Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 156/2018

Nr. 156/2018 21. desember 2018

FJÁRLÖG
fyrir árið 2019.

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

A-hluti

Fjárstreymi ríkissjóðs

1. gr.

Árið 2019 er gert ráð fyrir að fjárreiður ríkissjóðs verði eins og tilgreint er í þessari grein, sbr. sundurliðun 1 og 2.

Rekstrargrunnur m.kr.
Heildartekjur 892.025,9
  Skatttekjur 698.002,7
    Skattar á tekjur og hagnað 313.900,0
    Skattar á launagreiðslur og vinnuafl 9.033,0
    Eignarskattar 6.224,0
    Skattar á vöru og þjónustu 347.107,0
    Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti 3.515,7
    Aðrir skattar 18.223,0
Tryggingagjöld 100.847,0
Fjárframlög 5.534,1
Aðrar tekjur 87.642,1
  Eignatekjur 45.086,4
    þ.a. vaxtatekjur 10.485,6
    þ.a. arðgreiðslur 25.870,0
  Sala á vöru og þjónustu 33.271,5
  Ýmsar tekjur 9.284,2
Heildargjöld 863.456,8
  Rekstrarútgjöld 833.653,5
    Laun 207.119,9
    Kaup á vöru og þjónustu 123.445,9
    Afskriftir 31.811,2
    Vaxtagjöld 60.442,5
    Framleiðslustyrkir 37.511,4
    Fjárframlög 304.225,8
    Félagslegar tilfærslur til heimila 21.995,6
    Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög 47.101,2
Rekstrarjöfnuður 58.372,4
  Hrein fjárfesting í efnislegum eignum 29.803,3
    Fjárfesting í efnislegum eignum 61.614,5
    Afskriftir (-) -31.811,2
Heildarjöfnuður 28.569,1
Frumjöfnuður 78.526,0
Peningalegar eignir, hreyfingar -22.201,0
    Sjóður og bankareikningar, nettó -5.905,0
    Lánveitingar 12.500,0
    Hlutafé og stofnfjárframlög 600,0
    Viðskiptakröfur -29.396,0
Skuldir, hreyfingar -50.770,1
    Lántökur -19.000,0
    Lífeyrisskuldbindingar -13.348,0
    Viðskiptaskuldir -18.422,1


A-hluti

Sjóðstreymi ríkissjóðs

2. gr.

Árið 2019 er áætlað að sjóðstreymi ríkissjóðs verði eins og tilgreint er í þessari grein.

m.kr.  
Rekstrarhreyfingar  
Innheimta 898.019,7
  Skatttekjur 687.302,7
  Tryggingagjöld 99.731,0
  Fjárframlög 5.534,1
  Stöðugleikaframlög 19.500,0
  Aðrar tekjur 85.951,9
Greiðslur 829.212,0
  Rekstrarframlög 417.320,5
  Rekstrartilfærslur 339.851,0
  Fjármagnskostnaður 49.987,0
  Fjármagnstilfærslur 22.053,5
Handbært fé frá rekstri 68.807,7
Fjárfestingarhreyfingar  
  Fjárfestingarframlög -43.620,7
  Sala fasteigna, jarða og réttinda 560,0
  Veitt löng lán -16.000,0
  Innheimtar afborganir af veittum lánum 3.500,0
  Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup -600,0
  Framlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins -7.000,0
  Óreglulegt fjárstreymi vegna félaga í ríkiseigu 8.800,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals -54.360,7
Hreinn lánsfjárjöfnuður 14.447,0
Fjármögnunarhreyfingar  
  Tekin langtímalán 40.000,0
  Afborganir af teknum langtímalánum -59.000,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals -19.000,0
Breyting á handbæru fé -4.553,0


A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða

3. gr.

