Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 155/2022

Nr. 155/2022 21. janúar 2022

REGLUR
um framgang akademísks starfsfólks við Landbúnaðarháskóla Íslands.

1. gr.

Markmið.

Reglur þessar gilda um framgang akademísks starfsfólks við Landbúnaðarháskóla Íslands, sbr. III. kafla reglna nr. 366/2020 fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands. Markmið framgangskerfisins er að hvetja akademískt starfsfólk til virkni og árangurs í starfi sínu við Landbúnaðarháskóla Íslands. Mat á framgangi byggir á heildstæðu faglegu mati á frammistöðu og árangri í rannsóknum, kennslu, stjórnun og þjónustu í þágu Landbúnaðarháskóla Íslands og samfélagsins.

Í reglum þessum er kveðið á um skilyrði þess að umsóknir um framgang verði teknar til með­ferðar og lágmarksskilyrði þess að hljóta framgang í akademísku starfi.

 

2. gr.

Framgangur akademísks starfsfólks.

Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands veitir framgang samkvæmt reglum þessum.

Lektor eða dósent, getur óskað eftir framgangi í starfi. Rektor getur, án auglýsingar, flutt lektor í dósentsstarf og dósent í prófessorsstarf, enda liggi fyrir hæfnisdómur dómnefndar og álit framgangs- og fastráðningarnefndar Landbúnaðarháskóla Íslands.

 

3. gr.

Flýtiframgangur.

Rektor er heimilt að veita framgang við nýráðningu ef viðkomandi starfsmaður uppfyllir þau skilyrði sem tilgreind eru í 7. og 8. gr. reglna þessara, enda liggi fyrir dómnefndarálit sem staðfesti það og tillaga framgangs- og fastráðningarnefndar í samræmi við ákvæði reglna þessara og sérstakra verklagsreglna sem háskólaráð staðfestir.

Flýtiframgang skal þó einungis veita í sambærilegt starfsheiti og viðkomandi starfsmaður hefur áður gegnt eða næsta starfsheiti fyrir ofan, með þeim takmörkunum sem settar eru um lágmarkstíma í hverju starfsheiti samkvæmt 7. gr. þessara reglna. Um málsmeðferð vegna flýtiframgangs fer að öðru leyti eftir verklagsreglum sem um það gilda hverju sinni.

 

4. gr.

Umsóknarfrestur og umsóknir.

Sækja skal um framgang til rektors til og með 1. nóvember ár hvert, en um flýtiframgang er sótt strax í kjölfar nýráðningar (sjá 3. gr.). Framgangur samkvæmt reglum þessum tekur gildi við upphaf næsta háskólaárs, þ.e. 1. júlí, en flýtiframgangur frá sama tíma og nýráðning hefst.

Forsenda þess að umsókn um framgang sé tekin til meðferðar er að með umsókn fylgi stað­festing mannauðsstjóra á því að viðkomandi starfsmaður uppfylli lágmarkskröfur um árafjölda í starfi og stigafjölda sem umsækjandi hefur áunnið sér með árlegu framtali starfa samkvæmt mats­kerfi opinberra háskóla. Beiðni um ofangreindar upplýsingar skal berast mannauðsstjóra fyrir 1. október ár hvert. Deildarforseti getur einnig óskað eftir því að mannauðsstjóri kanni fjölda stiga einstakra starfsmanna sem viðkomandi forseti vill hvetja til að sækja um framgang.

Þegar staðfest hefur verið að skilyrðin séu uppfyllt, tekur viðkomandi starfsmaður ákvörðun um það hvort hann leggur fram umsókn um framgang.

Sækja skal um framgang með rafrænum hætti. Umsækjandi skal tilgreina fjóra einstaklinga sem samþykkt hafa að veita umsögn um verk hans. Þeir skulu vera viðurkenndir sérfræðingar á sviði umsækjanda og a.m.k. tveir þeirra starfa utan Landbúnaðarháskóla Íslands. Umsókn skal vera á íslensku eða ensku, eftir því sem við á.

Hafi umsækjandi fengið ótímabundna ráðningu á síðustu 12 mánuðum má vísa til þeirrar umsóknar. Umsækjandi um framgang ber ábyrgð á að uppfæra umsóknina eftir því sem við á.

