Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 18/2022

Nr. 18/2022 14. janúar 2022

REGLUR
um viðskiptareikninga við Seðlabanka Íslands.

1. gr.

Viðskiptareikningar fjármálafyrirtækja.

Eftirfarandi fjármálafyrirtæki geta sótt um að hafa viðskiptareikning í íslenskum krónum við Seðla­banka Íslands.

  1. Innlend fjármálafyrirtæki (lánastofnanir) sem fengið hafa starfsleyfi skv. 1., 2. og 3. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
  2. Útibú erlendra fjármálafyrirtækja sem fengið hafa staðfestu og samsvarandi starfs­leyfi og greinir í 1. tl. í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, Sviss og Færeyjum og starfa hér á landi, sbr. 31. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
  3. Útibú erlendra fjármálafyrirtækja með staðfestu í ríki utan Evrópska efnahags­svæðisins sem fengið hafa heimild Fjármálaeftirlitsins skv. 33. gr. laga nr. 161/2002 enda hafi fyrirtækið hliðstætt starfsleyfi og 1., 2., og 3. tl. 1. mgr. 4. gr. sömu laga kveður á um í heimaríkinu, starf­semin sem fyrirtækið hyggst stunda hér á landi sé sambærileg og að starfsemi fyrir­tækisins sé háð sambærilegu fjármálaeftirliti sem lög nr. 87/1998 kveða á um í heimaríkinu.

Bindiskyld fjármálafyrirtæki (lánastofnanir) skulu leggja bindifé í samræmi við reglur Seðla­banka Íslands um bindiskyldu inn á viðskiptareikning sinn.

Viðskiptareikningur er jafnframt aðalreikningur sem notaður er við framkvæmd greiðslna og uppgjörs skv. reglum um millibankagreiðslukerfi Seðlabanka Íslands.

 

2. gr.

Stofnun og notkun viðskiptareikninga fjármálafyrirtækja.

Stofnun viðskiptareiknings hjá Seðlabanka Íslands er háð því skilyrði að hún samrýmist mark­miðum og verkefnum Seðlabankans eins og þau eru skilgreind skv. lögum nr. 92/2019 um Seðla­banka Íslands. Í því skyni skulu eftirfarandi skilyrði vera uppfyllt:

  1. Að tilskilin leyfi skv. lögum nr. 161/2002 séu fyrir hendi.
  2. Að útibú erlendra fjármálafyrirtækja lúti opinberu eftirliti fjármála­eftirlits­yfirvalds á Evrópska efnahagssvæðinu eða sambærilegu eftirlits­valdi, sé um að ræða fjármálafyrirtæki utan Evrópska efnahagssvæðisins.
  3. Að kröfur um eiginfjárhlutfall og lausafjárhlutfall séu uppfylltar að mati Seðlabankans.
  4. Að fjármálafyrirtæki hafi sett sér skriflegar reglur og viðhafi innra eftirlit sem miðar að því að koma í veg fyrir að starfsemi þess sé notuð til peningaþvættis og fjármögnunar hryðju­verka, sbr. ákvæði laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjár­mögnun hryðju­verka. Útibú erlendra fjármálafyrirtækja utan Evrópska efnahags­svæðisins skulu sýna fram á að eftirlit innan fyrirtækisins með því að ekki fari fram peningaþvætti og fjármögnun hryðju­verka sé með hliðstæðum eða sambæri­legum hætti og fram kemur í lögum nr. 140/2018.
  5. Að fjármálafyrirtæki sé að mati Seðlabankans virkur þátttakandi í miðlun peningastefnu bank­ans s.s. með veitingu innlána og útlána til almennings og fyrirtækja og falli að mark­miðum Seðlabankans um að stuðla með peningastefnu sinni og framkvæmd hennar að stöðugu verðlagi.
  6. Að starfsemi fjármálafyrirtækis raski ekki fjármálastöðugleika að mati Seðlabankans né vinni að öðru leyti gegn traustri og öruggri fjármálastarfsemi.
  7. Að starfsemi fjármálafyrirtækis raski ekki að mati Seðlabankans framgangi lögbundinna verkefna Seðlabankans.

