Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 158/2020

Nr. 158/2020 28. desember 2020

FJÁRLÖG
fyrir árið 2021.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

A-hluti

Fjárstreymi ríkissjóðs

1. gr.

Árið 2021 er gert ráð fyrir að fjárreiður ríkissjóðs verði eins og tilgreint er í þessari grein, sbr. sundur­liðun 1 og 2.

Rekstrargrunnur m.kr.
Heildartekjur 773.810,4
  Skatttekjur 613.115,5
    Skattar á tekjur og hagnað 262.000,0
    Skattar á launagreiðslur og vinnuafl 9.025,0
    Eignarskattar 5.840,6
    Skattar á vöru og þjónustu 319.961,3
    Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti 3.021,9
    Aðrir skattar 13.266,7
  Tryggingagjöld 93.754,0
  Fjárframlög 5.546,4
  Aðrar tekjur 61.394,5
    Eignatekjur 22.833,4
      þ.a. vaxtatekjur 6.411,8
      þ.a. arðgreiðslur 8.692,4
    Sala á vöru og þjónustu 31.810,2
    Ýmsar tekjur 6.750,9
Heildargjöld 1.099.922,6
  Rekstrarútgjöld 1.055.906,4
    Laun 236.612,0
    Kaup á vöru og þjónustu 146.549,4
    Afskriftir 47.788,4
    Vaxtagjöld 61.087,8
    Framleiðslustyrkir 70.423,9
    Fjárframlög 406.394,5
    Félagslegar tilfærslur til heimila 23.421,5
    Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög 63.628,8
Rekstrarjöfnuður -282.095,9
  Hrein fjárfesting í efnislegum eignum 44.016,3
    Fjárfesting í efnislegum eignum 91.804,7
    Afskriftir (-) -47.788,4
Heildarjöfnuður -326.112,2
Frumjöfnuður
-271.436,2
Peningalegar eignir, hreyfingar -36.187,1
    Sjóður og bankareikningar, nettó -75.119,9
    Lánveitingar 33.911,0
    Hlutafé og stofnfjárframlög 108,0
    Viðskiptakröfur 4.913,8
Skuldir, hreyfingar 289.925,1
    Lántökur 277.400,0
    Lífeyrisskuldbindingar -3.887,6

    Viðskiptaskuldir

16.412,7

 

A-hluti

Sjóðstreymi ríkissjóðs

2. gr.

Árið 2021 er áætlað að sjóðstreymi ríkissjóðs verði eins og tilgreint er í þessari grein.

m.kr.  
Rekstrarhreyfingar  
   
Innheimta  777.624,2
    Skatttekjur 622.671,4
    Tryggingagjöld 97.082,0
    Fjárframlög 5.546,4
    Fjármunatekjur 6.303,7
    Aðrar tekjur 46.020,7
   
Greiðslur 1.028.525,1
    Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar 480.351,9
    Rekstrartilfærslur 467.667,1
    Fjármagnstilfærslur 38.618,1
    Fjármagnskostnaður 41.888,0
   
Handbært fé frá rekstri -250.900,9
   
Fjárfestingarhreyfingar  
    Fjárfesting -76.692,4
    Sala eigna 692,0
    Veitt löng lán -36.100,0
    Innheimtar afborganir af veittum lánum 2.189,0
    Móttekinn arður 8.692,4
    Framlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins -8.000,0
    Mismunur á innheimtu og greiddu útsvari til sveitarfélaga 8.400,0
    Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup  -800,0
    Fjárfestingarhreyfingar samtals -101.619,0
   
Hreinn lánsfjárjöfnuður -352.519,9
   
Fjármögnunarhreyfingar  
    Tekin langtímalán 427.300,0
    Afborganir af teknum langtímalánum -149.900,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals 277.400,0

 

 

Breyting á handbæru fé

-75.119,9

 

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða

3. gr.

Árið 2021 er gert ráð fyrir að fjárheimildir fyrir heildargjöldum, rekstrartekjur og framlag úr ríkissjóði fyrir málefnasvið A-hluta ríkissjóðs verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar-
framlög
Rekstrar- tilfærslur Fjármagns- tilfærslur Fjárfestingar- framlög Heildar- fjárheimild Rekstrar-
tekjur
Framlag úr ríkissjóði
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 5.420,3 123,2   1.417,3 6.960,8 -131,5 6.829,3
02 Dómstólar 3.404,7     75,7 3.480,4 -1,2 3.479,2
03 Æðsta stjórnsýsla 2.217,5 52,7   438,1 2.708,3   2.708,3
04 Utanríkismál 9.335,8 4.467,8   296,9 14.100,5 -469,6 13.630,9
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 31.416,3 1.019,5   4.309,5 36.745,3 -16.617,4 20.127,9
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 4.029,2     96,0 4.125,2 -1.050,8 3.074,4
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 1.451,5 2.896,0 24.401,1 39,5 28.788,1 -752,7 28.035,4
08 Sveitarfélög og byggðamál 20,7 22.452,7     22.473,4   22.473,4
09 Almanna- og réttaröryggi 29.936,3 475,5 18,5 870,1 31.300,4 -2.028,6 29.271,8
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 10.320,2 6.929,5   36,9 17.286,6 -275,5 17.011,1
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 14.066,4 4.305,9 2.225,6 38.905,2 59.503,1 -1.717,0 57.786,1
12 Landbúnaður 2.647,6 16.046,1   15,6 18.709,3 -623,1 18.086,2
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 5.314,7 705,2 326,0 3.117,2 9.463,1 -1.654,0 7.809,1
14 Ferðaþjónusta 1.142,4 626,9 803,2 1,6 2.574,1 -15,8 2.558,3
15 Orkumál 869,7 4.142,3 100,0 6,3 5.118,3 -234,9 4.883,4
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála 2.066,2 2.381,3   16,3 4.463,8 -149,2 4.314,6
17 Umhverfismál 13.657,3 6.551,7 3.201,4 941,2 24.351,6 -2.968,3 21.383,3
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 8.972,3 7.191,1 622,6 822,5 17.608,5 -1.654,7 15.953,8
19 Fjölmiðlun 4.746,0 392,0   0,3 5.138,3   5.138,3
20 Framhaldsskólastig 37.357,2 2.472,3 186,4 535,5 40.551,4 -1.469,3 39.082,1
21 Háskólastig 41.827,1 8.801,0   2.539,5 53.167,6 -10.684,3 42.483,3
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála 3.981,9 1.677,7   14,4 5.674,0 -845,3 4.828,7
23 Sjúkrahúsþjónusta 101.911,6 3.111,5   16.431,0 121.454,1 -8.428,8 113.025,3
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 33.504,8 25.906,9   405,0 59.816,7 -1.675,7 58.141,0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 57.002,6 915,0 2.330,8 3.793,9 64.042,3 -3.005,0 61.037,3
26 Lyf og lækningavörur 13.108,5 17.331,2     30.439,7   30.439,7
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 166,6 83.442,1   0,6 83.609,3 -11,1 83.598,2
28 Málefni aldraðra 0,5 93.419,4     93.419,9 -7,2 93.412,7
29 Fjölskyldumál 5.715,4 40.967,4   435,3 47.118,1 -152,7 46.965,4
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 5.306,1 90.147,0   19,5 95.472,6 -1.824,1 93.648,5
31 Húsnæðisstuðningur 143,8 9.168,2 3.736,4   13.048,4   13.714,5
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 13.896,8 913,2   113,2 14.923,2 -2.863,9 12.059,3
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar 108.207,8     110,0 108.317,8   67.441,7
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 16.517,0 21.859,4   978,3 39.354,7 -304,4 21.230,3
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 2.194,4 4.595,4     6.789,8 -69,4 6.720,4
Samtals 591.877,2 485.487,1 37.952,0 76.782,4 1.192.098,7 -61.685,5 1.072.383,2

