Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1112/2022

Nr. 1112/2022 21. september 2022

REGLUR
um númera- og þjónustuflutning í almennum fjarskiptanetum.

I. KAFLI

Markmið, gildissvið og skilgreiningar.

1. gr.

Markmið og gildissvið.

Reglur þessar gilda um númera- og þjónustuflutning í talsímanetum, hvort sem er innan kerfis sama fjarskiptafyrirtækis eða milli fjarskiptafyrirtækja, númera- og þjónustuflutning í farsímanetum og flutning netaðgangsþjónustu, eftir því sem við á.

Markmið þessara reglna er að kveða á um skilvirkan og öruggan númera- og þjónustuflutning, auka neytendavernd endanotenda í talsíma-, farsíma- og netaðgangsþjónustu, koma í veg fyrir óþarfa tafir og stuðla að góðri samvinnu um flutning þjónustu milli starfandi fjarskiptafyrirtækja á markaði.

Reglur þessar ná til fjarskiptafyrirtækja, með almenna heimild til reksturs fjarskiptaneta og fjarskipta­þjónustu og sem bjóða almenna talsímaþjónustu, farsímaþjónustu og netaðgangsþjónustu og til endanotenda slíkrar þjónustu.

 

2. gr.

Skilgreiningar.

Vísað er til skilgreininga í fjarskiptalögum en auk þeirra hafa eftirfarandi orð sérstaka merkingu:

Almennt fjarskiptanet: Fjarskiptanet sem notað er að öllu eða mestu leyti til að veita almenna fjarskiptaþjónustu og styður við flutning á upplýsingum milli nettengipunkta.

Endanotandi: Notandi sem ekki býður almenn fjarskiptanet eða veitir almenna fjarskipta­þjónustu.

Farnetsþjónusta: Þjónusta opin almenningi sem miðlar innlendum og alþjóðlegum símtölum og gagnasendingum um endabúnað sem ekki er efnislega tengdur föstum nettengipunkti.

Fráfarandi fjarskiptafyrirtæki: Fjarskiptafyrirtæki sem rétthafi númers hefur óskað eftir að númerið verði flutt frá.

HÍN: Hið íslenska númerafélag ehf. er fyrirtæki í sameiginlegu eignarhaldi fjarskiptafyrirtækja sem úthluta númerum til viðskipavina sinna og annast tæknilega framkvæmd á númeraflutningi fyrir hönd fjarskiptafyrirtækjanna.

Innvalsnúmeraröð: Samfelld röð númera sem úthlutað hefur verið notanda til notkunar og gerir mögulegt að beina símtölum og gagnasendingum til einstakra endanotenda í einkasímstöð eða einkanet hans í samræmi við síðustu tölustafi númeranna.

Móttakandi fjarskiptafyrirtæki: Fjarskiptafyrirtæki sem rétthafi númers hefur óskað eftir að númerið verði flutt til.

Netaðgangsþjónusta: Almenn fjarskiptaþjónusta sem veitir aðgang að netinu og þar með teng­ingu við því sem næst alla endapunkta þess, án tillits til þeirrar nettækni og endabúnaðar sem notaður er.

Neytandi: Einstaklingur sem notar eða óskar eftir almennri fjarskiptaþjónustu í öðrum tilgangi en sem tengist atvinnugrein hans, viðskiptum eða starfi.

Númer: Númer sem endanotendur fjarskiptaþjónustu fá úthlutað hjá fjarskiptafyrirtæki vegna tengingar við fjarskiptanet þeirra og hægt er að hringja í eða nota til að sækja fjarskiptaþjónustu frá þjónustuveitendum.

Númeraflutningur: Möguleiki endanotenda til að flytja með sér númer sín þegar þeir breyta um þjónustuveitanda, heimilisfang eða þjónustu.

Rétthafi: Er sá einstaklingur eða lögaðili sem fengið hefur úthlutað númeri frá fjarskipta­fyrirtæki á nafn sitt og kennitölu eða er handhafi óskráðs frelsisnúmers og fer með réttindi og skyldur vegna notkunar þess númers. Rétthafi þarf ekki að vera skráður greiðandi þjónustunnar.

Talsímaþjónusta: Þjónusta opin almenningi sem miðlar innlendum og alþjóðlegum símtölum um endabúnað sem tengdur er föstum nettengipunkti.