 

5. gr.

Dómnefnd.

Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands felur fastadómnefnd verk- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands að annast dómnefndarmat fyrir háskólann. Fjórði nefndarmaðurinn er skipaður af rektor Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir hvert framgangsmál. Hann skal tilnefndur af viðkomandi deild og að jafnaði vera deildarforseti eða námsbrautarformaður þegar það á við.

Um sérstakt hæfi nefndarmanna gilda ákvæði II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Hlutverk dómnefndar er eftirfarandi:

 1. Að meta heildarárangur og virkni umsækjanda í starfi sínu við Landbúnaðarháskóla Íslands samkvæmt 8. gr. reglna þessara.
 2. Að veita framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands rökstutt álit um hvort mælt sé með því að framgangur verði veittur.

Dómnefnd aflar umsagna að lágmarki tveggja sérfræðinga í fræðigrein umsækjandans og skal að minnsta kosti annar þessara umsagnaraðila starfa utan Landbúnaðarháskóla Íslands. Umsagnir skulu fylgja málsgögnum til framgangs- og fastráðningarnefndar. Dómnefnd er heimilt að leita út fyrir þann hóp utanaðkomandi sérfræðinga sem umsækjandi tilgreinir í umsókn sinni, sbr. 4. gr. þessara reglna. Dómnefnd er heimilt að óska eftir upplýsingum um mat á fyrri störfum umsækjanda frá stjórnsýslu háskólans.

Dómnefnd skal funda að lágmarki einu sinni um hvert mál.

Í upphafi dómnefndarálits skal dómnefnd gera grein fyrir þeim forsendum og gögnum sem hún byggir á í mati sínu á umsækjanda. Í álitinu skal koma fram hvaða gagna dómnefnd hefur aflað um umsækjanda. Dómnefnd skal láta uppi rökstutt álit um hvort umsækjandi telst, á grundvelli sjónar­miða sem fram koma í reglum þessum og reglum fræðasviðs og deildar ef við á, uppfylla skilyrði til að gegna því starfi sem umsækjandi óskar eftir framgang í.

Álit dómnefndar eða meirihluta hennar skal vera afdráttarlaust um hvort umsækjandi uppfylli skilyrðin. Ef ágreiningur er innan dómnefndar ber sérhverjum dómnefndarfulltrúa að taka afstöðu. Minnihluta er heimilt að gera grein fyrir afstöðu sinni með rökstuddu séráliti. Ef atkvæði í nefndinni falla jöfn sker atkvæði formanns úr um niðurstöðuna. Ef dómnefnd er á einu máli skal hún skila einu áliti. Þegar álit dómnefndar fræðasviðs liggur fyrir veitir nefndin umsækjanda 14 daga frest til þess að koma andmælum á framfæri, ef ekki er mælt með framgangi. Dómnefnd tekur afstöðu til and­mæla og metur hvort þau gefi tilefni til breytinga á dómnefndarálitinu.

Mæli dómnefnd með framgangi sendir nefndin framgangs- og fastráðningarnefnd háskólans öll gögn málsins innan fjögurra mánaða frá því að umsóknarfresti lauk, eða eigi síðar en 1. mars. Mæli dómnefnd ekki með framgangi er málið sent rektor til endanlegrar afgreiðslu.

 

6. gr.

Framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands.

Rektor skipar framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands. Í nefndinni sitja samtals þrír fulltrúar. Gæta skal þess að hlutfall kynjanna í nefndinni sé sem jafnast, sbr. lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Vísindanefnd tilnefnir fjóra fulltrúa, tvo af hvoru kyni og velur rektor tvo þeirra til að koma til móts við áðurnefnd sjónarmið og hinir verða vara­menn. Auk þess skipar rektor formann án tilnefningar. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn. Um sérstakt hæfi nefndarmanna gilda ákvæði II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Heimilt er að leita út fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands sé þess þörf til að manna nefndina.