Aðlaganir gagnvart GFS-staðli

 

 

 

 

-92.176,1

28.851,2

 
þar af aðlögun vegna rekstrartekna         -28.851,2 28.851,2  
þar af vegna tapaðra krafna         -90,0    
Þar af vegna sölu fastafjármuna         -692,2    
þar af vegna framsetningar lífeyrisskuldbindinga         -44.722,7    
þar af v/afskrifta skattkrafna         -17.820,0    
Samtals skv. GFS-staðli         1.099.922,6 -32.834,3 1.072.383,2

 

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

4. gr.

Árið 2021 er gert ráð fyrir að framlög úr ríkissjóði og fjárheimildir fyrir heildargjöldum, án rekstrartekna, sundurliðaðar eftir málefnasviðum, málaflokkum og ráðuneytum verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrargrunnur, m.kr. Æðsta stjórn ríkisins   For­sætis- ráðu­neyti Mennta- og  menn.m.­ ráðu­neyti   Utan­ríkis- ráðu­neyti Atvinnu- vega og nýsk.- ráðu­neyti Dóms­mála­ráðu­neyti Félags­mála­ráðu­neyti Heil­­brigðis­ráðu­neyti Fjár­mála- og efna­hags­ráðu­neyti Sam­göngu- og sveitar­stj.­ráðu­neyti Umhv.- og auð­linda­ráðu­neyti   Vaxta­gjöld   Heildar­fjár­heimild   Framlag úr ríkissjóði
01 Alþingi og eftirlits­stofnanir þess 6.960,8                       6.960,8 6.829,3
01.10 Alþingi 5.798,2                       5.798,2 5.769,4
01.20 Eftirlits­stofnanir Alþingis 1.162,6                       1.162,6 1.059,9
02 Dómstólar 218,6         3.261,8             3.480,4 3.479,2
02.10 Hæstiréttur 218,6         239,3             457,9 457,9
02.20 Héraðs­dómstólar           1.920,2             1.920,2 1.919,0
02.30 Lands­réttur           741,6             741,6 741,6
02.40 Dóms­tóla­sýslan           360,7             360,7 360,7
03 Æðsta stjórn­sýsla 1.018,1 1.690,2                     2.708,3 2.708,3
03.10 Embætti forseta Íslands 336,8                       336,8 336,8
03.20 Ríkis­stjórn 681,3                       681,3 681,3
03.30 Forsætis­ráðuneyti   1.690,2                     1.690,2 1.690,2
04 Utanríkis­mál       14.100,5                 14.100,5 13.630,9
04.10 Utanríkis­þjónusta og stjórn­sýsla utanríkis­mála       6.926,7                 6.926,7 6.534,1
04.20 Utanríkis­viðskipti       812,0                 812,0 812,0
04.30 Samstarf um öryggis- og varnar­mál       2.871,8                 2.871,8 2.794,8
04.50 Samn­ings­bundin framlög vegna fjölþjóða­samstarfs       3.490,0                 3.490,0 3.490,0
05 Skatta-, eigna- og fjármála­umsýsla                 36.745,3       36.745,3 20.127,9
05.10 Skattar og innheimta                 9.058,8       9.058,8 8.760,8
05.20 Eignaum­sýsla ríkisins                 15.500,2       15.500,2 2.433,6
05.30 Fjármála­umsýsla ríkisins                 4.897,3       4.897,3 2.558,7
05.40 Stjórn­sýsla ríkisfjár­mála                 7.289,0       7.289,0 6.374,8
06 Hag­skýrslu­gerð og grunn­skrár   1.725,8             84,6 1.972,8 342,0   4.125,2 3.074,4
06.10 Hag­skýrslu­gerð, grunnskrár og upplýs­inga­mál   1.725,8             84,6 1.972,8 342,0   4.125,2 3.074,4
07 Nýsköpun, rann­sóknir og þekkingar­greinar     10.368,1   18.420,0               28.788,1 28.035,4
07.10 Vísindi og sam­keppnis­sjóðir í rann­sóknum     10.368,1   4.163,3               14.531,4 14.368,3
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekk­ingar­greinar         14.256,7               14.256,7 13.667,1
08 Sveitar­félög og byggða­mál                   22.230,9 242,5   22.473,4 22.473,4
08.10 Framlög til sveitar­félaga                   20.278,2 242,5   20.520,7 20.520,7
08.20 Byggða­mál                   1.952,7     1.952,7 1.952,7
09 Almanna- og réttar­öryggi   364,8       30.935,6             31.300,4 29.271,8
09.10 Löggæsla           18.772,0             18.772,0 17.892,0
09.20 Landhelgi           5.443,6             5.443,6 4.927,5
09.30 Ákæru­vald og réttar­varsla   364,8       1.530,6             1.895,4 1.874,0
09.40 Réttar­aðstoð og bætur           2.890,3             2.890,3 2.419,5
09.50 Fulln­ustu­mál           2.299,1             2.299,1 2.158,8
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórn­sýsla dóms­mála           17.286,6             17.286,6 17.011,1
10.10 Persónu­vernd           311,7             311,7 308,2
10.20 Trúmál                      8.097,4             8.097,4 8.097,4
10.30 Sýslu­menn           3.314,3             3.314,3 3.224,1