Árið 2019 er gert ráð fyrir að fjárheimildir fyrir heildargjöldum, rekstrartekjur og framlag úr ríkissjóði fyrir málefnasvið A-hluta ríkissjóðs verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrar­grunnur, m.kr. Rekstrar­framlög Rekstrar- tilfærslur Fjár­magns- tilfærslur Fjárfest­ingar- framlög Heildar­fjár­heimild Rekstrar­tekjur Framlag úr ríkissjóði
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 4.862,7 127,7   158,0 5.148,4 -140,9 5.007,5
02 Dómstólar 3.249,9     57,1 3.307,0 -1,2 3.305,8
03 Æðsta stjórnsýsla 2.262,4 56,6   35,2 2.354,2   2.354,2
04 Utanríkismál 10.228,8 6.748,3   91,4 17.068,5 -422,4 16.646,1
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 26.830,1 1.034,7   1.820,3 29.685,1 -14.662,5 15.022,6
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál 3.816,5 0,3   79,0 3.895,8 -1.093,6 2.802,2
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 2.055,4 1.269,1 11.545,3 35,0 14.904,8 -1.319,1 13.585,7
08 Sveitarfélög og byggðamál 40,0 22.900,6     22.940,6   22.940,6
09 Almanna- og réttaröryggi 26.900,2 356,0 18,5 2.611,3 29.886,0 -2.489,8 27.396,2
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 11.209,5 3.464,7   335,4 15.009,6 -383,8 14.625,8
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 13.081,8 3.640,3 1.502,1 24.916,7 43.140,9 -1.859,0 41.281,9
12 Landbúnaður 2.085,6 14.327,4   15,5 16.428,5 -537,3 15.891,2
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 5.787,7 424,0 260,0 216,6 6.688,3 -1.596,3 5.092,0
14 Ferðaþjónusta 770,3 979,7 524,4 1,6 2.276,0 -38,3 2.237,7
15 Orkumál 767,4 3.402,2   6,2 4.175,8 -226,6 3.949,2
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála 4.387,0 174,2   32,8 4.594,0 -245,0 4.349,0
17 Umhverfismál 12.181,8 5.153,3 1.067,3 613,5 19.015,9 -3.702,3 15.313,6
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 8.753,4 5.913,0 588,6 266,1 15.521,1 -1.609,2 13.911,9
19 Fjölmiðlun 4.710,7     0,3 4.711,0   4.711,0
20 Framhaldsskólastig 32.358,4 2.090,6 186,4 505,3 35.140,7 -1.301,7 33.839,0
21 Háskólastig. 35.175,8 9.283,9   2.417,7 46.877,4 -9.190,3 37.687,1
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála 3.610,2 1.697,3   19,7 5.327,2 -659,5 4.667,7
23 Sjúkrahúsþjónusta 90.098,8 2.897,6   7.685,4 100.681,8 -8.075,3 92.606,5
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa. 29.754,3 23.488,0   154,5 53.396,8 -1.730,9 51.665,9
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 47.206,4 945,0 1.991,6 704,3 50.847,3 -2.600,2 48.247,1
26 Lyf og lækningavörur. 10.819,7 14.837,3     25.657,0   25.657,0
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 294,5 68.383,6     68.678,1   68.678,1
28 Málefni aldraðra. 3,5 79.923,7     79.927,2 -2,1 79.925,1
29 Fjölskyldumál. 4.850,7 32.241,3   239,8 37.331,8 -130,3 37.201,5
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi. 4.262,8 20.393,1   19,8 24.675,7 -1.651,9 23.023,8
31 Húsnæðisstuðningur. 141,0 9.568,2 3.703,2   13.412,4   14.078,5
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 9.286,7 904,3   106,6 10.297,6 -1.645,4 8.652,2
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar. 90.458,2     110,0 90.568,2   72.275,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir. 7.219,7 20.980,9   455,6 28.656,2 -340,0 10.560,2
Samtals 509.521,9 357.606,9 21.387,4 43.710,7 932.226,9 -57.654,9 839.188,9
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli         -68.770,1 24.011,1  
þar af aðlögun vegna rekstrartekna         -24.011,1 24.011,1  
þar af vegna tapaðra krafna         90,0    
þar af vegna framsetningar lífeyrisskuldbindinga         -26.913,0    
þar af v/afskrifta skattkrafna         -17.756,0    
Samtals skv. GFS-staðli         863.456,8 -33.643,8 839.188,9

 

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

4. gr.

Árið 2019 er gert ráð fyrir að framlög úr ríkissjóði og fjárheimildir fyrir heildargjöldum, án rekstrartekna, sundurliðaðar eftir málefnasviðum, málaflokkum og ráðuneytum verði eins og tilgreint er í þessari grein.

