Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
141/2020

Nr. 141/2020 23. desember 2020

LÖG
um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, lögum um fjársýsluskatt, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum um tryggingagjald.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

I. KAFLI

Breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988.

1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 2. gr. laganna:

 1. 9. tölul. fellur brott.
 2. 10. tölul. orðast svo: Sala á og milliganga um fjármálaþjónustu, þó ekki eignaleigu lausafjár, útleigu geymsluhólfa eða ráðgjafarþjónustu, tækniþjónustu og aðra þjónustu sem ekki er veitt í beinum tengslum við sölu fjármálaþjónustu. Undir ákvæðið fellur m.a.:
  1. vátryggingastarfsemi og dreifing vátrygginga,
  2. móttaka innlána og annarra endurgreiðanlegra fjármuna frá almenningi,
  3. útlánastarfsemi,
  4. greiðsluþjónusta,
  5. viðskipti og þjónusta með fjármálagerninga samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti,
  6. rekstur verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða,
  7. útgáfa rafeyris.

 

2. gr.

    Orðin „9. og“ í 7. málsl. 2. mgr. 3. gr. og í g-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laganna falla brott.

 

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 4. mgr. 25. gr. laganna:

 1. 2. málsl. orðast svo: Endurgreiðsla má þó aðeins fara fram ef álagning virðisaukaskatts á fyrra uppgjörstímabili, einu eða fleiri, er ekki byggð á áætlun skv. 2. málsl. 2. mgr. þessarar greinar eða 1.–3. mgr. 26. gr.
 2. 3. málsl. fellur brott.

 

4. gr.

    Í stað „50 g“, „55 g“ og „60 g“ í 2. tölul. 6. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIV í lögunum kemur: 40 g; 45 g; og: 50 g.

 

5. gr.

    Í stað orðanna „til og með 31. desember 2018“ í 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIX í lögunum kemur: frá og með 1. janúar 2021 til og með 31. desember 2023.

 

6. gr.

    Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2020“ í 1.–4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXXIII og 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXXIV í lögunum kemur: 31. desember 2021.

 

7. gr.

    Við lögin bætast tvö ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

    a. (I.)

    Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 13. gr. er á tímabilinu 1. mars 2020 til og með 31. desember 2021 heimilt að falla frá eða fresta innheimtu og skilum á virðisaukaskatti vegna sölu skattskyldrar þjónustu sem innt er af hendi á grundvelli skriflegra samninga til a.m.k. tveggja ára um fast­eigna­leigu og til a.m.k. sex mánaða um aðstöðuleigu og leigu lausafjármuna að eftirtöldum skil­yrðum uppfylltum:

 1. Leigutaki á við verulega rekstrarörðugleika að stríða á tímabilinu vegna skyndilegs og ófyrirséðs tekjufalls sem leiðir af almennum samdrætti innan lands og á heimsvísu sem rekja má til heimsfaraldurs kórónuveiru.
 2. Fyrir liggur skriflegur samningur milli leigusala og leigutaka um tímabundna niðurfellingu leigu­gjalds eða um tímabundna frestun á innheimtu þess vegna rekstrarörðugleika leigu­taka, sbr. a-lið. Í samningi aðila skulu m.a. koma fram upplýsingar um viðkomandi fasteign eða leigumun, þar á meðal heimilisfang og fastanúmer fasteignar og skráningar­númer leigu­munar, ef um það er að ræða, leigutímabil, leigufjárhæðir og um upphaf og áætluð lok þess tímabils sem samningur kveður á um. Leigusali skal senda afrit samnings til Skattsins með skilum á virðisaukaskattsskýrslu á gjalddaga þess uppgjörs­tímabils þegar samningur er undirritaður eða eigi síðar en 31. desember 2021.
 3. Leigusali fasteignar hefur fengið heimild til frjálsrar skráningar á virðisaukaskattsskrá, sbr. ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga þessara og II. kafla reglugerðar nr. 577/1989 um frjálsa og sérstaka skráningu vegna leigu eða sölu á fasteign.