Í framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands má skipa þá eina sem hlotið hafa prófessorshæfi. Enn fremur skal miða við að þeir sem skipaðir eru í nefndina hafi viðamikla reynslu af rannsóknum, kennslu og akademískum stjórnunar- og þjónustustörfum.

Framgangs- og fastráðningarnefnd Landbúnaðarháskóla Íslands metur umsóknir um framgang á grundvelli fyrirliggjandi gagna og ákvæða 7. og 8. gr. þessara reglna. Nefndin gerir á grundvelli mats tillögu til rektors um hvort veita beri framgang. Ef það er niðurstaða nefndarinnar að ekki beri að veita framgang skal nefndin rökstyðja þá niðurstöðu og veita umsækjanda 14 daga frest til þess að koma að andmælum. Berist andmæli ber nefndinni að taka afstöðu til þeirra.

Álit framgangs- og fastráðningarnefndar Landbúnaðarháskóla Íslands skal berast rektor eigi síðar en 1. júní.

 

7. gr.

Skilyrði þess að umsókn verði tekin til meðferðar.

Forsenda þess að umsókn um framgang í starfsheitið dósent sé tekin til meðferðar af dómnefnd er sú að mannauðsstjóri Landbúnaðarháskóla Íslands hafi staðfest að umsækjandi:

 1. Hafi verið lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands eða gegnt sambærilegu starfi í að minnsta kosti samanlagt þrjú ár þegar framgangur er veittur. Mögulegt er að uppfylla lágmarks­tímann utan þeirrar deildar þar sem sótt er um framgang.
 2. Hafi í formlegu mati náð tilteknum lágmarksfjölda stiga í matskerfi opinberra háskóla, sjá töflur 1 og 2.

Forsenda þess að umsókn um framgang í starfsheitið prófessor sé tekin til meðferðar af dómnefnd fræðasviðs er að mannauðsstjóri Landbúnaðarháskóla Íslands hafi staðfest að umsækjandi:

 1. Hafi verið dósent við Landbúnaðarháskóla Íslands eða gegnt sambærilegu starfi í að minnsta kosti samanlagt þrjú ár þegar framgangur er veittur. Mögulegt er að uppfylla lágmarks­tímann utan þeirrar deildar þar sem sótt er um framgang.
 2. Hafi í formlegu mati náð tilteknum lágmarksfjölda stiga í matskerfi opinberra háskóla, sjá töflur 1 og 2.
Tafla 1
Lágmarksstig fyrir hvern starfsþátt akademísks starfsmanns
  Rannsóknir Kennsla Stjórnun, þjónusta, annað Mismunur Alls
Prófessor 270 50 - 80 400
Dósent 130 20 - 50 200
Vísindamaður 320 - - 80 400
Fræðimaður 150 - - 50 200

 

Tafla 2
Lágmarksfjöldi stiga úr tilgreindum flokkum rannsóknahluta matskerfis
  Ritrýndar bækur (flokkar A2.1, A2.2 og A2.3)
Ritrýndir bókakaflar (flokkar A3.1, A3.2 og A3.3)
Ritrýndar tímaritsgreinar (flokkar A4.1, A4.2 og A4.3)
Greinar í alþjóðlegum ráðstefnuritum (flokkur A5.1)
Einkaleyfi (flokkur A/20.5)
Prófessor/vísindamaður 180/200
Dósent/fræðimaður 80/90

 

8. gr.

Mat á umsókn um framgang.

Umsókn um framgang er metin af dómnefnd og framgangs- og fastráðningarnefnd Landbún­aðarháskóla Íslands á grundvelli þessara reglna. Lagt er heildstætt mat á það hvort þekking, reynsla og framlag umsækjanda sé í samræmi við alþjóðleg viðmið á fræðasviði fyrir starfsheitið sem sótt er um framgang í. Við matið er litið til vísindalegs framlags og annars árangurs umsækjanda á starfsferli hans.

Umbeðin fylgigögn með umsókn eru kennsluferilskrá, feril- og ritaskrá, fjögur til átta valin vísinda­verk umsækjanda og upplýsingar um framlag umsækjanda til verkanna þegar um fjölhöf­unda­­verk er að ræða. Skila má færri verkum ef um óvenju umfangsmikil rannsóknaverk er að ræða. Vísindaverkin skulu endurspegla feril viðkomandi.

