Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 420/2018

Nr. 420/2018 12. apríl 2018

SAMÞYKKT
um gatnagerðargjald, byggingarleyfisgjöld og þjónustugjöld byggingarfulltrúaembættis Djúpavogshrepps.

1. gr.

Gjöld samkvæmt samþykkt þessari.

Lóðarhafar og framkvæmdaaðilar innan Djúpavogshrepps greiða til sveitarfélagsins eftirtalin gjöld samkvæmt samþykkt þessari:

 1. Gatnagerðargjald.
 2. Byggingarleyfisgjald.
 3. Afgreiðslu- og þjónustugjöld vegna mannvirkjamála.
 4. Framkvæmdaleyfisgjöld.
 5. Gjöld vegna vinnu eða breytinga á skipulagsáætlunum.

2. gr.

Gatnagerðargjald.

Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í þéttbýli á Djúpavogshreppi, samkvæmt samþykktu deili­skipulagi eða staðfestu aðalskipulagi, skal greiða gatnagerðargjald samkvæmt samþykkt þessari, sbr. 12. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhalds gatna og annarra gatna­mannvirkja. Gjaldinu skal þannig m.a. varið til að undirbyggja götur með tilheyrandi lögnum, m.a. vegna götulýsingar og til að leggja bundið slitlag, gangstéttir, umferðareyjar og þess háttar þar sem gert er ráð fyrir því í skipulagi.

Stofngjöld fráveitu og vatnsveitu og byggingarleyfisgjöld eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í gatnagerðargjaldi.

3. gr.

Gjaldstofn gatnagerðargjalds og tímamark álagningar.

Gatnagerðargjald er tvíþætt. Annars vegar er það vegna nýrra bygginga og hins vegar vegna stækk­unar á eldra húsnæði.

Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er fermetrafjöldi byggingar á tiltekinni lóð. Gjaldstofninn er ákveðinn á eftirfarandi hátt:

 1. Þegar sveitarfélagið úthlutar eða selur lóð eða byggingarrétt á lóð er gatnagerðargjald lagt á í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem heimilt er að reisa á viðkomandi lóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Þó skal aldrei miða álagninguna við hærra nýtingarhlutfall en 0,4 fyrir einbýlishús.
 2. Þegar gatnagerðargjald verður ekki lagt á skv. a-lið, eða ef byggingarleyfi er veitt fyrir stærri byggingu en álagning skv. a-lið var upphaflega miðuð við, er við útgáfu bygg­ingar­leyfis lagt á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem bygg­ingar­leyfi tekur til. Gildir þá jafnframt:
  1. Gatnagerðargjald skal innheimt vegna stækkunar byggingar sem nemur fermetra­fjölda stækkunar.
  2. Gatnagerðargjald skal innheimt ef reist er ný og stærri bygging í stað annarrar á sömu lóð sem stækkuninni nemur. Gildir þessi regla um byggingar sem samþykkt er byggingarleyfi fyrir allt að fimm árum eftir að leyfi er gefið fyrir niðurrifi byggingar. Að öðrum kosti skal greiða fullt gatnagerðargjald.
  3. Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun húsnæðis þannig að hún færist í hærri gjaldflokk, sbr. 4. gr. skal greiða gatna­gerðar­gjald sem svarar til mismunar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða bygg­ingar­leyfis­hafi þar sem það á við, á ekki rétt á endurgreiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breytingu.

Hafi gatnagerðargjald verið lagt á í samræmi við a-lið greinarinnar, skal ekki greitt af viðbyggingu, nema að því leyti sem viðbygging felur í sér hærra nýtingarhlutfall en fyrri álagning byggði á, þó ekki í tilvikum þar sem hámark skv. 1. mgr. 4. gr. um einbýlishúsalóðir á við.

4. gr.

Útreikningur gatnagerðargjalds.

