Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 115/2019

Nr. 115/2019 31. janúar 2019

AUGLÝSING
frá ríkisskattstjóra um skil á skattframtölum og skilamáta skattframtala vegna álagningar opinberra gjalda á árinu 2019 á tekjur ársins 2018 og eignir í lok þess árs.

Skilafrestir.

1. gr.

Framtölum manna skal skila rafrænt á vefsíðunni skattur.is til ríkisskattstjóra eigi síðar en 12. mars 2019. Hið sama á við um framtöl þeirra manna sem látist hafa á árinu 2018.

Unnt er að sækja um aukinn skilafrest á vefsíðunni skattur.is. Lengdum skilafresti manna lýkur 15. mars 2019.

2. gr.

Framtalsskyldir lögaðilar skulu skila framtali rafrænt á vefsíðunni skattur.is. Stærri lögaðilar skulu skila eigi síðar en 31. maí 2019, og sama á við um minni lögaðila, sem ekki eru skráðir á skilalista fagaðila sem annast mun skil á skattframtali. Skattframtölum fyrir dánarbú, þar sem skiptum hafði ekki verið formlega lokið í árslok 2017, skal skila til ríkisskattstjóra eigi síðar en 31. maí 2019.

Fagaðilum sem annast framtalsskil fyrir minni lögaðila samkvæmt skráningu viðskiptamanna á skilalista á vef ríkisskattstjóra er heimilt á árinu 2019 að skila skattframtölum umbjóðenda sinna allt til 10. september nk., enda sé skattframtölum skilað jöfnum höndum, sbr. 5. gr. Með minni lögaðilum er átt við lögaðila sem eru með veltu undir 600 milljónum kr. og eignir undir 300 milljónum kr. Til stærri lögaðila teljast því eðli máls samkvæmt þeir sem eru yfir framangreindum mörkum. Gera skal grein fyrir rekstri sameignarfélaga, sem eru ósjálfstæðir skattaðilar, með fram­tölum eigenda.

Skráningu á viðskiptamönnum fagaðila á skilalista skal lokið á vef ríkisskattstjóra fyrir 28. febrúar 2019.

3. gr.

Þeir lögaðilar, sem fengið hafa heimild til að hafa annað reikningsár til skattskila en almanaksárið, skulu skila framtali rafrænt á vefsíðunni skattur.is eigi síðar en 5 mánuðum eftir lok reikningsárs.

4. gr.

Þeir framteljendur sem af óviðráðanlegum ástæðum geta ekki skilað framtali sínu innan ofan­greindra fresta, svo sem vegna veikinda eða tilfallandi dvalar erlendis, skulu skila framtali sínu svo fljótt sem auðið er, rafrænt á vefsíðunni skattur.is, og gera grein fyrir ástæðum síðbúinna skila með athuga­semd á framtalinu.

5. gr.

Skil endurskoðenda, lögmanna, viðurkenndra bókara eða fyrirtækja fagaðila, sem í atvinnuskyni annast bókhald og framtalsskil fyrir viðskiptavini sína, sæta sérstökum skilmálum, sem birtir eru fagaðilum árlega. Skilmálar þessir um skil umfram almenna fresti ráðast m.a. af fyrri efndum og taka þannig einungis til þeirra aðila sem stóðu við jöfn og reglubundin skil skattframtala fyrir lok skilafrests á fyrra ári. Með jöfnum skilum er átt við jöfn skil frá upphafsdegi skila til lokadags, þ.e. 1. febrúar til 10. september. Áréttað skal að hámark skila í júlí og ágúst skal aldrei fara fram úr 20% hvorn mánuð fyrir sig. Þá mega skil í september ekki fara fram úr 10%. Veruleg frávik frá settum skilmálum leiða til þess að viðkomandi fagaðili - óháð breytingu á því rekstrarformi sem starfað er undir - fær ekki framlengdan frest til skila ári síðar. Fagaðili, sem brotið hefur skilmála við skil á fyrra ári, er því bundinn af því að skila skattframtölum viðskiptavina sinna í almennum skila­fresti á næstkomandi álagningarári, ella munu þau framtöl teljast of seint framkomin og sæta því eftir atvikum kærumeðferð skv. 2. mgr. 95. gr. tekjuskattslaga.

Form og skilamáti framtala.

6. gr.

Menn skulu gera grein fyrir tekjum sínum á árinu 2018 og eignum í lok þess árs með eftirfarandi hætti:

  a) Á rafrænu skattframtali 2019 (RSK 1.01) á þjónustusíðu á vefsíðunni skattur.is.
  b) Með dulrituðu og undirrituðu skeyti úr framtalsforritum 2019, sem vottuð hafa verið af ríkis­skattstjóra.
  c) Á skattframtali 2019 (erlendir starfsmenn) RSK 1.10 (enska) eða RSK 1.13.

Rafrænu skattframtali manns í atvinnurekstri skal fylgja ársreikningur auk tilskilinna rafrænna fylgi­skjala, sbr. 7. gr.

7. gr.

