Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 540/2022

Nr. 540/2022 26. apríl 2022

GJALDSKRÁ
skipulags- og byggingarmála í Múlaþingi.

1. gr.

Gatnagerðargjald.

Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í þéttbýli í Múlaþingi skal greiða gatnagerðargjald sam­kvæmt gjaldskrá þessari, sbr. 12. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhalds gatna og annarra gatna­mannvirkja. Gjaldinu skal þannig m.a. varið til að undirbyggja götur með tilheyrandi lögnum, m.a. vegna götulýsingar og til að leggja bundið slitlag, gangstéttar, umferðareyjar og þess háttar þar sem gert er ráð fyrir því í skipulagi.

Byggingarleyfisgjöld eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í gatnagerðargjaldi. Stofngjöld veitna eru ekki innifalin í gagnagerðargjaldi.

 

2. gr.

Gjaldstofn gatnagerðargjalds og tímamark álagningar.

Gatnagerðargjald er tvíþætt. Annars vegar er það vegna nýrra bygginga og hins vegar vegna stækkunar á eldra húsnæði.

Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er hámarksnýtingarhlutfall tiltekinnar lóðar. Gjaldstofn­inn er ákveðinn á eftirfarandi hátt:

 1. Þegar sveitarfélagið úthlutar eða selur lóð eða byggingarrétt á lóð er gatnagerðargjald lagt á í samræmi við hámarks fermetrafjölda þeirrar byggingar sem heimilt er að reisa á við­komandi lóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Nýtingarhlutfall skal að lágmarki vera 0,25. Þó skal aldrei miða álagninguna við hærra nýtingarhlutfall en 0,4 fyrir einbýlishús.
 2. Þegar gatnagerðargjald verður ekki lagt á skv. a-lið, eða ef byggingarleyfi er veitt fyrir stærri byggingu en álagning skv. a-lið var upphaflega miðuð við, er við útgáfu byggingar­leyfis lagt á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem bygg­ingar­leyfi tekur til. Gildir þá jafnframt:
  1. Gatnagerðargjald skal innheimt vegna stækkunar byggingar sem nemur fer­metra­fjölda stækkunar.
  2. Gatnagerðargjald skal innheimt ef reist er ný og stærri bygging í stað annarrar á sömu lóð sem stækkuninni nemur. Gildir þessi regla um byggingar sem samþykkt er bygg­ingarleyfi fyrir allt að fimm árum eftir að leyfi er gefið fyrir niðurrifi byggingar. Að öðrum kosti skal greiða fullt gatnagerðargjald.
  3. Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun hús­næðis þannig að hún færist í hærri gjaldflokk, sbr. 4. gr. skal greiða gatna­gerðar­gjald sem svarar til mismunar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða bygg­ingar­leyfishafi þar sem það á við, á ekki rétt á endurgreiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breyt­ingu.

Hafi gatnagerðargjald verið lagt á í samræmi við a-lið greinarinnar, skal ekki greitt af viðbygg­ingu, nema að því leyti sem viðbygging felur í sér hærra nýtingarhlutfall en fyrri álagning byggði á, þó ekki í tilvikum þar sem hámark skv. 1. mgr. 4. gr. um einbýlishúsalóðir á við.

 

3. gr.

Útreikningur gatnagerðargjalds.

Við álagningu gatnagerðargjalds skv. a-lið 3. gr. skal gatnagerðargjald reiknað út frá fermetra­fjölda skv. tilgreindu hámarksnýtingarhlutfalli lóðar, sbr. 3. gr. Sé þess óskað að byggja meira en nýt­ingar­hlutfall lóðar segir til um skal greiða gatnagerðargjald miðað við það nýtingarhlutfall. Um einbýlis­húsa­lóðir gildir þó alltaf, að aldrei skuli miða álagningu við hærra nýtingarhlutfall en 0,4.

Við álagningu gatnagerðargjalds skv. b-lið 3. gr. skal gatnagerðargjald reiknað út frá raunfjölda fermetra byggingar, hvort sem um er að ræða viðbyggingu, endurbyggingu, breytingu notkunar eða önnur tilvik.

