarðarhöfn er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

10. gr.

Virðisaukaskattur.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Hornafjarðarhöfn er skylt að innheimta virðis­auka­skatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðis­auka­skatt.

11. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi fyrir Hornafjarðarhöfn er skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 og birtist til eftirbreytni þeim, sem eiga hlut að máli.

Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Hornafjarðarhöfn nr. 255/2017.

Sveitarfélaginu Hornafirði, 20. mars 2019.

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 5. apríl 2019