Við álagningu gatnagerðargjalds skv. a-lið 3. gr. skal gatnagerðargjald reiknað út frá fermetrafjölda skv. tilgreindu hámarksnýtingarhlutfalli lóðar, sbr. 3. gr. Sé þess óskað að byggja meira en nýt­ingar­hlutfall lóðar segir til um skal greiða gatnagerðargjald miðað við það nýtingarhlutfall. Um einbýlishúsalóðir gildir þó alltaf, að aldrei skuli miða álagningu við hærra nýtingarhlutfall en 0,4.

Við álagningu gatnagerðargjalds skv. b-lið 3. gr. skal gatnagerðargjald reiknað út frá raunfjölda fermetra byggingar, hvort sem um er að ræða viðbyggingu, endurbyggingu, breytingu notkunar eða önnur tilvik.

Af hverjum fermetra skal greiða ákveðinn hundraðshluta byggingarkostnaðar pr. fermetra vísi­tölu­húss fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grund­velli laga nr. 42/1987 um vísitölu byggingarkostnaðar. Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

  Einbýlishús með eða án bílageymslu 6,50%
  Par-, rað- og keðjuhús, með eða án bílageymslu 6,00%
  Fjölbýlishús með eða án bílageymslu 4,00%
  Verslunar-, skrifstofu - og þjónustuhúsnæði 5,20%
  Iðnaðar- og geymsluhúsnæði 4,50%
  Aðrar byggingar 3,00%
  Geymslulóðir á iðnaðar- og athafnasvæðum 2,25%

Þegar byggingarleyfi á geymslulóð er gefið út skal greiða gatnagerðargjald eins og um iðnaðar- og geymsluhúsnæði sé að ræða að frádregnu áður greiddu gjaldi, framreiknuðu miðað við bygg­ingar­vísitölu.

Fjárhæðir taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins (nú 213.303 kr./m², byggingarvísitala grunnur 2010, 137,0 stig í janúar 2018).

5. gr.

Undanþágur frá greiðslu gatnagerðargjalds.

Undanþegnar greiðslu gatnagerðargjalds eru eftirtaldar byggingar:

 1. Óeinangruð hús, minni en 15 fermetrar.
 2. Óupphituð svalaskýli íbúðarhúsa sem eru 20 fermetrar eða minni

6. gr.

Sérstök lækkunarheimild gatnagerðargjalds.

Sveitarstjórn er heimilt skv. 6. gr. laga nr. 153/2006 að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður.

7. gr.

Gjalddagar og greiðsluskilmálar.

Gjalddagi 50% gatnagerðargjalds er við lóðarveitingu og gjalddagi eftirstöðva þegar byggingarleyfi er veitt, þó eigi síðar en 6 mánuðum frá lóðarúthlutun. Hafi gjöldin eigi verið greidd innan ofan­greinds frests, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi. Gjalddagi gatnagerðargjalds í öðrum tilvikum en við úthlutun lóðar miðast við útgáfu byggingarleyfis.

Umsækjandi lóðar, sem fengið hefur sömu lóð úthlutað án þess að greiða innan mánaðar gatna­gerðar­gjald, fær ekki úthlutað lóðinni í þriðja sinn, nema fyrir liggi greiðsla gatnagerðargjalds.

Eindagi gjalda skv. samþykkt þessari er 30 dögum eftir gjalddaga.

8. gr.

Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

9. gr.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt í eftirtöldum tilvikum:

 1. Ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð eða fellur niður, sbr. reglur sveitarfélagsins um úthlutun lóða.
 2. Ef gatnagerðargjald hefur verið greitt í tengslum við útgáfu byggingarleyfis, en leyfið fellur úr gildi.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt innan 90 daga, vegna endurgreiðslu skv. a-lið, sama gildir um gatnagerðargjald sem lagt hefur verið á í tengslum við útgáfu byggingarleyfis, sbr. b-lið, en þá skal gatnagerðargjald endurgreitt innan 90 daga frá því að byggingarleyfishafi hefur sannanlega krafist endurgreiðslu.

