Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 366/2020

Nr. 366/2020 30. mars 2020

REGLUR
fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands.

I. KAFLI

Gildissvið o.fl.

1. gr.

Gildissvið og tengsl við lög og reglur.

Reglur þessar fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) eru settar af háskólaráði og gilda fyrir háskólann, þ.m.t. háskólaráð, framkvæmdastjórn sem skiptist í fræðasvið og sameiginlega stjórn­sýslu, sem og fyrir starfsfólk og nemendur.

Reglur þessar eru settar á grundvelli laga nr. 63/2006 um háskóla og laga nr. 85/2008 um opin­bera háskóla.

Reglur þessar teljast grundvallarreglur fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands. Þær eru til fyllingar settum lögum sem um skólann gilda en ganga framar öðrum reglum settum af hálfu skólans.

 

II. KAFLI

Stjórnskipulag háskólans.

2. gr.

Skipulagseiningar og yfirstjórn.

Landbúnaðarháskóli Íslands er sjálfstæð menntastofnun sem heyrir undir mennta- og menn­ingar­málaráðuneyti. Um stöðu og hlutverk háskóla er fjallað í 3. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð ákveður skipan skipulagseininga, hlutverk þeirra, mörk og verkaskiptingu en sé um grundvallarbreytingar á skipan skólans að ræða ber að afla umsagnar háskólafundar, sbr. 4. og 11. gr. laga nr. 85/2008.

Landbúnaðarháskóli Íslands starfar sem einn skóli, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 85/2008, og teljast allir fastráðnir starfsmenn til háskólasamfélags hans. Skólinn skiptist í þrjár fagdeildir samkvæmt ákvörðun háskólaráðs. Rektorsskrifstofa, fjármála- og rekstrarsvið, kennsluskrifstofa og rannsóknir og alþjóðasamskipti mynda stjórnsýslu og stoðþjónustu skólans.

Stjórn háskólans er falin háskólaráði og rektor, en framkvæmdastjórn ber ábyrgð á daglegum rekstri og fylgni við rekstraráætlanir.

Við málsmeðferð og ákvarðanatöku af hálfu skólans skulu þar til bærir starfsmenn hans jafnan gæta laga, góðra stjórnsýsluhátta, jafnræðis og annarra málefnalegra sjónarmiða.

 

3. gr.

Háskólaráð.

Stjórn Landbúnaðarháskóla Íslands er falin háskólaráði og rektor. Háskólaráð markar heildar­stefnu í kennslu og rannsóknum, mótar skipulag háskólans, fer með almennt eftirlit og ber ábyrgð á að háskólinn starfi í samræmi við gildandi lög og reglur.

Háskólaráð annast staðfestingu á almanaki, námskrám og kennsluskrám háskólans.

Háskólaráð setur reglur um starfsmenntanám, nám á bakkalárstigi og um framhaldsnám á meist­arastigi og doktorsstigi við háskólann.

Færa skal til bókar og kunngera með viðeigandi hætti ákvarðanir háskólaráðs. Háskólaráðs­fundur er ályktunarfær ef fimm af sjö atkvæðisbærum fulltrúum sitja fund.

Rektor háskólans er jafnframt formaður háskólaráðs og boðar til funda í ráðinu og stýrir fundum þess, en um fundarboðun og ákvarðanatöku af hálfu ráðsins er fjallað í 7. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð kýs sér varaformann sem stýrir fundi í forföllum rektors.

Auk rektors eiga sæti í háskólaráði til tveggja ára í senn:

 1. Tveir fulltrúar háskólasamfélagsins, tilnefndir af háskólafundi. Að minnsta kosti einn akadem­ískur fulltrúi skal sitja í ráðinu.
 2. Einn fulltrúi nemenda, tilnefndur af Nemendafélagi LbhÍ.
 3. Einn fulltrúi tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðherra.
 4. Tveir fulltrúar tilnefndir af þeim ofangreindu fulltrúum sem fyrir eru í háskólaráði.

Tilnefna skal varamann fyrir sérhvern fulltrúa í lið a-c og einn varamann fyrir fulltrúa skv. lið d, með sama hætti.

Þeir sem háskólasamfélagið velur sem fulltrúa starfsmanna í háskólaráð skulu vera fastráðnir starfsmenn LbhÍ þegar tilnefning á sér stað. Rektor eða aðrir fulltrúar úr framkvæmdastjórn eru þó ekki kjörgengir, sbr. 6. gr. Háskólasamfélagið er hér skilgreint sem allir fastráðnir starfsmenn Land­búnaðarháskóla Íslands þegar háskólafundur á sér stað.

Kosning fulltrúa starfsmanna í háskólaráð skal tekin á dagskrá háskólafundar skv. útsendu fundar­boði. Samtímis því sem fundarboð er sent út a.m.k. tveimur vikum fyrir fund skal auglýst eftir framboðum. Skulu framboð berast skrifstofu rektors a.m.k. viku fyrir boðaðan fund.

Háskólafundur kýs á milli þeirra sem eru í kjöri til að taka sæti sem fulltrúar starfsmanna í háskóla­ráði, en fulltrúar nemenda á háskólafundi hafa þó ekki atkvæðisrétt um kjör til háskólaráðs.

Nemendafélag LbhÍ annast val á fulltrúa nemenda í háskólaráð og skal rektor f.h. háskólaráðs kalla eftir tilnefningu af þess hálfu a.m.k. þremur vikum áður en kjörtímabil nýrra fulltrúa hefst.

Háskólaráð getur sett frekari reglur um val á fulltrúum háskólasamfélagsins og nemenda í háskóla­ráð. Rektor skal jafnan afla umsagnar háskólafundar og Nemendafélags LbhÍ áður en slíkar reglur eru settar eða þeim breytt.

Um skipan háskólaráðs og um hlutverk þess að öðru leyti er fjallað í 5.-6. gr. laga nr. 85/2008.

 

4. gr.

Rektor.

Rektor er æðsti yfirmaður stjórnsýslu háskólans og er í fyrirsvari fyrir skólann almennt en um hlut­verk hans og heimildir er fjallað í 8. gr. laga nr. 85/2008.

Rektor stýrir daglegri starfsemi háskólans og hefur frumkvæði að því að háskólaráð marki sér heildarstefnu í málefnum hans. Hann ber ábyrgð á og hefur eftirlit með allri starfsemi, þ.m.t. ráðn­ingar- og fjármálum og annast gerð starfs- og rekstraráætlana.

