Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 131/2022

Nr. 131/2022 28. desember 2022

FJÁRLÖG
fyrir árið 2023.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

Fjárstreymi ríkissjóðs (A1-hluta)

1. gr.

Árið 2023 er gert ráð fyrir að fjárreiður ríkissjóðs (A1-hluta) verði eins og tilgreint er í þessari grein, sbr. sundurliðun 1 og 2. 

Rekstrargrunnur
m.kr.
Heildartekjur  1.147.926,3
  Skatttekjur  896.422,3
   Skattar á tekjur og hagnað 387.800,0
   Skattar á launagreiðslur og vinnuafl 11.113,0
   Eignarskattar  10.554,0
   Skattar á vöru og þjónustu 465.837,3
   Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti 5.027,1
   Aðrir skattar  16.090,9
  Tryggingagjöld  128.424,0
  Fjárframlög  7.106,0
  Aðrar tekjur  115.974,0
   Eignatekjur  68.489,2
      þ.a. vaxtatekjur 25.424,4
      þ.a. arðgreiðslur 33.166,6
   Sala á vöru og þjónustu 41.236,0
   Ýmsar tekjur  6.248,8
Heildargjöld  1.267.505,5
  Rekstrarútgjöld  1.241.441,7
   Laun   283.922,9
   Kaup á vöru og þjónustu 205.030,3
   Afskriftir  59.489,4
   Vaxtagjöld  94.677,0
   Framleiðslustyrkir  62.896,3
   Fjárframlög  438.227,1
   Félagslegar tilfærslur til heimila 27.303,9
   Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög 69.894,9
Rekstrarjöfnuður  -93.515,4
  Hrein fjárfesting í efnislegum eignum 26.063,8
   Fjárfesting í efnislegum eignum 85.553,3
   Afskriftir (-)  -59.489,4
Heildarjöfnuður  -119.579,2
Frumjöfnuður  -50.326,7
Peningalegar eignir, hreyfingar -42.268,7
   Sjóður og bankareikningar, nettó -6.511,9
   Lánveitingar  22.475,3
   Hlutafé og stofnfjárframlög -74.388,0
   Viðskiptakröfur  16.155,9
Skuldir, hreyfingar 77.310,5
   Lántökur 58.779,1
   Lífeyrisskuldbindingar -9.647,8
   Viðskiptaskuldir  28.179,2

 

Sjóðstreymi ríkissjóðs (A1-hluta)

2. gr.

Árið 2023 er áætlað að sjóðstreymi ríkissjóðs (A1-hluta) verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrarhreyfingar m.kr.
   
Innheimta 1.106.313,7
  Skatttekjur 893.310,0
  Tryggingagjöld 123.865,0
  Fjárframlög 7.106,0
  Fjármunatekjur 25.259,4
  Aðrar tekjur 56.773,3
Greiðslur 1.182.068,4
  Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar 611.202,9
  Rekstrartilfærslur 487.110,6
  Fjármagnstilfærslur 37.598,1
  Fjármagnskostnaður 46.156,8
Handbært fé frá rekstri -75.754,7

Fjárfestingarhreyfingar
 
  Fjárfesting -66.615,6
  Sala eigna 75.800,0
  Veitt löng lán -29.527,8
  Innheimtar afborganir af veittum lánum 7.052,5
  Móttekinn arður 33.166,6
  Framlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins -8.000,0
  Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup -1.412,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals 10.463,7
   
Hreinn lánsfjárjöfnuður -65.291,0

Fjármögnunarhreyfingar
 
  Tekin langtímalán 155.341,7
  Afborganir af teknum langtímalánum -96.562,6
Fjármögnunarhreyfingar samtals 58.779,1
   
Breyting á handbæru fé -6.511,9

 

3. gr.

Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum

Árið 2023 er gert ráð fyrir að fjárheimildir fyrir heildargjöldum, rekstrartekjur og framlag úr ríkis­sjóði fyrir málefnasvið ríkissjóðs (A1-hluta) verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar-
framlög
Rekstrar-
tilfærslur
Fjár­magns-
tilfærslur
Fjárfest­ingar-
framlög
Heildar-
fjár­heimild
Rekstrar-
tekjur
Fram­lag úr
ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 5.627,4 131,2   1.410,5 7.169,1 -13 7.031,5
02 Dómstólar 3.760,1     79,0 3.839,1 -1,4 3.837,7
03 Æðsta stjórnsýsla 2.456,8 141,9   256,7 2.855,4   2.855,4
04 Utanríkismál 10.271,8 6.179,9   334,5 16.786,2 -560,0 16.226,2
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 23.178,1 982,1   3.096,1 27.256,3 -6.036,9 21.219,4
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 3.248,3     75,0 3.323,3 -490,2 2.833,1
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 1.365,7 6.257,2 27.220,9 48,4 34.892,2 -835,5 34.056,7
08 Sveitarfélög og byggðamál 65,4 30.303,7     30.369,1   30.369,1
09 Almanna- og réttaröryggi 35.923,8 564,6 18,5 2.352,8 38.859,7 -2.415,5 36.444,2
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 12.472,9 7.489,6   83,4 20.045,9 -367,9 19.678,0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 15.781,5 6.245,5 1.695,0 28.695,8 52.417,8 -2.347,8 50.070,0
12 Landbúnaður 3.800,8 17.539,1   39,2 21.379,1 -696,0 20.683,1
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 5.465,1 748,5 400,0 252,5 6.866,1 -1.721,2 5.144,9
14 Ferðaþjónusta 960,8 848,0 566,0 1,9 2.376,7 -38,2 2.338,5
15 Orkumál 2.541,2 5.825,9 88,0 6,3 8.461,4 -210,8 8.250,6
16 Markaðseftirlit og neytendamál 747,6 2.794,6   6,3 3.548,5 -9,3 3.539,2
17 Umhverfismál 18.010,6 8.071,1 3.080,2 730,3 29.892,2 -3.459,3 26.432,9
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 12.471,3 7.337,6 652,1 532,3 20.993,3 -2.225,7 18.767,6
19 Fjölmiðlun 5.804,1 476,7   1,0 6.281,8   6.281,8
20 Framhaldsskólastig 38.331,1 2.999,7 186,4 623,7 42.140,9 -1.754,7 40.386,2
21 Háskólastig 50.373,5 8.544,3   1.278,2 60.196,0 -13.040,1 47.155,9
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála 3.374,7 2.106,1   12,3 5.493,1 -397,0 5.096,1
23 Sjúkrahúsþjónusta 122.446,3 3.484,6   17.546,2 143.477,1 -9.531,2 133.945,9
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 41.481,6 35.537,8   1.521,8 78.541,2 -1.495,4 77.045,8
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 68.320,9 1.015,0 1.954,6 5.828,3 77.118,8 -3.491,2 73.627,6
26 Lyf og lækningavörur 14.737,3 21.776,9     36.514,2   36.514,2
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 888,2 99.650,3   0,7 100.539,2 -11,3 100.527,9
28 Málefni aldraðra 2,1 115.01     115.017 -8,3 115.009
29 Fjölskyldumál 8.655,1 49.426,0   233,2 58.314,3 -181,0 58.133,3
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 6.484,7 31.950,1   25,3 38.460,1 -2.864,2 35.595,9
31 Húsnæðis- og skipulagsmál 4.186,7 12.688,5 1.736,4 249,8 18.861,4 -1.573,7 17.287,7
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 10.376,5 866,5   54,6 11.297,6 -1.329,4 9.968,2
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi 140.797,9     110,0 140.907,9   76.633,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 49.972,7 6.294,9   1.219,5 57.487,1 -704,4 34.412,8
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 4.006,9 8.880,4     12.887,3 -4,9 12.882,4
Samtals 728.389,5 502.173,5 37.598,1 66.705,6 1.334.866,7 -57.940,1 1.190.281,8
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli         -67.361,2 13.261,4  
þar af aðlögun vegna rekstrartekna         -13.261,4 13.261,4  
þar af vegna tapaðra krafna         -90,0    
þar af vegna endurgreiðslu VSK til opinberra aðila         13.800,0    
þar af vegna sölu fastafjármuna         -750,0    
þar af vegna framsetningar lífeyrisskuldbindinga         -44.689,8    
þar af v/ afskrifta skattkrafna         -22.369,9    
Samtals skv. GFS staðli         1.267.505,5 -44.678,7 1.190.281,8