Rekstrar­grunnur, m.kr.  Æðsta  stjórn  ríkisins  For­sætis-  ráðu­neyti Mennta-  og  menn.m.-  ráðu­neyti   Utan­ríkis-  ráðu­neyti Atvinnu-  vega og  nýsk.-  ráðu­neyti  Dóms-  mála-  ráðu­neyti  Félags-  mála-  ráðu­neyti  Heil-  brigðis-  ráðu­neyti Fjár­mála-  og  efna­hags-  ráðu­neyti Sam­göngu-  og  sveitar­stj.-  ráðu­neyti  Umhv.- og  auð­linda  ráðu­neyti  Vaxta-  gjöld  ríkis­sjóðs  Heildar-  fjár-  heim­ildir  Fram­lag  úr  Ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlits­stofnanir þess 5.148,4                       5.148,4 5.007,5
01.10 Alþingi 4.048,3                       4.048,3 4.011,0
01.20 Eftir­lits­stofnanir Alþingis 1.100,1                       1.100,1 996,5
02 Dóm­stólar 245,0         3.062,0             3.307,0 3.305,8
02.10 Hæsti­réttur 245,0         243,2             488,2 488,2
02.20 Héraðs­dómstólar           1.774,3             1.774,3 1.773,1
02.30 Lands­réttur           705,5             705,5 705,5
02.40 Dóm­stóla­sýslan           339,0             339,0 339,0
03 Æðsta stjórnsýsla 995,0 1.359,2                     2.354,2 2.354,2
03.10 Embætti forseta Íslands 358,4                       358,4 358,4
03.20 Ríkisstjórn 636,6                       636,6 636,6
03.30 Forsætis­ráðuneyti   1.359,2                     1.359,2 1.359,2
04 Utan­ríkis­mál       17.068,5                 17.068,5 16.646,1
04.10 Utan­ríkis­þjónusta og stjórnsýsla utanríkis­mála       6.259,9                 6.259,9 6.098,1
04.20 Utanríkis­viðskipti       796,0                 796,0 796,0
04.30 Sam­starf um öryggis- og varnarmál       2.184,7                 2.184,7 2.068,9
04.40 Þró­unar­samvinna       5.860,2                 5.860,2 5.715,4
04.50 Samn­ings­bundin framlög v. fjölþjóða­samstarfs       1.967,7                 1.967,7 1.967,7
05 Skatta-, eigna- og fjármála­umsýsla                   29.685,1     29.685,1 15.022,6
05.10 Skattar og inn­heimta                   8.748,9     8.748,9 7.680,5
05.20 Eigna­umsýsla ríkisins                   11.482,4     11.482,4 790,0
05.30 Fjár­mála­umsýsla ríkisins                   4.859,5     4.859,5 2.526,7
05.40 Stjórn­sýsla ríkis­fjármála                   4.594,3     4.594,3 4.025,4
06 Hag­skýrslu­gerð, grunn­­skrár og upplýs­inga­mál   1.587,2               88,1 1.884,9 335,6 3.895,8 2.802,2
06.10 Hag­skýrslu­gerð, grunn­skrár og upplýs­inga­mál   1.587,2               88,1 1.884,9 335,6 3.895,8 2.802,2
07 Nýsköp­un, rann­sóknir og þekk­ingar­greinar     5.822,7   9.082,1               14.904,8 13.585,7
07.10 Vísindi og sam­keppnis­sjóðir í rann­sóknum     5.822,7   2.715,6               8.538,3 8.348,6
07.20 Nýsköp­un, sam­keppni og þekk­ingar­greinar         6.366,5               6.366,5 5.237,1
08 Sveitar­félög og byggða­mál                   22.722,1 218,5   22.940,6 22.940,6
08.10 Fram­lög til sveitar­félaga                   20.698,4 218,5   20.916,9 20.916,9
08.20 Byggða­mál                   2.023,7     2.023,7 2.023,7
09 Almanna- og réttar­öryggi   330,5       29.555,5             29.886,0 27.396,2
09.10 Lög­gæsla           17.013,9             17.013,9 15.617,9
09.20 Landhelgi           6.834,7             6.834,7 6.344,0
09.30 Ákæru­vald og réttar­varsla   330,5       1.339,4             1.669,9 1.649,2
09.40 Réttar­aðstoð og bætur           2.216,0             2.216,0 1.766,7
09.50 Fulln­ustu­mál           2.151,5             2.151,5 2.018,4
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórn­sýsla dóms­mála           15.009,6             15.009,6 14.625,8
10.10 Persónu­vernd           304,1             304,1 300,8
10.20 Trúmál           6.588,2             6.588,2 6.446,3
10.30 Sýslu­menn           3.101,5             3.101,5 2.977,7
10.40 Stjórn­sýsla dóms­mála­ráðuneytis           1.397,4             1.397,4 1.284,7
10.50 Útlend­inga­mál           3.618,4             3.618,4 3.616,3
11 Sam­göngu- og fjar­skipta­mál                   43.140,9     43.140,9 41.281,9 
11.10 Sam­göngur                   40.875,4     40.875,4 39.201,2
11.20 Fjar­skipti                   1.391,5     1.391,5 1.313,4
11.30 Stjórn­sýsla samgöngu­ráðuneytis                   874,0     874,0 767,3
12 Land­búnaður         16.428,5               16.428,5 15.891,2
12.10 Stjórnun landbún­aðar­mála         16.273,0               16.273,0 15.735,7
12.20 Rann­sóknir, þróun og nýsköpun í landbún­aðar­málum         155,5               155,5 155,5
13 Sjávar­útvegur og fiskeldi         6.688,3               6.688,3 5.092,0
13.10 Stjórnun sjávar­útvegs og fiskeldis         1.342,7               1.342,7 1.192,8
13.20 Rann­sóknir, þróun og nýsköpun í sjávar­útvegi         5.345,6               5.345,6 3.899,2
14 Ferða­þjónusta         2.276,0               2.276,0 2.237,7 
14.10 Ferða­þjónusta         2.276,0               2.276,0 2.237,7
15 Orku­mál         4.175,8               4.175,8 3.949,2
15.10 Stjórnun og þróun orku­mála         4.175,8               4.175,8 3.949,2
16 Mark­aðs­eftirlit, neyt­enda­mál og stj.sýsla atv.mála         2.222,8       2.371,2       4.594,0 4.349,0
16.10 Mark­aðs­eftirlit og neyt­enda­mál         770,9       2.371,2       3.142,1 3.064,2
16.20 Stjórn­sýsla atvinnu­mála og nýsköp­unar         1.451,9               1.451,9 1.284,8
17 Umhverfis­mál                     19.015,9   19.015,9 15.313,6 
17.10 Náttúru­vernd, skóg­rækt og land­græðsla                     5.412,0   5.412,0 3.773,2
17.20 Rann­sóknir og vöktun á náttúru Íslands                     3.466,9   3.466,9 1.850,5
17.30 Með­höndlun úrgangs                     4.879,0   4.879,0 4.810,0
17.40 Varnir vegna náttúru­vá                     1.082,1   1.082,1 1.082,1
17.50 Stjórn­sýsla umhverf­is­mála                     4.175,9   4.175,9 3.797,8
18 Menning, listir, íþrótta- og æsku­lýðs­mál     15.521,1                   15.521,1 13.911,9
18.10 Safna­mál     4.451,0                   4.451,0 3.838,5
18.20 Menn­ingar­stofnanir     5.325,1                   5.325,1 4.388,2
18.30 Menn­ingar­sjóðir     4.492,8                   4.492,8 4.433,0
18.40 Íþrótta- og æsku­lýðs­mál     1.252,2                   1.252,2 1.252,2