Rektor ræður starfsfólk. Rektor skal ennfremur sjá til þess að til séu starfslýsingar fyrir allt starfs­fólk.

Rektor hefur yfirumsjón með sjóðum skólans og öðrum eignum nema háskólaráð ákveði annað. Um stjórn sjóða fer að öðru leyti eftir fyrirmælum í stofnskrám og samþykktum.

Rektor boðar til funda eftir reglum háskólans og hefur umsjón með útgáfu ársskýrslu.

Háskólaráð getur heimilað að rektor ráði aðstoðarrektor og skal rektor þá setja honum erindis­bréf þar sem umboð hans er afmarkað. Aðstoðarrektor skal uppfylla kröfur um akademískt hæfi og skal skipunin staðfest af háskólaráði. Aðstoðarrektor er rektor til aðstoðar og gegnir starfinu tíma­bundið í fjarveru eða forföllum hans sem og í þeim tilvikum þegar rektor er vanhæfur skv. stjórn­sýslu­lögum nr. 37/1993.

Falli rektor frá eða láti af störfum áður en starfstími er liðinn sinnir aðstoðarrektor starfinu þar til nýr rektor hefur verið skipaður samkvæmt lögum og reglum um háskólann en sé enginn aðstoðar­rektor tilnefnir háskólaráð akademískan starfsmann til að vera settur til að gegna rektorsstörfum tímabundið. Hið sama á við ef rektor forfallast vegna veikinda eða fær leyfi frá störfum.

 

5. gr.

Skipun rektors.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar rektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu háskóla­ráðs, en um skipun rektors við háskólann er fjallað í 1. mgr. 8. gr. laga nr. 85/2008.

Við val á rektor skal háskólaráð tilnefna þrjá menn í valnefnd til að meta hæfni umsækjenda og skal einn þeirra tilnefndur sem formaður nefndarinnar.

Valnefndarmenn skulu hafa lokið æðri prófgráðu við háskóla og hafa auk þess marktæka stjórn­unarreynslu á háskólastigi.

Leggja skal heildstætt mat á hæfni umsækjenda um embætti rektors með tilliti til menntunar, vísinda- og útgáfustarfa, ferils sem háskólakennara eða í öðrum störfum, samstarfs-, samskipta- og stjórnunarhæfni og út frá því meta hvernig menntun, reynsla, sýn og aðrar áherslur viðkomandi muni nýtast í starfi rektors.

Engum má veita embætti rektors nema meirihluti valnefndar hafi látið í ljós það álit að við­komandi teljist hæfur til að gegna starfinu.

Ef sitjandi rektor háskólans sækist eftir endurtilnefningu skal hann víkja af fundi háskólaráðs við meðferð og afgreiðslu málsins.

Háskólaráð skal annast auglýsingu á lausu starfi rektors og getur ráðið falið sitjandi rektor að annast framkvæmd þar að lútandi.

 

6. gr.

Framkvæmdastjórn háskólans.

Dagleg stjórnun háskólans er í höndum framkvæmdastjórnar sem skiptist í fræðasvið og sam­eigin­lega stjórnsýslu. Rektor boðar til funda með annars vegar fræðasviði og hins vegar stjórnsýslu að jafnaði mánaðarlega á tímabilinu september-júní. Öll framkvæmdastjórnin skal kölluð saman a.m.k. þrisvar sinnum á ári til að fjalla um áætlanagerð, uppgjör, stefnumótun og önnur stærri verk­efni. Þriðjungur fulltrúa í framkvæmdastjórn getur óskað eftir að öll framkvæmdastjórn háskólans sé kölluð saman.

Fræðasvið:

Deildarforsetar og starfsmenntanámsstjóri mynda ásamt rektor stjórn fræðasviðs. Fræðasvið skiptist í þrjár deildir sem eru faglegar grunneiningar skólans. Innan þeirra fer fram kennsla, rann­sóknir, nýsköpun og stjórnun. Deildir bera faglega ábyrgð á rannsóknum, kennslu og námi og veit­ingu prófgráðu við námslok. Fræðasvið skal hafa frumkvæði að nýjum samstarfsverkefnum innan skólans, stuðla að auknu samstarfi milli fageininga sem og við hagaðila.

Sameiginleg stjórnsýsla:

Hlutverk sameiginlegrar stjórnsýslu er að skapa fræðasviði, deildum og starfsfólki háskólans skilyrði til að vinna störf sín í samræmi við lög og reglur háskólans. Stjórn sameiginlegrar stjórn­sýslu skipa ásamt rektor, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu, rekstrarstjóri, rannsókna- og alþjóða­fulltrúi og kennslu­stjóri.

Framkvæmdastjórn hefur eftirlit með daglegum rekstri háskólans, fylgir eftir ákvörðunum háskóla­ráðs og hefur frumkvæði að nýjum hugmyndum, verkefnum og stefnumarkandi málefnum er varða hag skólans.

Í framkvæmdastjórn er farið yfir og teknar ákvarðanir um fjármál, áætlanagerð, uppgjör samstarfs­samninga, framgang þróunarverkefna og nýsköpunar, auk samræmingar verkefna á milli einstakra skipulagseininga skólans.

Háskólaráð og fulltrúar í framkvæmdastjórn geta vísað málum til framkvæmdastjórnar.

 

7. gr.

Deildir skólans.

Skólinn starfrækir þrjár fagdeildir, sem kenndar eru við ræktun og fæðu, náttúru og skóga, og skipu­lag og hönnun.

Fagdeildir annast kennslu og rannsóknir á viðkomandi fræðasviðum í samræmi við viður­kenningu mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Deildir bjóða upp á starfsmenntanám samkvæmt námskrá skólans með tilvísun til heimildar í d-lið 21. gr. laga nr. 63/2006. Námsbrautarstjórar bera ábyrgð á faglegri umsjón námsbrauta. Námskrár­bundið starfsmenntanám skal uppfylla skilyrði laga um framhaldsskóla nr. 92/2008, eftir því sem við á en um námið gilda sérstakar reglur sem háskólaráð setur.

Skipulag skólans í aðrar mögulegar skipulagseiningar skal ákvarðað af háskólaráði, og þá eftir umsögn háskólafundar ef með þarf, sbr. 11. gr. laga nr. 85/2008.