 

Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum og málaflokkum

4. gr.

Árið 2023 er gert ráð fyrir að framlög úr ríkissjóði (A1-hluta) og fjárheimildir fyrir heildargjöldum, án rekstrartekna, sundurliðaðar eftir málefnasviðum, málaflokkum og ráðuneytum verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar-
framlög
Rekstrar-
tilfærslur
Fjár­magns-
tilfærslur
Fjárfest­ingar-
framlög
Heildar-
fjár­heimild
Fram­lag úr
ríkis­sjóði
00 Æðsta stjórn ríkisins 6.991,3 131,2   1.421,0 8.543,5 8.405,9
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 5.627,4 131,2   1.410,5 7.169,1 7.031,5
01.10 Alþingi 4.434,4 131,2   1.398,1 5.963,7 5.930,3
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis 1.193,0     12,4 1.205,4 1.101,2
02 Dómstólar 243,3       243,3 243,3
02.10 Hæstiréttur 243,3       243,3 243,3
03 Æðsta stjórnsýsla 1.120,6     10,5 1.131,1 1.131,1
03.10 Embætti forseta Íslands 341,4     10,5 351,9 351,9
03.20 Ríkisstjórn 779,2       779,2 779,2
01 Forsætisráðuneyti 4.127,7 289,8   272,9 4.690,4 4.469,9
03 Æðsta stjórnsýsla 1.336,2 141,9   246,2 1.724,3 1.724,3
03.30 Forsætisráðuneyti 1.336,2 141,9   246,2 1.724,3 1.724,3
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 1.806,4     23,1 1.829,5 1.659,4
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál 1.806,4     23,1 1.829,5 1.659,4
09 Almanna- og réttaröryggi 622,4     1,6 624,0 601,0
09.30 Ákæruvald og réttarvarsla 622,4     1,6 624,0 601,0
29 Fjölskyldumál 96,6     1,2 97,8 97,8
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn 96,6     1,2 97,8 97,8
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 266,1 147,9   0,8 414,8 387,4
32.20 Jafnréttismál 266,1 147,9   0,8 414,8 387,4
02 Mennta- og barnamálaráðuneyti 46.086,7 5.050,9 198,4 857,7 52.193,7 50.046,2
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 88,5 1.450,0 12,0   1.550,5 1.550,5
18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál 88,5 1.450,0 12,0   1.550,5 1.550,5
20 Framhaldsskólastig 38.331,1 2.999,7 186,4 623,7 42.140,9 40.386,2
20.10 Framhaldsskólar 38.331,1 1.450,8 186,4 623,7 40.592,0 38.837,3
20.20 Tónlistarfræðsla   679,1     679,1 679,1
20.30 Vinnustaðanám og styrkir   242,6     242,6 242,6
20.40 Jöfnun námskostnaðar   627,2     627,2 627,2
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála 2.773,8 458,8   10,5 3.243,1 2.919,8
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig 512,3 420,5     932,8 932,8
22.30 Stjórnsýsla mennta- og barnamála 2.261,5 38,3   10,5 2.310,3 1.987,0
29 Fjölskyldumál 4.893,3 142,4   223,5 5.259,2 5.189,7
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn 4.893,3 80,0   223,5 5.196,8 5.127,3
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna   62,4     62,4 62,4
03 Utanríkisráðuneyti 14.278,7 15.060,3   334,5 29.673,5 29.108,6
04 Utanríkismál 10.271,8 6.179,9   334,5 16.786,2 16.226,2
04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála 6.644,4 148,4   334,5 7.127,3 6.656,8
04.20 Utanríkisviðskipti   1.032,0     1.032,0 1.032,0
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál 3.627,4 833,6     4.461,0 4.371,5
04.50 Samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs   4.165,9     4.165,9 4.165,9
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 4.006,9 8.880,4     12.887,3 12.882,4
35.10 Þróunarsamvinna 4.006,9 8.880,4     12.887,3 12.882,4
04 Matvælaráðuneyti 12.329,9 19.008,9 980,3 366,8 32.685,9 29.679,4
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 39,5   580,3   619,8 619,8
07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum 39,5   580,3   619,8 619,8
12 Landbúnaður 3.800,8 17.539,1   39,2 21.379,1 20.683,1
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála 2.316,5 17.305,7   33,4 19.655,6 18.987,3
12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum 519,4 229,1     748,5 748,5
12.60 Stjórnsýsla matvælaráðuneytis 964,9 4,3   5,8 975,0 947,3
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 5.465,1 748,5 400,0 252,5 6.866,1 5.144,9
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis 1.141,6 585,0   20,4 1.747,0 1.551,1
13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi 4.323,5 163,5 400,0 232,1 5.119,1 3.593,8
17 Umhverfismál 2.795,4 721,3   75,1 3.591,8 3.002,5
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla 2.795,4 721,3   75,1 3.591,8 3.002,5
21 Háskólastig 229,1       229,1 229,1
21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi 229,1       229,1 229,1
06 Dómsmálaráðuneyti 48.100,9 8.054,2 18,5 2.513,6 58.687,2 55.925,4
02 Dómstólar 3.516,8     79,0 3.595,8 3.594,4
02.10 Hæstiréttur 256,6     2,1 258,7 258,7
02.20 Héraðsdómstólar 2.097,1     17,1 2.114,2 2.112,8
02.30 Landsréttur 823,8     3,5 827,3 827,3
02.40 Dómstólasýslan 339,3     56,3 395,6 395,6
09 Almanna- og réttaröryggi 35.301,4 564,6 18,5 2.351,2 38.235,7 35.843,2
09.10 Löggæsla 22.268,0 508,5   1.137,6 23.914,1 22.819,6
09.20 Landhelgi 6.058,8   18,5 219,1 6.296,4 5.700,0
09.30 Ákæruvald og réttarvarsla 1.638,3     8,6 1.646,9 1.646,9
09.40 Réttaraðstoð og bætur 2.517,4 52,4     2.569,8 2.031,1
09.50 Fullnustumál 2.818,9 3,7   985,9 3.808,5 3.645,6
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 9.282,7 7.489,6   83,4 16.855,7 16.487,8
10.10 Persónuvernd 374,3     3,5 377,8 373,7