Með hliðsjón af skilyrðum 5. og 6. tl. 1. mgr. skal hlutfall innlána viðskiptavina fjármála­fyrirtækis sem geymt er á viðskiptareikningi eða í bundnum innlánum hjá Seðlabankanum nema að hámarki 40%. Heimilt er að víkja tímabundið frá skilyrði 1. málsl. við sérstakar aðstæður að fengnu leyfi Seðlabankans.

Seðlabankinn getur hvenær sem er tekið til skoðunar hvort skilyrði 1. og 2. mgr. séu uppfyllt og kallað í því skyni eftir nauðsynlegum gögnum og upplýsingum frá fjármálafyrirtæki.

 

3. gr.

Vextir af innstæðum fjármálafyrirtækja.

Viðskiptareikningar bera vexti samkvæmt vaxtatilkynningum Seðlabankans sem birtar eru á vefsíðu bankans. Um ákvörðun vaxta vísast til 8. gr. reglna um viðskipti fjármála­fyrirtækja við Seðlabanka Íslands.

 

4. gr.

Yfirdráttur á viðskiptareikningi fjármálafyrirtækis.

Yfirdráttur á viðskiptareikningi er óheimill.

Þrátt fyrir 1. mgr. geta þau fjármálafyrirtæki, sem eru þátttakendur í stórgreiðslukerfi Seðla­bank­ans fengið heimild til yfirdráttar á viðskiptareikningi sínum vegna uppgjörs í stór­greiðslukerfinu með skriflegum samningi og gegn fullnægjandi tryggingum sem Seðla­bankinn metur hæfar skv. reglum um stórgreiðslukerfi Seðlabanka Íslands. Yfirdráttur er eingöngu heimill innan dags, á afgreiðslu­tíma stórgreiðslukerfisins.

Þegar sérstaklega stendur á, getur þátttakandi í stórgreiðslukerfi Seðlabankans óskað eftir hækkun yfirdráttarheimildar innan dags á afgreiðslutíma stórgreiðslukerfisins skv. 2. mgr. gegn trygg­ingum sem Seðlabankinn metur hæfar. Heimildin gildir frá því að hún er samþykkt af Seðla­bankanum til lokunar stórgreiðslukerfisins. Fyrir yfirdráttarheimildina skal greiða sérstakt gjald skv. gjaldskrá Seðlabankans.

 

5. gr.

Lokun viðskiptareiknings fjármálafyrirtækis og heimildir Seðlabankans
til að ganga að tryggingum.

 

Seðlabankinn getur lokað reikningi vegna óheimils yfirdráttar og ef skilyrði 2. gr. eru ekki uppfyllt.

Seðlabankanum er heimilt að innleysa tryggingar til uppgjörs á óheimilum yfirdrætti á hvern þann hátt sem Seðlabankinn kýs, án sérstaks fyrirvara og án atbeina yfirvalda. Er Seðlabankanum í sjálfsvald sett hvort innleystar eru allar tryggingar sem settar hafa verið eða einungis hluti þeirra og þá í hvaða röð það er gert.

 

6. gr.

Viðskiptareikningar ríkisaðila.

Sjóðir og stofnanir í eigu ríkisins sem tilgreindir eru í A-hluta ríkisreiknings sbr. 50. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál geta haft viðskiptareikning í Seðlabankanum.

 

7. gr.

Vextir af innstæðum ríkisaðila o.fl.

Vextir af innstæðum viðskiptareikninga eru hinir sömu og á viðskiptareikningum fjár­mála­fyrirtækja hjá Seðlabankanum.

Yfirdráttur á viðskiptareikningi er óheimill.

 

8. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með tilvísun til 3. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 46. gr. laga nr. 92/2019 um Seðlabanka Íslands, taka gildi þegar í stað. Falla þá jafnframt úr gildi reglur nr. 540/2007, um viðskiptareikninga við Seðlabanka Íslands.

 

Ákvæði til bráðabirgða.

I.

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 2. gr. hafa þau fjármálafyrirtæki sem eiga viðskiptareikning hjá Seðla­banka Íslands við gildistöku reglnanna frest fram til 1. júní 2022 til þess að uppfylla skilyrði ákvæðis­ins.

 

Seðlabanka Íslands, 14. janúar 2022.

 

  Ásgeir Jónsson Rannveig Júníusdóttir
  seðlabankastjóri. framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 14. janúar 2022