Af hverjum fermetra skal greiða ákveðinn hundraðshluta byggingarkostnaðar pr. fermetra vísi­töluhúss fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grund­velli laga nr. 42/1987 um vísitölu byggingarkostnaðar. Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

  Einbýlishús með eða án bílageymslu 6,50%
  Par-, rað- og keðjuhús, með eða án bílageymslu 6,00%
  Fjölbýlishús með eða án bílageymslu 4,00%
  Verslunar-, skrifstofu - og þjónustuhúsnæði 5,20%
  Iðnaðar- og geymsluhúsnæði 4,50%
  Aðrar byggingar 3,00%

Fjárhæðir taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins (nú 244.079 kr./m², byggingarvísitala grunnur 2010, 156,1 stig í september 2021).

 

4. gr.

Undanþágur frá greiðslu gatnagerðargjalds.

Undanþegnar greiðslu gatnagerðargjalds eru eftirtaldar byggingar:

 1. Óeinangruð hús, minni en 15 fermetrar.
 2. Óupphituð svalaskýli íbúðarhúsa sem eru 20 fermetrar eða minni.

 

5. gr.

Sérstök lækkunarheimild gatnagerðargjalds.

Umhverfis- og framkvæmdaráði er heimilt skv. 6. gr. laga nr. 153/2006 að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður svo sem vegna þétt­ingar byggðar skv. skilgreiningu í aðalskipulagi, sérstakrar atvinnuuppbyggingar, lítillar ásóknar í viðkom­andi lóð eða eftirspurnar eftir leiguhúsnæði.

Umhverfis- og framkvæmdaráð skal taka saman og birta lista yfir lóðir sem eru til úthlutunar og afsláttur er veittur af skv. 1. mgr. þar sem tilgreint er hlutfall afsláttar af viðkomandi lóð.

Umhverfis- og framkvæmdaráði er enn fremur heimilt að lækka eða fella niður gjöld vegna sér­hæfðs félagslegs húsnæðis, svo sem sambýla fyrir fatlað fólk, þjónustuíbúða fyrir aldraða og félags­legs leiguhúsnæðis enda sé slíkt húsnæði í eigu stofnana, félagasamtaka eða félaga sem ekki eru rekin í ágóðaskyni. Þinglýsa skal kvöð á umrætt húsnæði um að greiða skuli gatnagerðargjald af því ef það fellur af einhverjum ástæðum ekki lengur undir ákvæði þetta.

Sé meðaldýpt jarðvegs nýskipulagðra og óúthlutaðra byggingarlóða á burðarhæfan jarðveg meiri en 3 metrar frá botnplötu (lægsta gólfi) húss, er veittur afsláttur af gatnagerðargjaldi skv. neðan­greindu:

Dýpt undir gólfplötu:

 1. Fyrir hverja 10 cm neðan 3 m frá botnplötu (lægsta gólf) reiknast afsláttur upp á 2%. Afsláttur getur þó að hámarki verið 75% af gatnagerðargjaldi lóðar.
 2. Við ákvörðun jarðvegsdýptar niður á burðarhæfan jarðveg skal miða við upplýsingar um leiðsögukóta húss og jarðvegsdýpt skv. mælingu sem staðfestist af starfsmanni á bygg­ingar­­sviði.

Afsláttur skv. 4. mgr. er ekki veittur af lóðum á svæðum sem skilgreind eru sem miðbæjarsvæði í aðalskipulagi.

 

6. gr.

Gjalddagar og greiðsluskilmálar.

Gjalddagi gatnagerðargjalds er við lóðarveitingu. Hafi gjöldin eigi verið greidd innan ofan­greinds frests, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi. Gjalddagi gatnagerðargjalds í öðrum tilvikum en við úthlutun lóðar miðast við útgáfu byggingarleyfis.

Umsækjandi lóðar, sem fengið hefur sömu lóð úthlutað án þess að greiða innan mánaðar gatna­gerðargjald, fær ekki úthlutað lóðinni í þriðja sinn, nema fyrir liggi greiðsla gatnagerðargjalds.

Eindagi gjalda skv. gjaldskrá þessari er 30 dögum eftir gjalddaga.

Að beiðni greiðanda er heimilt að seinka eindaga gatnagerðargjalds þannig að eindagi vegna allt að 75% gjaldsins sé 6 mánuðum eftir gjalddaga og eindagi vegna allt að 50% gjaldsins sé 12 mán­uðum eftir gjalddaga.

 

7. gr.

Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

 

8. gr.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt í eftirtöldum tilvikum:

 1. Ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð eða fellur niður, sbr. reglur sveitarfélagsins um úthlutun lóða.
 2. Ef gatnagerðargjald hefur verið greitt í tengslum við útgáfu byggingarleyfis, en leyfið fellur úr gildi.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt innan 90 daga, vegna endurgreiðslu skv. a-lið, sama gildir um gatnagerðargjald sem lagt hefur verið á í tengslum við útgáfu byggingarleyfis sbr. b-lið, en þá skal gatnagerðargjald endurgreitt innan 90 daga frá því að byggingarleyfishafi hefur sannanlega krafist endurgreiðslu.

Um endurgreiðslu fer að öðru leyti skv. 9. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006, sbr. breyt­ingalög nr. 6/2009.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds vegna lóða sem úthlutað var eða byggingarleyfi veitt á, fyrir gildistöku laga nr. 6/2009 þann 5. mars 2009, skal verðbætt, án vaxta, miðað við vísitölu neyslu­verðs frá greiðsludegi til endurgreiðsludags.

 

9. gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjald.

Um samninga um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við Múlaþing og forvera þess fyrir gildistöku gjaldskrár þessarar, sem og skilmála varðandi gatna­gerðar­gjald, sem sveitarstjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi og lóðareigandi hefur undirgengist, fer eftir þágildandi gjaldskrám.

 

10. gr.

Afsláttur á árinu 2022.

Ákvörðun um afslætti af gatnagerðargjaldi og skilyrði fyrir þeim, sbr. 12. gr. laga um gatna­gerðar­gjald nr. 153/2006, er tekin af umhverfis- og framkvæmdaráði og staðfest af sveitarstjórn.

 

11. gr.

Byggingarheimildar og -leyfisgjald.

Innheimta skal gjald fyrir byggingarheimild eða -leyfi fyrir hverja þá framkvæmd sem slík bygg­ingar­heimild eða -leyfi er gefið út.

Innifalið í gjaldinu er lögboðin meðferð byggingarerinda, lóðarblöð (á úthlutuðum lóðum frá Múla­þingi), ein yfirferð aðaluppdrátta, útmæling fyrir lóð (á úthlutuðum lóðum af Múlaþingi) bygg­ingarreit, húsi og hæðarkóta, öryggis- og lokaúttekt (eitt skipti á hvora) og eftirlit byggingarfulltrúa skv. byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Byggingarleyfisgjald samkvæmt eftirfarandi töflu er innheimt við útgáfu leyfisins en byggingar­heimildargjöld vegna útgáfu slíkrar heimildar eru 30% lægri:

Tegund byggingar Kr.
Flokkur A: Íbúðarhúsnæði  
 1. Einbýlishús 200.000
 2. Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús, pr. íbúð 170.000
 3. Fjölbýlishús, pr. íbúð 100.000
 4. Frístundahús 100.000
Flokkur B: Atvinnu- og þjónustu- og stofnanahúsnæði  
 1. Gólfflötur allt að 500 fermetrar 200.000
 2. Gólfflötur á bilinu 500-1000 fermetrar 400.000
 3. Gólfflötur yfir 1000 fermetrar 600.000
Flokkur C: Önnur hús, hvers konar viðbyggingar, bílgeymslu- og gripahús  
 1. Nýbygging eða viðbygging allt að 40 fermetrar   80.000
 2. Nýbygging eða viðbygging frá 40-100 fermetrum 120.000
 3. Nýbygging eða viðbygging frá 100-200 fermetrum 200.000
Flokkur D: Annað  
1. Minniháttar breytingar á útliti, innra skipulagi, utanhúsklæðning o.þ.h.   40.000
2. Meiriháttar breytingar á innra skipulagi húsnæðis (breytingar á veggjum, lögnum o.fl. 100.000
3. Niðurrif eða afskráning mannvirkja   25.000
4. Endurnýjun byggingarleyfis   14.000

 

12. gr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld vegna mannvirkjamála.

Gjalddagi afgreiðslu- og þjónustugjalda vegna mannvirkjamála miðast við útgáfu viðkomandi vott­orða og er ákveðinn samhliða því að önnur þjónusta er veitt.