10.20 Trúmál 1.360,0 7.405,4     8.765,4 8.765,4
10.30 Sýslumenn 3.657,9     23,1 3.681,0 3.523,0
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis 1.665,0 84,2   3,7 1.752,9 1.622,8
10.50 Útlendingamál 2.225,5     53,1 2.278,6 2.202,9
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 17.750,3 273.760,1   49,4 291.559,8 288.622,4
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 3.190,2       3.190,2 3.190,2
10.50 Útlendingamál 3.190,2       3.190,2 3.190,2
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála 289,1 1.647,3     1.936,4 1.936,4
22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig 289,1 1.647,3     1.936,4 1.936,4
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 888,2 93.169,3   0,7 94.058,2 94.046,9
27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir   59.033,4     59.033,4 59.033,4
27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka   33.397,6     33.397,6 33.397,6
27.30 Málefni fatlaðs fólks 888,0 422,8   0,7 1.311,5 1.311,5
27.40 Aðrar örorkugreiðslur (Önnur velferðarmál, lífeyristrygg 0,2 315,5     315,7 304,4
28 Málefni aldraðra 2,1 115.015,2     115.017,3 115.009,0
28.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, lífeyrir aldrað   105.683,1     105.683,1 105.683,1
28.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, öldrun 0,1 8.844,9     8.845,0 8.837,7
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta 2,0 487,2     489,2 488,2
29 Fjölskyldumál 3.558,8 31.775,6   8,5 35.342,9 35.339,4
29.20 Fæðingarorlof 145,5 24.864,1     25.009,6 25.009,6
29.30 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur   545,2     545,2 545,2
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn 1.966,9 4.923,5   8,5 6.898,9 6.895,4
29.50 Bætur til eftirlifenda   523,1     523,1 523,1
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna 1.446,4 919,7     2.366,1 2.366,1
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 6.484,7 31.950,1   25,3 38.460,1 35.595,9
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi 4.667,8 31.863,2   3,7 36.534,7 34.386,4
30.20 Vinnumarkaður 1.816,9 86,9   21,6 1.925,4 1.209,5
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 3.337,2 202,6   14,9 3.554,7 3.504,6
32.40 Stjórnsýsla félagsmála 3.337,2 202,6   14,9 3.554,7 3.504,6
08 Heilbrigðisráðuneyti 253.865,7 64.900,2 1.954,6 24.935,2 345.655,7 329.778,0
23 Sjúkrahúsþjónusta 122.446,3 3.484,6   17.546,2 143.477,1 133.945,9
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 109.053,9 346,2   15.649,1 125.049,2 117.121,8
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta 13.392,4     1.897,1 15.289,5 13.685,7
23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta   3.138,4     3.138,4 3.138,4
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 41.481,6 35.537,8   1.521,8 78.541,2 77.045,8
24.10 Heilsugæsla 38.634,4 258,4   1.513,3 40.406,1 39.181,0
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun 101,2 25.819,0     25.920,2 25.920,2
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun 482,4 8.063,0   8,5 8.553,9 8.283,6
24.40 Sjúkraflutningar 2.263,6 1.397,4     3.661,0 3.661,0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 68.320,9 1.015,0 1.954,6 5.828,3 77.118,8 73.627,6
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými 61.534,7 895,0 1.954,6 5.828,3 70.212,6 66.721,4
25.20 Endurhæfingarþjónusta 6.786,2 120,0     6.906,2 6.906,2
26 Lyf og lækningavörur 14.737,3 21.776,9     36.514,2 36.514,2
26.10 Lyf 14.737,3 14.819,9     29.557,2 29.557,2
26.30 Hjálpartæki   6.957,0     6.957,0 6.957,0
29 Fjölskyldumál 106,4 2.569,9     2.676,3 2.568,3
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa 106,4 2.569,9     2.676,3 2.568,3
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 6.773,2 516,0   38,9 7.328,1 6.076,2
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit 3.071,9 272,8   27,9 3.372,6 2.241,2
32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála 3.701,3 243,2   11,0 3.955,5 3.835,0
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 134.315,3 33.891,5   4.425,6 172.632,4 112.785,2
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 23.178,1 982,1   3.096,1 27.256,3 21.219,4
05.10 Skattar og innheimta 9.497,2     82,9 9.580,1 8.722,5
05.20 Eignaumsýsla ríkisins 1.760,6     1.375,6 3.136,2 1.433,7
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins 5.514,5     121,1 5.635,6 2.806,9
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála 6.405,8 982,1   1.516,5 8.904,4 8.256,3
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 62,3       62,3 62,3
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál 62,3       62,3 62,3
16 Markaðseftirlit og neytendamál   2.768,5     2.768,5 2.768,5
16.10 Markaðseftirlit og neytendamál   2.768,5     2.768,5 2.768,5
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks   6.481,0     6.481,0 6.481,0
27.50 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða   6.481,0     6.481,0 6.481,0
29 Fjölskyldumál   14.565,0     14.565,0 14.565,0
29.10 Barnabætur   14.565,0     14.565,0 14.565,0
31 Húsnæðis-og skipulagsmál   2.800,0     2.800,0 2.800,0
31.10 Húsnæðismál   2.800,0     2.800,0 2.800,0
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi 61.102,2     110,0 61.212,2 30.476,2
