Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 518/2016

Nr. 518/2016 13. júní 2016

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 425/2016, um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum.

1. gr.

Á eftir orðinu „framkvæmd“ í 1. gr. reglnanna kemur: 5,.

2. gr.

Á eftir II. kafla reglnanna kemur nýr kafli, III. kafli, Vörslur aflandskrónueigna í formi rafrænt skráðra verðbréfa, með níu greinum sem breytir númeraröð þeirra kafla og greina sem á eftir koma til samræmis og orðast svo:

a. (5. gr.)

Yfirtaka Seðlabanka Íslands á réttindum og skyldum reikningsstofnunar.

Við flutning á rafrænt skráðum verðbréfum yfir á umsýslureikning á nafni viðeigandi vörsluaðila hjá Seðlabanka Íslands, til samræmis við fyrirmæli 1. mgr. 5. gr. laga um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum; yfirtekur Seðlabanki Íslands réttindi og skyldur reikn­ings­stofnunar, í skilningi laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa, miðað við þann dag sem Seðla­bankinn tók formlega við vörslum aflandskrónueignar, í hverju tilviki, á umsýslureikningi á nafni vörslu­aðila. Þær skyldur reikningsstofnunar sem stofnast hafa fram að þeim tíma, hvort sem er innan eða utan samninga, eru á ábyrgð fyrri reikningsstofnunar en ekki Seðlabankans.

b. (6. gr.)

Framkvæmd flutnings rafrænt skráðra verðbréfa.

Vörsluaðili skal veita Seðlabankanum sundurliðaðar upplýsingar um rafrænt skráð verðbréf ásamt þeim upplýsingum um vörsluaðila sem bankinn kann að kalla eftir og nauðsynlegar eru vegna flutn­ings­ins, þar með talið upplýsingar vegna samskipta, sbr. 9. gr. reglna þessara, að minnsta kosti sjö virkum dögum fyrir flutninginn.

Seðlabanki Íslands mun stofna umsýslureikning á nafni vörsluaðila í tengslum við flutning sam­kvæmt þessari grein og tilkynna vörsluaðila um hvert sé úthlutað númer umsýslureiknings hjá Nasdaq verðbréfafmiðstöð hf., enda hafi vörsluaðili veitt bankanum upplýsingar skv. 1. mgr. 7. gr. reglna þessara.

Rafrænt skráð verðbréf skulu afhent inn á flutningssvæði á kennitölu Seðlabanka Íslands. Seðla­bankinn óskar eftir því við verðbréfamiðstöð að viðkomandi rafrænt skráðum verðbréfum verði úthlutað alþjóðlegu bráðabirgða ISIN-auðkenni verðbréfs áður en hann færir verðbréfin inn á umsýslu­reikning vörsluaðila.

c. (7. gr.)

Yfirlýsing vörsluaðila um peningaþvættisathugun.

Við flutning rafrænt skráðra verðbréfa skal vörsluaðili veita Seðlabankanum yfirlýsingu, á því formi sem Seðlabankinn ákveður, þar sem fram kemur eftirfarandi:

  1. Yfirlýsing vörsluaðila um að hann hafi upplýsingar um raunverulegan eiganda og uppruna fjár.
  2. Yfirlýsing vörsluaðila um að raunverulegur eigandi fjármunanna sæti ekki þving­unar­aðgerðum skv. lögum um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða.

Vörsluaðili skal veita Seðlabankanum, að beiðni bankans, eftirfarandi gögn:

  1. Nákvæma lýsingu á framkvæmd áreiðanleikakönnunar skv. 1. mgr. Hafi vörsluaðili treyst á upplýsingar frá þriðja aðila skal hann einnig geta upplýst um það með hvaða hætti þriðji aðili framkvæmdi áreiðanleikakönnun.
  2. Afrit af viðeigandi gögnum (eigin eða þriðja aðila) sem staðfesta hver sé raunverulegur eigandi.
  3. Nafn raunverulegs eiganda og, ef við á, tengdra lögaðila, að því er varðar greiðslu vaxta, afborgana, arðs eða hverjar aðrar greiðslur vegna aflandskrónueigna á umsýslureikningum, sem Seðlabankinn hefur aðkomu að sem reikningsstofnun.
  4. Lista með nöfnum raunverulegra eigenda og, ef við á, hvaða lögaðila þeir tengjast.

Vörsluaðila er heimilt hvenær sem er, án undangenginnar kröfu Seðlabankans, að afhenda honum gögn skv. 2. mgr.

d. (8. gr.)

Flutningur aflandskrónueigna á milli umsýslureikninga.

Heimilt er að flytja aflandskrónueignir á milli umsýslureikninga vörsluaðila hjá Seðlabanka Íslands að því gefnu að slíkur flutningur hafi ekki í för með sér breytingu á eignarskráningu.

e. (9. gr.)