    Kveði samningur skv. b-lið 1. mgr. á um frestun á innheimtu leigugjalds skal uppgjör virðis­auka­skatts af leigugjaldinu fara fram með skilum á virðisaukaskattsskýrslu á gjalddaga næsta uppgjörs­tímabils eftir að samkomulagið fellur úr gildi en í síðasta lagi 5. febrúar 2022.

    Að uppfylltum skilyrðum a–c-liðar 1. mgr. er leigusala heimilt að bakfæra skattskylda veltu og útskatt vegna ógreiddra leigugjalda frá og með 1. mars 2020 enda skili hann skýrslu vegna þess uppgjörstímabils sem óskast leiðrétt á fyrsta uppgjörstímabili eftir gildistöku ákvæðisins. Samhliða bakfærslu skv. 1. málsl. skal fara fram leiðrétting á innskatti leigutaka vegna ógreiddra leigu­greiðslna.

    Samningar milli tengdra aðila, sbr. 9. gr., ganga ekki gegn þessu ákvæði.

    b. (II.)

    Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 2. gr. skal sala á stökum aðgangi að streymi frá tónleikum, list­dans­sýningum og leiksýningum, sbr. 2. málsl. 4. tölul. 3. mgr. 2. gr., vera undanþegin virðis­auka­skatti á tímabilinu 1. nóvember 2020 til og með 30. júní 2021, enda sé um einskiptissölu að ræða og aðgangur að upptöku af atburðinum ekki aðgengilegur lengur en í 48 klst. frá kl. 12 daginn eftir að viðburði lýkur. Jafnframt er skilyrði að viðburður sem streymt er frá sé háður fjölda­takmörk­unum vegna sóttvarnaráðstafana, sbr. 12. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997.

 

II. KAFLI

Breyting á lögum um fjársýsluskatt, nr. 165/2011.

8. gr.

    Í stað tilvísunarinnar „9. tölul.“ í 1. tölul. 2. gr. laganna kemur: 10. tölul.

 

9. gr.

    Orðin „9. og“ í 2. tölul. 5. gr. laganna falla brott.

 

III. KAFLI

Breyting á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987.

10. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða VII í lögunum:

 1. Orðin „á árinu 2020“ í 1. málsl. 1. mgr. falla brott.
 2. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama á við um skil á allt að tveimur greiðslum af afdreginni staðgreiðslu af launum skv. 1. og 2. tölul. 5. gr., sem eru á gjald­daga 1. janúar 2021 til og með 1. desember 2021, og skal nýr gjalddagi og eindagi þeirra vera 15. janúar 2022.
 3. Við 2. mgr. bætast tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Með sama hætti verður ekki fallist á að um verulega rekstrarörðugleika sé að ræða sem réttlæti frestun greiðslu skv. 3. málsl. 1. mgr. hafi arði verið úthlutað eða eigin hlutir keyptir á árinu 2021 eða úttekt eigenda innan ársins 2021 farið umfram reiknað endurgjald þeirra. Fari arðgreiðsla, kaup eigin hluta eða úttekt skv. 2. málsl. fram eftir frestun greiðslu skv. 3. málsl. 1. mgr. skal um þá greiðslu fara eftir ákvæði 5. mgr.

 

IV. KAFLI

Breyting á lögum um tryggingagjald, nr. 113/1990.

11. gr.

    Við 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XI í lögunum bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama á við um skil á allt að tveimur greiðslum á staðgreiðslu tryggingagjalds sem eru á gjalddaga 1. janúar 2021 til og með 1. desember 2021, og skal nýr gjalddagi og eindagi þeirra vera 15. janúar 2022.

 

12. gr.

    Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2021. Þó öðlast 7. gr. þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 23. desember 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.


A deild - Útgáfud.: 30. desember 2020