33.20 Ríkisábyrgðir       110,0 110,0 20,0
33.30 Lífeyrisskuldbindingar 61.102,2       61.102,2 30.456,2
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 49.972,7 6.294,9   1.219,5 57.487,1 34.412,8
34.10 Almennur varasjóður 27.481,7 6.127,4   1.040,2 34.649,3 33.944,9
34.20 Sértækar fjárráðstafanir 121,1 167,5   179,3 467,9 467,9
34.30 Afskriftir skattkrafna 22.369,9       22.369,9  
10 Innviðaráðuneyti 19.725,0 46.742,0 3.281,4 28.976,6 98.725,0 94.534,6
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 1.002,5     44,3 1.046,8 732,0
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál 1.002,5     44,3 1.046,8 732,0
08 Sveitarfélög og byggðamál 65,4 30.303,7     30.369,1 30.369,1
08.10 Framlög til sveitarfélaga   28.301,9     28.301,9 28.301,9
08.20 Byggðamál 65,4 2.001,8     2.067,2 2.067,2
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 14.470,4 6.176,7 1.545,0 28.682,5 50.874,6 48.572,7
11.10 Samgöngur 13.462,6 5.620,4 1.545,0 28.676,6 49.304,6 47.096,1
11.20 Fjarskipti 100,0 462,0     562,0 562,0
11.30 Stjórnsýsla innviðaráðuneytis 907,8 94,3   5,9 1.008,0 914,6
29 Fjölskyldumál   373,1     373,1 373,1
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn   373,1     373,1 373,1
31 Húsnæðis-og skipulagsmál 4.186,7 9.888,5 1.736,4 249,8 16.061,4 14.487,7
31.10 Húsnæðismál 3.727,9 9.558,6 1.736,4 246,9 15.269,8 13.733,2
31.20 Skipulagsmál 458,8 329,9   2,9 791,6 754,5
14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 18.496,5 13.175,7 3.491,6 899,1 36.062,9 32.889,6
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 377,1     7,6 384,7 379,4
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál 377,1     7,6 384,7 379,4
15 Orkumál 2.541,2 5.825,9 88,0 6,3 8.461,4 8.250,6
15.10 Stjórnun og þróun orkumála 2.541,2 5.825,9 88,0 6,3 8.461,4 8.250,6
17 Umhverfismál 15.215,2 7.349,8 3.080,2 655,2 26.300,4 23.430,4
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla 1.458,2 894,2   464,5 2.816,9 2.346,0
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands 3.901,7 273,2   110,5 4.285,4 2.397,1
17.30 Meðhöndlun úrgangs 4.301,5 4.939,4   1,4 9.242,3 9.234,3
17.40 Varnir vegna náttúruvá 318,8   2.501,4   2.820,2 2.820,2
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála 5.235,0 1.243,0 578,8 78,8 7.135,6 6.632,8
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 363,0   323,4 230,0 916,4 829,2
18.20 Menningarstofnanir 363,0     1,0 364,0 332,8
18.30 Menningarsjóðir     323,4 229,0 552,4 496,4
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti 19.915,6 13.272,5 882,7 313,9 34.384,7 32.098,8
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 71,5 6.034,1   0,6 6.106,2 6.080,0
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar 71,5 6.034,1   0,6 6.106,2 6.080,0
14 Ferðaþjónusta 960,8 848,0 566,0 1,9 2.376,7 2.338,5
14.10 Ferðaþjónusta 960,8 848,0 566,0 1,9 2.376,7 2.338,5
16 Markaðseftirlit og neytendamál 747,6 26,1   6,3 780,0 770,7
16.10 Markaðseftirlit og neytendamál 747,6 26,1   6,3 780,0 770,7
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 12.019,8 5.887,6 316,7 302,3 18.526,4 16.387,9
18.10 Safnamál 4.773,5 480,9 237,0 156,1 5.647,5 4.891,1
18.20 Menningarstofnanir 6.348,9 634,4 79,7 137,7 7.200,7 5.862,2
18.30 Menningarsjóðir 117,6 4.583,1     4.700,7 4.689,2
18.50 Stjórnsýsla menningar og viðskipta 779,8 189,2   8,5 977,5 945,4
19 Fjölmiðlun 5.804,1 476,7   1,0 6.281,8 6.281,8
19.10 Fjölmiðlun 5.804,1 476,7   1,0 6.281,8 6.281,8
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála 311,8     1,8 313,6 239,9
22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig 311,8     1,8 313,6 239,9
17 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 52.710,2 8.836,2 26.790,6 1.339,3 89.676,3 75.781,0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 1.254,7 223,1 26.640,6 47,8 28.166,2 27.356,9
07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum 181,7 75,0 13.556,6 39,0 13.852,3 13.696,4
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar 1.073,0 148,1 13.084,0 8,8 14.313,9 13.660,5
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 1.311,1 68,8 150,0 13,3 1.543,2 1.497,3
11.20 Fjarskipti 1.311,1 68,8 150,0 13,3 1.543,2 1.497,3
21 Háskólastig 50.144,4 8.544,3   1.278,2 59.966,9 46.926,8
21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi 48.403,7 1.787,7   1.267,1 51.458,5 39.168,2
21.30 Stuðningur við námsmenn   6.741,5     6.741,5 6.741,5
21.40 Stjórnsýsla háskóla, iðnaðar og nýsköpunar 1.740,7 15,1   11,1 1.766,9 1.017,1
19 Vaxtagjöld ríkissjóðs 79.695,7       79.695,7 46.156,8
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi 79.695,7       79.695,7 46.156,8
33.10 Fjármagnskostnaður 79.695,7       79.695,7 46.156,8
Samtals 728.389,5 502.173,5 37.598,1 66.705,6 1.334.866,7 1.190.281,8
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli         -67.361,2  
þar af aðlögun vegna rekstrartekna         -13.261,4  
þar af vegna tapaðra krafna         -90,0  
þar af vegna endurgreiðslu VSK til opinberra aðila         13.800,0  
þar af vegna sölu fastafjármuna         -750,0  
þar af vegna framsetningar lífeyrisskuldbindinga         -44.689,8  
þar af v/ afskrifta skattkrafna         -22.369,9  
Samtals skv. GFS staðli         1.267.505,5 1.190.281,8

