Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 202/2017

Nr. 202/2017 23. febrúar 2017

REGLUR
um Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri.

1. gr.

Almennt.

Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri (HHA) er vísindaleg rannsóknastofnun sem til var stofnað með rammasamningi um samstarf milli Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (FSA) nú Sjúkra­hússins á Akureyri og Háskólans á Akureyri (HA) dagsettum 7. október 2002. Með samningi þessum vilja Sjúkrahúsið á Akureyri og HA efla kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum með því að auka samstarf og gera þessa þætti í starfi stofnananna sýnilegri. Á ensku ber stofnunin heitið „Institute of Health Science Research, University of Akureyri“.

2. gr.

Hlutverk.

Meginhlutverk stofnunarinnar eru eftirfarandi:

 1. að vera sameiginlegur vettvangur til rannsókna fyrir starfsmenn sjúkrahússins og HA, svo og annarra heilbrigðisstofnana eftir nánara samkomulagi við þær,
 2. að efla tengsl rannsókna og kennslu og samhæfa rannsóknir í heilbrigðisvísindum sem unnar eru við HA, sjúkrahúsið og aðrar heilbrigðisstofnanir,
 3. að styðja kennslu og þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og veita nemendum í framhalds­námi í heilbrigðisgreinum aðstoð við rannsóknastörf eftir því sem kostur er,
 4. að stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaaðila á sviði heilbrigðisvísinda og sterkum tengslum við atvinnu- og þjóðlíf,
 5. að sinna þjónustuverkefnum í rannsóknum á heilbrigðissviði,
 6. að gefa út og kynna niðurstöður rannsókna í heilbrigðisvísindum,
 7. að veita fræðslu og ráðgjöf varðandi málefni tengd heilbrigðisþjónustu,
 8. að standa fyrir og stuðla að því að haldin séu málþing og ráðstefnur á sviði heilbrigðis­vísinda,
 9. að halda eða stuðla að því að haldin séu námskeið og fyrirlestrar.

Að öðru leyti mótar stjórn stofnunarinnar starfsemi hennar.

3. gr.

Stjórn.

Stefnunefnd HA/Sjúkrahússins á Akureyri (sbr. rammasamning) er jafnframt stjórn Heilbrigðis­vísinda­stofnunar og er formaður stefnunefndar einnig stjórnarformaður HHA. Stefnu­nefndin/stjórnin velur forstöðumann hennar til þriggja ára í senn. Forstöðumaður HHA skal sitja fundi stefnunefndar þegar málefni hennar eru þar á dagskrá og þegar haldnir eru sérstakir stjórnar­fundir stofn­unar­innar. Forstöðumaður sér um daglegan rekstur stofnunarinnar og framfylgir stefnu og ákvörð­unum stjórnar á hverjum tíma. Stjórnin mótar stefnu stofnunar­innar og setur reglur um þá þætti í starf­semi hennar sem þurfa þykir á hverjum tíma. Þá sker stjórnin úr vafa­atriðum sem upp kunna að koma og varða innri starfsemi stofnunarinnar.

4. gr.

Stjórnarfundir.

Stjórn Heilbrigðisvísindastofnunar skal reglulega halda sérstaka stjórnarfundi fyrir stofnunina þar sem málefni hennar skulu tekin á dagskrá. Stjórnarfundi skal að jafnaði halda eigi sjaldnar en einu sinni á misseri. Skylt er að boða stjórnarfund óski tveir eða fleiri stefnunefndarmenn þess. Falli atkvæði jöfn á slíkum fundi ræður atkvæði formanns eða þess sem gegnir formannsstörfum. Stjórnin heldur fundargerðir þar sem ákvarðanir hennar skulu skráðar. Fundargerðir skulu stað­festar í lok fundar, en eigi síðar en á næsta fundi á eftir. Heimilt er að halda stjórnarfundi með fundum stefnunefndar eða í beinu framhaldi af þeim en þá skulu dagskrárliðir aðskildir og þeir þættir sem lúta að starfsemi HHA færðir sérstaklega til bókar sem fundargerð stjórnar HHA.

5. gr.

Aðstaða.

HA og Sjúkrahúsið á Akureyri láta stofnuninni í té starfsaðstöðu, svo sem húsnæði og búnað í samræmi við ákvæði samstarfssamnings milli stofnananna.

6. gr.

Ráðning starfsmanna.

Starfsmenn heilbrigðisstofnanasem gert hafa samkomulag við HHA og sjúkrahúsið, uppfylla hæfis­skilyrði um stöðu háskólakennara, sbr. lög um opinbera háskóla nr. 85/2008, á vettvangi fræða sem annaðhvort eru kennd við heilbrigðisvísindasvið HA eða tengjast viðfangsefnum þess, geta sótt um stöður við HHA. Stöðunum fylgir að lágmarki 20% vinnuskylda við heil­brigðis­vísinda­svið HA sem skiptist að jafnaði þannig að ¼ fer til kennslu og ¾ til rannsókna. Heimilt er að semja um aðra skiptingu á hlutfalli kennslu og rannsókna. Um umbun fyrir þetta vinnu­framlag er samið sérstaklega við þá stofnun þar sem umsækjandi er í aðalstarfi. Stefnunefnd ákveður hversu margar stöður eru heimilar við HHA á hverjum tíma. Stöðurnar veitast til þriggja ára í senn. Rektor ræður í stöður við HHA að fengnu áliti dómnefndar HA, heilbrigðisvísindasviðs HA og stefnu­nefndar. Stöðurnar eru auglýstar á innra neti viðkomandi stofnana.