Þjónustuflutningur: Flutningur á fjarskiptaþjónustu endanotanda frá einu fjarskiptafyrirtæki (frá­farandi) til annars fjarskiptafyrirtækis (móttakandi).

 

II. KAFLI

Réttur til númeraflutnings og forsendur höfnunar á beiðni um númeraflutning.

3. gr.

Skylda til að verða við beiðni um númeraflutning.

Fjarskiptafyrirtæki sem starfrækja almenn tal- og/eða farsímanet, þ.m.t. samnet (ISDN), og heimilað hefur verið að úthluta endanotendum sínum númerum skulu gefa þeim kost á númera­flutningi samkvæmt fjarskiptalögum og reglum þessum.

 

4. gr.

Númeraflutningur í talsímaþjónustu.

Rétthafar númera í talsímaþjónustu sem gera þjónustusamning við annað fjarskiptafyrirtæki en þeir eru þegar tengdir skulu eiga rétt á að flytja með sér númer sem þeir eru skráðir rétthafar að til móttakandi fjarskiptafyrirtækis.

Rétthafi númera sem flytur sig milli fjarskiptafyrirtækja og vill halda númerum sínum í innvals­röð skal eiga þess kost að flytja samtímis númer sem eru laus í sömu númeraröð í beinu framhaldi af númerum sem hafa verið í notkun. Óski rétthafi, sem þegar hefur flutt sig, eftir að bæta við númerum úr sömu númeraröð skal fráfarandi fjarskiptafyrirtæki verða við slíkri beiðni eftir því sem unnt er, enda hafi númerunum ekki verið úthlutað öðrum endanotendum.

 

5. gr.

Númeraflutningur við aðsetursskipti rétthafa númers.

Rétthafar númera í talsímaþjónustu sem flytja milli símastöðvasvæða fjarskiptafyrirtækja hvar sem er á landinu skulu eiga rétt á að halda númerum sínum óbreyttum.

 

6. gr.

Númeraflutningur í farsímaþjónustu.

Rétthafar númera í farsímaþjónustu sem gera þjónustusamning við annað fjarskiptafyrirtæki en þeir eru þegar tengdir skulu eiga rétt á að flytja með sér númer sem þeir eru skráðir rétthafar að til móttakandi fjarskiptafyrirtækis.

Þeir sem hafa skráð sig hjá fjarskiptafyrirtæki og nota fyrirframgreidd kort skulu einnig geta flutt númer sín milli fjarskiptafyrirtækja. Ekki er skylt að flytja inneign á korti. Fjarskiptafyrirtæki skulu jafnframt, eftir því sem unnt er, flytja talhólfsnúmer með farsímanúmerum hlutaðeigandi rétt­hafa.

 

7. gr.

Númeraflutningur milli mismunandi þjónustu.

Rétthafar númera í tal- og farnetum skulu eiga rétt á að flytja númer sín milli mismunandi þjón­ustu hjá sama fjarskiptafyrirtæki ef forsendur fyrir verðlagningu þjónustu eru í grundvallaratriðum hinar sömu eins og t.d. í talsímaþjónustu og samnetsþjónustu. Annar flutningur númera milli mis­munandi þjónustu er óheimill. Fjarskiptafyrirtæki er heimilt að hafna því að flytja einstök númer úr innvals­númeraröðum. Ekki er heimilt að flytja númer úr farnetsþjónustu í talsímaþjónustu eða öfugt.

 

8. gr.

Forsendur höfnunar á beiðni um númera- og/eða þjónustuflutning.

Fjarskiptafyrirtækjum sem veita talsímaþjónustu, farsímaþjónustu og/eða netaðgangsþjónustu er aðeins heimilt að hafna beiðni rétthafa númers/tengingar um númera- og þjónustuflutning ef rétthafi númers/tengingar hefur bundið sig með samningi, sem uppfyllir skilyrði fjarskiptalaga um hámarks­binditíma, í viðskipti við það fjarskiptafyrirtæki sem óskað er eftir flutningi frá.

Þrátt fyrir 1. mgr. er fjarskiptafyrirtæki heimilt að hafna beiðni um númera- og/eða þjónustu­flutning vegna vanskila, enda sé rétthafi ekki neytandi á einstaklingsmarkaði.

 

III. KAFLI

Fyrirkomulag númera- og þjónustuflutnings,
samþykki rétthafa og afgreiðslutími flutningsbeiðna.

9. gr.

Val á tæknilegri lausn við flutning.