Um endurgreiðslu fer að öðru leyti skv. 9. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006, sbr. breyt­ingar­lög nr. 6/2009.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds vegna lóða sem úthlutað var eða veitt byggingarleyfi, fyrir gildis­töku laga nr. 6/2009 þann 4. mars 2009, skal verðbætt miðað við vísitölu neysluverðs frá greiðslu­degi til endurgreiðsludags.

10. gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjald.

Um samninga um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við Djúpavogshrepp fyrir gildistöku samþykktar þessarar, svo og skilmálar varðandi gatna­gerðar­gjald, sem sveitarstjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi og lóðareigandi hefur undirgengist, fer eftir þágildandi gjaldskrám.

11. gr.

Stofngjald vatnsveitu.

Tekjum sveitarfélagsins af stofngjaldi vatnsveitu skv. 1. gr. skal varið til að standa straum af stofn­kostnaði og rekstri vatnsveitu.

Stofngjald vatnsveitu skal innheimt af öllum fasteignum sem tengdar eru við vatnsveitu í eigu Djúpa­vogs­hrepps. Gjaldið skal lagt á og innheimt við veitingu byggingarleyfis og vera sem hér segir:

Tafla 1 - Stofngjald vatnsveitu.

Nr.  Grunngjald, kr. m³-gjald, kr.
1.1 Íbúðarhúsnæði, verslun, þjónusta og stofnanir 72.000 50
1.2 Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði 95.000 50

12. gr.

Stofngjald holræsa.

Tekjum sveitarfélagsins af holræsagjaldi skv. 1. gr. skal varið til lagningar og viðhalds holræsa (fráveitna).

Stofngjald fráveitu (holræsa) skal innheimta af öllum fasteignum sem tengdar eru við fráveitu í eigu Djúpavogshrepps. Gjaldið skal lagt á og innheimt við veitingu byggingarleyfis og vera sem hér segir:

Tafla 2 - Stofngjald holræsa.

Nr.  Grunngjald, kr. m³-gjald, kr.
2.1 Íbúðarhúsnæði, verslun, þjónusta og stofnanir 72.000 50
2.2 Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði 95.000 50

13. gr.

Byggingarleyfisgjald.

Innheimta skal byggingarleyfisgjald fyrir hverja þá framkvæmd sem byggingarleyfi er gefið út fyrir.

Byggingarleyfisgjald er óendurkræft grunngjald, að viðbættu gjaldi pr. m³ byggingar. Þó skal ekki innheimta byggingarleyfisgjald fyrir byggingar sem eru 7 m² eða minni, nema um viðbyggingar sé að ræða.

Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er lögboðin meðferð byggingarleyfiserinda, lóðarblöð, yfirferð teikn­inga, útmæling fyrir húsi og hæðarkóta og reglubundið eftirlit, eftir því sem við á.

Byggingarleyfisgjald samkvæmt eftirfarandi töflu er innheimt við útgáfu byggingarleyfis:

Tafla 3 – Byggingarleyfisgjöld.

Nr.  Grunngjald, kr. m³-gjald, kr. Athugasemdir
3.1 Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar á íbúðarlóðum í þéttbýli og í dreifbýli 45.000 320 Heildargjald þó að lágmarki kr. 250.000
3.2 Viðbyggingar við íbúðarhús, bílgeymslur, sólstofur o.fl. 25.000 320 Heildargjald þó að lágmarki kr. 65.000
3.3 Atvinnuhúsnæði 90.000 170 Heildargjald þó að lágmarki kr. 170.000
3.4 Sérhæfðar byggingar fyrir atvinnurekstur, svo sem hótel, gistiheimili, gistihús, verslanir og opinberar stofnanir sem og viðbyggingar þeirra 140.000 320 Heildargjald þó að lágmarki kr. 350.000
3.5 Byggingarleyfisskyld mannvirki, s.s. spennistöðvar, loftnetsmöstur, tankar, stöplar o.fl. 120.000  
3.6 Frístundahús 40.000 110 Heildargjald þó að lágmarki kr. 90.000
3.7 Landbúnaðarbyggingar 40.000 110 Heildargjald þó að lágmarki kr. 90.000
3.8 Niðurrif húsa 25.000  
3.9 Óbreytt endurnýjun eldra byggingarleyfis 15.000  
3.10 Meiri háttar útlitsbreytingar, svo sem utanhússklæðningar 35.000   
3.11 Minni háttar leyfisskyldar framkvæmdir 12.000  Sólpallar, loftnet, girðingar o.þ.h.
3.12 Hús minni en 60 m² utan þéttbýlis ætlað í gistiþjónustu 220.000 350 Ef stærra en 60 m² þá á liður 1.4 við
3.13 Gjöld vegna húsa s.s frístundahús sem flutt eru inn á svæði Djúpavogshrepps fullbúin og sett á tilbúnar undirstöður 65.000  Gjald á við þegar byggingarleyfi hefur verið afgreitt í öðru sveitarfélagi. Annars hefðbundinn gjaldliður
3.14 Samþykki byggingaráforma 60.000  Dregst frá þegar byggingarleyfi er gefið út, innan árs. Annars óendurkræft