10.40 Stjórn­sýsla dóms­mála­ráðuneytis           1.620,3             1.620,3 1.503,7
10.50 Útlend­inga­mál           3.942,9             3.942,9 3.877,7
11 Sam­göngu- og fjarskipta­mál                   59.503,1     59.503,1 57.786,1
11.10 Sam­göngur                   56.948,0     56.948,0 55.371,1
11.20 Fjar­skipti                   1.680,3     1.680,3 1.649,3
11.30 Stjórn­sýsla sam­göngu­ráðuneytis                   874,8     874,8 765,7
12 Land­búnaður         18.709,3               18.709,3 18.086,2
12.10 Stjórnun landbún­aðar­mála         17.978,0               17.978,0 17.369,9
12.20 Rann­sóknir, þróun og nýsköpun í land­búnaðar­málum         731,3               731,3 716,3
13 Sjávar­útvegur og fiskeldi         9.463,1               9.463,1 7.809,1
13.10 Stjórnun sjávar­útvegs og fiskeldis         1.553,2               1.553,2 1.397,4
13.20 Rann­sóknir, þróun og nýsköpun í sjávar­útvegi         7.909,9               7.909,9 6.411,7
14 Ferða­þjónusta         2.574,1               2.574,1 2.558,3
14.10 Ferða­þjónusta         2.574,1               2.574,1 2.558,3
15 Orkumál         5.118,3               5.118,3 4.883,4
15.10 Stjórnun og þróun orkumála         5.118,3               5.118,3 4.883,4
16 Mark­aðs­eftirlit, neytenda­mál og stj.sýsla atv.mála         2.231,4       2.232,4       4.463,8 4.314,6
16.10 Mark­aðs­eftirlit og neytenda­mál         807,8       2.232,4       3.040,2 2.933,1
16.20 Stjórn­sýsla atvinnu­mála og nýsköp­unar         1.423,6               1.423,6 1.381,5
17 Umhverfis­mál                     24.351,6   24.351,6 21.383,3
17.10 Náttúru­vernd, skógrækt og land­græðsla                     5.233,1   5.233,1 4.377,2
17.20 Rann­sóknir og vöktun á náttúru Íslands                     3.919,8   3.919,8 2.395,8
17.30 Með­höndlun úrgangs                     6.103,2   6.103,2 6.063,2
17.40 Varnir vegna náttúruvá                     2.676,2   2.676,2 2.676,2
17.50 Stjórnsýsla umhverfis­mála                     6.419,3   6.419,3 5.870,9
18 Menn­ing, listir, íþrótta- og æskulýðs­mál     17.608,5                   17.608,5 15.953,8
18.10 Safna­mál     5.160,5                   5.160,5 4.564,8
18.20 Menn­ingar­stofnanir     5.893,9                   5.893,9 4.896,4
18.30 Menn­ingar­sjóðir     5.330,5                   5.330,5 5.269,0
18.40 Íþrótta- og æskulýðs­mál     1.223,6                   1.223,6 1.223,6
19 Fjöl­miðlun     5.138,3                   5.138,3 5.138,3
19.10 Fjöl­miðlun     5.138,3                   5.138,3 5.138,3
20 Fram­halds­skóla­stig     40.551,4                   40.551,4 39.082,1
20.10 Fram­hald­sskólar     39.177,6                   39.177,6 37.708,3
20.20 Tónlistar­fræðsla     585,8                   585,8 585,8
20.30 Vinnu­staða­nám og styrkir     242,6                   242,6 242,6
20.40 Jöfnun náms­kostnaðar     545,4                   545,4 545,4
21 Háskóla­stig     52.951,3   216,3               53.167,6 42.483,3
21.10 Háskólar og rann­sókna­starfsemi     45.830,5   216,3               46.046,8 35.362,5
21.30 Stuðn­ingur við námsmenn     7.120,8                   7.120,8 7.120,8
22 Önnur skóla­stig og stjórn­sýsla mennta- og menn.mála     5.674,0                   5.674,0 4.828,7
22.10 Leikskóla- og grunn­skóla­stig     494,8                   494,8 494,8
22.20 Fram­halds­fræðsla og menntun óflokkuð á skólastig     2.003,1                   2.003,1 1.941,5
22.30 Stjórn­sýsla mennta- og menn­ingar­mála     3.176,1                   3.176,1 2.392,4
23 Sjúkra­hús­þjónusta               121.454,1         121.454,1 113.025,3
23.10 Sérhæfð sjúkra­hús­þjónusta               105.073,0         105.073,0 97.968,0
23.20 Almenn sjúkra­hús­þjónusta               13.290,3         13.290,3 11.966,5
23.30 Erlend sjúkra­hús­þjónusta               3.090,8         3.090,8 3.090,8
24 Heil­brigðis­þjónusta utan sjúkra­húsa               59.816,7         59.816,7 58.141,0
24.10 Heilsu­gæsla               32.104,6         32.104,6 30.668,2
24.20 Sérfræði­þjónusta og hjúkrun               18.618,4         18.618,4 18.618,4
24.30 Sjúkra­þjálfun, iðju­þjálfun og talþjálfun               5.881,0         5.881,0 5.641,7
24.40 Sjúkra­flutningar               3.212,7         3.212,7 3.212,7
25 Hjúkrunar- og endur­hæf­ingar­þjónusta               64.042,3         64.042,3 61.037,3
25.10 Hjúkrunar- og dvalar­rými               57.873,1         57.873,1 54.868,1