  Tegund þjónustu Gjald í kr. Athugasemdir
1 Eftirlit, úttekt og skráning vegna lausafjármuna í óleyfi 32.549 Eftirlit, úttekt og skráninga byggingarfulltrúa vegna geymslu lausafjármuna sbr. 2.6.1. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012
2 Útgáfa stöðuleyfis 38.979 Útgáfa stöðuleyfis sbr. 2.6.1. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012, í allt að 12 mánuði
3 Lóðarúthlutunargjald 45.662 Greiðist við úthlutun lóðar og er óendur­kræft, þó úthlutun gangi til baka
4 Fokheldisvottorð 18.307  
5 Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt 27.354 T.d. vegna byggingarstiga, stöðu­úttektar, byggingarstjóra- eða meistaraskipta
6 Lokavottorð og lokaúttekt 34.461  
7 Eignaskiptayfirlýsingar – samþykkt og skráning 12.760  
7 Eignaskiptayfirlýsingar – yfirferð 35.000 Eða aðkeypt vinna skv. reikningi
8 Umsagnir vegna leyfisveitinga 27.354 T.d. umsagnir vegna rekstrar- og vínveitingaleyfis o.fl.
9 Endurskoðun aðaluppdrátta 18.307  
10 Lóðarleigusamningur að beiðni lóðarhafa 25.521 Við bætist þinglýsingarkostnaður
11 Umsýslugjald vegna stofnunar lóða á landi í einkaeigu 25.521  
12 Umsýslugjald vegna útsetningar lóðarmarka að beiðni lóðarhafa á hnitsettri lóð 12.760  
13 Skannaðar teikningar og ljósritaðar teikningar, stærri en A4 blöð 595 Á einnig við um teikningar sem sendar eru rafrænt
14 Skönnun/prentun vottorða, staðfestinga og annarra slíkra skjala í A4 og A3 595 Gjald pr. blaðsíðu
15 Gjöld vegna aðkeyptrar vinnu, t.d. yfirferð séruppdrátta   Samkvæmt reikningi
16 Lágmarksgjald vegna móttöku byggingarleyfisumsóknar 12.760 Ef hætt er við útg. byggingarleyfis skal innheimta lágmarksgjald
17 Breyting á skráningu byggingar 12.760  
18 Afgreiðslugjald vegna tilkynntra framkvæmda 25.521  
19 Staðbundin viðurkenning iðnmeistara eða á starfsemi byggingarstjóra 12.760  
20 Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa 15.000 Gjald pr. klst.
21 Grenndarkynning 32.482  

 

Gjöld skv. 11 og 12. gr. eru óendurkræf þótt lóðarúthlutun og byggingarleyfi falli úr gildi.

 

13. gr.

Framkvæmdaleyfisgjöld.

Innheimta skal framkvæmdaleyfisgjald fyrir hverja þá framkvæmd sem framkvæmdaleyfi er gefið út fyrir.

Framkvæmdaleyfisgjald samkvæmt eftirfarandi töflu eru innheimt við útgáfu framkvæmda­leyfis.

  Tegund þjónustu Gjald í kr. Athugasemdir
1 Afgreiðslugjald 3.897  
2 Framkvæmdarleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 129.930  
3 Framkvæmdarleyfi – aðrar framkvæmdir 64.965  
4 Framkvæmdarheimild – minni framkvæmdir 25.521  
5 Eftirlit umfram það sem er innifalið í framkvæmdarleyfisgjaldinu 15.000 Tímagjald, aðkeypt vinna, skv. reikningi skipulagsfulltrúa og/eða aðkeypt vinna skv. reikningi
6 Grenndarkynning 32.482  

 

14. gr.

Gjöld vegna vinnu eða breytinga á skipulagsáætlunum.

Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á henni vegna leyfisskyldra framkvæmda getur sveitarstjórn innheimt gjald fyrir skipulagsvinnu sem nauðsynleg er vegna þeirrar fram­kvæmdar, samkvæmt eftirfarandi töflu. Gjaldið skal ekki nema hærri upphæð en nemur kostnaði við skipulagsgerðina og kynningu og auglýsingu skipulagsáætlunar og eru einstakir gjalda­liðir því settir fram til viðmiðunar.

Gjalddagi gjalda vegna skipulagsáætlana miðast við það þegar vinna fer fram og/eða kostnaður fellur til.