14. gr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld vegna mannvirkjamála.

Gjalddagi afgreiðslu- og þjónustugjalda vegna mannvirkjamála miðast við útgáfu viðkomandi vott­orða og ákveðst samhliða því að önnur þjónusta er veitt.

Tafla 4 - Þjónustugjöld.

Nr.  Gjald, kr. Athugasemdir
4.1 Afgreiðslugjald vegna landskipta 35.000 
4.2 Aukaútsetning lóðar 5-6 punktar 40.000 Eða samkvæmt reikningi
4.3 Aukaúttekt byggingarfulltrúa 20.000 
4.4 Aukavottorð um byggingarstig og stöðuútekt 25.000 
4.5 Breyting á lóðarsamningi (að beiðni lóðarhafa) 24.000 
4.6 Breytingar í fasteignaskrá. Ein umferð 25.000 Grunngjald. Eða skv. reikningi
4.7 Eftirlit, úttekt og skráning vegna lausafjármuna í óleyfi 30.000 Eftirlit, úttekt og skráning byggingarfulltrúa vegna geymslu lausafjármuna, sbr. 2.6.1 gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012
4.8 Eignaskiptayfirlýsingar, yfirferð 24.000 
4.9 Endurskoðun aðaluppdrátta 15.000 
4.10 Fokheldisvottorð 15.000 
4.11 Gerð eða endurnýjun lóðarblaðs 20.000 
4.12 Gerð stofnskjals vegna lóðar 10.000 Þegar hús er fokhelt. Við bætist þinglýsingarkostnaður vegna lóðarleigusamninga og stofnskjals
4.13 Grenndarkynning 30.000 
4.14 Kostnaður vegna aðkeyptrar yfirferðar séruppdrátta Skv. reikningi 
4.15 Lóðarúthlutunargjald 40.000 Gjaldið er óendurkræft þó úthlutun gangi til baka. Framlenging hálft gjald
4.16 Minni háttar breytingar á húsnæði:
Útlit, litir, skilti o.fl.
10.000 
4.17 Óbreytt endurnýjun byggingarleyfis 20.000 
4.18 Skannaðar teikningar og ljósrit teikninga, stærri en A4 blöð, stk. 500 Á einnig við um teikningar sem sendar eru rafrænt
4.19 Skönnun/prentun vottorða, staðfestinga og annarra slíkra skjala í A4/A3, stk. 500 
4.20 Stofnun lóðar 35.000 
4.21 Stöðuleyfi. Viðmið 20 feta gámur 24.000 
4.22 Stöðuleyfi. Viðmið 40 feta gámur 36.000 
4.23 Tímagjald tæknimanns 9.500 Á við um vinnu sem fellur ekki undir gjaldskrá og/eða vinnan fer fram úr eðlilegum mörkum gjaldskrár
4.24 Umsagnir vegna rekstrarleyfa og húsaleiguúttektir 24.000 
4.25 Úttekt vegna útleigu húsnæðis 45.000 Almennum leigumarkaði/til sölu/gistingar
4.26 Úttektir vegna byggingarstjóra- eða meistaraskipta 25.000 
4.27 Vottorð vegna vínveitingaleyfa 25.000 

15. gr.

