Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1590/2021

Nr. 1590/2021 22. desember 2021

REGLUR
um helstu fjárhagsupplýsingar í samantekt lýsingar verðbréfa, birtingu og flokkun lýsinga, auglýsingar verðbréfa, viðauka við lýsingu, tilkynningagáttina og tilkynningu um almennt útboð.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um nánari framkvæmd laga nr. 14/2020 um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði hvað varðar helstu fjárhags­upplýsingar í samantekt lýsingar verðbréfa, birtingu og flokkun lýsinga, auglýsingar verðbréfa, viðauka við lýsingu, tilkynningagáttina og tilkynningu um almennt útboð, einkum 7., 21., 22., 23. og 25. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði verðbréfa eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB.

 

2. gr.

Tilvísanir.

Fjármálagerningar skv. i., ii. og vi. lið a-liðar 4. mgr. 25. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til fjármálagerninga sem vísað er til í i., ii. og vi. lið a-liðar 4. mgr. 25. gr. tilskipunar Evrópu­þingsins og ráðsins 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til fjármálagerninga skv. 16. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Yfirtökutilboð: Tilvísanir í reglum þessum til yfirtökutilboðs eins og skilgreint er í a-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB skal skilja sem tilvísanir til yfirtökutilboða skv. lögum um yfirtökur nr. 108/2017.

 

3. gr.

Tilkynning um almennt útboð.

Tilkynningu um almennt útboð verðbréfa í þeim tilvikum þegar verðmæti þess er á bilinu 1.000.000 – 7.999.999 evra skal senda Seðlabankanum 2 vikum fyrir áætlað útboð, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 14/2020. Tilkynningin skal send á eyðublaði sem er í viðauka við þessar reglur.

 

4. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi eftirfarandi reglugerðir:

  1. Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/979 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um helstu fjárhagsupplýsingar í samantekt lýsingar, birtingu og flokkun lýsinga, auglýsingar á verðbréfum, viðauka við lýsingu og tilkynningagáttina og um niðurfellingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 382/2014 og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/301, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20 frá 26. mars 2020, bls. 331-355, með þeim aðlögunum sem leiða af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 188/2019 frá 10. júlí 2019, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73 frá 12. september 2019, bls. 3, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1272 frá 4. júní 2020 um breytingu og leiðréttingu á framseldri reglu­gerð (ESB) 2019/979 um viðbætur við reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar tæknilega eftirlits­staðla um helstu fjárhagsupplýsingar í samantekt lýsingar, birtingu og flokkun lýsinga, auglýs­ingar á verðbréfum, viðauka við lýsingu og tilkynningagáttina, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 80 frá 16. desember 2021, bls. 311-315, með eftirfarandi aðlögun sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2021 frá 11. júní 2021, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:
      Í 22. gr. a. reglugerðarinnar, að því er varðar EFTA-ríkin, orðast „16. september 2020“ sem „daginn fyrir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2021 frá 11. júní 2021“.

 

5. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 2. mgr. 19. gr. laga nr. 14/2020 um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, taka gildi þegar í stað. Við gildistöku þeirra falla úr gildi reglur nr. 320/2020 um helstu fjárhagsupplýsingar í saman­tekt lýsingar verðbréfa, birtingu og flokkun lýsinga, auglýsingar verðbréfa, viðauka við lýsingu, tilkynn­inga­gáttina og tilkynningu um almennt útboð.

 

Seðlabanka Íslands, 22. desember 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

 

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 28. desember 2021