Fjarskiptafyrirtæki skulu beita tæknilegum lausnum við númera- og þjónustuflutning að eigin vali enda séu ákvæði fjarskiptalaga og annarra reglna á grundvelli þeirra uppfyllt til að gera númera­flutning skilvirkan og öruggan. Fjarskiptafyrirtækjum er heimilt að koma upp sameiginlegum raf­ræn­um gagnagrunni yfir númer sem úthlutað hefur verið til endanotenda og flutt eru með númera­flutningi milli fjarskiptafyrirtækja. Fjarskiptafyrirtækjum er heimilt að uppfæra eigin gagnagrunna á grundvelli breytinga sem gerðar eru á sameiginlega gagnagrunninum (HÍN). Ekki er heimilt að velja aðra tækni­lega lausn sem felur í sér óhagræði og óhóflegan kostnað fyrir önnur fjarskiptafyrirtæki að laga sig að.

 

10. gr.

Rétthafabreyting.

Fjarskiptafyrirtæki er ekki heimilt að skrá annan endanotanda sem rétthafa númers nema rafrænt eða skriflegt samþykki þess rétthafa sem afsalar sér númerinu liggi fyrir. Fjarskiptafyrirtæki bera sönnunarbyrði fyrir því að rétthafaskráning númers byggi á gildu samþykki.

Fjarskiptafyrirtæki skal senda staðfestingu á móttöku rafræns samþykkis frá rétthafa sem afsalar sér númeri, en á pappírsformi skal samþykki vera undirritað á sérstöku eyðublaði í tvíriti. Skal fjar­skiptafyrirtækið halda einu eintaki eyðublaðsins eftir til varðveislu en senda hitt eintakið til hins nýja rétthafa eða sérstaka skriflega staðfestingu á rétthafabreytingunni, hafi samþykkið verið gefið með rafrænum hætti. Fjarskiptafyrirtæki skal varðveita rafrænt eða skriflegt samþykki um rétthafa­breytingu í a.m.k. 2 ár frá móttöku þess eða undirritun. Að þeim tíma liðnum ber notandi númers sönnunarbyrðina um að hann sé rétthafi þess, rísi upp ágreiningur um það.

 

11. gr.

Þjónustusamningur við rétthafa og tilkynningarskylda.

Fjarskiptafyrirtækjum er aðeins heimilt að hefja ferli við númera- og þjónustuflutning þegar skrif­legt eða rafrænt samþykki rétthafa númers/tengingar liggur fyrir. Rafrænt samþykki má veita með tölvupósti, í gegnum þjónustuvef/rafræna gátt fjarskiptafélags eða SMS skilaboðum úr síma­númeri rétthafa sem óskar flutnings. Skal móttakandi fjarskiptafyrirtæki varðveita samþykki rétthafa a.m.k. í 2 mánuði frá því að rétthafi gaf samþykki sitt.

Samþykki móttakandi fjarskiptafyrirtæki að taka rétthafa númers í viðskipti skal það gera við hann þjónustusamning óski hann eftir því. Skal slíkur samningur gerður skriflega eða á rafrænu formi.

Áður en númera- og þjónustuflutningur í tal- og farnetum fer í gang skal móttakandi fjarskipta­fyrirtæki tilkynna rétthafa númers/tengingar hvenær breyting á tengingu verður framkvæmd. Getur slík tilkynning borist rétthafa hvort sem er með símtali, SMS eða tölvupósti.

 

12. gr.

Afgreiðslutími flutningsbeiðna.

Við númera- og þjónustuflutning samkvæmt reglum þessum skulu fjarskiptafyrirtæki sem hlut eiga að máli gera allar ráðstafanir til að rétthafi númers/tengingar verði ekki fyrir truflunum í síma­notkun/netnotkun sinni og að tenging til hans falli ekki niður lengur en óumflýjanlegt er og ekki lengur en einn virkan dag.

Miða skal við að númeraflutningur í tal- og farnetum skuli eiga sér stað eins fljótt og auðið er, en eigi síðar en einum virkum degi frá því að fráfarandi fjarskiptafyrirtæki hefur borist beiðni um númera­flutning og skriflegur eða rafrænn þjónustusamningur rétthafa númers við móttakandi fjarskipta­fyrirtæki liggur fyrir.