Framkvæmdaleyfisgjöld.

Innheimta skal framkvæmdaleyfisgjald fyrir hverja þá framkvæmd sem framkvæmdaleyfi er gefið út fyrir. Gjaldið má ekki nema hærri upphæð en nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins og eftirlitið, svo sem vegna nauðsynlegrar aðkeyptrar þjónustu.

Framkvæmdaleyfisgjald samkvæmt eftirfarandi töflu eru innheimt við útgáfu framkvæmdaleyfis. Gjalddagi eftirlitsgjalds er í kjölfar eftirlits:

Tafla 5 – Framkvæmdaleyfisgjöld.

Nr.   Gjald, kr. Athugasemdir
5.1 Afgreiðslugjald 3.200 
5.2 Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfis-áhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald 110.000 
5.3 Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald 55.000 
5.4 Eftirlit umfram eina ferð. Sem er innifalin í framkvæmdagjaldi 20.000 Tímagjald aðkeypt vinna. Skv. reikningi byggingarfulltrúa og/eða aðkeypt vinna, skv. reikningi

16. gr.

Gjöld vegna vinnu eða breytinga á skipulagsáætlunum.

Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á henni vegna leyfisskyldra framkvæmda getur sveitarstjórn innheimt gjald fyrir skipulagsvinnu sem nauðsynleg er vegna þeirrar fram­kvæmdar, samkvæmt eftirfarandi töflu. Gjaldið skal ekki nema hærri upphæð en nemur kostnaði við skipulagsgerðina og kynningu og auglýsingu skipulagsáætlunar og eru einstakir gjalda­liðir því settir fram til viðmiðunar.

Gjalddagi gjalda vegna skipulagsáætlana miðast við það þegar vinna fer fram og/eða kostnaður fellur til. Gjöld skulu innheimt samkvæmt sérstökum innheimtuseðlum.

Tafla 6 – Vegna aðalskipulagsbreytinga.

Nr.  Gjald, kr. Athugasemdir
6.1 Afgreiðslugjald - aðalskipulag 5.500 
6.2 Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr. skipulagslaga, viðmiðunargjald 136.000 Viðmiðunargjald, auk þess aðkeypt vinna skv. reikningi
6.3 Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga 131.000 
6.4 Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga 77.000 
6.5 Afgreiðslugjald - deiliskipulag 5.500 
6.6 Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga  Aðkeypt vinna samkvæmt reikningi
6.7 Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga 131.000 
6.8 Veruleg breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga  Aðkeypt vinna samkvæmt reikningi
6.9 Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna verulegra breytinga, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 77.000 
6.10 Óveruleg breyting á deiliskipulags-uppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga  Aðkeypt vinna samkvæmt reikningi
6.11 Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegra breytinga, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga 55.000 
6.12 Grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagsuppdrætti 30.000 
6.13 Grenndarkynning 30.000 

17. gr.

Upphæðir samkvæmt samþykkt þessari eru miðaðar við vísitölu byggingarkostnaðar, eins og hún var í janúar 2018 (137 stig) og skulu uppfærð eftir byggingarvísitölu janúar hvers árs, nema er varðar gatnagerðargjald. Gatnagerðargjald uppreiknast miðað við 1. dag þess mánaðar er það er lagt á.

Öll gjöld samkvæmt 1. gr. eru, ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði, tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign og eru aðfararhæf samkvæmt 10. tl. 1. mgr. laga um aðför nr. 90/1989. Framkvæmdaleyfisgjald og gjöld vegna stöðuleyfa njóta þó ekki lögveðsréttar.