25.20 Endur­hæf­ingar­þjónusta               6.169,2         6.169,2 6.169,2
26 Lyf og lækninga­vörur               30.439,7         30.439,7 30.439,7
26.10 Lyf               25.063,0         25.063,0 25.063,0
26.30 Hjálpar­tæki               5.376,7         5.376,7 5.376,7
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks             78.565,3   5.044,0       83.609,3 83.598,2
27.10 Bætur skv. lögum um almanna­tryggingar, örorku­lífeyrir             51.172,5           51.172,5 51.172,5
27.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, örorka             26.298,3           26.298,3 26.298,3
27.30 Málefni fatlaðs fólks             914,1           914,1 914,1
27.40 Aðrar örorku­greiðslur (Önnur vel­ferðar­mál, lífeyristr             180,4           180,4 169,3
27.50 Jöfnun á örorku­byrði almennra lífeyris­sjóða                 5.044,0       5.044,0 5.044,0
28 Málefni aldraðra             93.419,9           93.419,9 93.412,7
28.10 Bætur skv. lögum um almanna­trygg., lífeyrir aldraðra             85.799,6           85.799,6 85.799,6
28.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, öldrun             7.205,8           7.205,8 7.198,6
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta.             414,5           414,5 414,5
29 Fjöl­skyldu­mál   78,5         30.616,9 2.133,7 13.965,0 324,0     47.118,1 46.965,4
29.10 Barna­bætur                 13.965,0       13.965,0 13.965,0
29.20 Fæð­ingar­orlof             19.138,8           19.138,8 19.138,8
29.30 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, fjöl­skyldur             696,0           696,0 696,0
29.40 Annar stuðningur við fjöl­skyldur og börn   78,5         9.034,1     324,0     9.436,6 9.378,9
29.50 Bætur til eftir­lifenda             452,2           452,2 452,2
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa               2.133,7         2.133,7 2.038,7
29.70 Málefni inn­flytjenda og flóttamanna             1.295,8           1.295,8 1.295,8
30 Vinnu­mark­aður og atvinnu­leysi             75.072,6   20.400,0       95.472,6 93.648,5
30.10 Vinnu­mál og atvinnuleysi             73.417,3   20.400,0       93.817,3 92.583,1
30.20 V­innu­markaður             1.655,3           1.655,3 1.065,4
31 Hús­næðis­stuðn­ingur             10.448,4   2.600,0       13.048,4 13.714,5
31.10 Hús­næðis­stuðn­ingur             10.448,4   2.600,0       13.048,4 13.714,5
32 Lýð­heilsa og stjórn­sýsla velferð­ar­mála   351,4         6.453,5 8.118,3         14.923,2 12.059,3
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit               4.168,8         4.168,8 3.527,6
32.20 Jafn­réttis­mál   351,4                     351,4 327,8
32.30 Stjórn­sýsla heilbrigðis­mála               3.949,5         3.949,5 3.652,9
32.40 Stjórn­sýsla félags­mála             6.453,5           6.453,5 4.551,0
33 Fjár­magns­kostn­aður, ábyrgðir og lífeyris­skuld­bind­ingar.                 62.308,8     46.009,0 108.317,8 67.441,7
33.10 Fjár­magns­kostnaður                       46.009,0 46.009,0 41.888,0
33.20 Ríkis­ábyrgðir                 110,0       110,0 20,0
33.30 Lífeyris­skuld­bind­ingar                 62.198,8       62.198,8 25.533,7
34 Almennur vara­sjóður og sér­tækar fjár­ráðstaf­anir                 39.354,7       39.354,7 21.230,3
34.10 Almennur vara­sjóður                 20.280,3       20.280,3 19.975,9
34.20 Sértækar fjár­ráðstaf­anir                 1.254,4       1.254,4 1.254,4
34.30 Afskriftir skatt­krafna                 17.820,0       17.820,0  
35 Alþjóð­leg þró­unar­samvinna       6.789,8                 6.789,8 6.720,4
35.10 Þró­unar­samvinna       6.789,8                 6.789,8 6.720,4
Samtals 8.197,5 4.210,7 132.291,6 20.890,3 56.732,5 51.484,0 294.576,6 286.004,8 182.734,8 84.030,8 24.936,1 46.009,0 1.192.098,7 1.072.383,2
Aðlag­anir gagn­vart GFS-staðli                         -92.176,1  
þar af aðlögun vegna rekstrar­tekna                         -28.851,2  
þar af vegna tapaðra krafna                         -90,0  
Þar af vegna sölu fasta­fjármuna                         -692,2  
þar af vegna fram­setningar lífeyris­skuldbind­inga                         -44.722,7  
þar af v/afskrifta skatt­krafna                         -17.820,0  
Samtals skv. GFS-staðli                         1.099.922,6 1.072.383,2