 

8. gr.

Starfsnefndir Landbúnaðarháskóla Íslands.

Við Landbúnaðarháskóla Íslands starfa eftirtaldar starfsnefndir: siðanefnd, gæðanefnd, jafn­réttisnefnd, öryggisnefnd, vísindanefnd, framhaldsnámsnefnd, grunnnámsnefnd og starfsmennta­náms­nefnd. Nefndirnar eru ráðgefandi hver á sínu sviði, en fara hvorki með framkvæmda- né ákvörðunarvald, nema sérstaklega sé kveðið á um það í erindisbréfi eða starfsreglum þeirra.

Í siðanefnd skulu eiga sæti þrír fulltrúar, allir utan háskólans. Siðanefnd háskólans skal vera háskólaráði og framkvæmdastjórn til ráðgjafar um gerð og túlkun siðareglna. Siðanefnd starfar eftir siðareglum sem háskólaráð setur, sbr. 2. mgr. 2. gr. a laga nr. 63/2006. Háskólaráð skipar siðanefnd, gæðanefnd, jafnréttisnefnd og öryggisnefnd til tveggja ára í senn.

Vísindanefnd er skipuð til tveggja ára í senn og þar sitja deildarforsetar eða einn akademískur fulltrúi tilnefndur af hverri deild ásamt rannsókna- og alþjóðafulltrúa sem boðar til funda. Vísinda­nefnd skal stuðla að eflingu rannsókna og fjármögnun þeirra, m.a. með sókn í samkeppnissjóði.

Um framhaldsnámsnefnd, grunnnámsnefnd og starfsmenntanámsnefnd er fjallað í 15. gr.

 

9. gr.

Háskólafundur.

Háskólafundur er samráðsvettvangur háskólasamfélagsins. Þar fer fram umræða um þróun og eflingu skólastarfsins, en um hlutverk og heimildir fundarins fer skv. 9. gr. laga nr. 85/2008 og reglum sem gilda á því sviði. Háskólaráð getur sett frekari reglur um hlutverk háskólafundar.

Háskólaráð getur leitað umsagnar háskólafundar um hvaðeina sem varðar starfsemi skólans og stjórnunareininga hans og telst fundurinn ályktunarbær um þau mál sem fundurinn telur að varði hag skólasamfélagsins.

Háskólafund skal halda a.m.k. einu sinni á ári. Rektor boðar til hans og stýrir fundi eða felur öðrum stjórn hans. Niðurstöður ályktana af hálfu háskólafundar skulu kynntar á vettvangi háskólans. Að jafnaði skal háskólafundur vera haldinn fyrir 1. júní ár hvert. Æski tveir þriðju hlutar fulltrúa á háskólaþingi fundar er rektor skylt að boða til hans.

Rétt til setu á háskólafundi eiga allir starfsmenn skólans sem eru í 49% starfi eða meira.

Nemendur háskólans tilnefna eftir kosningu á vettvangi Nemendafélags LbhÍ þrjá fulltrúa, einn úr hverri fagdeild og jafn marga til vara, til setu á háskólafundi til eins árs í senn.

Háskólaráð getur sett nánari reglur um fjölda fulltrúa sem eiga sæti á háskólafundi og um val þeirra, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/2008.

Fulltrúar í háskólaráði, aðrir en starfsmenn, hafa sem slíkir rétt til setu á háskólafundi en ekki atkvæðisrétt.

 

III. KAFLI

Fagdeildir og akademískir starfsmenn.

10. gr.

Fagdeildir.

Deildarfundur fer með yfirstjórn fagdeildar ásamt deildarforseta (sjá gr. 11-12), en einnig deildarráð, sbr. 14. gr., ef deildarfundur ákveður að skipa það.

Starfrækja á námsbrautir innan deildar, en deildarforseti sér um að deildarfundur setji brautum reglur um stjórnskipulag er taka gildi við staðfestingu háskólaráðs.

 

11. gr.

Deildarforsetar.

Deildarforsetar hafa í umboði deildarfundar yfirumsjón með starfsemi og rekstri deildar og vinna að stefnumörkun og framþróun í málefnum hennar.

Á meðal helstu verkefna deildarforseta eru:

 1. Yfirumsjón með kennslu og námskrárgerð í samstarfi við brautarstjóra, kennsluskrifstofu og viðeigandi námsnefndir, sbr. 15. gr.
 2. Umsjón með málum sem snerta rannsóknir og alþjóðlegt samstarf í samstarfi við vísinda­nefnd og rannsókna- og alþjóðafulltrúa.
 3. Annast fundarboð til fulltrúa á deildarfundi og fundarstjórnun á þeim.
 4. Gerð fjárhagsáætlunar deildar í samvinnu við rekstrarstjóra skólans.
 5. Frumkvæði að samstarfi við aðrar deildir skólans og við aðra skóla, stofnanir og hagaðila.
 6. Frumkvæði að því að deildarfundur setji reglur um innri málefni deildar.
 7. Ábyrgð á framkvæmd gæða- og starfsmannamála í starfsemi deildar í samstarfi við gæða- og mannauðsstjóra, gæðanefnd og kennsluskrifstofu.

Deildarforseti er jafnframt formaður deildarráðs ef deildarfundur tekur ákvörðun um skipun slíks ráðs.

 

12. gr.

Kosning deildarforseta.

Hver háskóladeild tilnefnir til tveggja ára í senn deildarforseta og annan til vara úr hópi prófessora og dósenta deildarinnar sem gegna a.m.k. 75% starfi. Deildarfundur getur með kosningu, veitt undanþágu fyrir kjörgengi lektora.

 Æskilegt er að deildarforsetar sinni starfi sínu í það minnsta tvö kjörtímabil, en deildarforseti getur að hámarki setið í 4 kjörtímabil. Rektor getur að höfðu samráði við háskólaráð ákveðið að gera undantekningu frá ofangreindu fyrirkomulagi.

 

13. gr.

Deildarfundur.

Deildarfundur fer með æðsta ákvörðunarvald deildar.

Deildarfundur fjallar um meginatriði í starfsemi deildar og ber ásamt deildarforseta ábyrgð á að starfsemi deildar sé til samræmis við lög og reglur.