19 Fjöl­miðlun     4.711,0                   4.711,0 4.711,0
19.10 Fjöl­miðlun     4.711,0                   4.711,0 4.711,0
20 Framhalds­skóla­stig     35.140,7                   35.140,7 33.839,0
20.10 Fram­halds­skólar     33.770,4                   33.770,4 32.468,7
20.20 Tónlistar­fræðsla     556,5                   556,5 556,5
20.30 Vinnu­staða­nám og styrkir     242,6                   242,6 242,6
20.40 Jöfnun náms­kostn­aðar     571,2                   571,2 571,2
21 Háskóla­stig     46.668,2   209,2               46.877,4 37.687,1
21.10 Háskólar     34.736,1                   34.736,1 26.865,4
21.20 Rann­sókna­starfsemi á háskóla­stigi     3.684,3   209,2               3.893,5 2.573,9
21.30 Stuðn­ingur við náms­menn     8.247,8                   8.247,8 8.247,8
22 Önnur skóla­stig og stjórn­sýsla mennta- og menn.mála     5.327,2                   5.327,2 4.667,7
22.10 Leikskóla- og grunn­skóla­stig     247,3                   247,3 247,3
22.20 Fram­halds­fræðsla og menntun óflokkuð á skóla­stig     2.063,1                   2.063,1 1.968,7
22.30 Stjórn­sýsla mennta- og menn­ingar­mála     3.016,8                   3.016,8 2.451,7
23 Sjúkra­hús­þjónusta               100.681,8         100.681,8 92.606,5
23.10 Sérhæfð sjúkra­hús­þjónusta               87.733,9         87.733,9 80.979,1
23.20 Almenn sjúkra­hús­þjónusta               10.361,0         10.361,0 9.040,5
23.30 Erlend sjúkra­hús­þjónusta               2.586,9         2.586,9 2.586,9
24 Heil­brigðis­þjónusta utan sjúkra­húsa               53.396,8         53.396,8 51.665,9
24.10 Heilsu­gæsla               27.656,1         27.656,1 26.157,4
24.20 Sérfræði­þjón­usta og hjúkrun               17.455,3         17.455,3 17.455,3
24.30 Sjúkra­þjálfun, iðju­þjálfun og talþjálfun               5.556,6         5.556,6 5.324,4
24.40 Sjúkra­flutn­ingar               2.728,8         2.728,8 2.728,8
25 Hjúkrunar- og endur­hæf­ingar­þjónusta               50.847,3         50.847,3 48.247,1
25.10 Hjúkrunar- og dvalar­rými               45.173,9         45.173,9 42.573,7
25.20 Endur­hæf­ingar­þjónusta               5.673,4         5.673,4 5.673,4
26 Lyf og lækn­inga­vörur               25.657,0         25.657,0 25.657,0
26.10 Lyf               20.487,8         20.487,8 20.487,8
26.30 Hjálpar­tæki               5.169,2         5.169,2 5.169,2
27 Örorka og málefni fatl­aðs fólks             63.774,1   4.904,0       68.678,1 68.678,1
27.10 Bætur skv. lögum um almanna­tryggingar, örorku­lífeyrir             46.094,7           46.094,7 46.094,7
27.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, örorka             16.897,3           16.897,3 16.897,3
27.30 Mál­efni fatlaðs fólks             610,5           610,5 610,5
27.40 Aðrar örorku­greiðslur (Önnur vel­ferðar­mál, lífeyris­tr.)             171,6           171,6 171,6
27.50 Jöfnun á örorku­byrði almennra lífeyris­sjóða                 4.904,0       4.904,0 4.904,0
28 Mál­efni aldraðra             79.927,2           79.927,2 79.925,1
28.10 Bætur skv. lögum um almanna­trygg., lífeyrir aldraðra             73.427,4           73.427,4 73.427,4
28.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, öldrun             6.474,1           6.474,1 6.474,1
28.30 Þjónusta við aldraða og ­aðrar greiðslur, óta.             25,7           25,7 23,6
29 Fjöl­skyldu­mál   78,2         22.885,0 1.966,5 12.100,0 302,1     37.331,8 37.201,5
29.10 Barna­bætur                 12.100,0       12.100,0 12.100,0
29.20 Fæð­ingar­orlof             13.819,5           13.819,5 13.819,5
29.30 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, fjö­lskyldur             443,9           443,9 443,9
29.40 Annar stuðn­ingur við fjöl­skyldur og börn   78,2         7.456,1     302,1     7.836,4 7.771,1
29.50 Bætur til eftir­lifenda             521,7           521,7 521,7
29.60 Bætur vegna veik­inda og slysa               1.966,5         1.966,5 1.901,5
29.70 Málefni innflytj­enda og flótta­manna             643,8           643,8 643,8
30 Vinnu­markaður og atvinnu­leysi             24.675,7           24.675,7 23.023,8
30.10 Vinnu­mál og atvinnu­leysi             23.297,3           23.297,3 22.160,4
30.20 Vinnu­mark­aður             1.378,4           1.378,4 863,4
31 Húsnæðis­stuðn­ingur             10.012,4   3.400,0       13.412,4 14.078,5
31.10 Hús­næðis­stuðn­ingur             10.012,4   3.400,0       13.412,4 14.078,5
32 Lýð­heilsa og stjórn­sýsla velferð­ar­mála   356,0         3.454,2 6.487,4         10.297,6 8.652,2
32.10 Lýð­heilsa, forvarnir og eftirlit               2.917,7         2.917,7 2.346,8
32.20 Jafn­réttis­mál   356,0                     356,0 333,0
32.30 Stjórn­sýsla heil­brigðis­mála               3.569,7         3.569,7 2.605,4
32.40 Stjórn­sýsla félags­mála             3.454,2           3.454,2 3.367,0
33 Fjár­magns­kostn­aður, ábyrgðir og lífeyriss­kuldbind­ingar                 42.943,0     47.625,2 90.568,2 72.275,0 
33.10 Fjár­magns­kostn­aður                       47.625,2 47.625,2 49.987,0
33.20 Ríkis­ábyrgðir                 110,0       110,0 20,0
33.30 Lífeyris­skuldbind­ingar                 42.833,0       42.833,0 22.268,0
34 Almennur vara­sjóður og sértækar fjár­ráðstaf­anir                 28.656,2       28.656,2 10.560,2
34.10 Almennur vara­sjóður                 10.427,5       10.427,5 10.087,5
34.20 Sér­tækar fjár­ráðstaf­anir                 472,7       472,7 472,7
34.30 Afskriftir skatt­krafna                 17.756,0       17.756,0 0,0
Samtals 6.388,4 3.711,1 113.190,9 17.068,5 41.082,7 47.627,1 204.728,6 239.036,8 124.147,6 68.050,0 19.570,0 47.625,2 932.226,9 839.188,9
Aðlag­anir gagn­vart GFS-staðli                         -68.770,1 0,0
þar af aðlögun vegna rekstrartekna                         -24.011,1  
þar af vegna tapaðra krafna                         -90,0  
þar af vegna fram­setn­ingar lífeyris­skuldbind­inga                         -26.913,0  
þar af v/afskrifta skatt­krafna                         -17.756,0  
Samtals skv. GFS-staðli                         863.456,8 839.188,9