Dómnefnd HA metur hæfi umsækjenda um stöður við Heilbrigðisvísindastofnun samkvæmt þeim reglum sem gilda um ráðningu í stöður við HA. Dómnefndin ákveður hæfi umsækjenda til þess að gegna stöðu lektors, dósents eða prófessors. Sá sem hlýtur slíkan hæfisdóm skal njóta sambæri­legra réttinda og gegna sam­bæri­legum skyldum og lektorar, dósentar og prófessorar eftir því sem við á, þótt þeir séu ráðnir í aðalstarf við aðra stofnun, enda sé slíkt í samræmi við lög, reglu­gerðir og kjarasamninga skv. reglum sem gilda um ráðningu. Um framgang gilda sömu reglur fyrir þessar stöður og gilda um kennara HA. Að öðru leyti taka réttindi og skyldur mið af gildandi kjara­samn­ingi viðkomandi starfsmanns og reglna Háskólans á Akureyri.

7. gr.

Reglur um akademískar nafnbætur.

Starfsmenn Sjúkrahússins á Akureyri með aðalstarf á sjúkrahúsinu og sem sinna kennslu og rannsóknum eiga rétt á að sækja um mat á hæfi til að hljóta akademíska nafnbót við HHA í samræmi við gildandi reglur HA. Viðurkenning á akademísku hæfi veitir viðkomandi starfsmanni heimild til að bera þá akademísku nafnbót sem hann er metinn hæfur til í stöðu klínísks lektors, dósents eða prófessors. Í því felst einnig að starfsmaðurinn birtir verk sín sameiginlega í nafni sjúkrahússins og heilbrigðisvísindasviðs HA. Til þess að formfesta þetta hlutverk gera nafnbótarhafi og HHA formlegan samning sín á milli um þátttöku í starfi sviðsins og það akademíska starf (réttindi og skyldur) sem nafnbótin veitir. Rektor veitir nafnbætur að fengnu áliti dómnefndar, nafnbót er veitt til 5 ára en fellur niður leggi starfsmaður niður störf við sjúkrahúsið.

8. gr.

Rannsóknir við Heilbrigðisvísindastofnun.

Rannsóknir við Heilbrigðisvísindastofnun eru vistaðar við heilbrigðisvísindasvið HA. Birting vísinda­greina eða annars afraksturs rannsóknanna, s.s. kynningar rannsóknaverkefna og útdrátta á ráð­stefnum eða í fjölmiðlum, skal, auk þess að vera í nafni viðkomandi vísindamanns, einnig vera í nafni Háskólans á Akureyri og Sjúkrahússins á Akureyri. Heilbrigðisvísindastofnun heldur árlega kynningu á rannsóknaverkefnum sem unnin eru við stofnunina. Í upphafi hvers árs skulu þeir sem ráðnir eru að Heilbrigðisvísindastofnun gera stjórnsýslu rannsókna við HA grein fyrir áætlunum sínum varðandi rannsóknir og gefa skriflega skýrslu um rannsóknir liðins árs.

9. gr.

Fjármál, fjárhagsáætlun, reikningsár, ársreikningur o.fl.

Tekjur HHA geta verið eftirfarandi:

 1. styrkir til einstakra verkefna,
 2. greiðslur fyrir þjónustustarfsemi,
 3. tekjur af útgáfustarfsemi,
 4. aðrar tekjur, t.d. gjafir.

Við stofnunina er heimilt að starfrækja rannsóknasjóð. Um hann gilda reglur sem stjórn stofn­unar­innar (stefnunefnd) setur. Reikningshald stofnunarinnar skal vera hluti af reikningshaldi Háskól­ans á Akureyri. Stjórnin ber fjárhagslega ábyrgð á HHA og samþykkir rekstrar- og fjár­hags­áætlun hvers árs fyrir upphaf nýs starfsárs. Samningar um þjónusturannsóknir þurfa samþykki stjórnar. Sé um að ræða útselda þjónustu, sem veitt er í sam­keppni við einkaaðila, skal sú starfsemi fjárhagslega afmörkuð frá öðrum rekstri stofnunarinnar í samræmi við ákvæði sam­keppnis­laga.

10. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar sem stefnunefnd HA hefur sett öðlast gildi með samþykkt háskólaráðs á grundvelli heimildar í 11. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Við gildistöku þessara reglna falla úr gildi reglur nr. 876/2003 um Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri. Þannig samþykkt af háskóla­ráði þann 23. febrúar 2017.

Háskólanum á Akureyri, 23. febrúar 2017.

Eyjólfur Guðmundsson rektor.

Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir,
varaformaður háskólaráðs.  


B deild - Útgáfud.: 13. mars 2017