 

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

5. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilað að taka lán, endurlána, veita ríkisábyrgðir og fleira eftir því sem kveðið er á um í ákvæðum þessarar greinar:

1. Að taka lán allt að 240.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga.
2. Að veita eftirtöldum aðilum, sem heimildir hafa til lántöku í sérlögum, heimild til að nýta þær á árinu 2022 með þeim takmörkunum sem tilgreindar eru í liðum 2.1 og 2.2, sbr. 5. tölul. 16. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál:
  2.1 Landsvirkjun, allt að 40.000 m.kr., sbr. 9. gr. laga nr. 42/1983, um Landsvirkjun, með síðari breytingum.
  2.2 Byggðastofnun, allt að 3.000 m.kr., sbr. 15. gr. laga nr. 106/1999, um Byggðastofnun, með síðari breytingum.
3. Að taka lán allt að 64.100 m.kr. til fjármögnunar á eigin fé Seðlabanka Íslands verði eftir því kallað á grundvelli heimildar í 3. mgr. 40. gr. laga nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands. Eftir­stöðvar innkallanlegs eigin fjár færast upp við hver áramót með hækkun vísitölu neyslu­verðs.
4. Að taka lán allt að 100.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til viðbótar lántöku samkvæmt lið 1 hér að framan, til að mynda í því skyni að efla gjaldeyrisforða eða endurfjármagna eldri lán, verði það talið hagkvæmt. Heimilt er að endurlána Seðlabanka Íslands lán sem tekin eru til að styrkja gjaldeyrisforðann.
5. Að endurlána allt að 10.000 m.kr. til Menntasjóðs námsmanna til að fjármagna útlán nýs lánakerfis námsmanna. Öll útlán í nýju lánakerfi verði fjármögnuð með endurláni úr ríkissjóði og beinum framlögum ríkissjóðs vegna styrkja.
6. Að endurlána allt að 20.000 m.kr. til Húsnæðissjóðs vegna útlána sjóðsins að sömu fjárhæð. Þar af eru hlutdeildarlán 3.000 m.kr.
7. Að endurlána allt að 1.500 m.kr. til Fjárfanga ehf., sérstaks hlutafélags í eigu ríkisins sem hefur það hlutverk að annast minni fjárfestingar fyrir hönd stofnana.
8. Að endurlána allt að 3.000 m.kr. til Byggðastofnunar.
9. Að endurlána allt að 5.000 m.kr. til Betri samgangna ohf., sbr. 8 gr. laga nr. 81/2020, um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuð­borgar­svæðinu.
10. Að endurlána allt að 2.000 m.kr. til Fasteigna Háskóla Íslands ehf. vegna endurbyggingar
11. Ýmis ákvæði.
  11.1 Erlendar fjárhæðir skulu miðast við kaupgengi íslensku krónunnar samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Íslands á staðfestingardegi fjárlaga.
  11.2 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út að nýju viðbót inn í eldri flokka ríkisbréfa og ríkisvíxla sem ekki eru komnir á gjalddaga.
  11.3 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út vaxta­skipta­samninga í því skyni að stýra vaxtaáhættu ríkissjóðs fyrir allt að 50.000 m.kr.
  11.4 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, getur heimilað þeim aðilum sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum:
    a. að taka lán í því skyni að endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar eldri lána þegar hagstæðari kjör eru talin bjóðast;
    b. að stofna til skulda- og vaxtaskipta og nýta aðra möguleika sem bjóðast á markaði til þess að tryggja viðkomandi aðila gegn verulegum vaxta- eða gengis­breytingum;
    c. að taka ný lán til endurgreiðslu skammtímalána sem tekin eru á grundvelli heimilda í lið 2, að hluta eða öllu leyti, án þess að lánssamningur um þau falli úr gildi enda sé ekki dregið á slíka lánssamninga að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
  11.5 Hyggist aðilar, sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum, nýta sér heimildir skv. lið 2 eða 10.4 skulu þeir gæta ákvæða 2. mgr. 5. gr. laga nr. 43/1990, um lánasýslu ríkisins.

 

Heimildir

6. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra er heimilt:

Eftirgjöf gjalda.
1.1 Að fella niður eða endurgreiða virðisaukaskatt af efniskostnaði og sérfræðiþjónustu sem keypt er fyrir styrktarfé vegna rannsóknar Hjartaverndar á heilbrigði öldrunar.
1.2 Að heimila endurgreiðslu virðisaukaskatts af sérhæfðum íþróttabúnaði fyrir fatlaða íþróttamenn.
Sala fasteigna.
2.1 Að selja eignarhlut ríkisins húsnæði á vegum grunn-, framhalds- og sérskóla ásamt háskóla í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.2 Að selja eignarhlut ríkisins í húsnæði á vegum heilbrigðisstofnana, sjúkrahúsa eða í heilbrigðistengdri starfsemi í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.3 Að selja húsnæði dómstóla, lögreglu- og sýslumannsembætta og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.4 Að selja óhentugar eða óhagkvæmar húseignir utanríkisþjónustunnar erlendis og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.5 Að selja húseignir ríkisins við Guðrúnartún 6, Borgartún 5 og 7 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.6 Að ganga til samninga við Minjavernd um afhendingu og endurnýjun á Skólavörðustíg 9, Reykjavík.
2.7 Að selja fyrrum fasteign Landhelgisgæslunnar við Seljaveg 32 í Reykjavík ásamt lóð við Mýrargötu og Ánanaust.
2.8 Að selja Rauðarárstíg 10 og Laugaveg 114–116 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.9 Að selja Laugaveg 162–166 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.10 Að selja Hverfisgötu 113–115 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra.
2.11 Að selja Tollhúsið við Tryggvagötu 19 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.12 Að selja Skólavörðustíg 37, Reykjavík.
2.13 Að selja Reynimel 55, Reykjavík.
2.14 Að selja Skógarhlíð 6, Reykjavík.
2.15 Að selja Ármúla 1a í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.16 Að selja fasteignir í eigu ríkisins við Stakkahlíð, Reykjavík.
2.17 Að selja Austurstræti 19 í Reykjavík og Vesturvör 2 í Kópavogi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur og Landsrétt.
2.18 Að selja eignarhlut ríkisins í Engjateig 3, Reykjavík.
2.19 Að selja eignarhlut ríkisins í Lágmúla 4, Reykjavík.
2.20 Að selja Kópavogsbraut 1c, Kópavogi.
2.21 Að selja eða leigja fasteignir í eigu ríkisins við Kópavogsbraut 5a–c, Kópavogi.
2.22 Að selja eða leigja fasteignir í eigu ríkisins á Vífilsstöðum í Garðabæ sem nýtast ekki undir starfsemi á vegum ríkisins.
2.23 Að selja eignarhlut ríkisins í Hafnarstræti 99–101 á Akureyri og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.24 Að selja íbúðarhús á leigulóð á jörðinni Langekru, Rangárþingi ytra.
2.25 Að selja eyðibýli og húsarústir sem henta vel til endurbyggingar á leigulóð.
2.26 Að selja eða ráðstafa með öðrum hætti skemmu á Raufarhafnarflugvelli og flugstöð á Þingeyri.
2.27 Að selja hlut ríkisins í skrifstofuhúsi fyrrum sementsverksmiðju að Mánabraut, Akranesi.
2.28 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Miðstræti 19, Bolungarvík.
2.29 Að selja eignarhlut ríkisins í Stillholti 16–18, Akranesi og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.30 Að selja eða leigja húsnæði í eigu ríkisins við Árleyni í Reykjavík.
2.31 Að selja húsnæði við Brjánslæk, Vesturbyggð.
2.32 Að selja Víkurbraut 7, Höfn í Hornafirði.
2.33 Að heimila ÁTVR að selja Austurstræti 10a í Reykjavík, Miðvang 2–4 á Egilsstöðum og Selás 19 á Egilsstöðum.
2.34 Að heimila Happdrætti Háskóla Íslands að selja eignarhlut í Bíldshöfða 16 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.35 Að selja Digranesveg 5, Kópavogi.
2.36 Að heimila Fasteignum Háskóla Íslands ehf. að ganga til samninga við Félagsstofnun stúdenta um ráðstöfun íbúða sem tilheyra háskólanum á Eggertsgötu.
2.37 Að selja Rauðarárstíg 25 og Skuggasund 1–3 í Reykjavík.
2.38 Að selja Sundstræti 28, Ísafirði og Skriðuvelli 12, Kirkjubæjarklaustri.
2.39 Að selja fasteignir ríkisins á Sogni, Ölfusi.
2.40 Að selja eða leigja Öldugötu 23, Reykjavík.
2.41 Að selja eða leigja Skriðuvelli 11, Skaftárhreppi.
Ráðstöfun lóða, spildna og jarða.
3.1 Að selja hluta af landsvæðum ríkisins við Litla-Hraun.
3.2 Að selja land ríkisins við Blikastaðaveg, Reykjavík.
3.3 Að selja lóð í eigu ríkisins við Þjórsárgötu og Þorragötu, Reykjavík.
3.4 Að selja eignarhlut ríkisins í lóð að Frakkastíg 23, Reykjavík.
3.5 Að selja eða leigja landspildur ríkisins við Grindavík.
3.6 Að selja sumarhúsalóðir, íbúðarlóðir og spildur í eigu ríkisins sem leigðar hafa verið til langs tíma, til leigjenda á grundvelli óháðs verðmats enda liggi ekki sérstakir almannahagsmunir að baki eignarhaldi ríkisins.
3.7 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jarðir sem ekki eru nýttar til ábúðar í því skyni að koma þeim í ábúð eða nýta þær á annan hátt.
3.8 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Brekkur 3 í Mýrdalshreppi.
3.9 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja eyðijörðina Hól í Fjarðabyggð.
3.10 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Skriðustekk í Breiðdalshreppi.
3.11 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Syðri-Bakka í Hörgársveit að hluta eða öllu leyti.
3.12 Að heimila Jarðasjóði að selja áveitulönd að hluta eða öllu leyti aftur til upprunajarða eða á almennum markaði.
3.13 Að heimila Jarðasjóði að kaupa jarðir eða jarðahluta vegna náttúruverndar, útivistar eða annarrar hagnýtingar sem þjónar almannahagsmunum.
3.14 Að heimila Jarðasjóði í samráði við Landgræðsluna að selja eða leigja uppgrædd land­græðslulönd að hluta eða öllu leyti aftur til eigenda upprunajarða eða á almennum markaði.
3.15 Að selja land við Hvanneyri sem ekki nýtist undir starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands.
3.16 Að selja hluta af lóð Vegagerðarinnar að Borgarbraut 66, Borgarnesi, ásamt salthús­byggingu sem er á lóðinni. Jafnframt að kaupa eða leigja lóð að Borgarbraut 66 í Borgarnesi.
3.17 Að ganga til samninga við Skaftárhrepp um lóðir í eigu ríkisins við Skriðuvelli og Skerjavelli á Kirkjubæjarklaustri.
3.18 Að ganga til samninga um sölu eða makaskipti á Halldórsstöðum 1 í Laxárdal sem er í eigu ríkisins og Halldórsstöðum 2 í Laxárdal.
3.19 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Brattholtshjáleigu í Árborg.