Við númeraflutning í talsímaneti er í undantekningartilvikum heimilt að víkja frá almennum afgreiðslu­fresti samkvæmt 2. mgr. þegar vitja þarf ómannaðar símstöðvar um langan veg til að breyta tengingum eða þegar flutningur á sér stað á milli aðgangsneta. Í slíkum tilvikum skal númera­­flutningur þó aldrei taka lengri tíma en tíu virka daga frá því að beiðni um flutning er lögð fram.

Við aðsetursskipti rétthafa númers í talsímaneti skal tenging númers að hámarki taka fimm virka daga frá því beiðni um flutning berst hlutaðeigandi fjarskiptafyrirtæki eða við síðara tímamark sam­kvæmt ósk rétthafa, enda sé heimtaug til staðar í húsnæði endanotanda og laus til ráðstöfunar.

Miða skal við að þjónustuflutningur í netaðgangsþjónustu milli fjarskiptafyrirtækja taki að hámarki fimm virka daga frá því skriflegur eða rafrænn þjónustusamningur rétthafa internettengingar við móttakandi fjarskiptafyrirtæki liggur fyrir.

Þrátt fyrir ákvæði 2.-5. mgr. er endanotanda ávallt heimilt að óska eftir lengri afgreiðslutíma en kveðið er á um í reglum þessum.

 

13. gr.

Upplýsingaskylda.

Vegna eftirlits Fjarskiptastofu og í þeim tilgangi að leysa úr ágreiningsmálum um númera- og þjónustuflutning, mæla gæði fjarskiptaþjónustu, bæta upplýsingagjöf og auka gegnsæi á fjarskipta­markaði skulu fjarskiptafyrirtæki veita stofnuninni allar nauðsynlegar upplýsingar um númera- og þjónustuflutning, þ.m.t. atvikaskrár (log-skrár) og annarra upplýsinga úr gagnagrunni HÍN.

Við öflun tölfræðiupplýsinga, t.d. um synjunarhlutfall flutningsbeiðna, getur Fjarskiptastofa mælt fyrir um að þær skuli afhentar í samræmi við tilteknar forsendur á samræmdu og stöðluðu formi.

 

14. gr.

Verkferlar við númera- og þjónustuflutning.

Fjarskiptafyrirtæki setja sér verkferla um númera- og þjónustuflutning samkvæmt reglum þessum. Skulu verkferlar þessir m.a. kveða á um form flutningsbeiðna, fyrirkomulag og framkvæmd númera- og þjónustuflutnings, nákvæma upplýsingagjöf til endanotenda um númera- og þjónustu­flutnings­ferlið og að leiðréttingar á mistökum, sem orðið hafa við númera- og þjónustuflutning, njóti forgangs við afgreiðslu flutningsbeiðna hjá hlutaðeigandi fjarskiptafyrirtækjum.

Fjarskiptafyrirtækjum er heimilt að fela HÍN að setja sameiginlega verkferla um númeraflutning í tal- og farsímaþjónustu. Verkferlar HÍN, og allar breytingar á þeim, eru háðir samþykki Fjarskipta­stofu.

 

IV. KAFLI

Leiðrétting á mistökum og bætur vegna tafa og
mistaka við númera- og þjónustuflutning.

15. gr.

Samskipti við rétthafa númers/tengingar sem óskar eftir flutningi.

Fjarskiptafyrirtækin sem hlut eiga að máli skulu gera allar ráðstafanir til að númera- og þjón­ustu­flutningur samkvæmt reglum þessum gangi greiðlega fyrir sig og án allra óþarfa tafa. Samskipti fráfarandi fjarskiptafyrirtækis við rétthafa sem óskað hefur eftir númera- og þjónustuflutningi til annars fjarskiptafyrirtækis skulu ekki vera til þess fallin að hindra að flutningur eigi sér stað.

 

16. gr.

Leiðrétting á mistökum við flutning.

Ef koma upp mistök við númera- og þjónustuflutning, eða flutningur hefur verið framkvæmdur án samþykkis rétthafa númers/tengingar, skulu hlutaðeigandi fjarskiptafyrirtæki leiðrétta slík mistök án tafar og í samræmi við forgangsafgreiðslu flutningsbeiðna samkvæmt verkferlum sínum og/eða HÍN.

 

17. gr.

Réttur til bóta vegna mistaka, misbeitingar, tafa á uppsetningu
eða flutningsferli fjarskiptaþjónustu.