 

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

5. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilað að taka lán, endurlána, veita ríkisábyrgðir og fleira eftir því sem kveðið er á um í ákvæðum þessarar greinar:

1. Að taka lán allt að 45.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga.
2. Að endurlána allt að 16.000 m.kr. til eftirtalinna aðila:
  2.1 Lánasjóðs íslenskra námsmanna, allt að 7.000 m.kr.
  2.2 Vaðlaheiðarganga hf., allt að 1.000 m.kr.
  2.3 Farice ehf., allt að 6.500 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
  2.4 Íslandspósts ohf., allt að 1.500 m.kr.
3. Að veita eftirtöldum aðilum, sem heimildir hafa til lántöku í sérlögum, heimild til að nýta þær á árinu 2018 með þeim takmörkunum sem tilgreindar eru í liðum 3.1 og 3.2, sbr. 5. tl. 16. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál:
  3.1 Landsvirkjun, allt að 31.800 m.kr., sbr. 9. gr. laga nr. 42/1983, um Landsvirkjun, með síðari breytingum.
  3.2 Byggðastofnun, allt að 2.500 m.kr., sbr. 15. gr. laga nr. 106/1999, um Byggðastofnun, með síðari breytingum.
4. Að taka lán allt að 55.863 m.kr. til fjármögnunar á eigin fé Seðlabanka Íslands verði eftir því kallað á grundvelli heimildar í 3. mgr. 34. gr. laga nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands.
5. Að taka lán allt að 100.000 m.kr. eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til viðbótar lántöku samkvæmt lið 1 hér að framan, í því skyni að efla gjaldeyrisforða eða endurfjármagna eldri lán, verði það talið hagkvæmt. Heimilt er að endurlána Seðlabanka Íslands lán sem tekin eru til að styrkja gjaldeyrisforðann.
6. Ýmis ákvæði.
  6.1 Erlendar fjárhæðir skulu miðast við kaupgengi íslensku krónunnar samkvæmt gengisskráningu Seðla­banka Íslands á staðfestingardegi fjárlaga.
  6.2 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út að nýju viðbót inn í eldri flokka ríkisbréfa og spariskírteina ríkissjóðs sem ekki eru komnir á gjalddaga. Skilmálar og kjör hlut­deildar­skírteina (ríkisbréfa og spariskírteina) slíkra viðbóta við eldri flokka skulu vera hin sömu og að breyttu breytanda, þ.e. útgáfudagur, fyrsti vaxtadagur, vextir, verðtryggingarákvæði, gjalddagi og þess háttar.
  6.3 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að gefa út vaxtaskiptasamninga í því skyni að stýra vaxtaáhættu ríkissjóðs, fyrir allt að 50.000 m.kr.
  6.4 Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, getur heimilað þeim aðilum sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum:
    a. að taka lán í því skyni að endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar eldri lána þegar hagstæðari kjör eru talin bjóðast;
    b. að stofna til skulda- og vaxtaskipta og nýta aðra möguleika sem bjóðast á markaði til þess að tryggja viðkomandi aðila gegn verulegum vaxta- eða gengisbreytingum;
    c. að taka ný lán til endurgreiðslu skammtímalána sem tekin eru á grundvelli heimilda í lið 3, að hluta eða öllu leyti, án þess að lánssamningur um þau falli úr gildi, enda sé ekki dregið á slíka láns­samninga að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
  6.5 Hyggist aðilar, sem njóta ríkisábyrgðar á lántökum sínum, nýta sér heimildir skv. lið 3 eða 6.4 skulu þeir gæta ákvæða 2. mgr. 5. gr. laga nr. 43/1990, um lánasýslu ríkisins.