3.20 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja landspilduna Skarð, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
3.21 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Hofstaði, Reykhólahreppi.
3.22 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Randversstaðir, Fjarðabyggð.
3.23 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Kirkjuskógur, Dalabyggð.
3.24 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja hluta jarðarinnar Bakkakot 2 í Skaftárhreppi.
3.25 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Eystri-Torfastaðir, Rangárþingi eystri.
3.26 Að heimila Jarðasjóði að selja íbúðarhús á jörðinni Ásum í Skaftárhreppi.
3.27 Að heimila ráðstöfun á landi Fells í Suðursveit með sérleyfis- eða rekstrarleyfissamningum vegna áforma um uppbyggingu á innviðum á Jökulsárlóni.
Kaup og leiga fasteigna.
4.1 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir aðalskrifstofur ráðuneyta.
4.2 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir hjúkrunarrými aldraðra í samræmi við áform um fjölgun slíkra rýma.
4.3 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir heilbrigðisstofnanir, sjúkrahús eða heilbrigðistengda starfsemi vegna endurskipulagningar eða hagræðingar á starfseminni.
4.4 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir hverfisstöðvar lögreglunnar á höfuðborgar­svæðinu.
4.5 Að kaupa sendiherrabústað eða skrifstofur í New York.
4.6 Að kaupa sumarbústaði í þjóðgarðinum á Þingvöllum og jarðir í næsta nágrenni hans.
4.7 Að kaupa eða taka á leigu viðbótarhúsnæði fyrir framhaldsskóla og háskóla í tengslum við sameiningar, breytingar eða hagræðingu á starfseminni.
4.8 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir þjónustustofnanir fatlaðra.
4.9 Að kaupa að tillögu Þjóðminjasafns Íslands fasteignir með mikið minjasögulegt gildi til varðveislu í húsasafni stofnunarinnar.
4.10 Að leigja út húsnæði ríkisins á Hvanneyri og Miðfossum sem Landbúnaðarháskóli Íslands nýtir ekki.
4.11 Að kaupa landsvæði við Dimmuborgir.
4.12 Að taka á leigu fasteignir fyrir búsetuúrræði á vegum Útlendingastofnunar.
4.13 Að kaupa eða leigja starfs- og dvalaraðstöðu fyrir starfsmenn í þjóðgörðum og á öðrum náttúruverndarsvæðum.
4.14 Að kaupa eða leigja land undir bílastæði innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls til uppbyggingar innviða.
4.15 Að kaupa eða leigja skrifstofu- eða atvinnuhúsnæði vegna þarfa einstakra ríkisstofnana verði það talið nauðsynlegt til að stuðla að bættri nýtingu og auknu hagræði í rekstri ríkis­ins.
4.16 Að kaupa eða leigja geymsluhúsnæði vegna þarfa ríkisstofnana.
4.17 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Fjarskiptastofu.
4.18 Að kaupa eða leigja húsnæði vegna stækkunar og endurbóta á flugskýli fyrir Land­helgis­gæsluna á Reykjavíkurflugvelli.
4.19 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir Þjóðleikhúsið og Íslenska dansflokkinn.
4.20 Að nýta eignir sem heimilt er að selja sem endurgjald við kaup og leigu skrifstofu- eða atvinnuhúsnæðis vegna þarfa ríkisins.
4.21 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Vinnumálastofnun, umboðsmann skuldara og umboðs­mann barna, Hugverkastofu, embætti ríkislögmanns, Persónuvernd, Framkvæmda­sýsluna – Ríkiseignir, Skipulagsstofnun og Geislavarnir ríkisins.
4.22 Að kaupa eða leigja fasteign fyrir starfsemi lögreglu, tollgæslu og annarra viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu.
4.23 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir starfsemi Háskólans á Hólum.
4.24 Að heimila Fasteignum Háskóla Íslands ehf. að kaupa eða leigja húsnæði fyrir starfsemi Háskóla Íslands og endurleigja til háskóla.
4.25 Að kaupa eða leigja húsnæði undir heimavist á vegum Fjölbrautarkóla Suðurlands.
4.26 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir varaeintakasafn Landsbókasafns Íslands – Háskóla­bókasafns.
4.27 Að kaupa eða leigja húsnæði vegna þarfa Listasafns Íslands og selja annað húsnæði í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
Kaup og sala hlutabréfa og aðrar ráðstafanir vegna umsýslu félaga.
5.1 Að selja eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka hf.
5.2 Að selja eignarhlut ríkisins í Landsbankanum hf. umfram 70% hlut ríkisins af heildarhlutafé bankans.
5.3 Að selja eignarhlut ríkisins í Sparisjóði Austurlands hf.
5.4 Að nýta samningsbundinn eða lögbundinn rétt til innlausnar eða kaupa á hlutum í fjármála­fyrirtækjum sem að hluta eru í eigu ríkisins.
5.5 Að nýta samningsbundinn rétt til að breyta láni Vaðlaheiðarganga hf. í langtímalán og í hlutafé eða annan rétt til að taka við hlutafé í félaginu.
5.6 Að selja eignarhlut ríkisins í Endurvinnslunni hf.
5.7 Að selja eignarhlut ríkisins í Vísindagarðinum ehf., Múlaþingi.
5.8 Að selja óverulega eignarhluti ríkisins í félögum.
5.9 Að koma á fót hlutafélögum með lágmarkshlutafé, eða allt að 5 m.kr.
5.10 Að selja eignarhluti í félögum í eigu háskóla sem þeir hafa eignast á grundvelli 26. gr. laga um opinbera háskóla, nr. 85/2008, og heimila ráðstöfun á söluandvirði eignarhluta til viðkomandi háskóla.
5.11 Að ganga til samninga við eigendur Landsnets ohf. um kaup eða tilfærslu eignarhluta í félaginu til ríkissjóðs.
5.12 Að auka við hlutafé í opinberum félögum í því skyni að auka fjárfestingargetu eða bregðast við meiri háttar rekstrarvanda.
5.13 Að leggja Fasteignum Háskóla Íslands ehf. til fasteignir í eigu ríkissjóðs sem nýttar verða undir háskólastarfsemi með útgáfu skuldabréfs eða lánalínu.
5.14 Að heimila Háskóla Íslands að stofna sérstakt félag utan um eignarhald á rannsóknar- eða sprotafyrirtækjum sem háskólinn hefur aðkomu að.
5.15 Að heimila Vegagerðinni að slíta Herjólfi eignarhaldsfélagi ehf. og ráðstafa eignum þess til ríkisins.
5.16 Að koma á fót fasteignaþróunarfélagi og færa þar inn þróunareignir í eigu ríkisins sem stendur ekki til að nota undir starfsemi á vegum ríkisins.
5.17 Að selja eða ráðstafa með öðrum hætti eignarhlut ríkisins í Eignarhaldsfélagi Suðurnesja.
Samningar um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni.
6.1 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um þróun, innleiðingu og notkun á nýju samskipta- og upplýsingakerfi fyrir Stjórnarráð Íslands til allt að tíu ára.