Númeraflutningur á að eiga sér stað eins fljótt og auðið er en eigi síðar en einum virkum degi frá því að fráfarandi fjarskiptafyrirtæki hefur borist beiðni um númeraflutning. Rétthafar eiga rétt á bótum vegna tafa eða mistaka í flutningsferli fjarskiptaþjónustu.

Þjónustutap meðan á flutningsferli númeratengdrar fjarskiptaþjónustu milli veitenda stendur skal ekki vara lengur en í einn virkan dag. Ef um lengra þjónustutap er að ræða eiga rétthafar rétt á bótum frá því fjarskiptafyrirtæki sem töfunum veldur. Bætur skulu vera veittar fyrir hvern þann dag sem þjónustan er ekki veitt. Sama skal gilda þegar rétthafi flytur þjónustu með sér á nýtt heimilis­fang þó ekki sé skipt um þjónustuveitanda.

Rétthafi á tilkall til bóta úr hendi fjarskiptafyrirtækis, sem hann er í samningssambandi við, ef aðili á þess vegum mætir ekki innan tveggja klukkustunda frá umsömdum tíma til uppsetningar á búnaði, nema fjarskiptafyrirtækið tilkynni um seinkun á þjónustuheimsókn fyrir þann tíma sem um var samið.

Rétthafi á tilkall til bóta vegna misbeitingar á númera- eða þjónustuflutningi, t.a.m. að fram­kvæmdur hafi verið flutningur án þess að hafa gilt samþykki rétthafa hafi legið fyrir.

Bætur samkvæmt ákvæði þessu er stöðluð upphæð sem getur verið mismunandi eftir flokkum og er bótunum ekki ætlað að bæta fyrir raunverulegt tjón, hvorki beint né óbeint.

 

18. gr.

Forsendur höfnunar á beiðni um bætur og endurkröfuréttur.

Réttur til bóta fellur niður að öllu leyti eða að hluta ef fjarskiptafyrirtækið sýnir fram á að töf í flutningsferli eða glataðs þjónustu- og uppsetningartíma má rekja til hindrunar sem ekki var unnt að sjá fyrir og ekki á forræði fjarskiptafyrirtækis að hafa áhrif á þegar samningur við rétthafa var gerður. Fjarskiptafyrirtæki skal tilkynna viðsemjanda sínum um hindrunina svo fljótt sem auðið er og hvenær áætlað er að skyldan fáist efnd.

Ef töf má rekja til aðila sem fjarskiptafyrirtækið hefur fengið til að annast flutning og upp­setningu búnaðar fellur réttur til bóta niður ef töf má rekja til óyfirstíganlegrar hindrunar, sbr. 1. mgr.

Ef vafi leikur á um rétt rétthafa til bóta, skv. reglum þessum, hvílir sönnunarbyrðin á viðkom­andi fjarskiptafyrirtæki. Ef í ljós kemur að bótaréttur er misnotaður, hefur fjarskiptafyrirtæki endur­kröfu­rétt á rétthafa vegna þegar greiddra bóta.

 

19. gr.

Upplýsingaskylda um rétt til bóta.

Fjarskiptafyrirtæki skal upplýsa rétthafa um rétt hans til bóta áður en þjónustusamningur er gerður.

 

20. gr.

Verkferlar.

Fjarskiptafyrirtæki setja sér viðeigandi verkferla um fyrirkomulag bóta vegna tafa eða þjónustu­rofs samkvæmt reglum þessum. Skulu verkferlar þessir m.a. kveða á um:

  1. Form beiðna.
  2. Aðgengi að tengiliðaupplýsingum og eyðublöðum.
  3. Afgreiðslutíma á bótakröfum.
  4. Upphæð bóta í hverjum flokki fyrir sig.
  5. Upplýsingagjöf um kæruleið til Fjarskiptastofu.

Þá skal nákvæma upplýsingagjöf um slíka verkferla vera að finna í skilmálum.

 

V. KAFLI

Greiðsla númeragjalds, ráðstöfunarréttur yfir númeri,
kostnaður vegna flutnings og leiðarval símtala.

21. gr.

Ábyrgð á greiðslu númeragjalds.

Fjarskiptafyrirtæki sem úthlutað hefur númeri til endanotanda úr númeraröð sem fyrirtækið fékk til ráðstöfunar skal vera ábyrgt fyrir greiðslu númeragjalds til Fjarskiptastofu þrátt fyrir að númerið hafi verið flutt. Fyrirtækinu skal vera heimilt að krefja móttakandi fjarskiptafyrirtæki um greiðslu vegna gjaldsins.