Í umsókn skal gera grein fyrir rannsóknum, kennslu, stjórnun og þjónustu, sem og framtíðar­áformum á þessum sviðum. Dómnefnd horfir til eftirfarandi þátta og metur eftir því sem við á. Ekki er gerð krafa um að umsækjandi uppfylli öll atriði. Þau eru til viðmiðunar og án forgangsröðunar til að auðvelda umsækjendum að gera grein fyrir störfum sínum og dómnefndum að meta fjölbreytt framlag starfsfólks.

1. Rannsóknir.

Lagt er mat á hæfni umsækjanda til að sinna rannsóknahluta þess starfsheitis sem sótt er um. Það er gert með því að skoða rannsóknaferil umsækjanda ásamt völdum vísindaverkum og framlagi umsækjanda til þeirra þegar um fjölhöfundaverk er að ræða.

Dósent.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið dósent er horft til eftirfarandi þátta eftir því sem við á:

 1. Virkni, sjálfstæðis, frumkvæðis og áhrifa í rannsóknum.
 2. Fjölda rannsóknastiga og umfangs rannsókna.
 3. Gæða birtingarvettvangs.
 4. Sóknar umsækjanda í samkeppnissjóði.
 5. Að hvaða marki umsækjandi er leiðandi í samstarfsverkefnum.
 6. Reynslu, virkni og framlags í alþjóðlegu og innlendu rannsóknasamstarfi.

Prófessor.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið prófessor eru gerðar víðtækari kröfur varðandi framlag til rannsókna en gildir um framgang til starfs dósents. Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið prófessor er horft til eftirfarandi þátta eftir því sem við á:

 1. Virkni, sjálfstæðis, frumkvæðis og áhrifa í rannsóknum.
 2. Fjölda rannsóknastiga og umfangs rannsókna.
 3. Birtingarvettvangs sem gerir strangar fræðilegar kröfur.
 4. Framlags umsækjanda þegar um fjölhöfundaverk er að ræða.
 5. Hlutverks við fjármögnun vísindarannsókna hér á landi og erlendis.
 6. Að hvaða marki umsækjandi er leiðandi í samstarfsverkefnum.
 7. Reynslu, virkni og framlags í alþjóðlegu og innlendu rannsóknasamstarfi.

2. Kennsla.

Lagt er mat á hæfni umsækjanda til að sinna kennsluhluta þess starfs sem sótt er um framgang í.

Dósent.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið dósent er horft til eftirfarandi þátta eftir því sem við á:

 1. Umfangs kennslu.
 2. Mats á gæðum kennslu, m.a. með hliðsjón af kennslukönnunum.
 3. Samþættingar rannsókna og kennslu.
 4. Þátttöku í verkefnum á sviði kennsluþróunar.
 5. Viðurkenninga fyrir kennsluþróun, m.a. styrkveitingar úr sjóðum á sviði kennslumála.
 6. Leiðbeiningar lokaverkefna.

Prófessor.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið prófessor er horft til þess hvort framþróun hafi átt sér stað frá því að umsækjandi fékk framgang í starf dósents. Horft er til eftirfarandi þátta eftir því sem við á:

 1. Umfangs kennslu.
 2. Mats á gæðum kennslu, m.a. með hliðsjón af kennslukönnunum.
 3. Samþættingar rannsókna og kennslu.
 4. Fjölbreytni í kennsluaðferðum.
 5. Þátttöku í verkefnum á sviði kennsluþróunar.
 6. Viðurkenninga fyrir kennsluþróun, m.a. styrkveitinga úr sjóðum á sviði kennslumála.
 7. Leiðbeiningar lokaverkefna í rannsóknatengdu framhaldsnámi.

3. Stjórnun.

Lagt er mat á hæfni umsækjanda til að sinna stjórnunarhluta þess starfs sem sótt er um framgang í. Við heildarmat umsóknar styrkir þátttaka í nefndum, starfshópum og öðrum stjórnunarstörfum umsóknina.