6.2 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um framleiðslu ökuskírteina til allt að sex ára.
6.3 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga til allt að tíu ára um rafrænt endurgreiðslukerfi virðisaukaskatts til einstaklinga búsettra erlendis.
6.4 Að ákveða að gengið verði á grundvelli útboðs til samninga um skýjaumhverfi fyrir ríkisaðila til allt að tíu ára.
6.5 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um hýsingu og rekstur á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins til allt að tíu ára.
6.6 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um varnarbúnað og þjónustu tengdum honum fyrir starfsemi lögreglunnar til allt að tíu ára.
Ýmsar heimildir.
7.1 Að selja, leigja eða ráðstafa með öðrum hætti fasteignum og landsvæðum á varnarsvæðum á Keflavíkurflugvelli sem koma á í borgaraleg not.
7.2 Að selja, leigja eða ráðstafa með öðrum hætti landi eða lóðum í nágrenni Keflavíkur­flugvallar vegna áframhaldandi þróunar á svæðinu.
7.3 Að ganga til samninga við Minjavernd um afhendingu og endurnýjun fasteigna sem ekki eru nýttar af hálfu ríkisins en nauðsynlegt þykir að vernda, einkum vegna menningar­sjónarmiða.
7.4 Að þiggja að gjöf fasteignir á Litlabæ í Skötufirði og Hraunskirkju í Keldudal til varðveislu í húsasafni Þjóðminjasafns Íslands.
7.5 Að greiða kostnað vegna nauðsynlegra breytinga á húsnæði þegar stofnanir á vegum ríkisins eru í hagræðingarskyni færðar milli fasteigna í eigu ríkisins og/eða fasteigna sem ríkið hefur tekið á langtímaleigu.
7.6 Að færa innra leiguverð fasteigna sem færðar verða í umsjón Framkvæmdasýslu – Ríkis­eigna nær leiguverði sambærilegra eigna á sama markaðssvæði og eftir atvikum að undirbúa breytingar á fjárheimildum vegna þessa.
7.7 Að kaupa eða leigja þrjár nýjar björgunarþyrlur fyrir Landhelgisgæsluna og selja eldri þyrlu, TF-LIF.
7.8 Að kaupa nýtt rannsóknaskip fyrir Hafrannsóknastofnun og selja eldri skip.
7.9 Að kaupa eða leigja skip til ferjusiglinga yfir Breiðafjörð.
7.10 Að selja ferjuna Herjólf III.
7.11 Að heimila Veðurstofu Íslands að endurnýja núverandi veðursjár og jafnframt að kaupa og setja upp veðursjár í öðrum landshlutum.
7.12 Að heimila sjúkrahúsum og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að taka þátt í eða eiga samstarf við fyrirtæki sem vinna að vísindarannsóknum og þróun nýjunga á sviði heilbrigðismála og læknisfræði. Samningar sem fela í sér fjárskuldbindingar skulu lagðir fyrir ráðherra heilbrigðismála og fjármála til staðfestingar.
7.13 Að afsala, í samráði við utanríkisráðuneyti, flugbrautakerfi, tengdu akbrautakerfi og flug­hlöðum á Keflavíkurflugvelli til Isavia ohf. enda verði þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands vegna varnar- og öryggismála tryggðar sem og varnar- og öryggishagsmunir landsins. Hafa skal samráð við fjárlaganefnd og utanríkismálanefnd Alþingis áður en heimildin er nýtt.
7.14 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna starfsemi sjálfseignarstofnana og félagasamtaka sem kostuð eru af ríkissjóði.
7.15 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóðum sveitarfélaga vegna samreksturs ríkis og sveitarfélaga.
7.16 Að nýta svigrúm sem kann að myndast vegna óreglulegra tekna ríkissjóðs eða jákvæðrar sjóðstöðu til þess að greiða inn á skuldbindingar ríkissjóðs vegna B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
7.17 Að leggja Seðlabanka Íslands til 64,1 ma.kr. í eigið fé, verði eftir því kallað á grundvelli sérstakrar heimildar í 3. mgr. 40. gr. laga nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands. Eftirstöðvar innkallanlegs eigin fjár færast upp við hver áramót með hækkun á vísitölu neysluverðs.
7.18 Að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um nýtt fyrirkomulag eignarhalds og rekstrar fasteignarinnar Hörpu og til að yfirtaka í því sambandi skuldbindingar sem tengjast fasteigninni að hluta eða öllu leyti.
7.19 Að heimila Kríu, sem er sprota- og nýsköpunarsjóður í eigu ríkisins, að fjárfesta fyrir allt að 1.940 m.kr. í samræmi við fjárfestingaráætlun sjóðsins og að greiða allt að 612 m.kr. af áætluðum 8.300 m.kr. heildarfjárfestingum hans. Jafnframt að ákveða að gengisáhætta Kríu vegna fjárfestingaloforða í erlendri mynt verði hjá ríkissjóði.
7.20 Að auka hlut Íslands í Alþjóðaframfarastofnuninni (IDA) fyrir allt að 599 m.kr. í samræmi við ákvörðun stjórnar stofnunarinnar um aukin stofnfjárframlög aðildarríkja Alþjóðabankans og sérstaka samþykkt fyrir að flýta einni greiðslu vegna 20. endurfjármögnunar stofnunarinnar um eitt ár til að takast á við áskoranir tengdar COVID-19 faraldrinum og hnattrænni hlýnun.
7.21 Að auka hlut Íslands í Norræna þróunarsjóðnum (NDF) fyrir allt að 66 m.kr. í samræmi við ákvörðun stjórnar sjóðsins.
7.22 Að heimila ríkisaðilum í A1-hluta að semja við Fjárföng ehf., sem er félag í eigu ríkisins, um fjármögnun á minni fjárfestingum sem styðja við umbætur og hagræðingu í ríkisrekstri.
7.23 Að veita stofnframlag í Nýsköpunarsjóð Atlantshafsbandalagsins fyrir hönd Íslands fyrir allt að 360 m.kr.
7.24 Að veita bakábyrgð vegna þátttöku Íslands í InvestEU fyrir allt að 2,6 ma.kr.
7.25 Að auka við hlut Íslands í Þróunarbanka Evrópuráðsins í samræmi við ákvörðun stjórnar bankans fyrir allt að 7,9 milljónir evra. Þar af verði inngreitt hlutafé um 2,2 milljónir evra, eða sem nemur um 80 m.kr. á ári í fjögur ár.
7.26 Að færa eignir og fjárfestingarheimildir sem hafa verið nýttar milli málaflokka á þann fjárlagalið sem til stendur að hagnýta eða varðveita tiltekna eign. Sé um að ræða flutning eigna milli A1-hluta í A2-hluta fjárlaga er heimilt að fella niður fjárveitingu og umbreyta í lán til hlutaðeigandi umsýsluaðila.
7.27 Að heimila ráðstöfun á losunarheimildum, í samráði við ráðherra loftslagsmála, sem tilheyra íslenska ríkinu í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda til móts við loftslagsskuldbindingar íslenska ríkisins.

 

Gjört á Bessastöðum, 28. desember 2022.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

 

Sundurliðanir
(sjá PDF-skjal) 


A deild - Útgáfud.: 30. desember 2022