 

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

5. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilað að taka lán, endurlána, veita ríkisábyrgðir og fleira eftir því sem kveðið er á um í ákvæðum þessarar greinar:

1. Að taka lán allt að 430.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga.
2. Að veita eftirtöldum aðilum, sem heimildir hafa til lántöku í sérlögum, heimild til að nýta þær á árinu 2021 með þeim takmörkunum sem tilgreindar eru í liðum 2.1–2.3, sbr. 5. tl. 16. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál:
  2.1 Landsvirkjun, allt að 40.500 m.kr., sbr. 9. gr. laga nr. 42/1983, um Landsvirkjun, með síðari breytingum.
  2.2 Byggðastofnun, allt að 3.000 m.kr., sbr. 15. gr. laga nr. 106/1999, um Byggðastofnun, með síðari breytingum.
  2.3 Húsnæðissjóði, allt að 25.000 m.kr., sbr. 13. gr. laga nr. 137/2019, um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
3. Að taka lán allt að 58.395 m.kr. til fjármögnunar á eigin fé Seðlabanka Íslands verði eftir því kallað á grundvelli heimildar í 3. mgr. 40. gr. laga nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands. Eftirstöðvar innkallanlegs eigin fjár færast upp við hver áramót með hækkun vísitölu neysluverðs.
4. Að taka lán allt að 220.000 m.kr. eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til viðbótar lántöku samkvæmt lið 1, til að mynda í því skyni að efla gjaldeyrisforða, endurfjármagna eldri lán eða til að mæta fjárþörf ríkissjóðs vegna rekstrar eða fjárfestinga, verði það talið hagkvæmt. Heimilt er að endurlána Seðlabanka Íslands lán sem tekin eru til að styrkja gjaldeyrisforðann.
5. Að endurlána allt að 7.100 m.kr. til Menntasjóðs námsmanna vegna nýs lánakerfis námsmanna.
6. Að endurlána allt að 25.000 m.kr. til Húsnæðissjóðs vegna útlána sjóðsins.
7. Að endurlána allt að 1.500 m.kr. til sérstaks hlutafélags í eigu ríkisins sem hefur það hlutverk að annast minni fjárfestingar fyrir hönd stofnana.
8. Að endurlána allt að 3.000 m.kr. til Byggðastofnunar.
9. Ýmis ákvæði.
  9.1 Erlendar fjárhæðir skulu miðast við kaupgengi íslensku krónunnar samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Íslands á staðfestingardegi fjárlaga.
  9.2 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út að nýju viðbót inn í eldri flokka ríkisbréfa og spariskírteina ríkissjóðs sem ekki eru komnir á gjalddaga. Skilmálar og kjör hlutdeildarskírteina (ríkisbréfa og spariskírteina) slíkra viðbóta við eldri flokka skulu vera hin sömu og að breyttu breytanda, þ.e. útgáfudagur, fyrsti vaxtadagur, vextir, verðtryggingarákvæði, gjalddagi og þess háttar.
  9.3 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út vaxtaskiptasamninga í því skyni að stýra vaxtaáhættu ríkissjóðs, fyrir allt að 50.000 m.kr.
  9.4 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, getur heimilað þeim aðilum sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum:
    a. að taka lán í því skyni að endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar eldri lána þegar hagstæðari kjör eru talin bjóðast;
    b. að stofna til skulda- og vaxtaskipta og nýta aðra möguleika sem bjóðast á markaði til þess að tryggja viðkomandi aðila gegn verulegum vaxta- eða gengisbreytingum;
    c. að taka ný lán til endurgreiðslu skammtímalána sem tekin eru á grundvelli heimilda í lið 2, að hluta eða öllu leyti, án þess að lánssamningur um þau falli úr gildi, enda sé ekki dregið á slíka lánssamninga að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
  9.5 Hyggist aðilar, sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum, nýta sér heimildir skv. lið 2 eða 9.4 skulu þeir gæta ákvæða 2. mgr. 5. gr. laga nr. 43/1990, um lánasýslu ríkisins

 

Heimildir

6. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra er heimilt:

Eftirgjöf gjalda.
1.1 Að fella niður eða endurgreiða virðisaukaskatt af efniskostnaði og sérfræðiþjónustu sem keypt er fyrir styrktarfé vegna rannsóknar Hjartaverndar á heilbrigði öldrunar.
1.2 Að heimila endurgreiðslu virðisaukaskatts af sérhæfðum íþróttabúnaði fyrir fatlaða íþróttamenn.
   
Sala fasteigna.
2.1 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteignum grunn-, framhalds- og sérskóla sem ekki eru lengur notaðar til skólahalds eða þykja ekki henta til skólahalds.
2.2 Að selja eignarhlut ríkisins í húsnæði á vegum heilbrigðisstofnana eða heilbrigðistengdri starfsemi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði ef þurfa þykir í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.3 Að selja húsnæði dómstóla, lögreglu- og sýslumannsembætta og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.4 Að selja óhentugar eða óhagkvæmar húseignir utanríkisþjónustunnar erlendis og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.5 Að selja húseignir ríkisins við Guðrúnartún 6, Borgartún 5 og 7 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.6 Að leigja húseignina Skólavörðustíg 9, Reykjavík.
2.7 Að selja fyrrum fasteign Landhelgisgæslunnar við Seljaveg 32 í Reykjavík ásamt lóð við Mýrargötu og Ánanaust.
2.8 Að selja Rauðarárstíg 10 og Laugaveg 114–116 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.9 Að selja Hverfisgötu 113–115 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra.
2.10 Að selja Tollhúsið við Tryggvagötu 19 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.11 Að selja Skólavörðustíg 37, Reykjavík.
2.12 Að selja á markaði eða ganga til samninga við félagasamtök, sem veita geðheilbrigðisþjónustu, um ráðstöfun á Reynimel 55, Reykjavík.
2.13 Að selja Skógarhlíð 6, Reykjavík.
2.14 Að selja Ármúla 1a í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.15 Að selja Ljósheima 22, Reykjavík og kaupa annað hentugra húsnæði.
2.16 Að selja Eskihlíð 6a, Reykjavík og kaupa annað hentugra húsnæði.
2.17 Að selja hlut ríkisins í fasteigninni Bíldshöfða 16, Reykjavík.
2.18 Að selja íþróttahús í eigu ríkisins við Stakkahlíð, Reykjavík.
2.19 Að selja eignarhlut ríkisins í Brautarholti 6, Reykjavík.
2.20 Að selja Austurstræti 19 í Reykjavík og Vesturvör 2 í Kópavogi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur og Landsrétt.
2.21 Að selja eignarhlut ríkisins í Engjateig 3, Reykjavík.
2.22 Að selja eignarhlut ríkisins í Borgartúni 22, Reykjavík.
2.23 Að selja eignarhlut ríkisins í Lágmúla 4, Reykjavík.

2.24

Að selja Kópavogsbraut 1c, Kópavogi.