Á meðal helstu verkefna sem heyra undir deildarfund eru:

 1. Aðkoma að mótun stefnu varðandi nám og rannsóknir á sviði deildar.
 2. Að skera úr málum sem varða skipulag kennslu innan deildar.
 3. Umfjöllun um árlega fjárhagsáætlun deildar.
 4. Tillögur til háskólaráðs um stofnun og niðurlagningu námsbrauta.
 5. Að setja deild frekari reglur og skipulag eftir því sem við á um innri málefni.
 6. Að sinna öðrum verkefnum sem deild er falið að sinna af háskólaráði eða rektor.

Þar sem við á eru þessi verkefni unnin í samráði við aðrar skipulagseiningar skólans.

Öllum starfsmönnum deildar með atkvæðisrétt er skylt að sitja deildarfundi. Atkvæðisrétt hafa starfs­menn með 49% starfshlutfall eða meira. Forföll skal tilkynna deildarforseta.

Jafnframt hafa setu- og atkvæðisrétt tveir fulltrúar nemenda, tilnefndir af hálfu Nemendafélags LbhÍ til eins árs í senn hvor af sínu námsstigi. Einnig eiga starfsmenn Landgræðsluskólans setu- og atkvæðisrétt á fundum deildar náttúru og skógar.

Rektor er heimilt að sitja deildarfundi og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt.  Einnig hafa akademískir gestakennarar og aðrir gestakennarar sem hafa umsjón með heilum áföngum rétt til setu á deildarfundi en ekki atkvæðisrétt. Fastir starfsmenn geta jafnframt sótt fundi annarra deilda án atkvæðisréttar.

Deildarfundur skal að jafnaði haldinn a.m.k. einu sinni á misseri. Deildarforseti skal gera áætlun um deildarfundi skólaársins og kynna hana fyrir þeim sem eiga þar rétt til setu.

Skylt er að boða til deildarfundar ef rektor eða þriðjungur fulltrúa, sem eru atkvæðisbærir á deildar­fundi, æskja þess.

Deildarforseti boðar til deildarfunda með tölvupósti, helst með viku fyrirvara ef unnt er, en fundarefni á dagskrá skal greina í fundarboði.

Deildarfundur setur reglur um innra skipulag er fjalla m.a. um hlutverk deildar- og námsbrautar­funda og um kjör, kjörtímabil og hlutverk námsbrautarstjóra.

Deildarfundur er ályktunarbær ef 50% atkvæðisbærra starfsmanna deildar sækir fundinn. Meiri­hluti atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn þá sker atkvæði deildarforseta úr. Fundar­gerðir deildarfundar skal birta á innri vef skólans og ákvarðanir deildarfunda skulu færðar til bókar.

 

14. gr.

Deildarráð.

Deildarráð fer með ákveðin málefni deildar samkvæmt nánari ákvörðun deildarfundar.

Þar skulu eiga sæti, auk deildarforseta, námsbrautarstjórar, auk fulltrúa nemenda sem Nemenda­félag LbhÍ tilnefnir til setu á deildarfundi.

Deildarráð starfar innan deildar og fjallar það um málefni hennar á milli deildarfunda að frum­kvæði deildarforseta.

Deildarráð tekur ákvörðun með sama hætti og deildarfundur. Ákvörðun þess er hægt að skjóta til deildarfundar innan þriggja vikna frá því að hún var kynnt.

Deildarfundur getur sett nánari reglur um skipan, vald og verksvið deildarráðs.

 

15. gr.

Grunnnámsnefnd, framhaldsnámsnefnd og starfsmenntanámsnefnd.

Grunnnámsnefnd sinnir meðal annars kennsluþróun og samræmingu milli námsbrauta, fjallar um námskrár og kennsluskrár fyrir einstakar námsbrautir, fylgist með gæðum náms og kennslu, fjallar um meiriháttar málefni einstakra nemenda og ágreiningsmál sem upp kunna að koma í framkvæmd kennslu og námsmats. Um grunnnám, skipan og hlutverk grunnnámsnefndar er nánar fjallað í reglum um BS-nám við skólann sem háskólaráð staðfestir. Kennslustjóri er formaður grunn­náms­nefndar.

Framhaldsnámsnefnd annast umsjón með doktors- og meistaranámi við skólann í umboði deilda. Framhaldsnámsnefnd kemur meðal annars að stefnumótun framhaldsnáms og fylgist með gæðum þess, fjallar um og samþykkir námskrár og kennsluskrár meistaranáms, stýrir ferli umsókna og fjallar um meiriháttar málefni einstakra nemenda og ágreiningsmál sem upp kunna að koma í framkvæmd námsins. Um framhaldsnám, hlutverk og starfsemi framhaldsnámsnefndar er nánar fjallað í reglum um meistaranám og reglum um doktorsnám við skólann sem háskólaráð staðfestir. Formaður framhaldsnámsnefndar er jafnframt umsjónarmaður framhaldsnáms og skal kjörinn á háskólafundi til þriggja ára í senn.

Starfsmenntanámsnefnd hefur umsjón með þróun náms og kennslu á starfsmenntanámsbrautum, gæðum þess og samræmingu á milli námsbrauta. Nefndin fjallar um meiriháttar málefni einstakra nemenda og ágreiningsmál sem upp kunna að koma í framkvæmd kennslu og við námsmat. Um starfs­menntanám, hlutverk og skipan starfsmenntanámsnefndar er fjallað í reglum um starfsmennta­nám við skólann sem háskólaráð staðfestir. Starfsmenntanámsstjóri er formaður starfs­mennta­náms­nefndar.

 

16. gr.

Starfsmenn fagdeilda.

Til akademískra starfsmanna teljast prófessorar, dósentar og lektorar.

Um hlutverk og ábyrgð akademískra starfsmanna er fjallað í V. kafla laga nr. 85/2008 en háskóla­ráð getur að fenginni umsögn deilda sett nánari reglur um starfsheiti og starfsskyldur þeirra.

Rektor ræður í akademísk störf, en um veitingu akademískra starfa við háskólann er fjallað í 17. gr. laga nr. 85/2008 og reglum sem gilda um starfsemi háskólans.

Eingöngu má ráða sem akademískan starfsmann einstakling sem lokið hefur fullnaðarprófi frá háskóla eða annarri sambærilegri stofnun í þeirri aðalgrein eða tengdri fræðigrein sem hann á að sinna.