Dósent.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið dósent er gerð krafa um reynslu af akademískri stjórnun í samræmi við starfsskyldur lektors. Horft er til eftirfarandi þátta eftir því sem við á:

 1. Setu í nefndum, starfshópum eða annarrar stjórnunar á vegum deildar eða námsbrautar.
 2. Setu í nefndum, starfshópum eða annarrar stjórnunar á vegum fræðasviðs.
 3. Annarra mögulegra stjórnunarstarfa.

Prófessor.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið prófessor er gerð krafa um reynslu af akademískri stjórnun og akademískum þjónustustörfum í samræmi við starfsskyldur dósents. Horft er til eftir­farandi þátta eftir því sem við á:

 1. Setu í nefndum, starfshópum eða annarrar stjórnunar á vegum deildar eða námsbrautar.
 2. Setu í nefndum, starfshópum eða annarrar stjórnunar á vegum rektors eða háskólaráðs.
 3. Innlendra nefndarstarfa sem byggja á sérfræðiþekkingu umsækjanda, en eru utan Landbún­aðar­háskóla Íslands.
 4. Alþjóðlegra nefndarstarfa sem byggja á sérfræðiþekkingu umsækjanda.
 5. Að hve miklu leyti umsækjandi hefur haft leiðandi hlutverk við stjórnun.

4. Þjónusta – tengsl við samfélag og atvinnulíf.

Lagt er mat á hæfni umsækjanda til að sinna þjónustu við samfélag og atvinnulíf í krafti sér­þekkingar sinnar. Horft er til þess hvernig sú þjónusta tengist stefnu Landbúnaðarháskóla Íslands um virka þátttöku. Við heildarmat umsóknar styrkir þátttaka í nefndum, starfshópum og öðrum stjórn­unarstörfum umsóknina.

Dósent.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið dósent er horft til eftirfarandi þátta eftir því sem við á:

 1. Erinda á málþingum, málstofum eða fundum sem ekki falla undir akademískan vettvang, hér á landi og erlendis.
 2. Annars konar miðlunar sérþekkingar, sem ekki fellur undir akademískan vettvang, til hags­bóta fyrir íslenskt samfélag og á alþjóðavettvangi.
 3. Álitsgerða og skýrslna sem ætlaðar eru aðilum utan akademíunnar.
 4. Skipulagningar vísindaráðstefna.
 5. Setu í ritstjórnum bóka og tímarita almenns eðlis sem byggir á fræðilegri sérþekkingu.
 6. Almenns fræðsluefnis og þýðinga, byggt á fræðilegri sérþekkingu.

Prófessor.

Við mat á umsókn um framgang í starfsheitið prófessor er horft til eftirfarandi þátta eftir því sem við á:

 1. Álitsgerða og skýrslna sem ætlaðar eru aðilum utan akademíunnar.
 2. Erinda á málþingum, málstofum eða fundum sem ekki falla undir akademískan vettvang, hér á landi og erlendis.
 3. Annars konar miðlunar sérþekkingar, sem ekki fellur undir akademískan vettvang, til hags­bóta fyrir íslenskt samfélag og á alþjóðavettvangi.
 4. Skipulagningar alþjóðlegra vísindaráðstefna.
 5. Opinberra matsstarfa.
 6. Hagnýtingar rannsókna.
 7. Þátttöku í ritstjórnum bóka og tímarita almenns eðlis sem byggir á fræðilegri sérþekkingu.
 8. Almenns fræðsluefnis og þýðinga, byggt á fræðilegri sérþekkingu.
 9. Stofnunar sprotafyrirtækja.

 

9. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 3. mgr. 17. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Reglurnar taka þegar gildi og taka við af reglum um nýráðningar og framgang akadem­ískra starfs­manna við Landbúnaðarháskóla Íslands, dags. 20. október 2012. Reglurnar verða einnig aðgengilegar á vefsíðu háskólans, líkt og aðrar reglur sem háskólaráð setur. Reglurnar skulu endur­skoðaðar þremur árum eftir gildistöku.

 

Samþykkt af háskólaráði Landbúnaðarháskóla Íslands, 21. janúar 2022.

 

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir rektor.


B deild - Útgáfud.: 7. febrúar 2022