2.25 Að selja eða leigja fasteignir í eigu ríkisins við Kópavogsbraut 5a–c, Kópavogi.
2.26 Að selja fasteignir í eigu ríkisins á Vífilsstöðum í Garðabæ sem nýtast ekki undir starfsemi á vegum ríkisins.
2.27 Að selja eignarhlut ríkisins í Hafnarstræti 99–101 á Akureyri og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.28 Að selja íbúðarhús á leigulóð á jörðinni Langekru, Rangárþingi ytra.
2.29 Að selja íbúðarhúsið að Hofi 1, Hólum í Hjaltadal, Skagafirði.
2.30 Að selja eyðibýli og húsarústir sem henta vel til endurbyggingar á leigulóð.
2.31 Að selja eða ráðstafa með öðrum hætti vélaskemmu á Þingeyrarflugvelli.
2.32 Að selja eða ráðstafa með öðrum hætti flugstöðinni á Flúðaflugvelli.
2.33 Að selja eignarhlut ríkisins í skrifstofuhúsnæði að Flugvallarvegi 13 við Egilsstaðaflugvöll.
2.34 Að selja Ásveg 31, Breiðdalsvík.
2.35 Að selja fasteignir í eigu ríkisins við Urðarveg, Ísafirði.
2.36 Að selja hlut ríkisins í skrifstofuhúsi fyrrum sementsverksmiðju að Mánabraut, Akranesi.
2.37 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Miðstræti 19, Bolungarvík.
2.38 Að selja hlut ríkisins í Bjarnarbraut 8, Borgarnesi.
2.39 Að selja eignarhlut ríkisins í Stillholti 16-18, Akranesi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
   
Sala lóða, spildna og jarða.
3.1 Að selja hluta af landsvæðum ríkisins við Litla-Hraun.
3.2 Að selja eða leigja jarðirnar Gunnólfsvík I og II, Langanesbyggð.
3.3 Að selja land ríkisins á Keldum, á Keldnaholti og við Úlfarsá, Reykjavík.
3.4 Að selja lóð í eigu ríkisins við Þjórsárgötu og Þorragötu, Reykjavík.
3.5 Að selja eignarhlut ríkisins í lóð að Frakkastíg 23, Reykjavík.
3.6 Að selja eða leigja landspildur ríkisins við Grindavík.
3.7 Að selja sumarhúsalóðir, íbúðarlóðir og spildur í eigu ríkisins, sem leigðar hafa verið til langs tíma, til leigjenda á grundvelli óháðs verðmats, enda liggi ekki sérstakir almannahagsmunir að baki eignarhaldi ríkisins.
3.8 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Bakkakot 1 og 2 í Skaftárhreppi.
3.9 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jarðir sem ekki eru nýttar til ábúðar í því skyni að koma þeim í ábúð eða nýta þær á annan hátt.
3.10 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Þjótanda í Flóahreppi.
3.11 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Hraunbæ í Skaftárhreppi.
3.12 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Brekkur 3 í Mýrdalshreppi.
3.13 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Sælingsdal í Dalasýslu.
3.14 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja eyðijörðina Hól 1 í Fjarðabyggð.
3.15 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Skriðustekk í Breiðdalshreppi.
3.16 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Syðri-Bakka í Hörgársveit að hluta eða öllu leyti.
3.17 Að heimila Jarðasjóði að selja áveitulönd að hluta eða öllu leyti aftur til upprunajarða eða á almennum markaði.
3.18 Að heimila Jarðasjóði að kaupa jarðir eða jarðahluta vegna náttúruverndar, útivistar eða annarrar hagnýtingar sem þjónar almannahagsmunum.
3.19 Að heimila Jarðasjóði í samráði við Landgræðsluna að selja eða leigja uppgrædd landgræðslulönd að hluta eða öllu leyti aftur til eigenda upprunajarða eða á almennum markaði.
3.20 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Brúar í Þingeyjarsveit.
3.21 Að selja land við Hvanneyri sem ekki nýtist undir starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands.
3.22 Að selja land ríkisins á Vatnsendahæð, Kópavogi.
3.23 Að selja hluta af lóð Vegagerðarinnar að Borgarbraut 66, Borgarnesi, ásamt salthúsbyggingu sem er á lóðinni. Jafnframt að kaupa eða leigja lóð að Borgarbraut 66 í Borgarnesi.
3.24 Að ganga til samninga við Skaftárhrepp um lóðir í eigu ríkisins við Skriðuvelli og Skerjavelli á Kirkjubæjarklaustri.
3.25 Að ganga til samninga um sölu eða makaskipti á Halldórsstöðum 1 í Laxárdal, sem er í eigu ríkisins, og Halldórsstöðum 2 í Laxárdal.
   
Kaup og leiga fasteigna.
4.1 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir aðalskrifstofur ráðuneyta.
4.2 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir hjúkrunarrými aldraðra í samræmi við áform um fjölgun slíkra rýma.
4.3 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir heilbrigðisstofnanir, sjúkrahús eða heilbrigðistengda starfsemi vegna endurskipulagningar eða hagræðingar á starfseminni.
4.4 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir hverfisstöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
4.5 Að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um lóð undir flugstöð sem fyrirhugað er að reisa við Reykjavíkurflugvöll.
4.6 Að kaupa sendiherrabústaði eða skrifstofur í Washington DC, London og New York.
4.7 Að kaupa sumarbústaði í þjóðgarðinum á Þingvöllum og jarðir í næsta nágrenni hans.
4.8 Að taka á leigu viðbótarhúsnæði fyrir framhaldsskóla og háskóla í tengslum við sameiningar, breytingar eða hagræðingu á starfseminni.
4.9 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir þjónustustofnanir fatlaðra.
4.10 Að kaupa að tillögu Þjóðminjasafns Íslands fasteignir með mikið minjasögulegt gildi til varðveislu í húsasafni stofnunarinnar.
4.11 Að leigja út húsnæði ríkisins á Hvanneyri sem Landbúnaðarháskóli Íslands nýtir ekki.
4.12 Að kaupa landsvæði við Dimmuborgir.
4.13 Að taka á leigu fasteignir fyrir búsetuúrræði á vegum Útlendingastofnunar.
4.14 Að ganga til samninga við Seltjarnarnesbæ um kaup ríkisins á Safnatröð 5, Seltjarnarnesi.
4.15 Að kaupa eða leigja starfs- og dvalaraðstöðu fyrir landverði í þjóðgörðum og á öðrum náttúru­verndar­svæðum.
4.16 Að kaupa eða leigja land undir bílastæði innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls til uppbyggingar innviða.
4.17 Að kaupa eða leigja skrifstofu- eða atvinnuhúsnæði vegna þarfa einstakra ríkisstofnana verði það talið nauðsynlegt til að stuðla að bættri nýtingu og auknu hagræði í rekstri ríkisins.
4.18 Að kaupa eða leigja geymsluhúsnæði vegna þarfa ríkisstofnana.
4.19 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Póst- og fjarskiptastofnun.
4.20 Að kaupa eða leigja húsnæði vegna stækkunar og endurbóta á flugskýli fyrir Landhelgisgæsluna á Reykjavíkurflugvelli.
4.21 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir Íslenska dansflokkinn.
4.22 Að kaupa að tillögu Þjóðminjasafns Íslands landspildu ásamt húsum og mannvirkjum úr landi Keldna á Rangárvöllum.
4.23 Að nýta eignir sem heimilt er að selja sem endurgjald við kaup og leigu skrifstofu- eða atvinnu­húsnæðis vegna þarfa ríkisins.
4.24 Að leigja eða kaupa húsnæði sem nýtist sem stækkun á flugstöðinni á Akureyrarflugvelli.
4.25 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Vinnumálastofnun, umboðsmann skuldara og umboðsmann barna, Hugverkastofu, embætti ríkislögmanns, Persónuvernd og Geislavarnir ríkisins.
4.26 Að kaupa eða leigja fasteign fyrir starfsemi lögreglu, tollgæslu og annarra viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu.
   
