Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 550/2020

Nr. 550/2020 15. maí 2020

REGLUR
um störf áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema.

1. gr.

Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema úrskurðar í málum, þar sem námsmenn í opinberum háskólum og öðrum háskólum, sem hlotið hafa viðurkenningu ráðherra skv. 3. gr. laga um háskóla telja brotið á rétti sínum vegna m.a.:

  1. framkvæmdar prófa og námsmats, þ.m.t. fyrirlagnar prófa, tilhögunar einkunnagjafar, skip­unar prófdómara og birtingar einkunna,
  2. mats á námsframvindu, þ.m.t. rétti til endurtökuprófs,
  3. afgreiðslu umsókna um skólavist, þ.m.t. tilhögun mats á námi á milli skóla,
  4. brottvikningar nemanda úr skóla og beitingar annarra agaviðurlaga.

Áfrýjunarnefnd endurmetur ekki prófúrlausnir eða faglega niðurstöðu kennara, dóm­nefnda eða prófdómara.

Um málskot til áfrýjunarnefndar gilda ákvæði VII. kafla stjórnsýslulaga. Máli háskóla­nema verður þannig ekki skotið til nefndarinnar nema fyrir liggi endanleg ákvörðun háskóla um rétt eða skyldu nemandans. Þó er nemanda heimilt að bera undir nefndina hvort málsmeðferð háskóla á skriflegu erindi hans hafi verið í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti, og skal nefndin þá veita álit sitt um það efni.

 

2. gr.

Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema getur með úrskurðum sínum staðfest, breytt eða fellt úr gildi ákvarðanir háskóla í þeim málum, þar sem nemendur telja á rétt sinn hallað, sbr. 1. gr. Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir á stjórnsýslustigi og verður þeim ekki skotið til ráðherra.

Úrskurðir nefndarinnar skulu vera skriflegir og þar skal getið helstu gagna sem liggja til grund­vallar niðurstöðu. Niðurstöðu skal fylgja stuttur rökstuðningur. Afl atkvæða ræður niðurstöðu nefnd­ar­innar.

 

3. gr.

Ráðherra skipar áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema sem í eiga sæti þrír einstaklingar skipaðir til tveggja ára í senn; einn tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, einn tilnefndur sam­eiginlega af samtökum háskólanema og einn skipaður án tilnefningar og er hann formaður nefndar­innar. Skulu þeir allir uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara og hafa starfsreynslu af úrlausn stjórnsýslumála. Í nefndinni skal vera til staðar þekking og reynsla af akademísku starfi á háskóla­stigi. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.

 

4. gr.

Sá sem óskar eftir úrskurði nefndarinnar skal fylla út rafrænt eyðublað á vefsvæði nefndarinnar. Þar skal skilmerkilega greina hvert kæruefni er, hver sé krafa aðila og rökstuðningur fyrir henni. Nefndin skal fjalla um kæruefnið eins fljótt og verða má, en skal þó að jafnaði kveða upp úrskurð innan tveggja mánaða frá því að kæran barst henni í hendur og senda úrskurðarbeiðanda.

Sé mál viðamikið og fyrirsjáanlegt að afgreiðsla taki lengri tíma skal nefndin tilkynna hlutað­eigandi það og tilgreina hvenær afgreiðslu sé að vænta. Afgreiðslutími skal þó aldrei vera lengri en þrír mánuðir.

 

5. gr.

Þegar kæra hefur verið lögð fram skal gefa viðkomandi háskólastofnun frest til þess að tjá sig skriflega um kæruna og önnur gögn, sem námsmaður kann að hafa lagt fram. Frestur þessi skal að jafnaði ekki vera lengri en 2 vikur en þó má veita lengri frest þegar sérstaklega stendur á. Í lok frests­ins skal halda fund í nefndinni með málsaðilum þar sem önnur viðbótargögn sem málsaðilar kjósa að leggja fram eru afhent.

Þegar öll gögn sem aðilar kjósa að leggja fram hafa verið afhent nefndinni skal hún taka ákvörðun um hvort málsaðilar fjalli um málið munnlega eða skriflega. Að jafnaði skal framlagningu gagna lokið á þessu tímamarki. Hvort sem ákveðið er að fjalla um málið munnlega eða skriflega skal ákveðinn stuttur frestur til þess. Viðkomandi háskóli skal tjá sig fyrst um málið en námsmaður að því búnu.

 

6. gr.

Nefndinni er heimilt að afla upplýsinga og gagna og óska eftir umsögnum aðila og jafnframt að kveðja sér til fulltingis sérfróða aðila við úrskurð einstakra mála. Nefndin getur einnig óskað eftir því að tilteknir aðilar komi til viðtals við hana til þess að tjá sig um málefni, sem tengjast rannsóknar­efninu, en gefa skal nemanda og fulltrúa háskólastofnunar sem í hlut á kost á að vera viðstaddir á slíkum fundum. Slíka skýrslu skal bóka eða hljóðrita eftir því sem henta þykir og skal gefa þeim sem skýrslu gefur grein fyrir því hvernig upplýsingar, sem hann gefur, eru skráðar. Nefndin heldur gögnum í sérstöku skjalavörslukerfi og fer skráning, vistun gagna og upplýsinga samkvæmt ákvæð­um laga um opinber skjalasöfn. Í skjalavörslukerfið skal skrá innsend erindi og öll gögn sem fylgja málinu. Þá skal færa fundargerðir, ákvarðanir og úrskurði og ársskýrslu nefndar­innar í kerfið. Nefndin auðkennahreinsar úrskurði og kemur þeim til birtingar á vef Stjórnar­ráðsins. Nefndin skal árlega senda mennta- og menningarmálaráðuneyti skýrslu um starfsemi sína á liðnu almanaksári. Í skýrslunni skal vera samantekt á úrlausnarefnum nefndarinnar og tiltaka skal þau atriði er huga þarf að og bæta úr í málsmeðferð lægra setts stjórnvalds.

 

7. gr.

Nefndin fær skilgreinda aðstoð vegna skjalavistunar og vefsvæðis sem geymir rafræn gögn. Kostn­aður nefndarinnar, greiðist úr ríkissjóði. Þóknanir til nefndarmanna eru greiddar í gegnum launa­kerfi ríkisins samkvæmt launatöflu Fjársýslu ríkisins um nefndarlaun og þóknanir. Greitt er fyrir fundi nefndarinnar og frágang úrskurða skv. ákvörðun ráðuneytisins.

 

8. gr.

Nefndarmönnum ber að gæta þagmælsku um það sem þeir komast að í starfi sínu eða í tengslum við það í samræmi við stjórnsýslulög og lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

 

9. gr.

Um málsmeðferð hjá nefndinni fer að öðru leyti skv. stjórnsýslulögum.

 

10. gr.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 5. mgr. 20. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006, og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi reglur um sama efni nr. 1152/2006.

 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 15. maí 2020.

 

Lilja D. Alfreðsdóttir.

Páll Magnússon.


B deild - Útgáfud.: 3. júní 2020