Menn, sem stunduðu atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi á árinu 2018, skulu með skattframtali sínu 2019 gera grein fyrir tekjum sínum og eignum tengdum rekstri á neðangreindum formum er fylgja skulu skattframtali 2019:

  a) Séu tekjur (velta) undir kr. 1.000.000 og eignir í rekstri engar eða óverulegar og fram­teljandi var jafnframt ekki með virðisaukaskattsnúmer á árinu 2018 skal skila rekstrar­yfirlitinu RSK 4.10.
  b) Sé velta á bilinu kr. 1.000.000 til kr. 20.000.000 skal skila rekstrarskýrslu RSK 4.11 ásamt viðeigandi fylgiskjölum, enda sé ekki um að ræða samrekstur, fráviksaðferðir í reiknings­haldi eða byggingastarfsemi, þar sem beitt er verklokaaðferð. Réttilega útfyllt rekstrar­yfirlit RSK 4.11, sem uppfyllir jafnframt öll skilyrði III. kafla laga um bókhald, telst full­nægj­andi ársreikningur í þessu tilliti. Sé eðli starfseminnar hins vegar þannig að sundur­liðun á tekjum, gjöldum, eignum og skuldum samkvæmt RSK 4.11 gefi ekki skýra mynd af henni, s.s. sundur­liðun helstu tekna- og kostnaðarliða, skal sérstakur ársreikn­ingur fylgja framtali ásamt RSK 4.11.
  c) Sé velta yfir kr. 20.000.000 eða um er að ræða samrekstur, fráviksaðferðir í reikningshaldi eða byggingastarfsemi, þar sem beitt er verklokaaðferð, skal skila rekstrarframtali RSK 1.04 ásamt ársreikningi og viðeigandi rafrænum fylgiskjölum.
  d) Ef maður á eignarhlut eða er ráðandi aðili í félagi (CFC) í lágskattaríki, skal gera grein fyrir slíkum eignarhlut og tekjum af honum á sérstakri skýrslu, RSK 4.25, í framtalsskilunum.
  e) Ef maður gerir út skip eða bát, sem stundar fiskveiðar, skal gera grein fyrir aflaverðmæti og aflamagni pr. fisktegund og heildarkostnaði við útgerð viðkomandi skips eða báts á sérstöku yfirliti, RSK 4.29, í framtalsskilunum.

8. gr.

Vegna búrekstrar skulu neðangreindar skýrslur fylgja rafrænu skattframtali manns eða lögaðila:

  a) Skattframtali manns skal fylgja landbúnaðarskýrsla RSK 4.08, í stað RSK 1.04 eða RSK 4.11.
  b) Skattframtali lögaðila RSK 1.04, sbr. 9. gr., skal fylgja yfirlit vegna landbúnaðar RSK 4.07.

9. gr.

Lögaðilar skulu gera grein fyrir tekjum sínum á árinu 2018 og eignum í lok þess árs með eftir­farandi hætti:

  a) Á rafrænu skattframtali 2019 (RSK 1.04) á þjónustusíðu á vefsíðunni skattur.is.
  b) Með dulrituðu og undirrituðu skeyti úr framtalsforritum 2019, sem vottuð hafa verið af ríkis­skattstjóra.
  c) Lögaðilar, sem telja sig undanþegna skattskyldu skv. 4. tölul. 4. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, eiga þrátt fyrir það að skila skattframtali 2019 í samræmi við ofanritað.
  d) Lögaðilar, sem undanþegnir eru skattskyldu skv. 4. gr. tekjuskattslaga, þó að frátöldum aðil­um skv. 4. tölul. 4. gr., sbr. c-lið, eiga ekki að skila skattframtali lögaðila RSK 1.04 vegna tekju­skatts, en beri þeim að standa skil á öðrum sköttum og gjöldum við álagningu 2019, þá skal það gert í rafrænum skilum á framtalsforminu RSK 1.06.
  e) Þeir lögaðilar sem eiga í viðskiptum við tengda aðila (e. transfer pricing) og falla undir ákvæði um skjölunarskyldu skv. 5. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, skulu staðfesta skjöl­unar­­skylduna og skila með framtalinu forminu RSK 4.28.
  f) Ef framteljandi á eignarhlut eða er ráðandi aðili í félagi (CFC) í lágskattaríki, skal gera grein fyrir slíkum eignarhlut og tekjum af honum á sérstakri skýrslu, RSK 4.25, í framtals­skil­unum.
  g) Ef framteljandi gerir út skip eða bát, sem stundar fiskveiðar, skal gera grein fyrir afla­verð­mæti og aflamagni pr. fisktegund og heildarkostnaði við útgerð viðkomandi skips eða báts á sérstöku yfirliti, RSK 4.29, í framtalsskilunum.

Ársreikningi, þ.m.t. skýringum og sundurliðunum, og öðrum tilskildum fylgiskjölum lögaðila skal skilað á sama tíma og skattframtali og með sama hætti og því er skilað, þ.e. rafrænum. Skylda til að skila ársreikningi með skattframtali tekur þó ekki til þeirra örfélaga, sem nýta sér heimild til að skila efnahags- og rekstraryfirliti til ársreikningaskrár skv. 1. gr. reglugerðar nr. 974/2016, um fram­setningu og innhald ársreikninga örfélaga byggt á skattframtölum („Hnappurinn“).

10. gr.

Auglýsing þessi er birt skv. 90. og 93. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og tekur þegar gildi.

Reykjavík, 31. janúar 2019.

Snorri Olsen ríkisskattstjóri.


B deild - Útgáfud.: 31. janúar 2019