Kaup og sala hlutabréfa og aðrar ráðstafanir vegna umsýslu félaga.
5.1 Að selja eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka hf.
5.2 Að selja eignarhlut ríkisins í Landsbankanum hf. umfram 70% hlut ríkisins af heildarhlutafé bankans.
5.3 Að selja eignarhlut ríkisins í Sparisjóði Austurlands hf.
5.4 Að nýta samningsbundinn eða lögbundinn rétt til innlausnar eða kaupa á hlutum í fjármála­fyrirtækjum sem að hluta eru í eigu ríkisins.
5.5 Að nýta samningsbundinn rétt til að breyta láni Vaðlaheiðarganga hf. í hlutafé eða annan rétt sam­kvæmt lánasamningi til að taka við hlutafé í félaginu.
5.6 Að selja eignarhlut ríkisins í Endurvinnslunni hf.
5.7 Að selja eignarhlut ríkisins í Vísindagarðinum ehf. á Fljótsdalshéraði.
5.8 Að selja óverulega eignarhluti ríkisins í félögum.
5.9 Að koma á fót hlutafélagi með allt að 100 m.kr. hlutafé sem hafi það hlutverk að annast minni fjárfestingar fyrir hönd stofnana ríkisins.
5.10 Að koma á fót hlutafélögum með lágmarkshlutafé, eða allt að 5 m.kr.
5.11 Að selja eignarhluti í félögum í eigu háskóla sem þeir hafa eignast á grundvelli 26. gr. laga um opin­bera háskóla, nr. 85/2008, og heimila ráðstöfun á söluandvirði eignarhluta til viðkomandi háskóla.
5.12 Að ganga til samninga við eigendur Landsnets ohf. um kaup eða tilfærslu eignarhluta í félaginu til ríkissjóðs.
5.13 Að ganga til samninga við eigendur Auðkennis um kaup eða tilfærslu eignarhalds á félaginu til ríkisins.
5.14 Að auka við hlutafé í Farice ehf. með það að markmiði að standa undir fjármögnun á lagningu á nýjum sæstreng.
5.15 Að auka við hlutafé í opinberum félögum í því skyni að auka fjárfestingargetu eða bregðast við meiri háttar rekstrarvanda vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar.
5.16 Að leggja allt að 190 m.kr. hlutafé í Keili ehf. þannig að ríkissjóður verði meirihlutaeigandi félagsins gegn því að sveitarfélögin á Suðurnesjum greiði jafnframt til viðbótar 180 m.kr. inn í félagið.
5.17 Að koma á fót sérstöku fasteignaumsýslufélagi í eigu ríkisins sem hafi það hlutverk að fara með eignarhald og umsýslu á þeim fasteignum sem Háskóli Íslands nýtir í starfsemi sinni ásamt því að leggja félaginu til þær fasteignir sem háskólinn nýtir sem eru í eigu ríkissjóðs.
   
Samningar um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni.
6.1 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um þróun, innleiðingu og notkun á nýju samskipta- og upplýsingakerfi fyrir Stjórnarráð Íslands til allt að tíu ára.
6.2 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um framleiðslu ökuskírteina til allt að sex ára.
6.3 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um rafrænt endurgreiðslukerfi virðisaukaskatts til einstaklinga búsettra erlendis til allt að tíu ára.
6.4 Að ákveða að gengið verði á grundvelli útboðs til samninga um skýjaumhverfi fyrir ríkisaðila til allt að tíu ára.
   