Umsækjendur um akademísk störf skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega skýrslu um vísinda- og fræðastörf sín, ritsmíðar, rannsóknir, kennslustörf, stjórnunarstörf, námsferil og önnur störf.

Um skipun og störf dómnefndar um mat á umsóknum um störf prófessora, dósenta og lektora og um framgang akademískra starfsmanna er fjallað í 16. gr. laga nr. 85/2008 og reglum sem háskólaráð setur á grundvelli laga að fenginni umsögn háskólafundar.

Þegar auglýst er akademískt starf og fleiri en einn umsækjandi hlýtur hæfnisdóm er skipuð valnefnd sem setur fram tillögu til rektors um hverjum skuli boðið starfið.

Heimilt er að fela fastadómnefnd verk- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands að annast dóm­nefndarmat fyrir háskólann.

Rektor er heimilt að bjóða tímabundnar akademískar gestastöður þar sem augljós ávinningur er fyrir starfsemi skólans. Gestalektorar, -dósentar og -prófessorar undirgangast sama hæfnismat og aðrir akademískir starfsmenn skólans. Aðjúnktar, verkefnisstjórar, sérfræðingar, kennarar í starfs­mennta­námi og stundakennarar sinna kennslu og/eða rannsóknum en þeir teljast ekki til akadem­ískra starfsmanna.

Rektor og deildarforsetar ákvarða í samráði hvernig starfsskyldur einstakra akademískra starfs­manna og annarra starfsmanna fagdeilda skiptast á milli kennslu, rannsókna og annarra starfsþátta í samræmi við kjarasamninga og lög og reglur um starfsskyldur og réttindi kennara.

 

17. gr.

Námsbrautarstjórar.

Í forsvari hverrar námsbrautar er námsbrautarstjóri sem er tengiliður námsbrautar við nemendur, kennsluskrifstofu og kynningarstjóra, sjá nánar verklagsreglur um námsbrautarstjórn við LbhÍ.

Rektor skipar námsbrautarstjóra úr hópi fastra starfsmanna til tveggja ára í senn að fengnum tillögum frá viðkomandi deild. Deildir mega leggja til að starfið verði auglýst.

Þá eina má ráða sem námsbrautarstjóra sem lokið hafa fullnægjandi sérfræðinámi á fagsviði við­komandi námsbrautar.

Forstöðumaður Landgræðsluskólans er jafnframt námsbrautarstjóri diplómanámsbrautar hans.

 

18. gr.

Rannsóknarmisseri.

Háskólaráði er heimilt að veita kennurum og öðrum fastráðnum starfsmönnum háskólans leyfi til rannsóknarmisseris í allt að eitt ár á föstum launum, enda liggi fyrir fullnægjandi greinargerð um það hvernig umsækjandi hyggst verja þeim tíma til að auka þekkingu sína eða sinna sérstökum rannsóknaverkefnum.

Eftir því sem fjárlög heimila og kjarasamningar gera ráð fyrir getur háskólaráð veitt einstaklingi styrk meðan hann er í leyfi til rannsóknarmisseris, vegna nauðsynlegs ferða- og dvalarkostnaðar.

Háskólaráð skal setja nánari reglur um rannsóknarmisseri og styrkveitingar.

 

IV. KAFLI

Starfsmenntun.

19. gr.

Starfsmenntun .

Starfsmenntanámsbrautir eru starfræktar innan deilda og sér starfsmenntanámsstjóri um að starfs­menntanámsbrautir samræmist reglum mennta- og menningarmálaráðuneytis og samþykktum háskólaráðs.

Rektor ræður starfsmenntanámsstjóra. Starfsmenntanámsstjóri hefur yfirumsjón með starfs­mennta­námi og vinnur að samræmingu á milli starfsmenntanámsbrauta og stefnumörkun í sam­vinnu við framkvæmdastjórn skólans.

Á meðal helstu verkefna starfsmenntanámsstjóra eru:

 1. Yfirumsjón með kennslu og námskrárgerð í samstarfi við viðkomandi fagdeild, kennslu­stjóra, gæðastjóra og námsbrautarstjóra.
 2. Aðstoð við gerð fjárhagsáætlunar deilda.
 3. Frumkvæði að samstarfi innan skólans og við aðra skóla og stofnanir.
 4. Ábyrgð á framkvæmd gæðastjórnunar í starfsmenntanámi í samstarfi við gæðastjóra.

 

V. KAFLI

Endurmenntun og fræðsla.

20. gr.

Endurmenntun og fræðsla.

Endurmenntun og fræðsla er starfrækt fyrir almenning í þeim fræðum sem viðurkenning háskól­ans tekur til. Með endurmenntun er átt við:

  1) einstök námskeið fyrir fólk á fagsviði þess, sem myndað geta samstæða heild og er eftir atvikum metin til eininga og
  2) viðbótarnám fyrir almenning á þverfaglegum grunni sem miðar að skilgreindum náms­lokum eða prófgráðu.

  Með fræðslu fyrir almenning er átt við:

  1) fyrirlestra, fræðslu, málstofur og námskeið um tiltekin málefni og
  2) einstök námskeið eða flokk námskeiða sem myndað geta samstæða heild.

Endurmenntunarnám er utan við hefðbundið námsframboð skólans. Þó er heimilt að bjóða ein­stök námskeið á starfsmenntanáms-, grunnáms- eða meistarastigi, sem eru hluti hefðbundins náms til prófgráðu, sem endurmenntunarnámskeið gegn gjaldi.

Um gjaldtöku vegna endurmenntunar og fræðslu fyrir almenning á vegum skólans fer eftir e- og f-liðum 2. mgr. 24. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Háskólaráð skal staðfesta reglur um endurmenntun og gjaldtöku vegna hennar.

Rektor ræður endurmenntunarstjóra. Endurmenntunarstjóri hefur umsjón með endurmenntun og fræðslu í samvinnu við framkvæmdastjórn skólans. Á meðal helstu verkefna endurmenntunarstjóra eru:

 1. Yfirumsjón með kennslu og framboði námskeiða í samstarfi við kennslustjóra, gæðastjóra og námsbrautarstjóra.
 2. Gerð fjárhagsáætlunar fyrir endurmenntun og útreikning á gjaldtöku sem lögð er fyrir háskóla­ráð.
 3. Frumkvæði að samstarfsverkefnum innan skólans og við aðra hagaðila.
 4. Ábyrgð á framkvæmd gæðastjórnunar í endurmenntun og fræðslu.