 

22. gr.

Ráðstöfunarréttur yfir númeri og skil á númerum.

Segi rétthafi, sem hefur flutt með sér númer til annars fjarskiptafyrirtækis, upp þjónustu­samn­ingi sínum og um leið númeri sínu, rennur ráðstöfunarréttur yfir númerinu aftur til þess fjarskipta­fyrirtækis sem úthlutaði númerinu upphaflega. Skal það fjarskiptafyrirtæki sem síðast veitti þjónustu í númerið skila númerinu til þess fjarskiptafyrirtækis sem fékk númerinu upphaflega úthlutað innan 90 daga frá uppsögn þjónustusamnings rétthafa. Skil á númerum samkvæmt þessu ákvæði eru ekki númera­flutn­ingur í skilningi reglna þessara og því undanþegin greiðslu á kostnaði skv. 19. gr.

 

23. gr.

Kostnaður af kerfisaðgerðum

Fjarskiptafyrirtæki skulu sjálf bera kostnað af kerfisaðgerðum til þess að gera númera- og þjón­ustuflutning mögulegan.

Fjarskiptafyrirtæki sem starfrækir almennt tal- og/eða farnet þar sem símtal á upphaf sitt eða þjónustuveitandi sem hefur tekið við símtali í forvali eða föstu forvali skal bera umframkostnað í netinu sem númer var tengt fyrir númeraflutning við það að símtal í númerið fer lengri leið í netinu en það hefði gert án flutnings númersins. Fjarskiptastofa sker úr ágreiningi um kostnaðinn.

 

24. gr.

Óheimil mismunun gjalda.

Fjarskiptafyrirtækjum er óheimilt að krefjast mismunandi gjalds fyrir símtöl í ákveðið tal- eða farnet eftir því hvort þeim er beint í númer sem hefur verið flutt eða ekki.

 

25. gr.

Leiðarval símtals.

Fjarskiptafyrirtæki sem starfrækja almenn tal- og/eða farnet þar sem símtal til rétthafa sem hefur flutt númer sitt hefst og fjarskiptafyrirtæki sem starfrækja net sem símtalið fer um skulu bera ábyrgð á því að valin sé rétt og hagkvæm leið fyrir símtalið eða gagnasendinguna. Þegar um er að ræða símtöl eða gagnasendingu frá útlöndum er rétt leiðarval innanlands á ábyrgð þess fjarskipta­fyrirtækis sem tekur við símtalinu eða gagnasendingunni við innkomu í landið. Ef rétthafi hefur með forvali eða föstu forvali beint símtali sínu til þjónustuveitanda skal hinn síðarnefndi tryggja rétt og hag­kvæmt leiðarval.

Fjarskiptafyrirtæki sem rekur netið þar sem símtal eða gagnasending á upphaf sitt eða þjónustu­veitandi sem tekið hefur við símtali með forvali eða föstu forvali, sbr. 1. mgr., getur falið öðru fjar­skipta­fyrirtæki að annast leiðarval fyrir sig.

Form upplýsinga sem sendar eru milli fjarskiptafyrirtækja til þess að beina símtali eða gagna­sendingu rétta leið til símanúmers sem hefur verið flutt skal ákvarðast með hliðsjón af tækni­skýrslum ETSI, fjarskiptastaðlastofnun Evrópu, um númeraflutning og/eða tilmælum Alþjóða­fjarskipta­­sambands­ins (ITU).

 

26. gr.

Kostnaður vegna breytinga á leiðarvali.

Hvert fjarskiptafyrirtæki skal bera kostnað sem hlýst af breytingum á leiðarvali sem gera þarf í neti þess.

 

VI. KAFLI

Lausn deilumála og lagastoð.

27. gr.

Lausn deilumála.

Fjarskiptastofa sker úr ágreiningi um númera- og þjónustuflutning og hvort verkferlar fjarskipta­fyrirtækja og HÍN samrýmast reglum þessum.

 

28. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglur þessar eru settar á grundvelli 5. mgr. 76. gr. laga um fjarskipti nr. 70/2022 og öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Við gildistöku reglnanna falla úr gildi reglur um númera- og þjón­ustu­flutning í almennum fjarskiptanetum nr. 617/2010.

 

Fjarskiptastofu, 21. september 2022.

 

Hrafnkell V. Gíslason.

Arnar Stefánsson.


B deild - Útgáfud.: 5. október 2022