Heimildir

6. gr.

Fjármála- og efnahagsráðherra er heimilt:

Eftirgjöf gjalda

1.1 Að fella niður eða endurgreiða virðisaukaskatt af efniskostnaði og sérfræðiþjónustu sem keypt er fyrir styrktar­fé vegna rannsóknar Hjartaverndar á heilbrigði öldrunar.
1.2 Að heimila endurgreiðslu virðisaukaskatts af sérhæfðum íþróttabúnaði fyrir fatlaða íþróttamenn.

Sala húsnæðis

2.1 Að semja við bæjaryfirvöld á Seyðisfirði um ráðstöfun fasteignarinnar við Hafnargötu 11, Seyðisfirði.
2.2 Að selja húseignir ríkisins við Borgartún 5 og 7, Reykjavík, og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.3 Að selja húsnæði dómstóla, lögreglu- og sýslumannsembætta og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
2.4 Að leigja húseignina Skólavörðustíg 9, Reykjavík.
2.5 Að selja óhentugar eða óhagkvæmar húseignir utanríkisþjónustunnar erlendis og verja hluta söluverðs til að kaupa eða leigja hentugra húsnæði.
2.6 Að selja fyrrum fasteign Landhelgisgæslunnar við Seljaveg í Reykjavík.
2.7 Að selja á markaði eða ganga til samninga við hlutaðeigandi sveitarfélög um ráðstöfun á fyrrum flugstöðvum á Hólmavík, Siglufirði og Norðfirði.
2.8 Að selja Rauðarárstíg 10, Reykjavík, og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
2.9 Að selja Helluhraun 17, Mývatni.
2.10 Að selja Hverfisgötu 113, Reykjavík, og kaupa eða leigja hentugra húsnæði fyrir lögregluna á höfuð­borgar­svæðinu og Ríkislögreglustjóra.
2.11 Að selja Tollhúsið við Tryggvagötu 19 í Reykjavík og kaupa eða leigja hentugra húsnæði fyrir starfsemi ríkisins sem nú er í húsinu.
2.12 Að selja eignarhlut ríkisins í húsnæði er hýsir heilsugæsluna á Akureyri að Hafnarstræti 99–101, Akureyri, og nýta andvirði sölunnar til að kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði fyrir heilsugæslustöðina.
2.13 Að heimila Jarðasjóði að selja gamalt íbúðarhús á jörðinni Miðgörðum í Grímsey, á leigulóð.
2.14 Að selja húsið Stóra Kollabæ í Fljótshlíð á leigulóð.
2.15 Að selja íbúðarhúsið að Hofi 1, Hólum í Hjaltadal, Skagafirði.
2.16 Að selja Hjallaveg 28, Reykjavík.
2.17 Að selja Laugarásveg 31, Reykjavík.
2.18 Að selja eyðibýli og húsarústir sem henta vel til uppgerðar á leigulóð.
2.19 Að selja Austurveg 28, Árborg.
2.20 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteign að Halldórsstöðum í Laxárdal.

Sala eignarhluta í húsnæði

3.1 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteignum grunnskóla sem ekki eru lengur notaðar til skólahalds og verja andvirðinu til endurbóta á skólahúsnæði í eigu ríkisins.
3.2 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteignum framhalds- og sérskóla sem ekki eru lengur notaðar sem slíkar, og þykja ekki henta til skólahalds, og verja andvirðinu til endurbóta á skólahúsnæði í eigu ríkisins.
3.3 Að selja eignarhlut ríkisins í íbúðarhúsnæði heilbrigðisstofnana og ráðstafa andvirðinu til kaupa eða leigu á öðru hentugra húsnæði ef þurfa þykir í tengslum við endurskipulagningu starfseminnar.
3.4 Að selja eignarhlut ríkisins í Suðurgötu 44, Hafnarfirði.
3.5 Að selja hlut ríkisins í fasteigninni Bíldshöfða 16, Reykjavík.
3.6 Að selja hluta ríkissjóðs í skrifstofuhúsi fyrrum sementsverksmiðju að Mánabraut, Akranesi.
3.7 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Eyrarvegur 8, Flateyri, og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði fyrir heilsugæslusel.
3.8 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Höfðastígur 15 og 17, Bolungarvík, og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði fyrir heilsugæslusel.
3.9 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Miðstræti 19, Bolungarvík.
3.10 Að selja eignarhlut ríkisins í Brautarholti 6, Reykjavík.
3.11 Að selja eignarhlut ríkisins í Miðtúni 10, Seyðisfirði.
3.12 Að selja Austurstræti 19, Reykjavík, og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur.
3.13 Að selja eignarhlut ríkisins í fasteigninni Bleiksárhlíð 56, Eskifirði.
3.14 Að selja eignarhlut ríkisins í Laugavegi 114, 116 og 118, Reykjavík.
3.15 Að selja Hvassaleiti 30 og verja andvirðinu til kaupa á hentugri íbúð fyrir stofnun Árna Magnússonar.
3.16 Að selja hlut ríkisins í Bjarnarbraut 8, Borgarnesi.