 

VI. KAFLI

Stjórnsýsla og stoðþjónusta.

21. gr.

Sameiginleg stjórnsýsla .

Sameiginleg stjórnsýsla annast almenna stjórnsýslu og stoðþjónustu fyrir skólann og skiptist í fjögur meginsvið:

  1) rektorsskrifstofu
  2) fjármála- og rekstrarsvið
  3)  rannsóknir og alþjóðasamskipti og
  4) kennsluskrifstofu.

Sviðsstjórar stjórna hverju sviði. Rektor setur stjórnendum þessara eininga erindisbréf eða starfs­lýsingu.

 

22. gr.

Rektorsskrifstofa.

Rektorsskrifstofa ber ábyrgð á mannauðs-, gagna-, gæða-, kynningar- og útgáfumálum. Hér undir heyra markaðsmál, kynningarstarf skólans, yfirumsjón með vef skólans og skjalasafni. Gæða­stjóri er fulltrúi skólans í ráðgjafarnefnd gæðaráðs íslenskra háskóla. Hann annast, í samstarfi við rektor og deildir, undirbúning og framkvæmd sjálfsmats og ytra mats á skólanum og eftirfylgni umbóta­áætlana. Rektor ræður skrifstofustjóra rektorsskrifstofu.

 

23. gr.

Fjármála- og rekstrarsvið.

Fjármála- og rekstrarsvið ber ábyrgð á fjármálum, framkvæmdum, tækniþjónustu og annarri stoðþjónustu s.s. bókhaldi og launamálum, því sem lýtur að fasteignum skólans eða umsýslu vegna fasteigna sem tengjast skólastarfinu, auk reksturs á tölvukerfi og þjónustuveri skólans. Rektor skal ráða rekstrarstjóra fyrir skólann sem heyrir beint undir rektor. Rekstrarstjóri skal undirbúa árlega fjárhagsáætlun og hafa eftirlit með því að rekstur skólans sé í samræmi við gildandi heimildir hverju sinni. Rekstrarstjóri stýrir fjármála- og rekstrarsviði og annast fjárreiður skólans.

 

24. gr.

Rannsóknir og alþjóðasamskipti.

Rannsókna- og alþjóðafulltrúi er ráðinn af og heyrir beint undir rektor og er ætlað að hafa heildar­yfirsýn yfir rannsóknaverkefni við skólann, fjárhagsmál þeirra og framtal akademískra starfs­manna á störfum sínum. Hann ber ábyrgð á miðlun upplýsinga um rannsóknir og skýrslugerð þar um, í samræmi við lög og samninga. Þá veitir hann starfsmönnum upplýsingar og aðstoð varð­andi innlenda og erlenda rannsóknasjóði og hvetur starfsmenn til öflunar rannsóknastyrkja. Enn fremur ber rannsókna- og alþjóðafulltrúi ábyrgð á yfirsýn og samþættingu alþjóðasamskipta hvað varðar rannsóknir, nemendaskipti og annað samstarf.

 

25. gr.

Kennsluskrifstofa.

Kennsluskrifstofa veitir námsbrautum og rannsóknanámi skólans þjónustu. Rektor ræður kennslu­stjóra, sem heyrir beint undir rektor.

Kennslustjóri hefur forgöngu um kennsluþróun og samræmingu náms í samráði við deildir og námsstigsnefndir. Hann ber einnig ábyrgð á eftirliti með gæðum náms og vísar eftir atvikum málum til gæðastjóra, námsbrautarstjóra eða deildarforseta.

Kennsluskrifstofa annast daglegan rekstur kennslumála undir verkstjórn kennslustjóra. Undir skrifstofuna heyrir skipulag kennslu og stundarskrárgerð, almenn afgreiðsla og nemendaskrá, próf­stjórn, námsráðgjöf og umsjón með brautskráningum.

 

VII. KAFLI

Nemendur, kennsla og námsmat.

26. gr.

Nám og kennsla á háskólastigi.

Fagdeildir bera akademíska ábyrgð á kennslu, kennslufyrirkomulagi og á veitingu námsgráða við skólann, í samræmi við reglur um BS-, meistara- og doktorsnám við skólann sem háskólaráð stað­festir.

Kennsluskrifstofa skal hlutast til um að settar séu almennar reglur um kennslu og kennsluhætti sem háskólaráð staðfestir.

Námskeið skulu metin til eininga, en fullt nám á námsári skal almennt samsvara 60 námsein­ingum (ECTS) og endurspegla alla námsvinnu nemanda. Háskólaráð skal setja almennar reglur um mat námskeiða til eininga.

Deildum er heimilt að setja nemendum skilyrði um að ljúka námi á tilteknu námsári áður en þeir megi hefja nám á næsta námsári námsins og skal nemendum tilkynnt um slíkt fyrirkomulag.

Hámarkstími í tilteknu námi við skólann skal miðast við 50% umfram áætlaðan hefðbundinn námstíma, en grunnnámsnefnd eða framhaldsnámsnefnd eftir því sem við á, geta þó veitt undan­þágur frá þeim áskilnaði í sérstökum tilvikum.

 

27. gr.

Starfsmenntanám.

Deildir bjóða upp á starfsmenntanám á sínu fræðasviði í samræmi við ákvörðun háskólaráðs. Starfsmenntanámsstjóri skal í samstarfi við starfsmenntanámsnefnd og framkvæmdastjórn hlutast til um að settar séu almennar reglur um kennslu og kennsluhætti sem háskólaráð staðfestir.

Kennt skal á námskeiðum sem metin eru til eininga, en fullt nám á námsári skal almennt sam­svara 60 framhaldsskólaeiningum (FEIN) og endurspegla alla námsvinnu nemanda við skólann. Háskóla­ráð skal setja almennar reglur um mat námskeiða til eininga.

Heimilt er að setja nemendum skilyrði um að ljúka námi á tilteknu námsári áður en þeir megi hefja nám á næsta námsári námsins og skal nemendum tilkynnt um slíkt fyrirkomulag.

Hámarkstími í tilteknu námi við skólann miðast við 50% umfram áætlaðan hefðbundinn náms­tíma, en starfsmenntanámsnefnd er heimilt að veita undanþágur frá þeim áskilnaði í sérstökum tilvikum.

 

28. gr.

Skólaárið.

