Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 289/2016

Nr. 289/2016 18. mars 2016

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 1145/2011 um Lífvísindasetur Háskóla Íslands.

1. gr.

2. gr. orðast svo:

Hlutverk Lífvísindaseturs er að:

 1. Skapa sameiginlegan vettvang þeirra sem stunda rannsóknir á sviði lífvísinda við Háskóla Íslands og samstarfsstofnanir hans.
 2. Efla rannsóknir í lífvísindum og auka tengsl rannsókna og kennslu í rannsóknatengdu fram­halds­námi.
 3. Auka sýnileika rannsókna á þessu sviði innanlands sem utan.
 4. Stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaraðila á sviði lífvísinda, læknisfræði og í öðrum heilbrigðisvísindagreinum og efla tengsl við atvinnu- og þjóðlíf.
 5. Gefa út og kynna niðurstöður rannsókna í lífvísindum.
 6. Veita upplýsingar og ráðgjöf varðandi málefni tengd lífvísindum.
 7. Gangast fyrir ráðstefnum, námskeiðum og fyrirlestrum í lífvísindum.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr.:

 1. Á eftir orðunum „Háskóla Íslands“ í 1. málsl. 1. mgr. bætast við orðin: og samstarfsstofnanir hans.
 2. 2. mgr. orðast svo:
  Stjórn Lífvísindaseturs setur hverjum rannsóknarhópi starfsreglur eftir atvikum þar sem m.a. kemur fram hverjir standa að hópnum og tengsl hans og Lífvísindaseturs eru nánar tilgreind. Hópstjóri (e. principal investigator) fer fyrir hverjum hópi og ber á honum fjárhagslega ábyrgð. Hópstjóri ber ábyrgð á að koma upplýsingum um rannsóknarhóp sinn til forstöðu­manns Lífvísindaseturs sem kemur þeim inn á vefsíðu setursins.
 3. Í stað orðanna „mun standa“ í 1. málsl. 3. mgr. kemur: stendur.

3. gr.

1. og 2. mgr. 5. gr. orðast svo:

Forseti heilbrigðisvísindasviðs skipar sex manna stjórn Lífvísindaseturs til þriggja ára í senn. Í stjórninni skal vera formaður, valinn án tilnefningar í samráði við forseta læknadeildar, þrír fulltrúar tilnefndir sameiginlega af hópstjórum rannsóknarhópa sem aðild eiga að Lífvísindasetrinu, einn fulltrúi doktorsnema og einn fulltrúi nýdoktora sem valdir eru til eins árs í senn af nemendum í doktorsnámi og starfandi nýdoktorum við Lífvísindasetrið. Með stjórn starfar ráðgjafaráð sem saman­stendur af fulltrúum þeirra aðila sem standa að Lífvísindasetri. Í stjórn skulu sitja bæði karlar og konur og skal þess gætt að hlutfall kynjanna sé ekki minna en 40%, sbr. 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Stjórnarfundi skal halda að jafnaði mánaðarlega á hinu akademíska starfsári frá september til júní. Jafnframt fundar formaður stjórnar með deildarráði læknadeildar að jafnaði einu sinni á ári.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr.:

 1. Í stað orðanna „með þriggja daga fyrirvara“ í 1 málsl. 1. mgr. kemur: með minnst þriggja daga fyrirvara.
 2. 5. mgr. orðast svo:
  Ráðgjafaráð situr stjórnarfundi með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðisréttar. Ef for­stöðu­maður er ráðinn til stofnunarinnar án þess að eiga sæti í stjórninni situr hann einnig stjórnar­fundi með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðisréttar.

5. gr.

2. mgr. 7. gr. orðast svo:

Stjórn Lífvísindaseturs efnir til ársfundar með hópstjórum rannsóknastofa við Lífvísindasetrið, þar sem ársskýrsla er lögð fram og önnur mál, svo sem kveðið er á um í reglum fyrir Háskóla Íslands.

6. gr.

Í stað orðsins „fræðasviðs“ í 3. málsl. 1. mgr. 8. gr. kemur: heilbrigðisvísindasviðs.

7. gr.

1. mgr. 9. gr. orðast svo:

Tekjur Lífvísindaseturs Háskóla Íslands eru eftirfarandi:

 1. greiðslur fyrir þjónustu við umfangsmikil verkefni,
 2. greiðslur fyrir fræðslu,
 3. greiðslur fyrir aðra þjónustustarfsemi,
 4. tekjur af fræðslufundum og ráðstefnum sem Lífvísindasetur stendur fyrir,
 5. aðrar tekjur, t.d. framlög frá Háskóla Íslands, styrkir frá hinu opinbera eða einkaaðilum, gjafir og framlög úr ríkissjóði eftir því sem kveðið er á um í fjárlögum,
 6. framlag frá læknadeild og heilbrigðisvísindasviði,
 7. mótframlög vegna styrkjaöflunar, eftir því sem heimilt er og að fengnu samþykki forseta heilbrigðisvísindasviðs og forseta viðkomandi deildar,
 8. aðstöðugjöld fyrirtækja sem nýta sér rannsóknaraðstöðu Lífvísindaseturs.

8. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð hefur sett á grundvelli heimildar í 3. mgr. 11. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, að fenginni tillögu læknadeildar og stjórnar heilbrigðisvísindasviðs, öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 18. mars 2016.

Jón Atli Benediktsson.

Halldór Jónsson.


B deild - Útgáfud.: 8. apríl 2016