Sala lóða og jarða

4.1 Að selja landspildur ríkisins við Flekkuvík.
4.2 Að selja hluta af landsvæðum ríkisins við Litla-Hraun.
4.3 Að selja eða leigja jarðirnar Gunnólfsvík I og II, Langanesbyggð.
4.4 Að selja land ríkisins á Keldum, á Keldnaholti og við Úlfarsá, Reykjavík.
4.5 Að selja eða leigja landspildur ríkisins við Grindavík.
4.6 Að heimila Jarðasjóði að selja jörðina Nýrækt í sveitarfélaginu Skagafirði.
4.7 Að heimila Jarðasjóði að selja jörðina Bakkakot 1 í Skaftárhreppi.
4.8 Að heimila Jarðasjóði að selja jörðina Þverárdal í Húnavatnshreppi.
4.9 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jarðir sem ekki eru nýttar til ábúðar í því skyni að koma þeim í ábúð eða nýta þær á annan hátt.
4.10 Að heimila Jarðasjóði að selja jörðina Þjótanda í Flóahreppi.
4.11 Að heimila Jarðasjóði að selja jörðina Hraunbæ í Skaftárhreppi.
4.12 Að selja landspildu sem áður tilheyrði jörðinni Bárustöðum í Borgarbyggð til núverandi ábúenda hennar.
4.13 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Unaós-Heyskála, Fljótsdalshéraði.
4.14 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Efri-Ey 2 í Skaftárhreppi.
4.15 Að heimila Jarðasjóði að selja íbúðarhús á leigulóð á jörðinni Sveinatúni, Grímsey.
4.16 Að heimila Jarðasjóði að selja íbúðarhús á leigulóð á jörðinni Langekru, Rangarþingi ytra.
4.17 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Tjörn 1, Húnaþingi vestra.
4.18 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Kvígsstaði, Borgarbyggð.
4.19 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Brekku 3, Mýrdalshreppi.
4.20 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Sælingsdal, Dalasýslu.
4.21 Að heimila Jarðasjóði að selja eða leigja jörðina Bakkakot 2, Skaftárhreppi.
4.22 Að selja eignarhlut ríkisins í lóð að Frakkastíg 23, Reykjavík.
4.23 Að selja sumarhúsalóðir, íbúðarlóðir og spildur í eigu ríkisins sem leigðar hafa verið til langs tíma, til leigjenda á grundvelli óháðs verðmats, enda liggi ekki sérstakir almannahagsmunir að baki eignarhaldi ríkisins.
4.24 Að selja lóð í eigu ríkisins við Þjórsárgötu og Þorragötu, Reykjavík.
4.25 Að selja eignarhlut ríkisins í lóð við Austurveg 4, Selfossi.

Kaup og sala hlutabréfa

5.1 Að selja eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka hf.
5.2 Að selja eignarhlut ríkisins í Landsbankanum hf. umfram 70% hlut ríkisins af heildarhlutafé bankans.
5.3 Að selja eignarhlut ríkisins í Sparisjóði Austurlands hf.
5.4 Að selja hlut ríkisins í Farice ehf. að uppfylltum skilyrðum um samskiptaöryggi og afnám ríkisábyrgðar á skuldum félagsins eða auka hlut ríkisins í félaginu verði það talið nauðsynlegt til að tryggja framangreinda hagsmuni ríkisins.
5.5 Að nýta samningsbundinn rétt til innlausnar eða kaupa á hlutum í fjármálafyrirtækjum sem að hluta eru í eigu ríkisins.
5.6 Að ganga til samninga við Landsvirkjun um yfirtöku ríkisins á 7,9% eignarhlut félagsins í Neyðarlínunni.

Kaup og leiga fasteigna

6.1 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir aðalskrifstofur ráðuneyta.
6.2 Að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um lóð undir flugstöð sem fyrirhugað er að reisa við Reykja­víkur­flugvöll.
6.3 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir hjúkrunarrými aldraðra í samræmi við áform um fjölgun slíkra rýma.
6.4 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir heilsugæslustöðvar og sjúkrahús á höfuðborgarsvæðinu.
6.5 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir hverfisstöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
6.6 Að kaupa sendiherrabústað í New York.
6.7 Að kaupa sumarbústaði í þjóðgarðinum á Þingvöllum og jarðir í næsta nágrenni hans.
6.8 Að leigja viðbótaraðstöðu fyrir Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum.
6.9 Að taka á leigu viðbótarhúsnæði fyrir framhaldsskóla og háskóla í tengslum við sameiningar, breytingar eða hagræðingu á starfseminni.
6.10 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir þjónustustofnanir fatlaðra.
6.11 Að kaupa að tillögu Þjóðminjasafns Íslands fasteignir með mikið minjasögulegt gildi til varðveislu í húsasafni stofnunarinnar.
6.12 Að leigja út húsnæði ríkisins á Hvanneyri sem Landbúnaðarháskóli Íslands nýtir ekki.
6.13 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir sjúkrabifreiðar Heilbrigðisstofnunar Vesturlands á Akranesi.
6.14 Að kaupa eða leigja hentugt húsnæði fyrir sjúkrabifreiðar Heilbrigðisstofnunar Norðurlands.
6.15 Að kaupa 3,3 ha. landsvæði við Dimmuborgir.
6.16 Að taka á leigu fasteignir fyrir búsetuúrræði á vegum Útlendingastofnunar.
6.17 Að ganga til samninga við Seltjarnarnesbæ um kaup ríkisins á Safnatröð 5, Seltjarnarnesi.
6.18 Að kaupa eða leigja dvalaraðstöðu fyrir landverði í þjóðgörðum og á öðrum náttúruverndarsvæðum.
6.19 Að kaupa eða leigja skrifstofu- eða atvinnuhúsnæði vegna þarfa einstakra ríkisstofnana verði það talið nauðsynlegt til að stuðla að bættri nýtingu og auknu hagræði í rekstri ríkisins.
6.20 Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Póst- og fjarskiptastofnun.
6.21 Að ganga til samninga um kaup ríkisins á „Villa Nova", Aðalgötu 23, Sauðárkróki.
6.22 Að kaupa viðbótaraðstöðu fyrir starfsemi safnsins við Gljúfrastein, Mosfellsbæ.