Skólaárið telst vera frá 15. ágúst til 14. ágúst næsta árs.

Skólaárið skiptist í tvö kennslumisseri sem heimilt er að skipta upp í tvær kennsluannir, fyrri og seinni kennsluönn að hausti og fyrri og seinni kennsluönn að vori. Haustmisseri skal lokið í síðasta lagi 21. desember og vormisseri hefjast í fyrsta lagi 3. janúar. Jafnframt eru nokkur námskrár­bundin námskeið kennd að sumarlagi. Almennt skal kennsla ekki fara fram miðvikudag fyrir skír­dag eða á lögboðnum frídögum. Háskólaráð getur ákveðið að fella niður kennslu á öðrum dögum en hér eru tilgreindir. Háskólaráð staðfestir með nauðsynlegum fyrirvara, ekki síðar en í febrúar ár hvert, almanak háskólans fyrir komandi skólaár.

 

29. gr.

Nám- og kennsluskrá.

Háskólaráð staðfestir með nauðsynlegum fyrirvara, ekki síðar en í febrúar ár hvert, náms­framboð fyrir verðandi nýnema sem innritast það skólaár.

Árlega skal birta kennsluskrá fyrir skólann í heild þar sem eru birt yfirlit yfir námskeið sem kennd eru á viðkomandi skólaári samkvæmt gildandi námskrá. Kennsluskrifstofa annast gerð náms- og kennsluskrár að fenginni staðfestingu deilda og skal hún innihalda nöfn og númer allra nám­skeiða, stutta lýsingu á efni hvers námskeiðs, ásamt skilgreiningu á þekkingu, leikni og hæfni sem nemendum er ætlað að búa yfir við lok námskeiðs. Jafnframt skal þar tilgreina eftir atvikum kröfur um undanfara og meginþætti námsmats sem og frekari upplýsingar um ábyrgðarmenn, námsmat og lesefni á viðkomandi námskeiði og á hvaða tungumáli er kennt.

 

30. gr.

Nemendur – innritun í háskólanám.

Sá sem lokið hefur stúdentsprófi frá íslenskum framhaldsskóla, eða jafngildu prófi, og uppfyllir að öðru leyti aðfarakröfur að námi getur sótt um að skrá sig til háskólanáms við skólann gegn því að greiða skrásetningargjald.

Háskólanum er þó lögum samkvæmt heimilt að leyfa innritun annarra nemenda að uppfylltum skilyrðum, sbr. 18. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.

Rektor ber ábyrgð á innritun nemenda í háskólanám, en háskólaráð getur sett frekari reglur um inntöku nemenda, sbr. 18. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð skal að fengnum tillögum deilda staðfesta reglur um skráningu nemenda þar sem kveðið er nánar á um inntökuskilyrði í viðkomandi nám.

Skráning nýnema fer að jafnaði fram frá mars og fram í júníbyrjun, en skráning annarra 1.-30. apríl, ár hvert. Skráningu nema sem æskja flutnings frá erlendum háskólum skal að jafnaði lokið fyrir 1. maí.

Beiðni um skráningu nýnema skal fylgja ljósrit eða staðfest afrit stúdentsprófskírteinis og önnur skilríki sem nánar kann að verða kveðið á um af hálfu deildar.

Skrásetningargjald nær til heils skólaárs, en þeir nemendur sem fá heimild til að hefja nám á vormisseri greiða helming skrásetningargjaldsins. Framhaldsnemar sem eru í sameiginlegu námi við LbhÍ og annan háskóla (svokallað „joint PhD degree“ eða „joint MSc degree“) greiða hálft skrán­ingargjald fyrir heilt námsár.

Skrásetningargjald skal að jafnaði vera það sama og við aðra opinbera háskóla á Íslandi. Háskóla­ráð getur þó ákveðið aðra fjárhæð skrásetningargjalds.

Námskeið á vegum háskólans eru ætluð fyrir nemendur skráða í skólann og samstarfsskóla í samræmi við samninga þar um. Þau standa þó öðrum opin með samþykki umsjónarkennara eða eftir nánari reglum sem háskólaráð setur.

Nemendur hafa ekki rétt til þess að gangast undir próf nema þeir uppfylli skilyrði um inntöku í skólann, hafi greitt skrásetningargjald, séu skráðir á viðkomandi námskeið og uppfylla þær kröfur sem umsjónarkennari námskeiðs setur fyrir próftöku.

Háskólaráð skal að fenginni umsögn frá Nemendafélagi LbhÍ setja reglur um réttindi og skyldur nemenda innan háskólans, þ.m.t. um málskotsrétt þeirra innan háskólans.

Rektor getur veitt nemanda áminningu eða vikið honum úr skóla tímabundið eða að fullu gerist nemandinn brotlegur við reglur skólans, en um skilyrði, málsmeðferð og málskotsrétt nemenda fer skv. 19. gr. laga nr. 85/2008.

Um innritun í meistaranám og doktorsnám er fjallað í reglum um meistara- og doktorsnám.

 

31. gr.

Nemendur – innritun á starfsmenntabrautir.

Sá sem uppfyllir aðfarakröfur að starfsmenntanámi getur sótt um að skrá sig til náms við skól­ann gegn því að greiða skrásetningargjald.

Skólanum er þó heimilt að leyfa innritun annarra nemenda að uppfylltum skilyrðum, til dæmis gegnum raunfærnimat.

Rektor ber ábyrgð á innritun nemenda í starfsmenntanám, en háskólaráð getur sett frekari reglur um inntöku nemenda, sbr. 18. gr. laga nr. 85/2008.

Háskólaráð skal að fengnum tillögum deildar staðfesta reglur um skráningu nemenda þar sem kveðið er nánar á um inntökuskilyrði í viðkomandi nám.

Skráning nýnema fer að jafnaði fram frá mars og fram í byrjun júní, en skráning annarra 1.-30. apríl, ár hvert.

Beiðni um skráningu nýnema skal fylgja ljósrit eða staðfest afrit frá viðkomandi framhaldsskóla og önnur skilríki sem nánar kann að verða kveðið á um af hálfu deildar.

Skrásetningargjald nær til heils skólaárs, en þeir nemendur sem fá heimild til að hefja nám á vor­misseri greiða helming skrásetningargjaldsins. Háskólaráð ákveður árlega fjárhæð skrásetn­ingar­­gjalds.

