Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 513/2022

Nr. 513/2022 11. apríl 2022

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 1145/2011 um Lífvísindasetur Háskóla Íslands.

1. gr.

1. gr. reglnanna orðast svo:

Lífvísindasetur Háskóla Íslands (e. Biomedical Center, BMC) er rannsóknarstofnun sem starf­rækt er af Háskóla Íslands. Lífvísindasetur er vettvangur rannsókna- og þróunarstarfs á fræðasviðum líf­vísinda. Setrið er vistað á Heilbrigðisvísindastofnun Háskóla Íslands, sbr. 27. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009 og 4. og 8. gr. reglna nr. 200/2019 um Heilbrigðisvísindastofnun Háskóla Íslands. Um samstarf Lífvísindaseturs við önnur fræðasvið háskólans eða aðrar stofnanir, og fjár­mál því tengd, skulu gerðir sérstakir samningar. Slíkur samningur tekur gildi að fenginni stað­­festingu viðkomandi fræðasviðs eða stofnunar og að fenginni samþykkt Heilbrigðis­vísinda­stofnunar.

 

2. gr.

d-liður 2. gr. reglnanna orðast svo:

Stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaraðila á sviði lífvísinda og annarra heilbrigðisvísindagreina og efla tengsl við atvinnu- og þjóðlíf.

 

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglnanna:

 1. Orðin „og læknisfræði“ í 1. málslið 1. mgr. falla brott.
 2. Í stað orðanna „líf- og læknisfræði“ í 1. málsið 3. mgr. koma orðin: lífvísinda og tengdra greina.

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. reglnanna:

 1. Í stað orðsins „læknadeildar“ í 1. málslið 1. mgr. koma orðin: deilda sviðsins.
 2. 4. málsliður 1. mgr. orðast svo:
    Í stjórn skulu sitja bæði karlar og konur og skal þess gætt að hlutfall kynjanna sé ekki minna en 40%, sbr. 28. gr. laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.
 3. 2. málsliður 2. mgr. orðast svo:
    Jafnframt fundar formaður stjórnar með stjórn Heilbrigðisvísindastofnunar og með stjórn heilbrigðisvísindasviðs að jafnaði einu sinni á ári.

 

5. gr.

2. málsliður 2. mgr. 6. gr. reglnanna orðast svo:

Sama gildir ef forsetar deilda heilbrigðisvísindasviðs, forseti sviðsins eða rektor ber fram slíka ósk og hafa þeir þá málfrelsi og tillögurétt á fundinum.

 

6. gr.

1. málsliður 1. mgr. 7. gr. reglnanna orðast svo:

Stjórn fjallar um öll málefni Lífvísindaseturs, mótar starfsemi þess, ber ábyrgð á fjármálum þess gagnvart forseta fræðasviðs og stjórn Heilbrigðisvísindastofnunar, semur fjárhagsáætlun og gerir tillögu til forseta fræðasviðs um fjárveitingar og skiptingu þeirra ásamt skiptingu annarra tekna.

 

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglnanna:

 1. Fyrirsögn greinarinnar verður: Mannauður.
 2. 1. mgr. orðast svo:
    Heimilt er að ráða forstöðumann að stofnuninni. Forseti heilbrigðisvísindasviðs ræður for­stöðu­mann á grundvelli, hæfnismats skv. ákvæðum laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og reglna um Háskóla Íslands nr. 569/2009, umsagnar stjórnar stofnunarinnar og að fenginni tillögu sviðsstjórnar. Forseti setur forstöðumanni erindisbréf þar sem nánar er kveðið á um verksvið hans og starfsskyldur við stjórnsýslu og rannsóknir.
 3. 1. og 2. málsliður 3. mgr. orðast svo:
    Forstöðumaður skal hafa akademískt hæfi sem fræðimaður, vísindamaður eða sérfræð­ingur. Hann skal hafa lokið doktorsprófi eða samsvarandi menntun ásamt þekkingu á aðferðafræði og reynslu af vinnu við rannsóknir.
 4. Við 4. mgr. bætist nýr málsliður aftast, svohljóðandi:
    Auk þess stundar hann rannsóknir á sínu sérsviði.

 

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. reglnanna:

 1. Í stað orðsins „læknadeild“ í f-lið 1. mgr. kemur orðið: deildum.
 2. Í stað orðsins „mótframlög“ í g-lið 1. mgr. kemur orðið: fjárveiting.
 3. Í stað orðanna „skrifstofustjóra læknadeildar“ í 3. mgr. kemur orðið: heilbrigðisvísindasviðs.

 

9. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð hefur sett á grundvelli heimildar í 3. mgr. 11. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, að fenginni tillögu stjórnar heilbrigðisvísindasviðs, öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 11. apríl 2022.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 4. maí 2022