  Tegund þjónustu Gjald í kr. Athugasemdir
  Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga:    
1 Afgreiðslugjald 6.497  
2 Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr. skipulagslaga 162.412 Viðmiðunargjald
3 Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga 155.915  
4 Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga 90.950  
       
  Kostnaður vegna deiliskipulags:    
1 Afgreiðslugjald 6.497  
2 Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38 gr. skipulagslaga   Aðkeypt vinna skv. reikningi
3 Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga 155.915  
4 Veruleg breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43 gr. skipulagslaga   Aðkeypt vinna skv. reikningi
5 Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna verulegra breytinga, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 90.950  
6 Óveruleg breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. og 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga   Aðkeypt vinna skv. reikningi
7 Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegra breytinga, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga 64.965  

 

15. gr.

Ýmis ákvæði.

Öll gjöld önnur en gatnagerðargjald samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu bygg­ingarkostnaðar nóvember 2020 (grunnur 2010, 148,4 stig). Endurreikna skal gjöldin í upphafi hvers almanaksárs, á grundvelli vísitölu byggingarkostnaðar í janúar og gilda þau til loka viðkomandi árs.

Upphæð gjalda samkvæmt 11. og 12. gr. skal taka mið af kostnaði við þjónustu og einstök verk­efni og skal byggð á rekstraráætlun þar sem rökstudd eru þau atriði sem ákvörðun gjalds byggist á. Gjaldið má ekki vera hærra en sá kostnaður.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði, tryggð með lög­veðs­­rétti í viðkomandi fasteign og eru aðfararhæf samkvæmt 10. tl. 1. mgr. laga um aðför nr. 90/1989. Framkvæmdaleyfisgjöld og gjöld vegna skipulagsvinnu njóta þó ekki lögveðsréttar. Séu gjöld ekki greidd á eindaga skulu reiknast dráttarvextir frá gjalddaga, skv. ákvæðum laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

Kostnaður lóðarhafa vegna lóðar sem er skilað eða byggingarleyfi afturkallað af, vegna atriða er varða lóðarhafa, svo sem hönnunar- og rannsóknakostnaður á lóðinni eða framkvæmdir áður en bygg­ingarleyfi er gefið út, er ekki endurgreiddur af sveitarfélaginu. Staða lóðarhafa fer þá eftir gildandi verklagsreglum vegna lóðaskila eða öðrum ákvörðunum sveitarstjórnar.

Sé lóð afturkölluð eða byggingarleyfi fellt úr gildi eftir að undirstöður eru fullgerðar, eða á síðari stigum byggingarframkvæmda, skal dómkveðja tvo matsmenn til að verðleggja þær fram­kvæmdir sem unnar hafa verið, enda hafi þær verið teknar út og viðurkenndar af byggingarfulltrúa. Kostnað vegna matsins greiða sveitarfélagið og lóðarhafi að jöfnu. Múlaþing skal leysa til sín lóðina með mann­virkjum á grundvelli mats hinna dómkvöddu matsmanna að frádreginni hlutdeild lóðar­hafa í kostnaði vegna matsgerðarinnar.

 

16. gr.

Heimildarákvæði.

Sveitarstjórn er heimilt að undanþiggja að öllu leyti einstök hverfi, götur eða landsvæði ákvæð­um 3. gr. gjaldskrár þessarar, ef sveitarfélagið semur við einn og sama framkvæmdaraðila að taka að sér að byggja öll mannvirki á svæðinu og ganga að fullu frá götum, bifreiðastæðum, opnum svæðum o.s.frv. Í slíkum tilfellum skal framkvæmdaraðili greiða sveitarsjóði sem nemur að minnsta kosti 15% af útreiknuðu, samanlögðu gatnagerðargjaldi til að standa straum af kostnaði við tengi­götur. Sveitar­sjóður skal eftir sem áður yfirtaka til rekstrar þær götur sem byggðar eru með framan­­greindum hætti.

 

17. gr.

Samþykkt og gildistaka.

Gatnagerðargjald byggir á lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 og reglugerð um gatna­gerðar­gjald nr. 543/1996.

Byggingarleyfisgjald og afgreiðslu- og þjónustugjöld vegna mannvirkjamála byggja á 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og vinnu við skipulagsáætlanir byggja á 20. gr. sbr. einnig 18. gr. og 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Við gildistöku hennar fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1530/2021.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. apríl 2022.

 

Múlaþingi, 26. apríl 2022.

 

Björn Ingimarsson sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 10. maí 2022