Námskeið á vegum skólans eru ætluð fyrir nemendur skráða í skólann og samstarfsskóla í samræmi við samninga þar um. Þau standa þó öðrum opin með samþykki umsjónarkennara eða eftir nánari reglum sem háskólaráð setur.

Nemendur hafa ekki rétt til þess að gangast undir próf nema þeir uppfylli skilyrði um inntöku í skólann, hafi greitt skrásetningargjald, séu skráðir í viðkomandi námskeið og uppfylla þær kröfur sem umsjónarkennari námskeiðs setur fyrir próftöku.

Háskólaráð skal að fenginni umsögn frá Nemendafélagi LbhÍ setja reglur um réttindi og skyldur nemenda innan skólans, þ.m.t. um málskotsrétt þeirra innan skólans.

Rektor getur veitt nemanda áminningu eða vikið honum úr skóla tímabundið eða að fullu gerist nemandinn brotlegur við reglur skólans, en um skilyrði, málsmeðferð og málskotsrétt nemenda fer skv. 19. gr. laga nr. 85/2008.

 

32. gr.

Námsvist – verknám.

Deildum er heimilt að setja reglur um skyldu nemenda til þátttöku í verklegum æfingum, verk­legu námi og vettvangsþjálfun.

 

33. gr.

Námsmat.

Um fyrirkomulag í tengslum við próf eða annað námsmat í skólanum er fjallað í lögum og reglum fyrir skólann, sbr. 21. gr. laga nr. 85/2008 og 30. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.

 

34. gr.

Prófgráður.

Um prófgráður sem háskólanum er heimilt að veita er fjallað í lögum, sbr. III. kafla laga nr. 63/2006, 22.-23. gr. laga nr. 85/2008 og 17. og 19. gr. laga nr. 92/2008. Háskólaráð skal setja nánari reglur um prófgráður og viðmiðanir um mat á námi frá öðrum skólum, eftir umsögn frá hlutað­ei­gandi skólum eða fræðasviðum háskólans.

 

VIII. KAFLI

Almennt varðandi starfsemi skólans.

35. gr.

Samvinna innan skólans og samstarf við aðra háskóla, skóla og stofnanir.

Skipulagseiningar skólans skulu hafa náið samstarf með samnýtingu mannafla, tækja og aðstöðu og annarra innviða til að ná markmiðum í hagkvæmni í rekstri og má í því skyni nýta starfsskyldu starfsfólks milli skipulagseininga eða innan skólans almennt.

Háskólinn og deildir skulu fyrir sitt leyti hafa samráð og samstarf við aðra skóla og stofnanir til að nýta sem best tiltæka starfskrafta og gagnakost og stuðla með hagkvæmum hætti að fjölbreyttari menntunarkostum.

Leita ber samkomulags við samstarfsaðila um gagnkvæma viðurkenningu námsþátta auk þess sem skólanum er einnig heimilt að gera samstarfssamninga við aðrar stofnanir, sem tengjast starfs­sviði skólans um kennslu, rannsóknir og ráðningu starfsfólks.

Í samstarfssamningum er heimilt að kveða á um að starfsmenn samstarfsstofnana sem hafa kennsluskyldu við skólann, en gegna rannsóknaskyldu sinni við samstarfsstofnun, eigi rétt á að dóm­nefnd meti hæfi þeirra til að gegna þar akademískri stöðu. Njóta þeir þá sambærilegra réttinda og gegna sambærilegum skyldum og lektorar, dósentar eða prófessorar eftir því sem við á, enda þótt ráðning sé við aðra stofnun, eftir því sem lög, reglur og kjarasamningar kveða á um.

Háskólaráð getur sett framgangsreglur fyrir þá starfsmenn samstarfsstofnana sem hafa kennslu­skyldu við háskólann í samræmi við framgangsreglur sem gilda fyrir aðra kennara hans.

 

36. gr.

Tengsl við almenning og endurmenntun.

Skólinn skal leitast við að sinna fræðslu til almennings og veita þjóðfélaginu þjónustu í krafti þekk­ingar sinnar.

Skólinn getur sinnt símenntun og endurmenntun í þeim fræðum sem kennd eru við skólann. Jafn­framt skulu kennarar hans hvattir til að sækja sér símenntun og rannsóknarþjálfun.

 

37. gr.

Gæðamál.

Í skólanum skal fara fram reglulegt sjálfsmat á innra starfi auk ytra mats með stöðugar umbætur í huga til samræmis við áskilnað laga þar um, sbr. IV. kafla laga nr. 63/2006 og VII. kafla laga nr. 92/2008 og í samræmi við áherslur gæðaráðs íslenskra háskóla.

Gæðanefnd og gæðastjóri sinna daglegri umsjón með gæðakerfi skólans eftirliti og úrbótum, en rektor ber endanlega ábyrgð á því.

Háskólaráð getur sett frekari reglur um gæðastjórnun.

 

38. gr.

Fjárhagsmálefni.

Um fjárhagsmálefni háskólans og gjaldtökuheimildir fer skv. 24.-26. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.

 

39. gr.

Ársfundur skólans.

Ár hvert skal rektor boða til opins ársfundar þar sem fjárhagur og meginatriði starfsáætlunar skólans eru kynnt og skal tilkynnt um fundinn með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.

 

40. gr.

Ársskýrsla skólans.

Rektor hefur umsjón með að ársskýrsla skólans komi út fyrir hvert almanaksár.

Í ársskýrslu skal fjallað um starfsemi skólans, stofnanir hans og sjóði, ráðstöfun fjármuna skól­ans, framtíðarsýn og horfur, sem og málefni nemenda skólans almennt.

 

IX. KAFLI

Gildistaka.

41. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem birtar eru í B-deild Stjórnartíðinda, hafa fengið umsögn starfsmanna og verið staðfestar af háskólaráði Landbúnaðarháskóla Íslands öðlast þegar gildi. Jafnframt taka reglur þessar við af reglum fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands nr. 615/2018 og reglum um háskólaráð og rektor Landbúnaðarháskóla Íslands nr. 977/2014. Reglurnar verða einnig aðgengilegar á vefsíðu háskólans, líkt og aðrar reglur sem háskólaráð setur.

 

Samþykkt í háskólaráði Landbúnaðarháskóla Íslands, 30. mars 2020.

 

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir rektor.


B deild - Útgáfud.: 22. apríl 2020