Ýmsar heimildir.
7.1 Að selja, leigja eða ráðstafa með öðrum hætti fasteignum og landsvæðum á varnarsvæðum á Keflavíkurflugvelli sem koma á í borgaraleg not.
7.2 Að selja, leigja eða ráðstafa með öðrum hætti landi eða lóðum í nágrenni Keflavíkurflugvallar vegna áframhaldandi þróunar á svæðinu.
7.3 Að ganga til samninga við Minjavernd um afhendingu og endurnýjun fasteigna sem ekki eru nýttar af hálfu ríkisins en nauðsynlegt þykir að vernda, einkum vegna menningarsjónarmiða.
7.4 Að ganga til samninga við fyrrum gefendur lóðar og fasteigna Krísuvíkurkirkju og vinafélags Krísuvíkurkirkju um ráðstöfun lóðar og fasteigna endurbyggðrar kirkju.
7.5 Að þiggja að gjöf fasteignir á Litlabæ í Skötufirði og Hraunskirkju í Keldudal til varðveislu í húsasafni Þjóðminjasafns Íslands.
7.6 Að greiða kostnað vegna nauðsynlegra breytinga á húsnæði þegar stofnanir á vegum ríkisins eru í hagræðingarskyni færðar milli fasteigna í eigu ríkisins og/eða fasteigna sem ríkið hefur tekið á langtímaleigu.
7.7 Að færa innra leiguverð fasteigna sem færðar verða í umsjón Ríkiseigna nær leiguverði sambærilegra eigna á sama markaðssvæði og eftir atvikum að undirbúa breytingar á fjárheimildum vegna þessa.
7.8 Að kaupa þrjár nýjar björgunarþyrlur fyrir Landhelgisgæsluna og selja eldri þyrlu, TF-LIF.
7.9 Að kaupa nýtt rannsóknaskip fyrir Hafrannsóknastofnun og selja eldri skip.
7.10 Að selja varðskipin Ægi og Tý og kaupa eða leigja hagkvæmari skip í staðinn.
7.11 Að selja ferjuna Herjólf III.
7.12 Að heimila Veðurstofu Íslands að endurnýja núverandi veðursjár og jafnframt að kaupa og setja upp veðursjár í öðrum landshlutum.
7.13 Að ganga til samninga um kaup á réttindum að Íslenskri orðabók og eftir atvikum öðrum sambærilegum orðabókum og fela stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum að miðla þeim rafrænt í opnum aðgangi í því skyni að efla íslenska tungu.
7.14 Að heimila sjúkrahúsum og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að taka þátt í eða eiga samstarf við fyrirtæki sem vinna að vísindarannsóknum og þróun nýjunga á sviði heilbrigðismála og læknisfræði. Samningar sem fela í sér fjárskuldbindingar skulu lagðir fyrir ráðherra heilbrigðismála og fjármála til staðfestingar.
7.15 Að afsala, í samráði við utanríkisráðuneyti, flugbrautakerfi, tengdu akbrautakerfi og flughlöðum á Keflavíkurflugvelli til Isavia ohf. enda verði þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands vegna varnar- og öryggismála tryggðar sem og varnar- og öryggishagsmunir landsins. Hafa skal samráð við fjárlaganefnd og utanríkismálanefnd Alþingis áður en heimildin er nýtt.
7.16 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna starfsemi sjálfseignarstofnana og félagasamtaka sem kostuð eru af ríkissjóði.
7.17 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóðum sveitarfélaga vegna samreksturs ríkis og sveitarfélaga.
7.18 Að nýta svigrúm sem kann að myndast vegna óreglulegra tekna ríkissjóðs eða jákvæðrar sjóðstöðu til þess að greiða inn á skuldbindingar ríkissjóðs vegna B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
7.19 Að leggja Seðlabanka Íslands til 58.395 m.kr. í eigið fé, verði eftir því kallað á grundvelli sérstakrar heimildar í 3. mgr. 40. gr. laga nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands. Eftirstöðvar innkallanlegs eigin fjár færast upp við hver áramót með hækkun á vísitölu neysluverðs.
7.20 Að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um nýtt fyrirkomulag eignarhalds og rekstrar fast­eignarinnar Hörpu og til að yfirtaka í því sambandi skuldbindingar sem tengjast fasteigninni að hluta eða öllu leyti.
7.21 Að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs sem nemi 50–70% höfuðstóls viðbótarlána þeirra til fyrirtækja sem orðið hafa fyrir verulegu tekjutapi vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Jafnframt er honum heimilt að semja við Seðlabanka Íslands um framkvæmd á veitingu ábyrgða gagnvart lánastofnunum. Skulu lánastofnanir við lánveitingarnar uppfylla nánari skilyrði sem fram skulu koma í samningi við Seðlabankann. Í samningnum skulu tilgreind þau hlutlægu skilyrði sem lögð verða til grundvallar ákvörðunum um skiptingu ábyrgða milli lánastofnana, ásamt nánari skilyrðum um hvernig tryggja megi að fyrirgreiðsla lánastofnana byggist á skýrum, málefnalegum og gagnsæjum for­sendum sem leiði til jafnræðis þeirra fyrirtækja sem leita eftir fyrirgreiðslu og hvernig reglu­bundinni skýrslugjöf skuli háttað. Heildarábyrgð ríkissjóðs vegna viðbótarlána getur numið frá 35–50 ma.kr.
7.22 Að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs á höfuðstól lána, að meðtöldum vöxtum, til að styðja við einstaklinga og lögaðila sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi og hafa orðið fyrir tímabundnum skakkaföllum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Heimildin verður nýtt í samræmi við skilyrði sem kveðið er á um í lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Jafnframt er heimilt að semja við Seðlabanka Íslands um að annast umsýslu vegna ábyrgðar ríkissjóðs á lánum.
7.23 Að veita allt að 650 m.kr. framlag til Kríu, sem er sjálfstæður sjóður í eigu ríkisins, sem fjárfestir í sérhæfðum sjóðum sem hafa þann tilgang að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum.
7.24 Að veita Icelandair Group hf., sem er kerfislega mikilvægt fyrirtæki, sjálfskuldarábyrgð frá ríkissjóði á lánum vegna tekjufalls fyrirtækisins í tengslum við heimsfaraldur kórónuveirunnar. Heildar­skuldbind­ing ríkissjóðs vegna þessa getur numið allt að 108 illjónum Bandaríkjadala eða sem jafngildir 90% af 120 milljóna Bandaríkjadala lánalínum til félagsins.
7.25 Að veita framlög í sérstakt tímabundið fjárfestingarátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu með arðbærum fjárfestingum sem auka eftirspurn eftir vinnuafli. Skilyrði framlaga til verkefnis er að það hafi hafist eigi síðar en 1. september 2020 og sé að fullu lokið eigi síðar en 1. apríl 2021. Vegna framlaga til menningar og lista sem ákvörðuð voru í fjárfestingarátakinu er hins vegar heimilt að miða við að verkefni hefjist eigi síðar en 1. janúar 2021 og sé að fullu lokið 1. desember 2021.

 

Gjört á Bessastöðum, 28. desember 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

 

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 5. janúar 2021