Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 950/2023

Nr. 950/2023 31. ágúst 2023

SAMÞYKKT
um hænsnahald utan skipulagðra landbúnaðarsvæða í Grindavíkurbæ.

1. gr.

Gildissvið og markmið.

Samþykkt þessi gildir um hænsnahald í Grindavíkurbæ á svæðum öðrum en skipulögðum land­búnaðarsvæðum og skráðum lögbýlum. Samþykktin er sett til að tryggja öryggi, hollustuhætti, góða umgengni og fullnægjandi mengunarvarnir vegna hænsnahalds í þéttbýli Grindavíkur.

Matvælastofnun fer með mál er varða lög um velferð dýra samkvæmt lögum nr. 55/2013 um velferð dýra.

 

2. gr.

Leyfisveitingar.

Sækja skal um leyfi til að halda hænur á þar til gerðum eyðublöðum áður en hænsnahald hefst. Telji bæjarstjórn að skilyrði til hænsnahalds séu fyrir hendi þá getur hún veitt lögráða einstaklingi eða lögaðila leyfi til tiltekins tíma, að hámarki til 5 ára í senn.

Skipulags- og umhverfissvið í umboði bæjarstjórnar Grindavíkur, annast útgáfu leyfa og fram­kvæmd samþykktar þessarar.

Skilyrði leyfisveitinga eru:

  1. Að tilskilin leyfi byggingar- og skipulagsyfirvalda liggi fyrir.
  2. Að fyrir liggi samþykki annarra eigenda ef um fjöleignarhús er að ræða. Sama á við ef um er að ræða jörð eða fasteign í óskiptri sameign. Sé umsækjandi leigjandi skal fylgja samþykki leigusala.
  3. Ganga skal úr skugga um að hænsnahald hafi ekki verið sérstaklega bannað eða þinglýstar kvaðir séu á húseignum sem koma í veg fyrir að þar séu haldin hænsni.

Leyfilegt er að halda allt að sex hænsni á hverri lóð. Óheimilt með öllu er að halda hana.

Ekki er veitt leyfi hafi umsækjandi gerst brotlegur við lög um velferð dýra.

 

3. gr.

Lausaganga.

Lausaganga hænsna er með öllu óheimil og ber hænsnaeigandi fulla vörsluskyldu. Hænsna­eigandi er að öllu leyti ábyrgur fyrir hænsnum sínum og ber að koma í veg fyrir að hænsnahaldið valdi ónæði í umhverfinu, svo sem vegna hávaða, ólyktar og hvers konar óþrifnaðar.

Hænsnaeiganda ber að sjá til þess að hænsnahaldið laði ekki að meindýr.

 

4. gr.

Handsömun.

Sleppi hæna frá eiganda eða umráðamanni skal viðkomandi tafarlaust gera ráðstafanir til að handsama hana. Hænsni í lausagöngu skal færa í geymslu á vegum Grindavíkurbæjar. Hænsna þarf að vitja innan þriggja sólarhringja frá handsömun, sé það ekki gert er heimilt að ráðstafa þeim til nýs eiganda eða þau aflífuð. Kostnaður við aflífun skal að fullu greiddur af leyfishafa.

 

5. gr.

Skil á handsömuðum fugli.

Hafi hænsnfugl verið handsamaður er óheimilt að afhenda hann fyrr en að lokinni greiðslu áfallins kostnaðar. Sé eigandi ekki með leyfi fyrir hænsnahaldi skal afla leyfis og greiða fyrir það áður en hænsni fæst afhent. Kostnaður við handsömun, geymslu eða aflífun hænsnfugls skal að fullu greiddur af eiganda.

 

6. gr.

Ónæði.

Til að koma í veg fyrir ónæði vegna hávaða ber að hafa myrkur hjá hænsnum frá kl. 21.00 til kl. 7.00 alla daga.

Þrífa þarf kofa að lágmarki vikulega. Skít skal fjarlægja við daglega umhirðu og hann má ekki safnast upp. Hænsnaskít skal farga eða nýta á löglegan hátt. Þegar mokað er úr húsum skal koma hænsnaskít fyrir í lokuðum umbúðum þannig að hann valdi ekki lyktarmengun. Þegar hænsnaskítur er nýttur sem áburður skal plægja hann niður þannig að hann liggi ekki á yfirborðinu. Ef ekki er unnt að nýta skít skal flytja hann í lokuðum umbúðum á móttökustöð fyrir lífrænan úrgang.

 

7. gr.

Kofar fyrir hænsni.

Á lóðum þar sem veitt er leyfi til hænsnahalds þarf að vera hæfilega stór kofi sem rúmar þann fjölda af hænum sem leyfi er veitt fyrir. Kofi fyrir sex hænur þarf að vera að lágmarki 3 m² að stærð. Í kringum hænsnakofa skal vera hænsnahelt gerði, hæfilega stórt fyrir útiveru hænsnanna. Hænsna­kofi og gerði skulu vera vel innan lóðarmarka viðkomandi lóðar að lágmarki 3 m. Kofi skal vera meindýra­heldur og fóður skal geyma í meindýraheldum ílátum. Leyfishafa ber að gera ráðstafanir til að tryggja að meindýr komist ekki í fóður. Til að fyrirbyggja að rottur komist í fóður skulu ílát vera í a.m.k. 35 cm hæð frá jörðu og vera u.þ.b. 60 cm djúp.

 

8. gr.

Afturköllun leyfis.

Bæjarstjórn getur afturkallað leyfi til hænsnahalds samkvæmt samþykkt þessari ef hænsnahaldið veldur ónæði í umhverfinu, ofnæmi, leyfishafi hefur gerst brotlegur við lög um velferð dýra eða brotið er gegn samþykkt þessari.

 

9. gr.

Sjúkdómar.

Komi upp sjúkdómar eða smithætta sem að mati sóttvarnalæknis og yfirdýralæknis geta skapað hættu fyrir heilbrigði manna, ber að hætta hænsnahaldi tafarlaust og farga fuglum í samráði við heilbrigðisnefnd Suðurnesja.

 

10. gr.

Eftirlit.

Samkvæmt 47. gr. laga nr. 7/1998 er það heilbrigðisnefnd Suðurnesja sem fer með eftirlit sam­kvæmt samþykkt þessari og skal nágranni sem verður fyrir ónæði eða óhollustu af hænsnahaldi leita til hennar.

 

11. gr.

Þvingunarúrræði.

Um þvingunarúrræði og viðurlög við brotum gegn ákvæðum samþykktar þessarar fer sam­kvæmt XVII. og XIX. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

 

12. gr.

Gjaldtaka.

Bæjarstjórn er heimilt að setja gjaldskrá vegna leyfis til hænsnahalds í samræmi við 59. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, til að standa straum af kostnaði vegna framfylgdar á samþykkt þessari. Í gjaldskrá eru upplýsingar um leyfis- og eftirlitsgjöld og þann kostnað sem leyfis­hafi skal bera og kann að hljótast af handsömun, fóðrun og hýsingu hænsnanna.

 

13. gr.

Úrskurðarnefnd.

Um kæruheimild til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna samþykktar þessarar fer skv. 65. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

 

14. gr.

Staðfesting og gildistaka.

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 2. mgr. 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og öðlast þegar gildi.

 

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 31. ágúst 2023.

 

F. h. r.

Íris Bjargmundsdóttir.

Trausti Ágúst Hermannsson.


B deild - Útgáfud.: 15. september 2023