Samskipti við Seðlabankann.

Vörsluaðila er heimilt að gefa fyrirmæli um flutning skv. 8. gr., eða um aðrar þær ráðstafanir aflands­krónu­eignar sem heimilar eru samkvæmt reglum þessum eða lögum um meðferð krónu­eigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, rafrænt eða skriflega, s.s. með SWIFT fyrir­mælum, símbréfi eða tölvupósti. Fyrirmæli skulu innihalda upplýsingar um nafnverð, ISIN-auðkenni, lýsingu bréfs, viðskiptadag og uppgjörsdag.

Seðlabanki Íslands getur hafnað því að framkvæma fyrirmæli skv. 1. mgr. hafi bankinn grun um að þau komi ekki frá vörsluaðila.

Vörsluaðili skal láta Seðlabankanum í té upplýsingar um heimilisfang, netfang, SWIFT BIC, síma­númer og/eða símbréfsnúmer sem bankinn þarf til að eiga samskipti við vörsluaðila vegna umsýslu­reikningsins.

f. (10. gr.)

Upplýsingagjöf um stöðu á umsýslureikningi.

Seðlabankinn sendir vörsluaðila yfirlit yfir stöðu umsýslureiknings mánaðarlega.

Fyrirspurnum um umsýslureikning skal beint til Fjárhags Seðlabanka Íslands á netfangið [email protected] eða á SWIFT BIC: SISLISRE.

Seðlabankinn mun miðla upplýsingum um fyrirtækjaaðgerðir sem berast bankanum og varða rafrænt skráð verðbréf til vörsluaðila með rafrænum hætti, svo sem með SWIFT skeyti eða tölvu­pósti.

g. (11. gr.)

Vaxtagreiðslur, arðgreiðslur, afborganir, uppgreiðslur og/eða lokagreiðslur.

Uppgjör og efndir rafrænt skráðra verðbréfa skulu fara fram í íslenskum krónum sem leggja skal inn á reikninga háða sérstökum takmörkunum, með þeim hætti sem segir í þessari grein, til sam­ræmis við 3. mgr. 5. gr. laga um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum.

Nú falla til greiðslur vaxta eða arðs vegna rafrænt skráðra verðbréfa og tilkynnir þá Seðlabankinn vörsluaðila verðbréfsins þar um og greiðir vextina til vörsluaðila sem skal svo greiða þá inn á viðeigandi reikninga sem eru háðir sérstökum takmörkunum. Komi til afborgana, uppgreiðslu og/eða lokagreiðslu gildir hið sama.

Í öllum tilvikum, þar sem greiðslur skv. 1. eða 2. mgr. eru í erlendum gjaldeyri, skal uppgjör fara fram í íslenskum krónum, með þeim hætti að fjármunum í erlendum gjaldeyri er skipt í íslenskar krónur, miðað við opinberlega skráð viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands þann dag sem greiðslan var móttekin, og þær lagðar inn á reikning vörsluaðila sem skal svo greiða inn á viðeigandi reikn­inga háða sérstökum takmörkunum.

h. (12. gr.)

Þátttaka á hluthafafundum.

Nú óskar eigandi aflandskrónueigna í formi hlutabréfa eftir því að taka þátt í hluthafafundi og skal þá vörsluaðili tilkynna Seðlabankanum um endanlegan eiganda, kennitölu hans og nafnverð hlutar hans að minnsta kosti tveimur virkum dögum fyrir hluthafafund. Seðlabankinn stofnar reikning í verðbréfamiðstöð á nafni þess endanlega eiganda sem tilkynnt er um, og færir eignina inn á reikninginn, svo eigandinn komi fram í hlutahafaskrám, fyrir lok dags daginn fyrir hluthafafund. Verði breytingar á eignarhaldi frá tilkynningu vörsluaðila, skv. 1. málsl., og fram að hluthafafundi skal tilkynna það Seðlabankanum eins fljótt og auðið er. Að loknum hluthafafundi hlutast Seðlabankinn til um flutning eignarinnar til baka á umsýslureikning viðkomandi vörsluaðila.

i. (13. gr.)

Skuldfærsla umsýslugjalda.

Seðlabanki Íslands skuldfærir af stórgreiðslureikningi vörsluaðila hjá Seðlabankanum umsýslu­kostnað, sbr. 13. gr. laga um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, í samræmi við gjaldskrá sem bankinn setur.

3. gr.

Samþykki ráðherra.

Reglur þessar hafa verið samþykktar af fjármála- og efnahagsráðherra og er samþykkið birt sem fylgiskjal með reglunum.

4. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, nr. 37/2016, taka þegar gildi.

Reykjavík, 13. júní 2016.

Seðlabanki Íslands,

  Már Guðmundsson
seðlabankastjóri.
Ragnar Árni Sigurðarson,
staðgengill aðallögfræðings.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 13. júní 2016