Séu gjöld ekki greidd á eindaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga, samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

Sé úthlutaðri lóð skilað, lóðarúthlutun afturkölluð eða byggingarleyfi fellt úr gildi, skal endurgreiða gatnagerðargjald skv. 2. mgr. 1. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 17/1996. Gatnagerðargjald skal endurgreiða með verðbótum, miðað við vísitölu byggingarkostnaðar, en vaxtalaust.

Stofngjöld fráveitu og vatnsveitu skulu endurgreidd með sama hætti og gatnagerðargjald.

Endurgreiðslu gatnagerðargjalds og stofngjalda fráveitu og vatnsveitu er heimilt að fresta þar til lóð er úthlutað að nýju, en þó ekki lengur en í 6 mánuði frá afturköllun lóðar eða niðurfellingu bygg­ingar­leyfis.

Kostnaður lóðarhafa vegna lóðar sem er skilað eða ef byggingarleyfi hefur verið afturkallað vegna atriða er varða lóðarhafa, svo sem hönnunar- og rannsóknarkostnaður eða framkvæmdir unnar sam­kvæmt graftrarleyfi áður en byggingarleyfi er gefið út, er ekki endurgreiddur af sveitarfélaginu. Sveitar­félagið endurgreiðir ekki kostnað við jarðvegsskipti á lóð sem skilað er, eða við niðurfellingu bygg­ingar­leyfis.

Sé byggingarleyfi afturkallað vegna atriða er ekki varða lóðarhafa gilda ákvæði 5. mgr. 9. gr. varðandi endurgreiðslu kostnaðar til lóðarhafa. Þó skal hönnunarkostnaður vegna byggingar og rannsóknarkostnaður á lóðinni ekki endurgreiddur.

Sé lóð afturkölluð eða byggingarleyfi fellt úr gildi eftir að undirstöður (sökklar) eru fullgerðar, eða á síðari stigum byggingarframkvæmda, skulu tveir dómkvaddir matsmenn verðleggja þær fram­kvæmdir sem unnar hafa verið, enda hafi þær verið teknar út og viðurkenndar af bygg­ingar­fulltrúa. Kostnað vegna mats greiða sveitarfélagið og lóðarhafi að jöfnu. Djúpavogs­hreppur skal leysa til sín lóðina með mannvirkjum á grundvelli matsins, að frádreginni hlutdeild lóðar­hafa í kostnaði vegna matsgerðarinnar.

18. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að auglýsa lóðir með lægri gatnagerðargjaldi en 3. gr. mælir fyrir um, ef sérstakar aðstæður eru sem gera byggingarframkvæmdir óvenju erfiðar eða kostnaðarsamar.

19. gr.

Öll framangreind gjöld eru, ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði, tryggð með lögveðsrétti í við­komandi fasteign og eru aðfararhæf.

Gatnagerðargjald byggir á lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 og reglugerð um gatna­gerðar­gjald nr. 543/1996.

Stofngjald vatnsveitu byggir á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004.

Holræsagjald byggir á ákvæðum V. kafla laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna, nr. 9/2009.

Byggingarleyfisgjald samkvæmt töflu 3 og þjónustugjöld samkvæmt töflu 4 byggja á IX. kafla laga um mannvirki nr. 160/2010.

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og grenndarkynninga byggja á skipulagslögum nr. 123/2010.

Hafi hluti gatnagerðargjalds af íbúðarlóð á Djúpavogi verið greiddur fyrir gildistöku samþykktar þessarar, skal miða útreikning heildargatnagerðargjalds af viðkomandi lóð, svo og gjalddaga við ákvæði samþykktar nr. 506/2013.

Samþykkt þessi tekur gildi við birtingu og fellur þá úr gildi samþykkt nr. 506/2013 um gatna­gerðar­gjald stofngjald holræsa stofngjald vatnsveitu byggingarleyfisgjöld og framkvæmda­leyfis­gjald í Djúpavogshreppi.

Samþykkt af sveitarstjórn Djúpavogshrepps 12. apríl 2018.

Djúpavogi, 16. apríl 2018.

Gauti Jóhannesson sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 2. maí 2018