Ýmsar heimildir

7.1 Að selja, leigja eða ráðstafa með öðrum hætti fasteignum og landsvæðum á varnarsvæðum á Kefla­víkur­flugvelli sem koma á í borgaraleg not.
7.2 Að heimila sjúkrahúsum og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að taka þátt í eða eiga samstarf við fyrirtæki sem vinna að vísindarannsóknum og þróun nýjunga á sviði heilbrigðismála og læknisfræði. Samningar sem fela í sér fjárskuldbindingar skulu lagðir fyrir ráðherra heilbrigðismála og fjármála til staðfestingar.
7.3 Að afsala, í samráði við utanríkisráðuneyti, flugbrautakerfi, tengdu akbrautakerfi og flughlöðum á Kefla­víkur­flugvelli til Isavia ohf. enda verði þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands vegna varnar- og öryggis­mála tryggðar sem og varnar- og öryggishagsmunir landsins. Hafa skal samráð við fjárlaganefnd og utanríkismálanefnd Alþingis áður en heimildin er nýtt.
7.4 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfs­manna ríkisins og í Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga vegna starfsemi sjálfseignarstofnana og félaga­samtaka sem kostuð eru af ríkissjóði.
7.5 Að ganga til samninga um uppgjör á lífeyrisskuldbindingum sem myndast hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfs­manna ríkisins, Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga og lífeyrissjóðum sveitarfélaga vegna samreksturs ríkis og sveitarfélaga.
7.6 Að leggja Seðlabanka Íslands til allt að 55.863 m.kr. í eigið fé, verði eftir því kallað á grundvelli sérstakrar heimildar í lögum nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands.
7.7 Að veita Ríkiseignum heimild til að segja upp leigusamningum tiltekinna ríkisaðila um húsnæði í eigu ríkisins með það að markmiði að færa innra leiguverð ríkisins nær leiguverði sambærilegra eigna á sama markaðssvæði og eftir atvikum að undirbúa breytingar á fjárheimildum vegna þessa.
7.8 Að greiða kostnað vegna nauðsynlegra breytinga á húsnæði þegar stofnanir á vegum ríkisins eru í hag­ræð­ingar­skyni færðar milli fasteigna í eigu ríkisins og/eða fasteigna sem ríkið hefur tekið á langtímaleigu.
7.9 Að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um lóðir, lóðarréttindi, landssvæði og fasteignir á grundvelli viljayfirlýsingar fjármála- og efnahagsráðherra og borgarstjórans í Reykjavík, dags. hinn 2. júní 2017, um að vinna sameiginlega að þróun og skipulagningu á lóðum og löndum í Reykjavík sem eru í eigu eða umráðum ríkisins.
7.10 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um vottunarþjónustu fyrir framleiðslu, útgáfu og staðfestingu á rafrænum skilríkjum, til allt að tíu ára.
7.11 Að ganga til samninga við fyrrum gefendur lóðar og fasteigna Krísuvíkurkirkju og vinafélags Krísuvíkurkirkju um ráðstöfun lóðar og fasteigna endurbyggðrar kirkju.
7.12 Að selja Maggini fiðlu Sinfóníuhljómsveitar Íslands og verja andvirðinu til kaupa á öðru hentugra hljóðfæri.
7.13 Að þiggja Bókhlöðuna í Flatey að gjöf frá sveitarstjórn Reykhólahrepps til varðveislu í húsasafni Þjóðminjasafns Íslands.
7.14 Að þiggja að gjöf fasteignir á Litlabæ í Skötufirði, Hraunskirkju í Keldudal og Þverárkirkju í Laxárdal til varðveislu í húsasafni Þjóðminjasafns Íslands.
7.15 Að ganga til samninga um kaup á réttindum að Íslenskri orðabók og eftir atvikum öðrum sambærilegum orðabókum og fela stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum að miðla þeim rafrænt í opnum aðgangi í því skyni að efla íslenska tungu.
7.16 Að nýta svigrúm sem kann að myndast vegna óreglulegra tekna ríkissjóðs til þess að greiða inn á skuld­bindingar ríkissjóðs vegna B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
7.17 Að ganga á grundvelli útboðs til samninga um þróun, innleiðingu og notkun á nýju samskipta- og upplýs­inga­kerfi fyrir Stjórnarráð Íslands til allt að tíu ára.
7.18 Að ganga til samninga við Minjavernd um afhendingu og uppgerð á fasteignum sem ekki eru nýttar af hálfu ríkisins en nauðsynlegt þykir að vernda einkum vegna menningarsjónarmiða.
7.19 Að leggja Íslandspósti ohf. til aukið eigið fé vegna fyrirliggjandi lausafjárvanda félagsins.

Gjört á Bessastöðum, 21. desember 2018.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

SUNDURLIÐANIR
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 11. janúar 2019